Kogumiku III osa

Report
Ideid tunnivälisteks tegevusteks –
võimalused koolikogukonna ning kooli
ja kogukonna lõimimiseks
Lenneli Noobel, Karis Reilent,
Reeli Sirotkina
Sissejuhatuseks
• Kool kui kogukond
• Kooli ja kogukonna mõju
Ideedekogu eesmärk on tutvustada loovaid
ideid, mida saaksid tundides ja tunnivälises
tegevuses kasutada ja edasi arendada
õpetajad, sotsiaalpedagoogid, huvijuhid ja
teised koolitöötajad.
Näited põhinevad intervjuudel, mis viidi läbi
algklasside õpetajatega,
sotsiaalpedagoogidega ja huvijuhtidega.
Kogukonna mõistest
• Lähtume kogukonnast kui ühtekuuluvast
rahvakogumist, kus igaühel on oma roll,
kuid on ka ühendavaid rolle, eesmärke
ning väärtusi, millest kogukonna liikmed
lähtuvad.
• Mõiste ise hõlmab kooli kui kogukonda st.
õpilasi, õpetajaid, kogu kooli personali.
Kool kogukonnas paigutab kooli laiemasse
ühiskondlikku konteksti ning kool ning
kogukond jälgib kooli ja kogukonna
suhteid.
Kooli kontekst
• Kool ei ole kogukonnast isoleeritud, vaid
pigem kaasatud mitmetesse
süsteemidesse.
Koolisisesed osapooled ning tugisüsteemid
• Väärtuskasvatusega seonduvalt saavad
kooli ja kodu koostööd käsitlevad
uurimistööd alguse kogukonnatundest,
kogukonnas toimuvast. (näide K.Lukki
doktoritööst)
Koolikogukond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koolipere
Terviseedendus
Sotsiaalteater
TORE
Sotsiaalsed oskused
Tähtpäevad
Väljasõidud
Orienteerumine
Laadad
Muud üritused
Koolikogukond - koolipere
• Kooli mikrokliima ehk keskkonna määravad
samuti õpetajate, laste ja teiste koolitöötajate
suhted.
H5: Suured lapsed on mõelnud, kuidas pakkuda
väikestele tegevust, vahetundidel on kooli aulas
näidatud multifilme, oleme teinud mänge. Osad
vahetunnid on 20 minutit, jõuab ikkagi midagi ette
võtta üheskoos.
H10: Rahvusvahelisel ettelugemispäeval läheme
raamatukokku ja vanema astme õpilased loevad
ette väikestele, pärast arutatakse.
Muud üritused
• Aabitsapidu
H5: See on selline esimese klassi jaoks tagasivaade
läbiõpitud aabitsale. Aabitsas on palju toredaid
kahekõnesid ja näidendeid. Õpetajatega koos me
paneme kava kokku, kus on sõnaline osa, laulud,
mis on muusikatunnis õpitud ja tegime nendele
seda televisioonist tuttavat miljonimängu stiilis
viktoriini.
• Üritused vanavanematele
H9: Üks väga tore traditsioon on memme-taadi
pidu. Siis kutsutakse memmed-taadid ka
kohvikuõhtule.
Kogukond koolis ja kool
kogukonnas
• Kool on kogukonnas nähtav mitmete
tegevuste kaudu: koostöö
lastevanematega, koostöö
ühiskonnagruppidega, nagu eakad
või puuetega inimesed, ning koostöö
asutustega (loomade varjupaik,
lasteaed).
Koostöö lastevanematega - Koostöö
nimel peavad nägema vaeva mõlemad
pooled
H7: Lastevanemad on meil käinud tunde
andmas. Kellel on mingid põnevamad alad
olnud, siis on tehtud töörühmad, et on
saadud valida ise, kelle tundi minna.
H6: Oli neli töötuba. Muinasjututuba, siis
meisterdamise tuba. Ühesõnaga, need olid
hästi praktilised töötoad. Siis nad said
midagi koos teha. Seal oli kohvik,
õnneloos, mis läks väga hästi.
Koostöö erinevate sotsiaalsete
gruppidega - erinevuste märkamine on
oluline, samuti tolereerimine ning
empaatiavõime
• D: Me käisime näiteks sellel aastal
Maarja Külas. Lapsed näevad seda,
et ka teistmoodi inimesi on ja nad on
väga sõbralikud. Seal tegid koos
nendega veel kaarte. Ongi vaja, et
me näeme, et maailm on
mitmepalgeline.
Koostöö asutustega
• H3: Jõulupidudel pakirahasid
pannakse kokku ja annetatakse
loomade varjupaigale. Loomade
varjupaigale ostavad toitu kokku ja
koguvad raha.
• AÕ4: Ühel aastal korjasime
raamatuid ja meisterdasime
mänguasju lastekodu jaoks.
Kogukonnaga suhtlemine
läbi tegevuste
• Koristustalgud koos lastevanematega
H7: Koristustalgud, mis on Tartus igal
kevadel, nendest oleme osa võtnud terve
kooliga, nii suured kui väiksed. Ja
samamoodi sõitsime terve algklasside
osaga loomade varjupaika ja seal saime
koristada, riisuda, koos lastevanematega.
Lastevanemad ise autodega tulid kohale,
tõid oma lapsed. Olid siis õpetajad, lapsed
ja lastevanemad. Ja kõigil jätkus tegevust
ja oli väga lahe.
Täname tähelepanu eest!

similar documents