Harvialan koulu ja päiväkoti

Report
Harvialan koulu ja päiväkoti
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
lukuvuosi 2012- 2013
Yhteistyön taustatekijät


päiväkoti aloitti toimintansa koulun
yhteydessä syksyllä 2008
yhteistyön muotoja hiottiin pikkuhiljaa
kohti tiiviimpää yhteistyötä (yhteiset
tapahtumat ja juhlat, yhteiset tunnit liikunnassa ja
musiikissa sekä pajakokeilut keväällä 2010)

EET-toiminta aloitettiin syksyllä 2010
Kelpo -hanke


koulu ja päiväkoti lähtivät mukaan Kelpo –
hankkeeseen syksyllä 2009, aiheenaan
lapsihavainnointi
lapsihavainnointihanketta kehiteltiin
pikkuhiljaa koskemaan esi- ja
alkuopetuksen yhteistyötä,
havainnointitulokset ovat pohjana tulevalle
työskentelylle
Toiminnassa mukana



esikoululaisia 17, ekaluokkalaisia 19 ja
tokaluokkalaisia 22, yhteensä 58 lasta
ryhmissä mukana 2 luokanopettajaa,
lastentarhanopettaja, kouluohjaaja ja
lastenhoitaja sekä erityisopettaja
toimijat muodostavat tiimin, jossa kaikkien
vahvuudet tuodaan esille
Yhteistyön ajatus





esi- ja alkuopetuksen sisällöt kulkevat käsi
kädessä
nivelvaihetta esikoululaisesta koululaiseksi
helpotetaan
kokonaisopetuksen ajatus syvenee
lasten ja aikuisten yhteistyötaidot
kehittyvät
mallioppiminen, vuorovaikutus
Pedagogiset pajat




yhteistoiminnalliset pedagogiset pajat toteutetaan
kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin,
klo. 9.00 – 10.30
oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään oppimistyylien
mukaisesti
luokanopettajat ja lastentarhanopettaja vastaavat
ryhmien toiminnasta ja sisällön suunnittelusta
pajatoiminta toteutetaan kolmen viikon jaksoina,
jonka aikana jokainen opettaja opettaa kaikkia
kolmea ryhmää, huomioiden erilaiset
oppimistyylit



pajatyöskentelyn pohjana ovat ympäristöja luonnontiedon aihealueet
pajoissa opitaan myös taito- ja taideaineita
sekä äidinkieltä ja matematiikkaa
pajatyöskentelyn aiheita ohjaa vuosittain
vaihtuva teema kolmen vuoden kiertoa
noudattaen: Maahisen vuosi, Vesihiiden
vuosi ja Ilmattaren vuosi
Oppimistyyliryhmät







oppilailla on erilaisia tapoja oppia
oppimistyylit kuvaavat lapsen tapaa lähestyä ja
jäsentää opittavaa asiaa
yksilöllisyys otetaan huomioon
oppimistyyliryhmät eivät ole tasoryhmiä
ryhmittely tehdään havainnoinnin ja
oppilaantuntemuksen avulla
yhteistoiminnallisuus korostuu ryhmissä
oppilaat jaetaan kolmeen väriryhmään: sinisiin,
punaisiin ja keltaisiin
Siniset







verbaalisia
aktiivisia
nopeita, tehokkaita
käytännönälykkäitä
toimivat mielellään ryhmässä
eivät pidä säännöistä, rajoituksista tai tarkasti
rajoitetuista oppimistehtävistä
oppivat toiminnan ja tekemisen kautta
Punaiset









pohtijoita
miksi -kyselijöitä
teoreettisia
järjestelmällisiä
loppuun asti suorittajat
tekevät töitä mieluiten yksin
pitävät haasteista
eivät häiriinny ympäristön metelistä
eivät jännitä uusia tilanteita
Keltaiset






huolellisia
harkitsevia
haluavat rauhallisen oppimisympäristön ja
tarvitsevat aikaa
jännittävät uusia tilanteita
ajattelevat ennen kuin toimivat
kaipaavat aikuisen tukea
Tulevaisuuden visiot






toimintatapa vakiinnuttaa paikkansa esi- ja
alkuopetuksessa
oppimistyyliryhmittelyä siirretään vähitellen
myös ylempien luokkien toimintaan
erilaisten yhteistyömuotojen ja toiminnan
kehittäminen edelleen
joustava esi- ja alkuopetus
pysyvä henkilökunta
Harvialan yksikkö tarjoaa luonnollisen jatkumon
lapsen kasvulle varhaiskasvatuksesta
perusopetuksen kuudennelle luokalle asti

similar documents