39. Miten ympäristö voi tukea muistisairasta ihmistä ja häntä

Report
Hyvän ympäristön piirteet ja niiden
arviointi
Helinä Kotilainen
Yliarkkitehti, SAFA,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Päivi Topo
Dos., VTT, pääsihteeri
Sosiaali- ja terveysministeriö
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
Esityksen tavoitteet
• Kuvata erityisesti muistisairauksiin liittyvistä
asumisen haasteista ja niiden ratkaisuista
• Kuvata Muistitarjouma -arviointimenetelmää ja
sillä saatuja tuloksia
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
2
Koti turvana?
• Koti on elämän aikana rakennettu, viestii
autonomiasta & yksityisyydestä, jatkuvuudesta
• Jatkuvuuden ylläpito on koettu keskeiseksi
identiteetin kannalta, kun ihminen sairastuu
krooniseen sairauteen
• Koti on rikas ympäristö: täynnä pientä ja suurta
tekemistä, katsomista, koskemista vrt. hoidon ja
hoivan ympäristöt, joita usein leimaa
hoidettavana/avuttomana oleminen
• Kaikkialla läsnä oleva minä: identiteetin pesä?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
3
Toimintakyky on aina suhteessa
johonkin
• Mitä enemmän toimintakyvyn vajeita, sen
suurempi merkitys ympäristön piirteillä
• Periaatteessa kuitenkin ihminen voi olla
hyvin autonominen vaikka toimintakykyä
olisi vähän
• Toimintakyky on bio-psyko-sosiaalinen
asia
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
4
Muistisairaudet merkittävin haaste
kotona asumiselle
• Ympärivuorokautisen hoidon piirissä asuvista
reilulla 80 prosentilla on ongelmia muistin ja
muiden kognitiivisten toimintojen kanssa
• Kotona asuminen on poliittisena tavoitteena
• Koti on usein mieluisampi asuinpaikka myös
silloin kun henkilö tarvitsee paljon muiden apua
ja tukea
• Syytä katsoa kotiympäristöä ja sen
mahdollisuuksia nykyistä tarkemmin
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
5
Muistisairauden kanssa eläminen
on yksilöllistä
• laaja-alaisia muutoksia kognitiivisessa
toiminnassa sekä muun muassa sosiaalisessa
käyttäytymisessä
• loogiset toimintaketjut sekä toiminnanohjaus
vähitellen heikkenevät
• lähimuistin ongelmat, pulmat orientoitumisessa
paikkaan, aikaan, ihmisiin
• taudin edetessä ongelmia motoriikassa, esim.
askeleen madaltuminen, kömpelyys,
hahmottamisvaikeudet
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
6
”Muistisairaudet Mörkönä”
• Vahva kielteinen ja pelottava leima
• Asteittainen riippuvuus muiden avusta ja siitä, että he
huomaavat tuen ja avun tarpeet sairastuneen ihmisen
näkökulmasta
• Huoli siitä, että on taakaksi läheisilleen
• Tietoisuus sosiaalisen statuksen laskusta
• Sairastuneiden ja omaisten eristäytyminen, alakulo &
masennus
• Kun muistisairaus tulee tutuksi, hälveneekö
pelottavuus?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
7
Asumisen haasteet näkyvät varhain,
jos tiedonkäsittelyssä ja muistissa
ongelmia
• Jo lievät muistiongelmat vaikeuttavat niin usein
arkipäivän teknologian käyttöä (esim. tietokone,
kännykkä, mikroaaltouuni, parranajokone, pankkikortti),
että sitä on pidetty yhtenä arviointikriteerinä
• Everyday Technology Use Questionnaire
• Tämä ei tarkoita, että lievistä muistipulmista kärsiville
koskaan kehittyisi muistisairautta
•
Lena Rosenberg: Navigating through technological landscapes (2009)
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
8
Arkielämän teknologian haasteet
muistisairailla ihmisillä
• Sairastuneilla pulmia arkielämän kanssa: unohtelua,
eksymistä, toistoa…
• Muistisairaat ihmiset käyttävät selviämisstrategioina
jatkuvia toistoja, muistilaput, itsekseen puhuminen,
rutiineista kiinnipitäminen.
• Nämä auttavat koherenssin, pärjäämisen tunteen
ylläpitämisessä, mutta harvoin tuovat kestävää
ratkaisua arkipäivän pulmiin
• Voivat myös olla osasyy kieltäytyä kodin
muuttamisesta tai apuvälineistä
•
Nygård L: Living with dementia and the challenges of domestic technology.
Teoksessa Topo P & Östlund B (toim): Dementia, design and technology, IOS
Press 2009
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
9
Miten kotiympäristö voi tukea?
• Vähittäinen kodin muuttaminen taudin edetessä
yhteisymmärryksessä sairastuneen ihmisen
kanssa
Tavoitteena:
• kulkureittien helppokulkuisuus, ulkoilureitit, jotka
tuovat takaisin alkupisteeseen
• lisää valaistusta, joka ei häikäise,
• hahmottamisen tukeminen (esim. kontrastit riittävät
lattia/seinät/käsijohteet, ruuan hahmottaminen
lautaselta),
• kynnysten ym. liikkumisesteiden poistaminen,
• pesutilojen lämpimyys,
• pelottavien/harhoja laukaisevien
asioiden/esineiden poisto
• Vaaraa aiheuttavien tilanteiden vähentäminen
• Viihtyisyyden varmistaminen
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
10
Lisätietoa muistisairaiden ihmisten
asumisesta
• Laadukkaat dementiapalvelut -opas kunnille, Stakes
2008
• Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin,
Ympäristöministeriö 2007
• Dementiakoti - koti hyvää elämää varten, Suomen
dementiahoitoyhdistys 2003
• www.sotera.fi
• Helsingin kaupungin ylläpitämä näyttelykoti "Toimiva
koti" www.toimivakoti.fi
• ARVI- tietokanta ja työväline esteettömän
asuinympäristön suunnittelua ja arviointia varten
http://www.arvi.enef.net/main.asp
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
11
Sovellukset nähtävissä Toimivan kodin näyttelyssä
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
http://www.toimivakoti.fi
12
Kuva: Helinä Kotilainen
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
13
Kuva: Helinä Kotilainen
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
14
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
15
Kuvat:
Helinä Kotilainen & Päivi Topo,
2011
Päivi Tapiovaara / Lähellä kehoa –hanke 2004-2008
16
Ympäristö
• Psykososiaalinen ympäristö: miten ihmiset
kohtaavat, millaisia toiminnan, ilmaisun ja
yhteisyyden mahdollisuuksia on
• Fyysinen ympäristö toiminnallisena,
esteettisenä, viihtymiseen liittyvänä ilmiönä
– Molemmat sosiaalisesti ja kulttuurisesti
muokkautuneita
– Muuttuvat jatkuvasti omasta ja muiden toimesta
– Vaikuttavat siihen mitä ajatellaan mahdolliseksi ja
miten toimitaan
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
17
Toimijuus
• Tapoja, joiden kautta suhdetta itseen ja
ympäröivään maailmaan rakennetaan ja
toteutetaan
• Ihmisen toiminnan ei suuntaudu vain itsestä
ulospäin vaan toimiessaan ihminen luo itseään
ja toimijuuttaan, yhteisöään ja toimintaansa
(Honkasalo 2008)
• Syvästi kulttuurisesti ja sosiaalisesti säädeltyä
• Toimijuus ehkä välttämätöntä hengissä
pysymiselle?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
18
Esimerkki toimijuudesta ja toiminnan tarpeesta
tilanteessa, jossa ympäristö köyhä
• Mies, jolla on vaikea muistisairaus, on istunut
pyörätuolissa jo jonkun aikaa. Hän on istunut
suuren ruokasalin nurkassa vartin verran eikä
pääse itse liikkeelle. Huone on hyvin hiljainen ja
melko tyhjä. Hetken kuluttua hän alkaa hitaasti
silitellä pyörätuolin eri osia – sileää metallia,
kiinikkeitä,renkaita, pinnoja. Mitään muita
toiminnan mahdollisuuksia ei ole tarjolla.
(Topo ym. Kohtaamisia dementiahoidon arjessa,
Stakes, tutkimuksia 162, 2007)
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
19
Tarjouman teoria
– Elinympäristön tarjoumat ovat piirteitä, jotka
edistävät, estävät tai ovat neutraaleja
henkilön hyvinvoinnille ja toimijuudelle
– Tarjoumat ovat osana henkilön
vuorovaikututusta ympäristönsä kanssa
– Muun muassa emootiot ja motivaatiot ovat
keskeisiä tarjoumien havaitsemiselle
(Kyttä 2003)
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
20
Toimijuus, muistisairaus ja
ympäristö
• Kyvyt ylläpitää tapoja heikkenevät, silti joitain
tapoja säilyy ja voi olla että myös muistisairaan
toimintaa voidaan tulkita yrityksenä ylläpitää
tapoja
• Myös muistisairaan identiteetti kiinnittyy
toimintaan, toimijuuden mahdollisuuksiin
• Psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön
merkitys toimijuuden toteuttamisessa korostuu
samalla kun riippuvuus muista lisääntyy
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
21
Ympäristö,asukkaan toimijuus ja työntekijät
välittäjinä
Ympäristön tarjoumat:
Lähtökohdat & potentiaali toiminnalle
(edistävä, “vapaa”, rajoittava)
Hoitajat välittäjinä:
Asukkaan toimijuus:
kyetä, tietää kuinka/
osata, voida, haluta,
täytyä

havaita, käyttää ja
muokata ympäristön
tarjoumia, tunteet jotka
niihin liittyvät
Organisaation kulttuuri
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
•Välittävät negatiivisia ja
positiivisia tarjoumia
muistisairaille asukkaille
•Tarjoavat asukkaille tai
piilottavat heiltä
mahdollisuuksia
ympäristön
havaitsemiseen,
käyttöön ja
muokkaamiseen
HOIDON JA HOIVAN YMPÄRISTÖT / H. Kotilainen
22
Tuloksia Mielen Muutos hoitokokeesta
• Fyysisten ympäristöjen tutkimus osa
randomisoitua hoitokoetta, jossa
tavoitteena etsiä ei lääkkeellisiä
hoitokeinoja muistisairaiden ihmisten ns.
käytösoireiden hoitoon (ahdistus,
masennus, levottomuus, itkuisuus,
aggressiivisuus jne.)
• 11 hoito-osastoa, joita valokuvattiin (n. 600
kuvaa) ja joista kirjoitettiin muistiinpanoja
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
23
Ympäristön arviointilomake
(Kotilainen ja Topo 2009)
• Ympäristön tarjouma asukkaille
– Antaa asukkaille mahdollisuuden
– Mahdollistavat tekijät
– Estävät tekijät
– Muutosehdotukset
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
24
Ympäristön arvioinnin jäsennys
• Rakennuksen pohjaratkaisu, tilojen koko ja
varustelu
• Kiinteä kalustus
• Liikuteltavat / siirrettävät esineet
• Muokattavat materiaalit
• Aistiympäristö
• Mahdollisuudet yksin- ja yhdessäoloon
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
25
Rakennuksen
pohjaratkaisu, tilojen
koko ja varustelu
Antaa asukkaille
mahdollisuuden
Rakennuksen / yksikön pohja- ja Eri paikkojen löytämiseen,
suunnitteluratkaisut selkeitä
ympäristön tunnistamiseen
Tilojen koot sopivat eri
toiminnoille
Mahdollistaa monipuoliset toiminnat
ja tarkoituksenmukaisen varustelun
Asukkaiden ja henkilökunnan
välinen näköyhteys
Turvallisuuden tunteeseen
Oma huone ja oma paikka
Yksityisyyteen, tunteeseen ”tämä on
minun oma paikkani”, omiin
tavaroihin, oman oven
merkitsemiseen
Ei umpikujia, paikat
eriluonteisia,
tunnistettavia
Päivi Topo, 2010
Itsenäiseen / omaehtoiseen
liikkumiseen mielenkiintoisten
”maamerkkien” avulla
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
26
Kiinteä kalustus
Antaa asukkaille
mahdollisuuden
Käsijohteet ja tuet kaikissa
tarvittavissa tiloissa
Itsenäiseen liikkumiseen huolimatta
rajallisista lihasvoimista ja
tasapainosta; tunteeseen ”täydestä
elämästä”
Turvallinen keittiö:
varusteet ja huonekalut
sopivat tuet
Avoimet ja lukitut
astiakaapit
Osallistumiseen kotitaloustöihin ja
päivittäisiin askareisiin
Vapaaseen käyskentelyyn, esineiden
katseluun ja tunnusteluun
Visuaalisiin virikkeisiin
Turvalliseen elinympäristöön
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
27
Liikuteltavat, siirrettävät
esineet
Matot
Verhot ja pimennysverhot, muut
sisustustekstiilit
Vuodevaatteet, pyyhkeet, omat
vaatteet
Astiat, aterimet
Televisio, kello, radio, aikakausija sanomalehdet
Omat koriste-esineet, lehdet,
kirjat
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
Antaa asukkaalle
mahdollisuuden
Hyvälle kuulemista tukevalle
akustiikalle
Kotoisaan ilmapiiriin, vähentää
seinien ja ikkunoiden välistä
kontrastia, näkökyvyn
tukemiseen
Havaitsemiseen ja aistimiseen
vahvasta auringonvalosta
huolimatta
Itsenäiseen / omatoimiseen
syömiseen
Keskustella tutuista esineistä,
muistella
Minätietoisuuden lisäämiseen
28
Ympäristön tarjouma asukkaille
Muokattavat materiaalit
Mahdollistavat tekijät
Aineet leivontaan ja ruuan
valmistukseen
Miesten työkaluja
Piha ja puutarha
Ei juurikaan näkyvillä
Askartelutarvikkeet (savi,
värejä)
Käsityötarvikkeet (villalankaa,
kankaita, puuta, olkia)
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
29
Ympäristön tarjouma asukkaille
Aistiympäristö
Mahdollistavat
tekijät
Sisäilman raikkaus:
hajut ja tuoksut
Osa roskasäiliöistä
haisi pahalle, mm.
yhteiseen
kylpyhuoneeseen tuli
paha haju
Riittävä lämpötila
(erityisesti
pesuhuoneissa)
Näkeminen: hyvä
valaistus, sopivasti
valoa ja varjoa,
sopivasti kontrasteja, ei
häikäisyä
Äänet ja melu
Visuaalinen esteettisyys
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
Estävät tekijät
Hyvä akustiikka
Ei riittävästi valoa
yhteistilassa ja
asukashuoneissa,
erityisesti
kohdevalaisimia
puuttui
asukashuoneista
30
Ympäristön tarjouma asukkaille
Mahdollisuudet yksin ja
Estävät tekijät
yhdessäoloon
Keittiö, jossa
tarkoituksenmukainen kalustus
Olohuone, jossa mukavat
kalusteet ja henkilökunta
lähellä
Pihoja ja puutarhoja, joissa
istuimia (auringossa ja
varjossa); polkuja,
vihannespenkkejä, puita,
pensaita jne.
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
Missä omaisen kanssa olevat,
kahden hengen huoneessa
asuvat voivat olla rauhassa?
31
Tervetuloa!
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
32
Tervetuloa!
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
33
Älä mene ulos!
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
34
Katsooko kukaan telkkaria?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
35
Hulppeat julkiset tilat, mutta
kenelle? Osastoilla ahdasta.
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR
PEOPLE WITH DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
36
Varasto?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
37
Tila yhdessäololle:
käytännöllinen, kielletty, tuttu?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
38
”Minun paikkani”
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
”Minun huoneeni”
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
39
Yksityinen
kylppäri vai
työpaikka?
13/04/2015
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
40
Rentouttava kylpypaikka
vai tehdas?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
DESIGNING ENABLING ENVIRONMENTS FOR
PEOPLE WITH DEMENTIA / H.Kotilainen & P.Topo
41
Syntyneitä oivalluksia
• Tilojen suunnitelun osaamisessa monia
selkeitä puutteita,
• Pahoja puutteita myös tilaajan
osaamisessa
• Työntekijät eivät juurikaan aktiivisesti
edistäneet mahdollistavien tekijöiden
käyttöä asiakkaiden parhaaksi
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
42
Syntyneitä oivalluksia
• Useita esimerkkejä, joissa aktiivisesti
estettiin mahdollistavien elementtien
käyttöä ja luotiin itse lisää estäviä tekijöitä
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
43
Ongelmana:
• Henkilökunnalla/esimeihillä kontrolloinnin
& hallinnan tarve, jossa painotuksena
biolääketieteellinen lähestymistapa kyseessä kuitenkin asuminen JA hoito
• Asukkaan kokemuksen ja näkökulman
sivuuttaminen (kokeile suihkulavettikyytiä
ja suihkua lavetilla, katsele maailmaa
asukasvuoteesta)
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
44
Johtopäätelmiä
• Valtasuhteet tulevat konkreettisesti esiin
fyysiseen ympäristöön liittyvissä teoissa ja
ympäristön piirteissä
• Työntekijät voivat huomaamattaan omalla
toiminnallaan romuttaa hyvän suunnittelun
saavutukset
• Asukkaiden toimijuus ja toiminta hyvin
rajoittunutta – ilmaisevatko he turhautumista ja
vastustusta ns. käytösoireilla?
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
45
• Ympäristö, toiminta & hyvinvointi liittyvät
kiinteästi yhteen
• Ympäristöä muuttamalla voidaan saada
jotain muuttumaan toiminnassa ja
hyvinvoinnissa
• Ympäristön muutosta tarvitaan, jos
halutaan muuttaa toimintaa, tukea
asukkaiden toimijuutta & lisätä hyvinvointia
Helinä Kotilainen & Päivi Topo, 2011
46

similar documents