Revizije smotrnosti poslovanja - Primeri izvedenih revizij

Report
Pristopi
Računskega sodišča Republike Slovenije
pri revidiranju informacijskih sistemov
6. marec 2012
dr. Miroslav KRANJC, vrhovni državni revizor
Računsko sodišče Republike Slovenije
Od kod smo
• Računsko sodišče
Republike Slovenije
• Oddelek za revizije
smotrnosti poslovanja
(in revizije informacijskih sistemov)
– Anica BrataničGrandovec
– Maja Hmelak
– Aleksandra Plahuta
Oddelek za RSP
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Ustava Republike Slovenije
150. člen
(računsko sodišče)
(1) Računsko sodišče je najvišji organ
kontrole državnih računov, državnega
proračuna in celotne javne porabe.
(2) Ureditev in pristojnosti računskega
sodišča določa zakon.
(3) Računsko sodišče je pri svojem delu
neodvisno in vezano na ustavo in zakon.
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Zakon
o računskem sodišču 1/2
20. člen
(revizijska pristojnost)
(1) Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov
javnih sredstev:
1. revidira lahko pravilnost in smotrnost poslovanja;
2. revidira lahko akt o preteklem kakor tudi akt o
načrtovanem poslovanju uporabnika javnih sredstev.
...
Smotrnost
poslovanja
Računovodski
izkazi ipd.
Pravilnost
poslovanja
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Zakon
o računskem sodišču 2/2
20. člen
(revizijska pristojnost)
...
(3) Revidiranje poslovanja po tem zakonu je pridobivanje
ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o
poslovanju:
1.revidiranje pravilnosti poslovanja je pridobivanje
ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o
skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih
mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem
poslovanju;
2. revidiranje smotrnosti poslovanja je pridobivanje
ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o
gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja o
uspešnosti poslovanja.
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Bistveni lastnosti RSP
(povzeto po INTOSAI)
• Neodvisnost od subjekta revizije
– Računsko sodišče ima ustrezne
pravne podlage in druge pogoje
– Subjekti so vedno bolj pogosto le
objekti preučevanja
• Stremljenje k izboljšanju
– Priporočila so obvezni del poročila
– Računsko sodišče izvaja vrsto drugih
aktivnosti (svetovanje, pravočasnost,
informiranje) za dosego tega cilja
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Dualnost naše vloge
• Imamo vlogo psa čuvaja (varujemo
javne finance)
• Hkrati pa smo tudi pes vodnik
(usmerjamo in dajemo priporočila)
We are not in the business of
criticizing government!
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Katere RSP (ne)izvajamo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Učinkovitost
Uspešnost
Gospodarnost
Okoljske revizije
IT revizije
CUP revizije
Enakost
Kakovost storitev
Vzdržnost
Merila delovanja
Potrebe potrošnikov
Efficiency
Effectiveness
Economy
Ecology
IT Audit
RBB Audit
Equity
O tem izrekamo
mnenje v RSP
Q of S
Sustainability
Performance measures
Consumer interests
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
“IT revizije” na RSRS
O teh bomo
danes govorili
RI
PP
“čiste” IT RSP

“kombinirane” IT RSP
pomoč pri drugih
revizijah
RSP





Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Časovni pregled
jun.05
jun.06
jun.07
jun.08
jun.09
jun.10
jun.11
jun.12
PJN
IS DURS
IS IVZ
IS Vrtci
IS FURS
IS ISARR
IS DOMIS
Računi ZZZS
IS CURS
IS FADN
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si
Hvala za pozornost!
Več informacij: http://www.rs-rs.si
Računsko sodišče Republike Slovenije ◦ http://www.rs-rs.si

similar documents