P2 Třídy pohybů

Report
Charakteristika lidského pohybu
a) reflexní pohyby
b) volní pohyby
c) mimovolní pohyby
Třídy lidských pohybů:
I.
II.
III.
IV.
Prototypové
Fundamentální
Dovednostní
Komunikativní a symbolické
Oblasti lidských pohybů:
Základní motorika člověka
Pracovní – profesionální motorika
Vojenská motorika
Kulturně umělecká motorika
Tělocvičná motorika
Charakteristika lidského pohybu
a) reflexní pohyby – relativně jednoduché hybné odpovědi na podněty ze
zevního i vnitřního prostředí zprostředkované CNS (nižšími etážemi) –
neuvědomované, pohyby obranné, udržování polohy těla aj.
b) volní pohyby – změny polohy částí těla provedené podle předem
cílovědomě určeného programu. Volní pohyby vytvářejí pohybové celky:
pohybový prvek – pohyb v jednom kloubu např. flexe
pohybový akt – pohyby nutné pro realizaci pohybových úkolu např. hod
pohybová operace – spojení dvou nebo více pohybových aktů např. dvojtakt
a střelba na koš
pohybová aktivita – soubor operací zaměřených na splnění společného cíle
např tenisová hra
c) mimovolní pohyby – pohyby nechtěné a vůlí nepotlačitelné (patologické) arytmické stahy svalů, tiky, tremory, křeče
Třídy lidských pohybů
Prototypové
II. Fundamentální
III. Dovednostní
IV. Komunikativní a symbolické
I.
I. Pohyby prototypové
a) Dýchací pohyby
(„bras en croix“ –rozhození
paží dostran)
Frevence 16-20, výdech delší
než vdech, hrudník a bránice,
Jóga – vdech 8-10s, pauza
4-5s, výdech 16-20s, pauza
4-5s.
b)Posturální úkony
Poloha těla v tíhovém poli,
vertikální poloha a vzpřímená
postava, odvozuje se chůze a
běh,
II. Fundamentální pohyby
tvoří základ pohybového fondu člověka, TV rozvíjí
1.Elementární a) flexe - ohnutí, extenze -napnutí
b) abdukce - odtažení, addukce - přitažení
c) rotace – otáčení
d) cirkumdukce - kroužení
e) protrakce - předsunutí, retrakce - zasunutí
f) pronace - vtočení, supinace – vytočení
2. Základní pohybové akty
2. Základní pohybové akty
a) Lokomoce - přemístění celého organismu
v prostoru, lidská lokomoce - bipední chůze,
(kvadrupední), plazení, skok, běh
b) Non-lokomoce – člověk mění polohu
(leh a stoj), nebo mění vzájemné
postavení částí těla (dřep a vztyk), patří
sem i translokace a překonání živé síly.
c) Manipulace – manipulace rukama a u
dolní končetiny pedipulace
III. Dovednostní pohyby
získávají se motorickým učením
IV. Komunikativní a symbolické
pohyby - prosředkem komunikace
a) gesta
b) mimika
c) pantomimika
Oblasti lidských pohybů (účelovost
pohybu)
Základní motorika člověka
Pracovní – profesionální motorika
Vojenská motorika
Kulturně umělecká motorika
Tělocvičná motorika
Základní motorika člověka
Do základního pohybového fondu řadíme
pohyby těla jako celku, které jsou základnou
všech jeho činností.
a) Vzpřímené držení těla – tonické reflexy
polohové a vzpřímovací
b) Denní běžná motorika
c) Lokomoce – 10 000 kroků za den nezbytné
minimum,116 dvojkroků za minutu- běh, délka
dvojkroku u mužů 138cm, u žen 128 cm,
d) Sedání a vstávání, shýbání a vzpřimování
e) Zvedání, vzpírání, nošení
f) Tlačení, tahání
g) Setrvání v polohách
u osob, s kladným vztahem k pohybové
aktivitě, za týden vleže 54,9 hod.,vsedě 55,9
hod., ve stoji a popocházení 29,4 hod., v
pohybu 27,9 hod.
Pracovní – profesionální motorika
Koreluje se způsobem výroby, ohrožuje je hypokinéza, nutná
kompenzace
Vojenská motorika
Rozsah určují zbraně, nová technika, stratégie a taktika boje
Kulturně umělecká motorika
Patří sem motorika založená na interakci mezi lidmi navzájem, mezi
lidmi a přírodou, mezi člověkem a prostředím. Motorika malíře,
sochaře,hudebníka atd.
Tělesná cvičení (pojem)
Typické neměnné pohybové celky, které ovlivňují
stav lidského organismu za určitých podmínek.
TC je systematicky opakovaná motorická
činnost, je hlavním prostředkem tělesné výchovy
a sportu
Stránky tělesných cvičení:
1.Strukturální (tvarová) představuje způsob uspořádání
klíčových pohybů v rámci pohybového cíle.
2.Procesuální je úzce spjata s motorickým učením
3.Finální chápeme jako výsledek tělesných cvičení - motorický
výkon
Strukturální stránka TC
Cyklická - opakuje se pravidelně táž struktura pohybu (jízda na
kole, běh) - fáze hlavní a mezifáze
Acyklická – pohybový úkol skončí provedením dané struktury
(výmyk, skok o tyči) - fáze přípravná, hlavní, doznívající
Fáze přípravná - důležitá pro mobilizaci všech podmínek, jež jsou
předpokladem účelného výkonu,
Fáze hlavní – rozhoduje o splnění úkolu, optimální provedení
Fáze doznívající – přechod z maximálního úsilí do minimálního
Kombinovaná – mají několik cílů dosažitelných spojením
cyklických a acyklických pohybů –chytání a házení ve sportovních
hrách - fáze hlavní a mezifáze
PŘÍPRAVNÁ FÁZE
HLAVNÍ FÁZE
ZÁVĚREČNÁ FÁZE
HLAVNÍ FÁZE (došlap a odraz)
MEZIFÁZE (letová fáze)
CYKLICKÝ POHYB (běh)
ACYKLICKÝ POHYB (odraz a let nad překážkou)

similar documents