MOPS Szczecinek

Report
Badanie
rezultatów/efektów
pracy socjalnej
pracowników socjalnych
w MOPS w Szczecinku
MOPS w Szczecinku
funkcjonuje w oparciu o model
zespołowego rozwiązywania problemów społecznych.
W ramach tego modelu działają stałe zespoły
pracy socjalnej ds. problemów:
 opiekuńczo-wychowawczych,
 bezrobocia,
 uzależnień i zaburzeń psychicznych,
 osób starszych i niepełnosprawnych.
CELE PRACY ZESPOŁOWEJ





doskonalenie warsztatu pracy jego
uczestników poprzez wdrażanie
i wypracowywanie skutecznych metod
dokształcanie zawodowe
tworzenie projektów i programów pomocowych
konsultowanie trudniejszych przypadków
indywidualnych klientów
superwizja pracy członków zespołu
INNE ZESPOŁY PRACY
Oprócz zespołów stałych, powoływane są:
 zespoły zadaniowe, w tym
 interdyscyplinarne,
w skład których wchodzą przedstawiciele
lokalnych służb, organizacji i instytucji mogący
pomóc w rozwiązaniu określonego problemu,
czy realizacji konkretnego zadania.
BADANIE EFEKTÓW PRACY
Efekty pracy pracowników socjalnych
monitorowane są w sposób ciągły
i systematyczny poprzez wewnętrzne
sprawozdania pokazujące zarówno zakres
i ilość podejmowanych działań jak też
osiągane wyniki.
Jednym z badanych aspektów są efekty pracy
socjalnej.
określenie
problemu
ustalenie
celu
plan
działania
realizacja
działań
skutek/efekt
Za efekt pracy socjalnej ewidencjonowany na
poziomie pracownika socjalnego, przyjmujemy
wynik/skutek planowanej pracy z rodziną/osobą,
ukierunkowanej na osiągnięcie założonego celu.
Aby wykazać efekt należy określić, czy jest on
skutkiem działań pracownika wpisujących się
w powyższy schemat.
KATEGORIE EFEKTÓW
praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji:
ekonomicznej
 mieszkaniowej
 zawodowej
 stanu zdrowia
 funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych
 funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju
dziecka w środowisku
 funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie
 funkcjonowania osób uzależnionych
W każdej z w/w kategorii wyróżniliśmy katalog
możliwych do osiągnięcia efektów.

I. Praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji
ekonomicznej rodziny/klienta:
Pozyskanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego
1.
a.
b.
c.
d.
e.
Uzyskanie pomocy materialnej od organizacji
pozarządowych, sponsorów.
Uzyskanie ulg, umorzeń oraz dofinansowań.
Prawidłowe gospodarowanie budżetem domowym
2.
3.
4.
a.
b.
5.
świadczeń alimentacyjnych
emerytalno - rentowych
świadczeń z funduszu pracy
świadczeń rodzinnych , pielęgnacyjnych
pozyskanie stypendium.
terminowe regulowanie wydatków mieszkaniowych
racjonalne planowanie bieżących zakupów.
Uzyskanie dodatku mieszkaniowego.
II. Praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji
mieszkaniowej rodziny / klienta:
Pozyskanie mieszkania.
Zamiana mieszkania.
Uzyskanie zameldowania klienta.
Uzyskanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
Utrzymanie klienta w miejscu zamieszkania.
Zapewnienie rodzinie/klientowi schronienia.
Częściowe dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby
niepełnosprawnej.
13. Podniesienie standardu zajmowanego lokalu
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a.
b.
pozyskanie sprzętu gospodarstwa domowego
remont mieszkania , naprawy, odświeżenie mieszkania.
III. Praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji osoby
biernej zawodowo:
Nabycie umiejętności poszukiwania pracy.
Udział w projekcie KIS.
Podjęcie zatrudnienia
14.
15.
16.
a.
b.
c.
d.
e.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
17.
a.
b.
c.
18.
praca na umowę o pracę, umowa zlecenie, o dzieło
praca dorywcza
staż / przygotowanie zawodowe
prace społecznie użyteczne
wolontariat.
ukończenie kursu / szkolenia zawodowego,
przekwalifikowującego
podjęcie / kontynuowanie nauki
ukończenie szkoły.
Zarejestrowanie się w PUP i utrzymywanie statusu osoby
bezrobotnej / poszukującej pracy.
IV. Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia:
19.
Uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
20.
Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
21.
Systematyczne leczenie.
22.
Uzyskanie sprzętu medycznego, ortopedycznego.
23.
Udział w rehabilitacji ambulatoryjnej lub stacjonarnej.
V. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania
osób starszych i niepełnosprawnych:
Uzyskanie przez osobę starszą lub niepełnosprawną
opieki
24.
a.
b.
c.
Uzyskanie miejsca w placówkach opieki dziennej
(ŚDS, WTZ, DDP itp.).
Uzyskanie wsparcia od organizacji pozarządowych
i instytucji zajmujących się osobami starszymi
i niepełnosprawnymi.
Umieszczenie klienta w Domu Pomocy społecznej
25.
26.
27.
a.
b.
28.
ze strony rodziny
ze strony gminy (usługi , wolontariat)
ze strony służby zdrowia (ZOL, hospicjum, pielęgniarka
środowiskowa, opieka pielęgniarska długoterminowa).
za zgodą
bez zgody.
Uzyskanie postanowienia sądu dotyczącego sytuacji
prawnej osoby starszej i niepełnosprawnej.
VI. Praca socjalna na rzecz poprawy warunków
rozwoju i funkcjonowania dziecka w środowisku:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Umieszczenie dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej,
bądź objęcie programem profilaktycznym.
Uzyskanie opinii psychologiczno pedagogicznej.
Umieszczenie dziecka w klasie integracyjnej,
przedszkolu integracyjnym.
Uzyskanie postanowienia sądu dotyczącego sytuacji
prawnej dziecka.
Umieszczenie dziecka w przedszkolu , żłobku, na
wypoczynku w dni wolne od nauki.
Zapewnienie dziecku czasowej opieki w okresie braku
możliwości sprawowania opieki przez rodzica.
VII. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania
rodziny:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych w zakresie
doskonalenia umiejętności społecznych.
Wprowadzenie wolontariusza do rodziny.
Wprowadzenie asystenta rodziny.
Prawidłowe wypełnianie ról rodzicielskich.
Rozwiązanie konfliktów w rodzinie.
Ujawnienie przemocy domowej przez klienta.
Wypełnienie niebieskiej karty.
Zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej.
Podjęcie terapii: rodzinnej ,logopedycznej,
psychologicznej, pedagogicznej.
VIII. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania
osób zaburzonych psychicznie:
Podjęcie przez klienta leczenia psychiatrycznego.
Kontynuowanie leczenia psychiatrycznego.
Umieszczenie klienta w szpitalu psychiatrycznym;
44.
45.
46.
b.
za jego zgodą
bez jego zgody
c.
w trybie nagłym.
a.
47.
48.
Umieszczenie klienta w Domu Pomocy Społecznej w trybie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Uzyskanie postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu
klienta.
IX. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin z problemem uzależnienia:
49.
Podjęcie przez klienta leczenia odwykowego.
50.
Kontynuowanie leczenia odwykowego.
51.
Złożenie wniosku o leczenie odwykowe.
52.
Podjęcie przez rodzinę terapii dla współuzależnionych.
53.
Utrzymywanie przez klienta abstynencji.
CHARAKTER EFEKTÓW

efekt operacyjny, czyli sprowadzający się do
wykonania przez klienta pewnych
działań/czynności, które są tylko
etapem/krokiem do osiągnięcia efektu w
postaci rozwiązania problemu

efekt procesu, czyli działanie długofalowe na
które składają się efekty operacyjne i polega
na rozwiązaniu problemu
CHARAKTER KATALOGU EFEKTÓW
Katalog efektów ma charakter otwarty, zatem
jeżeli na etapie jego tworzenia jakiś efekt nie
został nazwany, a w praktyce ma miejsce
wówczas pracownik może go odnotować
wpisując we właściwą kategorię.
DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
Pracownicy na swoim poziomie odnotowując
efekt, podają w specjalnym rejestrze symbol
akt klienta, którego on dotyczy.
Pozwala to na ewentualną kontrolę
przełożonego, czy z zapisów dokonanych w
aktach wynikają działania i opisany efekt.
REJESTR EFEKTÓW
LP
M-c:
Nr akt
1a
1b
1c
1d
1e
2
3
4a
4b
M-c:
razem
nr akt
M-c:
razem
Nr akt
M-c:
razem
Nr akt
M-c:
razem
Nr akt
SUMA
razem
ROC
ZNA
PÓŁRO
CZNA
KWARTALNA
ANALIZA
MIESIĘCZNA
Badając efekty, pracownicy w karcie podają ilość
w poszczególnych kategoriach i formach. Ilości
te są następnie sumowane dla poszczególnych
zespołów problemowych, a dalej dla obu działów
służb socjalnych.
ZALETY BADANIA EFEKTÓW
dla klienta i pracownika socjalnego:
refleksja i odnotowanie kolejnych etapów
zmiany i osiąganych po drodze efektów
 porządkowanie podejmowanych działań
 kontrolowanie kierunku i postępu zmiany
 motywowanie do dalszych działań

ZALETY BADANIA EFEKTÓW
dla pracownika socjalnego:
zwiększenie świadomości pełnionej roli
zawodowej
 samodzielna analiza i ocena swojej pracy
 porównanie swojej pracy na tle pracy
pozostałych pracowników
 możliwość wykazania się przed przełożonymi

NARZĘDZIE TO UŁATWIA TAKŻE:
wchodzenie w obowiązki nowych pracowników,
szczególnie tych, którzy po raz pierwszy
podejmują pracę w charakterze pracownika
socjalnego
 jest to pewnego rodzaju podpowiedź, czego
może oczekiwać od pracownika klient
i przełożeni

Prostota tego narzędzia wskazuje na konkretne czynności,
działania, które mogą zmienić funkcjonowanie klientów.
BADANIE INNYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Oprócz badania efektów pracy socjalnej, badamy również
(w formie miesięcznych sprawozdań) inne obowiązki
wykonywane przez pracowników, w tym między innymi:
 liczbę przeprowadzonych wywiadów,
 podjętych interwencji,
 sporządzonych pism w sprawach klientów,
 kontaktów z innymi instytucjami.
Badanie to ma również odniesienie do liczby dni
w których pracownik był nieobecny w pracy.
Taki system badania pozwala na ocenę wykorzystania czasu
pracy przez pracowników, intensywności tej pracy, a także
ma przełożenie na osiągane efekty.
ZASADY NADRZĘDNE BADANIA EFEKTÓW

bezpieczeństwo pracownika, bo narzędzie
szczególnie jemu służy pokazując, że jego
codzienna, trudna praca ma sens i choć
wolno, to niesie pozytywne zmiany

zaufanie przełożonych do pracownika, jego
rzetelności i właściwej postawy etycznej
DO CZEGO NIE SŁUŻY
Jako kadra zarządzająca nie wykorzystujemy
tego badania do takich aspektów jak:
 wynagrodzenie pracownika,
 nie wprowadzamy na tym polu również
rywalizacji, uważając, iż narzędzie to ma być
bezpieczne dla pracownika, a przez to
bardziej rzetelne dla nas.
DO CZEGO MOŻE SŁUŻYĆ

najczęściej korzystamy z wyników sumowanych
pokazując tendencje pracy, zalecając kierunki
lub konkretne działania

wyniki badania wykorzystujemy pokazując
pracę ośrodka, szczególnie w sytuacjach, gdy
przychodzi nam konfrontować się z opinią
instytucji służącej do wypłacania świadczeń
FRAGMENT ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA EFEKTÓW PRACY
SOCJALNEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SZCZECINKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU
IV. Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia:
NS
RAZ
EM
UPS
OW
B
19.Uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych
14
1
5
1
21
20.Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
18
3
1
0
22
21.Systematyczne leczenie
92
5
44
0
141
22.Uzyskanie sprzętu medycznego, ortopedycznego
4
0
2
0
6
23.Udział w rehabilitacji ambulatoryjnej lub stacjonarnej
3
0
10
0
13
Dziękuję za uwagę

similar documents