Click on here to

Report
Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Khi đang làm việc với PowerPoint,
để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
A
Edit  New Slide
B
File  New Slide
C
Slide Show  New Slide
D
Insert  New Slide
1
Kiểm tra bài cũ

Câu 2. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn
thiết lập lại bố cục của trang chiếu, ta thực hiện
A. Insert  Slide Layout
B.View  Slide Layout
C. Format  Slide Layout
D. File  Slide Layout
Câu 3. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa
bỏ một trang chiếu ta thực hiện:
A. File Delete Slide
B. Edit Delete Slide
C. Tool Delete Slide
D. Slide Show Delete Slide
2
Em h·y quan s¸t hai c¸ch tr×nh bµy
sau vµ cho nhËn xÐt?

3
BÀI 10: MÀU SẮC TRÊN
TRANG CHIẾU

Màunền
nền trang
trang chiếu
Màu
chiếu
Định dạng nội dung văn bản
Định dạng nội dung văn bản
dụngmẫu
mẫu bài
chiếu
SửSử
dụng
bàitrình
trình
chiếu
Các
bước
bàitrình
trình
chiếu
Các
bước tạo
tạo bài
chiếu
4
1. Màu nền trang chiếu:

- Quan s¸t hai bµi tr×nh
chiÕu vµ cho biÕt mµu
s¾c trªn trang chiÕu cã ý
nghÜa g×?
-Mµu s¾c lµm cho trang chiÕu thªm sinh ®éng vµ
hÊp dÉn.
5

1. Màu nền trang chiếu:
- Màu đơn sắc
HÌNH A
- Quan s¸t c¸c -kiÓu
mµu
Hiệu ứng
hai
s¾c trªn chuyển
c¸c của
trang
ba màu
chiÕu sau vµhoặc
cho
biÕt
cã nh÷ng lo¹i mµu s¾c
nµo?
HÌNH B
Hình ảnh
-Mẫu có sẵn
HÌNH C
HÌNH D
6
1. Màu nền trang chiếu:

- Màu sắc làm cho trang chiếu sinh động và hấp dẫn
- Để tạo màu nền cho 1 trang chiếu, ta thực hiện:
Víi phÇn mÒm tr×nh
Bước 1: Chọn trang chiếu
trong
ngăn
bênchän
trái (ngăn Slide)
Theo
em
ta
cÇn
chiÕu PowerPoint, ®Ó
mµu->
nÒn
nh thÕ nµo lµ
Bước 2:t¹o
Chọn
lệnh
Format
Background
mµu
nÒn
cho
mét
hîp
lý cho mét
bµi
trang
chiÕu,
ta
thùc
Bước 3: Nháy mũi tên tr×nh
vàchiÕu
chọn màu thích hợp
hiÖn nh thÕ nµo?
Bước 4: Nháy nút Apply trên hộp thoại
7
1. Màu nền trang chiếu:

Lu ý: NÕu nh¸y nót Apply to All trong
- NÕu
ta nh¸y
Apply
bíc 4 ë trªn,
mµu
nÒn nót
sÏ ®îc
¸p dông cho toµn bé bµ
chiÕu. to All th× kiÓu ®Þnh
d¹ng trªn ®îc ¸p dông
-MÆc dï cã
thÓ ®Æt nÒn kh¸c nhau cho tõng trang
nh thÕ nµo?
chiÕu, nhng
- Ta ®Ó
cã thÓ ®Æt nhiÒu
-cã mét bµi
tr×nh
kiÓu
mµu chiÕu
s¾c trªnnhÊt
mét qu¸n, ta chØ nªn ®Æ
mét mµu nÒn
cho chiÕu kh«ng?
bµi tr×nh
V×tr×nh
sao? chiÕu.
toµn bé bµi
8
2. Định dạng nội dung văn bản:

Các em hãy quan sát hình sau:
9
2. Định dạng nội dung văn bản:

- Một số khả năng định dạng văn bản gồm:
- Mét sè kh¶ n¨ng
+ Chọn Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.
®Þnh d¹ng mµ em
+ Căn lề (căn trái,
căn phải, căn giữa trong khung chứa).
biÕt?
+ Tạo các danh sách dạng liệt kê.
- Thao tác định dạng:
+ Chọn phần văn bản cần định dạng
+ Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
(formatting).
10
3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:
Em hãy quan sát hình nÒn
sau:

Các em hãy nhận xét về
các mẫu nền đó?
11
3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:

C¸c bíc ®Ó sö dông
mÉu cã s½n cho bµi
tr×nh chiÕu?
• Chọn Format / Slide Design
• Click vào một kiểu nền
Chọn một kiểu
12
3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:

1. Nháy nút bên phải mẫu
2. Nháy nút Apply to
All Slides để áp dụng
cho mọi trang chiếu
Hoặc Apply to
Selected Slides để áp
dụng mẫu cho các
trang chiếu đã chọn
13
4. Các bước tạo bài trình chiếu:

a)Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu;
b)Chọn màu hoặc hình ảnh cho nền trang chiếu;
c) Nhập và định dạng nội dung văn bản;
d)Thêm hình ảnh để minh họa;
e)Tạo các hiệu ứng động;
f) Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình
chiếu.
14
Câu hỏi 1:

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực
hiện theo cách nào sau đây
A. Vào bảng chọn Format \ Slide Design
B. Vào bảng chọn Format \Background
C. Vào bảng chọn Format\ Slide Layout
Câu hỏi 2:
Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn
bản trong một bài trình chiếu?
Trả lời:
Tạo sự sinh động cho bài trình chiếu, thu hút sự chú ý
của người nghe và làm cho nội dung cần nhấn mạnh trở
nên dễ ghi nhớ hơn.
15
Câu hỏi 3:

Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu
trong một bài trình chiếu được không bằng cách
nào?Hãy cho ví dụ về việc sử dụng hợp lí các màu
nền khác nhau trong một bài trình chiếu?
Trả lời:
Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu
trong một bài trình chiếu
Để tạo màu màu nền cho một trang chiếu ta thực hiện:
16
Trả lời:

Để tạo màu màu nền cho một trang chiếu ta thực
hiện:
Bước 1: Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái
Bước 2: Chọn lệnh Format Background
Bước 3: Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp
Bước 4: Nháy nút Apply trên hộp thoại
Ví dụ: Đặt màu nền khác biệt cho trang chiếu:
Thông thường hình ảnh được chèn vào trang chiếu
có màu sắc gần giống màu nền trang chiếu, để làm
cho hình ảnh được hiển thị rõ ta có thể đặt màu nền
khác chỉ riêng cho trang chiếu đó.
17
Câu hỏi 4:

Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của
PowerPoint và của Word rồi cho nhận xét?
Trả lời:
Phần mềm trình chiếu PowerPont chỉ có một số tính
năng định dạng cơ bản, các khả năng định dạng
đoạn văn bản kém phong phú hơn
Câu 5: Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta
chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Apply to Master.
B. Apply to Selected Slides.
C. Apply to All Slides.
18
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ (SGK- 95).
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay.
- Làm bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa trang 95.
19

similar documents