Slide 1 - Centrum voor Levende Talen

Report
DE CURSIST VAN DE 21STE EEUW: A NEW FACE?
Kris Van den Branden
40 jaar evolutie
- De wereld buiten de school is veranderd
- Globalisering, technologische revolutie,
informatie-overdaad…
- To be connected or not to be: that is the question
- Het onderzoek naar de impact van onderwijs
op leerprocessen is exponentieel gegroeid
- En het onderwijs zelf?
Wagner, 2010
“Schools haven’t changed; the world has. And so
our schools aren’t failing. Rather, they are
obsolete”
Gaming: het nieuwe leren?
Gamers “learn differently” (Beck & Wade, 2006,
177)
Gaming: het nieuwe leren?
Gamers “learn differently. Their game
experience (….) emphasizes independent
problem solving and the rapid acquisition of
technical skills” (Beck & Wade, 2006, 177)
Gamers “hypothesize, probe the world, get a
reaction, reflect on the results, reprobe to get
better results (Gee, 2007, 2, quoted in Wagner,
2010)
Gaming: het prehistorische leren
Opgaan in een ervaring die waardevol én
uitdagend wordt gevonden
Actieve benadering
Herhaalde oefening: “trial and error”
Onmiddellijke, specifieke, taakgerichte
feedback
Leren is cumulatief: nieuw verbinden met
reeds gekende
(Hattie & Yates, 2014; Bransford, Brown & Cocking, 1999; Dumont et al, 2010)
Web 2.0: Creëer, draag iets bij!
“Whether they are hardcore gamers or just Googlers off in
Myspace (…), young people hunger for a more creative and
interactive relationship with the world” (Wagner, 2010, 187)
“The older generation defined itself by what they wear and own;
this generation defines itself by what it creates and co-creates
with others, and others build on” (Seely Brown, 2007, quoted in
Wagner, 2010, 188)
Web 2.0 leren: het prehistorische leren
Opgaan in een ervaring die waardevol én
uitdagend wordt gevonden
Actieve benadering
Herhaalde oefening: “trial and error”
Onmiddellijke, specifieke, taakgerichte
feedback
Leren is cumulatief: nieuw verbinden met
reeds gekende
Leren is sociaal: de kracht van interactie
(Hattie & Yates, 2014; Bransford, Brown & Cocking, 1999; Dumont et al, 2010)
ENERGIE
energie
leren
“…. als de energie die geïnvesteerd wordt in
leren tot echte ontwikkeling leidt, dan kan die
succesvolle leerervaring nieuwe sociale,
emotionele en cognitieve energie voor leren
losmaken. Op die manier wordt energie-voorleren hernieuwbare energie. Het wiel blijft
draaien. Als dit systematisch en regelmatig
gebeurt, en voor elke individuele leerling in het
onderwijssysteem, dan wordt energie-voor-leren
op een duurzame manier aangewend, eerder dan
uitgeput. Dan wordt onderwijs duurzaam
onderwijs.”
Visietekst duurzaam onderwijs, p. 1
energie
leren
Gamers: de kick van het leren
“There is a mantra among the gamers: If I ain’t
learning, it ain’t fun. (…) Gamers thrive on
change – they embrace it and they generate it.
Finally, gamers marinate on the edge. They are
constantly searching for better ways to play the
gam, even after having reached mastery level in
the game.”
(John Seely Brown, quoted in Wagner, 2010, 186).
Lessen voor het taalonderwijs
Hoe positieve energie voor taalleren losweken?
VALUE: Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
Zie bv. OECD, 2005;
TLRP, 2012; Wagner,
2010; Petty, 2009
VALUE: Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
kennis
doen werken
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
taal en informatie
doen werken
Instroom hoger onderwijs
 Studenten hebben relatief weinig problemen met
beantwoorden van letterlijke, gerichte vragen, maar meer
problemen met structurerend en evaluerend lezen
 Studenten hebben grote moeite met het schrijven van een
samenvatting (bv. van 3 teksten naar 1 samenvatting)
 Studenten hebben bij schrijfopdrachten vooral problemen
met het structureren van teksten (tekstopbouw) en hanteren
van wetenschappelijke stijl, en in mindere mate met spelling
en grammatica.
(Peters & Van Houtven, 2010; De Wachter & Heeren, 2011; Basstanie & Verelst, 2011)
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
sociale relaties
doen werken
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
hun verbeelding
doen werken
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
technologie
doen werken
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
verandering
doen werken
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
hun leer-kracht
doen werken
Zinvolle competenties
voor de 21ste eeuw
hun leven
doen werken
Hamvraag
In welke mate hebben onze activiteiten in
onze taalcursussen “added VALUE”?
In welke mate geven ze cursisten de kans om
de cruciale taalcompetenties te ontwikkelen
die ze zelf als waardevol ervaren?
In welke mate geven ze cursisten de kans om
tegelijkertijd de cruciale 21ste-eeuwse
competenties te ontwikkelen die ze zelf als
waardevol ervaren?
Opdracht voor schoolteams
 Zit samen en bepaal wat de cruciale taalcompetenties zijn die
cursisten zeker moeten verwerven
 Bepaal samen wat de succescriteria zijn: hoe zullen we
herkennen/evalueren of de cursisten die taalcompetenties
hebben ontwikkelen, of goed op weg zijn om die te
ontwikkelen
 Analyseer het huidige onderwijs voldoende is afgestemd op
die cruciale taalcompetenties en bepaal waar bijgestuurd
moet en kan worden
(Hattie, 2010)
Expectancy
 Onderwijs moet opgebouwd zijn aan de hand van
uitdagende, zinvolle taken
 Maar dan wel uitdagingen die haalbaar zijn:
“closeable gaps”
 Cursist moet het gevoel hebben dat er een pad is
naar de oplossing van de kloof (bv. met wat hulp van
anderen, met hulp van bronnen kom ik er wel)
 Cursist moet het gevoel hebben dat gaandeweg het
gevoel van afhankelijkheid afneemt en de eigen
autonomie toeneemt
(Dweck, 2010; Deci & Ryan, 1985; Hattie & Yates, 2014)
Een nachtmerrie: de luistertaak
“For most of its history, the teaching of SL/FL listening (and
reading) emphasized the extraction of meaning from texts and
overlooked the need to teach learners how to listen (and read).
Instruction focused mainly on verifying the outcomes of listening
(reading) rather than developing the learning processes integral
to succesful comprehension… If students are not taught how to
listen (and read), listening (and reading) activities become
nothing more than disguised forms of testing learners existing
abilities, which only serves to increase anxiety about
listening/reading.”
(Vandergrift & Goh, 2009, 399)
Stramien luisteractiviteit
 Introductie:
 Introduceer interessant onderwerp en uitdagende vraag
 Mobiliseer voorkennis (inhoudelijk en talig) over de hamvraag
 Genereer kernvragen en laat cursisten voorspellend luisteren
 Eerste beluistering van het audiofragment
 Individueel beantwoorden kernvragen + duo-interactie +
rondje klas (balans opmaken)
 Tweede beluistering
 Individueel beantwoorden kernvragen + duo-interactie +
consensus klasgroep
 Feedback leerkracht of verificatie aan de hand van geschreven
versie tekst
 Outro: reflectie op strategieën, taalvormen….
Stramien schrijfactiviteit
 Cursisten schrijven eerste versie van tekst en posten die op
digitaal platform
 Cursisten kijken naar 3 versies van dezelfde tekst (bv. van
studenten van vorig jaar of van native speakers) en
rangschikken die op basis van kwaliteit
 Klassikaal worden criteria besproken voor goede tekst
 Cursisten gebruiken criteria om hun eigen draft te verbeteren
en posten die op platform
 Na evt. peer feedback gaat tweede versie naar docent die
inhoudelijke en vormelijke feedback geeft
 Cursist werkt af en neemt finale tekst op in portfolio, of tekst
wordt echt gepubliceerd…
Het belang van feedback
Feedback heeft krachtig (cognitief én
motivationeel) effect op leerprocessen als:
 het een brug bouwt tussen waar de cursist nu zit
en waar hij zou moeten geraken
informatie geeft over waar cursist nu zit en waar
hij zou moeten geraken
de weg wijst naar hoe de cursist daar kan geraken
Leren is verbinden
“ Als mensen het nieuwe dat ze in het NU
tegenkomen kunnen verbinden met dingen die
ze wisten, deden of voelden in het VERLEDEN
met het vooruitzicht zich beter te voelen of iets
beter te doen in de TOEKOMST , dan zullen ze
sterk geneigd zijn om energie te investeren in de
activiteit: het energie-leren-wiel zal aan het
draaien gaan.”
Visietekst duurzaam onderwijs,
p. 5
Het belang van feedback
“… feedback thrives on error (…) All students do not
always succeed first time, nor do they always know
what to do next, and nor do they always attain
perfection. This is not a deficit, or deficit thinking, or
concentrating on the negative; rather, it is the opposite
in that acknowledging errors allows for opportunities.
Error is the difference between what we know and can
do, and what we aim to know and do. (…) Knowing this
error is fundamental to moving forward.”
(Hattie, 2012, 130)
Evaluatie
naar cursisten kijken
en je afvragen:
Wat zie ik?
EN
Wat kan ik voor deze cursist(en) doen? Hoe kan ik
het leerproces van deze cursist(en) het best
ondersteunen?
Ondersteunende, formatieve functie van
evaluatie is cruciaal
1
Bredere evaluatie: schuiven op vier assen
Eenmalige
momentopname
tijd
Betrokken beoordelaars
Leerkracht
Taalkennis
Registreren of
taakuitvoering
geslaagd is of
niet
Bultynck, 2004
Aard verzamelde
informatie
Manier van verzamelen
van informatie
Doorheen de
tijd,
verschillende
momenten
Taalleerder
zelf en
leerkracht
Taalvaardigheid,
leerproces, en factoren als cognitie,
kennis wereld,
strategieën…
Observeren,
video-opname,
gesprekken, logboek
Het belang van differentiatie
Ondersteuning toesnijden op het huidige
antwoord, de huidige prestatie van een
specifieke cursist
Feedback en ondersteuning worden door
cursist als waardevol ervaren als ze
vooruithelpen (where to next?), specifiek en
taakgericht zijn, gerelateerd aan de
succescriteria van de taak, ‘just in time’, en
‘about my work’
Het belang van differentiatie
Het belang van differentiatie
- Schrijf een lezersbrief naar de krant
- Oefen op de vormen waarop je veel fouten maken in je vorige
schrijfopdracht
- Bereid een spreek/schrijfopdracht thuis voor
- Kijk naar tv-programma of film en bereid een standpunt voor
- Schrijf een recept uit in de doeltaal voor het eindfeest
- Luister naar radioprogramma en schrijf kort verslag voor
andere geïnteresseerde cursisten
- Correspondeer met je penpal
- Ontwerp een blog over doeltaal leren
Evaluatie als feedback voor leerkrachten
“In duurzaam onderwijs draait evaluatie om
introspectie: schoolteams analyseren leerlingresultaten
om de kwaliteit van hun onderwijs te ontleden en
aspecten te identificeren die kunnen, en moeten,
worden verbeterd.”
“Scholen moeten dus niet (nog) meer gaan testen; ze moeten in
de eerste plaats meer doen met de evaluatie die ze uitvoeren”
Over introspectie gesproken….
“In a study abroad context, for instance, it is
very common to see students misuse or
completely fail to use a rule, which they learned
and practiced intensively in their first year of
study, well enough to get perfect scores on the
corresponding classroom tests” (DeKeyser,
2007:290)
De droom: meer spreekkansen in de klas
De kracht van het gewone gesprek
Cursisten helpen bij spreken
Het belang van recasts
C: Hij heeft been breekt
Lk: Heeft hij zijn been gebroken? En hoe heeft hij dat
gedaan? Hoe is dat gebeurd?
Het belang van doorvragen
Het belang van geïnteresseerd reageren en
aanvullen
Het relatieve belang van correctheid
En wat dan met vormen en correctheid?
Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek
Focus on form werkt het best als afstand met
toepassing in betekenisvol taalgebruik klein is
Keep it simple! Kies voor goed beregelde
fenomenen
Herhaalde aanbieding werkt beter dan 1 keer
intensief uitleggen en inoefenen
Aandacht voor grammatica is meer aangewezen
voor hooggeschoolde cursisten en op hogere
niveaus
(zie o.a. Ellis, 2005; Ortega, 2007; Larsen-Freeman, 2009)
Understanding second language acquisition
“.. optimal practice in the foreign language classroom should be
interactive, truly meaningful, and with a built-in focus on
selective aspects of the language code that are integral to the
very nature of that practice
 L2 practice should be interactive
 L2 should be meaningful
 There should be a focus on task-essential forms”
(Ortega, 2007)
Positieve energie voor leren opwekken
INTERESSE
COMPETENTIE
R…
AUTONOMIE
VERBINDINGEN
Het belang van een warme relatie
 Warme relatie = cursisten moeten respect, interesse, en
positieve gevoelens van lesgever kunnen waarnemen
 Vertrouwen = cursisten moeten het gevoel hebben dat
leerkracht hoge verwachtingen heeft, en gelooft dat ze de
succescriteria zullen halen
 Empathie = cursisten moeten ervaren dat leerkracht de les
door hun ogen wil zien, wil evalueren waar ze staan en hen
van daaruit zo goed mogelijk wil verder helpen
(Cornelius- White, 2007; Stevens, 2002; Deci & Ryan, 2000)
TOP 3 competenties van de goede NT2-lesgever
empathie
147
een goed begeleider van het
leerproces zijn
123
geduld
104
enthousiasme, motiverend handelen
102
flexibiliteit
64
over vakkennis beschikken
52
0
50
100
150
200
Positieve energie voor leren opwekken
INTERESSE
COMPETENTIE
AUTONOMIE
RELATIE
VERBINDINGEN
www.duurzaamonderwijs.com
 Energie voor leren wordt hernieuwd: de energie die cursisten
investeren in onderwijs moet maximaal omgezet worden in
leren en ontwikkeling, wat op haar beurt nieuwe energie voor
leren oplevert.
 Cruciale competenties worden ontwikkeld: cursisten
ontwikkelen de competenties die cruciaal zijn voor hun
toekomstig leven.
 Er gaat geen energie verloren: onderwijs moet optimaal
werken voor elke cursist, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Survey CTO (2012) onder 380 NT2-docenten
Praktijk
Klaspraktijk
Meningen
Context
Bekwaam
nieuwe media
20,6%
+
55,7%
22,4%
44,3%
inspraak
17,8%
+
61,9%
14,11%
37,1%
buitenschoolse
activtiveiten
14,6%
+
64,4%
23,5%
42,9%
29%
+
55,9%
21,4%
25,8%
40,9%
+
78,1%
12,1%
40,5%
alternatief
evalueren
lessen
afstemmen op
NT2behoeften
Docenten werken samen
“Ook in dit opzicht zal onderwijs een sociale
bocht moeten nemen. Waarschijnlijk vormen
schoolteams de potentieel meest krachtige
leergemeenschappen op aarde. Maar opdat
schoolteams echt professionele
leergemeenschappen kunnen worden, moet de
beschikbare – en schier onuitputtelijke –
energie-voor-leren van een schoolteam op
gepaste wijze aangeboord worden.”
(Visietekst duurzaam onderwijs; zie ook Fullan, 2007, 2011; Timperley et al,
2007)
Taalbeleid
= de structurele en strategische poging van een
schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de
taalleerbehoeften van de leerlingen/studenten met het oog op
het bevorderen van hun ontwikkeling (in functie van relevante
doelen) en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.
(Van den Branden, 2010)
Keuzes maken in een schoolbeleid
WERKEN AAN DEZE
DOELEN IS VOLGENS HET
TEAM
VAN HOOG BELANG
OVER DE WERKING M.B.T.
DEZE DOELEN IS HET TEAM
(HEEL) TEVREDEN
OVER DE WERKING M.B.T.
DEZE DOELEN IS HET TEAM
(HELEMAAL) NIET
TEVREDEN
WERKEN AAN DEZE
DOELEN IS VOLGENS HET
TEAM
VAN LAAG BELANG
Proficiat CLT
Where are we going?
 Naar een nog duurzamer, effectiever, leerrijker
taalonderwijs
How are we going?
Fantastisch! Maar het kan natuurlijk altijd (nog)
beter
Where to next?
Samen-werken
Samen overleggen en proberen
Samen de impact daarvan vaststellen
Samen op basis daarvan beslissen en doen
Positieve energie voor leren opwekken
INTERESSE
COMPETENTIE
AUTONOMIE
RELATIE
VERBINDINGEN
energie
leren
Referenties
















Basstanie, J. & Verelst, K. (2010). Sociaal door taal? Naar een beleid aan het departement Sociaal Werk van de
Katholieke Hogeschool Kempen. In E. Peters & T. Van Houtven (Reds.), Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype
voorbij? (p.105-119). Leuven: Acco.
Beck, J. & Wade, M. (2007). The kids are alright. How the gamer generation is changing the workplace. Boston:
Harvard Business Press.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington,
DC: National Academy Press.
Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review
of Educational Research, 77, 113-143.
Deci, E.,, & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum
Press.
De Wachter, L. & Heeren, J. (2011). Taalvaardig aan de start. Een behoefteanalyse rond taalproblemen en
remediëring van eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Leuven: Interfacultair Instituut voor Levende Talen/KU
Leuven. [https://ilt.kuleuven.be/cursus/docs/Behoefteanalyse_TaalVaST.pdf
Dumont, H., Istance, D., & Benavides, F. (Eds.). (2010). The nature of learning. Using research to inspire practice.
Paris, France: OECD.
Dweck, C. (2000). Self-theories: Their role in motivation personality and development. Philadelphia: Psychology
Press.
Ellis, R. (2005). Principles of instructed language learning. Asian EFL Journal, 7, 1-16.
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.
Fullan, M. (2011). Choosing the wrong drivers for whole system reform. Melbourne: Centre for Strategic Education.
Gee
Hattie, J. (2009). Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York:
Routledge.
Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. New York: Routledge.
Hattie, J., & Yates, G. (2014). Visible learning and the science of how we learn. New York: Routledge
Larsen-Freeman, D. (2009). Teaching and testing grammar. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The handbook of
language teaching (pp. 518-542). West Sussex: Wiley-Blackwell.
Referenties













Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). The definition and selection of key
competencies. Executive summary. Paris, France: Author.
Ortega, L. (2007). Understanding second language acquisition. London: Hodder Education.
Peters, E., & Van Houtven, T. (red.). Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype voorbij? Leuven: Acco.
Petty, G. (2009). Evidence-based teaching: a practical approach. Cheltenham: Nelson Thornes.
Stevens, L. (2002). Zin in leren. Antwerpen: Garant.
Teaching and Learning Research Programme (2012). Effective learning and teaching in UK higher
education. A commentary by the Teaching and Learning Research Programme. London: Institute of
Education.
Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best
evidence synthesis iteration. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.
Van den Branden, K. (2013). Visietekst duurzaam onderwijs. Gratis te downloaden op
www.duurzaamonderwijs.org.
Van den Branden, K. (2012). Sustainable education: basic principles and strategic recommendations.
School Effectiveness and School Improvement, 23, 285-304.
Van den Branden, K. (2011). Krijtlijnen voor duurzaam onderwijs. Impuls, 42/1, 4-12.
Van den Branden, K. (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: ACCO.
Vandergrift, L. & Goh, C. (2009). Teaching and testing listening comprehension. In Long & C. Doughty
(Eds.), The handbook of language teaching (pp. 395-411).
Wagner, T. (2010). The global achievement gap. New York: Basic Books.

similar documents