(1) TAKLIMAT DHT 2013 (KONSEP)

Report
___________________________________________________________________
11 – 13 Mac 2014 Hotel Katerina, Batu Pahat
taklimat mempunyai 4 objektif
mengetahui mengapa transformasi
asrama harian perlu dilaksanakan
tahu tentang konsep, matlamat, fasa
pelaksanaan dan senarai inisiatif
mengetahui & memahami senarai
inisiatif dan kaedah pelaksanaan
mengetahui dan memahami kaedah
pemantauan pelaksanaan transformasi
menggunakan konsep performance
dialogue
Asrama Harian KPM
(Rendah & Menengah Ikut Negeri)
Nasional (1450)
Rendah: 703
Menengah:747
Rendah : 6
Menengah : 71
Rendah : 11
Menengah : 13
Perlis
Kedah
Rendah : 0
Menengah : 31
Rendah : 23
Menengah : 56
Rendah : 43
Menengah : 86
Penang
Kelantan
Terengganu
Rendah : 21
Menengah : 53
Perak
Rendah : 6
Menengah : 31
Sabah
Pahang
Rendah : 37
Menengah : 69
Selangor
Rendah : 53
Menengah : 115
Kuala Lumpur
Negeri
Sembilan
Rendah : 0
Menengah : 14
Sarawak
Malacca
Johor
Rendah : 4
Menengah : 29
Rendah : 2
Menengah : 21
Rendah : 7
Menengah : 50
Rendah : 490
Menengah : 108
Waktu Murid Di Asrama
Jam/setahun
Waktu Persekolahan
Waktu Di Asrama
Rumah & Ibubapa
1,100 Jam
(13%)
4,900 Jam
(56%)
8,760
2,760 Jam
(31%)
Komuniti
PENGISIAN
(240,015)
77%
KAPASITI
(310,469)
KEKOSONGAN
(70,454)
23%
KOMITMEN KERAJAAN
Peruntukan Tahunan Pengurusan Asrama
>RM 1
BILION
IMEJ ASRAMA HARIAN
Info Semasa
Info : Peratus Murid Di Asrama Harian Berasaskan Kepada 5 Kriteria
Utama Kemasukan Ke Asrama
KRITERIA KEMASUKAN:
Jarak Jauh Dari Rumah
Kecemerlangan Akademik
Kemiskinan
Kes Khas
Kecemerlangan Kokurikulum
55.5 %
26.2 %
12.4 %
3.4 %
2.4 %
Jarak Jauh Dari
Rumah 55.5%
Info : Sehingga 31 Disember 2012, KPM mempunyai 310,469 tempat di
asrama harian di seluruh negara dan hanya 240,015 sahaja yang
dipenuhi.
Bilangan Kekosongan:
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah
72,839 Tempat
237,630Tempat
70,454
Kekosongan
Info : Perbandingan Prestasi Lulus Murid Asrama Berbanding Murid
Harian di Sekolah-Sekolah Berasrama Dalam Peperiksaan Awam
2010
MURID ASRAMA
UPSR ( 61.28 % )
PMR ( 82.0 % )
SPM ( 96.9 % )
STPM ( 92.3 % )
-
BUKAN MURID ASRAMA
UPSR ( 57.1 % )
PMR ( 66.6 % )
SPM ( 91.1 % )
STPM ( 93.5 % )
Info : Sehingga 31 Januari 2013, KPM telah membuat Penarafan kepada
semua asrama harian: 703 Asrama Sekolah Rendah & 747 Asrama
Sekolah Menengah
BAND Asrama:
Band 1 & 2
Band 3, 4 & 5
Band 6 & 7
366 buah asrama
795 buah asrama
289 buah asrama
1,450 buah
asrama
Info : Purata Peratus Lulus Murid Asrama Dalam Peperiksaan Awam Dari
Tahun 2008 hingga 2011
PEPERIKSAAN AWAM:
UPSR
PMR
SPM
STPM
56.02 %
76.8 %
86.2 %
86.4 %
Nota : 543 Asrama Sekolah
Rendah adalah Terletak di
Pedalaman iaitu 490 di
Sarawak & 53 di Sabah
Info : Sehingga 31 Disember 2012, KPM mempunyai 3 personel yang
menguruskan asrama : i) Warden ii) Penyelia Asrama
iii) Pembantu Pengurusan Murid (PPM)
Bilangan Kekosongan:
Warden
Penyelia Asrama
PPM
4,339 Orang
1,895 Orang
1,949 Orang
8,183 Orang
Kakitangan
KONSEP TRANSFORMASI
1
MATLAMAT :
MENJADIKAN ASRAMA SEBAGAI KEDIAMAN
YANG MENJAMIN
KEJAYAAN MURID
2
3
TEMA :
“KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA”
KE ARAH PENGLIBATAN MENYELURUH
(WARGA SEKOLAH, IBUBAPA DAN
MASYARAKAT) DALAM PEMBANGUNAN MURID
ASRAMA
4 Fokus Transformasi Asrama Harian
Pengurusan
Pentadbiran
Asrama
Penjanaan
Kejayaan
Sahsiah &
Disiplin
1 2
Pemantapan
& Inisiatif Baharu
bagi meningkatkan
tahap pengurusan
pentadbiran dan
kompetensi
personel
Perancangan &
Pelaksanaan
Aktiviti
bagi menjana
pembangunan dan
kecemerlangan sahsiah
dan disiplin
murid
Pemantapan
Pengurusan/
Aktiviti akademik bagi
Penjanaan
Kejayaan
Akademik
meningkatkan prestasi
murid asrama
Perancangan
Pelaksanaan
Aktiviti
bagi memastikan aspek
penjanaan kokurikulum
dan sukan tidak
diabaikan
3 4
Penjanaan
Kejayaan
Kokurikulum
Sukan
14
Pengurusan dan Pentadbiran Asrama
Harian
Fokus ini menekankan kepada sifat kepedulian pihak
pengurusan dan pentadbiran sekolah dan Asrama
Harian dengan merancang, menyedia dan
melaksanakan program, aktiviti, kemudahan prasarana,
iklim dan suasana kondusif Asrama Harian yang boleh
memberi jaminan terhadap cita-cita kecemerlangan,
keselamatan dan kebajikan penghuninya berteraskan
amalan dan budaya yang bersifat penyayang dan mesra
dalam pengurusan dan pentadbiran di Asrama Harian;
Penjanaan Kejayaan
Akademik
Penekanan kepada penjanaan
kejayaan akademik penghuni
melalui perancangan dan
pelaksanaan aktiviti akademik
dengan lebih berfokus dengan
penglibatan semua guru.
Penjanaan Kecemerlangan
Sahsiah dan Disiplin
Fokus ini menekankan kepada
perancangan dan pelaksanaan
aktiviti Asrama Harian yang boleh
menjana pembangunan dan
kecemerlangan sahsiah dan disiplin
penghuninya.
Penjanaan Kejayaan
Kokurikulum dan Sukan
Fokus ini menekankan kepada
perancangan dan pelaksanaan
aktiviti Asrama Harian yang boleh
menjana kecemerlangan
kokurikulum dan sukan penghuninya.
transformasi asrama mendukung
lima aspirasi
sistem pendidikan Malaysia
Akses
Program sokongan kepada pelaksanaan PPPM 2013-2025
Dengan menyediakan ruang & tempat yang kondusif dalam
memastikan 100% enrolmen
Kualiti
Murid berpeluang mencapai kejayaan berdasarkan prestasi
masing-masing seterusnya membantu meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas
Ekuiti
Merapatkan jurang pendidikan
(bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang 2020
Perpaduan
29 % masa murid berada di asrama dapat menghargai
kepelbagaian
Kecekapan
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada
Akses
Asrama yang mempunyai kemudahan
dan prasarana yang kondusif
menyediakan ruang, tempat dan
merupakan program sokongan kepada
pelaksanaan PPPM dalam
memastikan 100% enrolmen
mengikut potensi murid asrama
merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga
menengah atas.
Kualiti
Semua murid asrama akan berpeluang
mencapai kejayaan mengikut potensi
masing – masing melalui program dan
aktiviti yang dirangka dan dilaksanakan
di asrama, seterusnya membantu
meletakkan Malaysia dalam kelompok
sepertiga teratas mengikut pengukuran
TIMSS dan PISA.
Ekuiti
Kemudahan infastruktur yang
kondusif dan diurus dengan cekap
dijamin dapat membantu
merapatkan jurang pendidikan
antara murid bandar dan luar
bandar, tanpa mengira kedudukan
geografi, jantina, atau latar belakang
sosio ekonomi
Perpaduan
Murid asrama yang berumur antara 7 hingga 17 tahun
menghabiskan hampir 29% kehidupan seharian mereka di
asrama. Oleh itu, asrama berperanan untuk mengukuhkan
lagi perpaduan dalam kalangan murid. Melalui interaksi
bersama murid lain dari pelbagai latar belakang,
sosioekonomi, geografi, agama dan etnik, dan belajar
untuk memahami, menerima serta menghayati perbezaan,
satu perkongsian pengalaman dan aspirasi dapat dibentuk.
Kementerian berhasrat untuk menjana satu sistem
pendidikan yang memberi peluang kepada murid,
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan
memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.
Kecekapan
Pengurusan asrama telah menerima
peruntukan
yang
tinggi,
namun
peningkatan keberhasilan murid tidak
setanding dengan sumber yang
disalurkan kepada pengurusan asrama.
Kementerian
berhasrat
untuk
memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut tahap peruntukan semasa.
Untuk kekal berdaya saing, aspirasi kita perlu
diletakkan pada tahap tinggi
Setiap murid akan mempunyai …
K
emahiran
memimpin
K
emahiran
dwibahasa
K emahiran
E
Pengetahuan
Identiti nasional
berfikir
tika dan
kerohanian
… sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pengetahuan
Murid asrama perlu mengetahui potensi diri
masing – masing. Ini dapat dikesan melalui
Inventori Minat Kerjaya. Keputusan inventori
dapat digunakan untuk menjuruskan murid
asrama berdasar kepada minat masing –
masing. Selain itu, murid perlu ditekankan
dengan pengetahuan asas agama dan
pendidikan moral. Murid asrama juga digalakkan
untuk menambah ilmu dan kemahiran dalam
bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.
Kemahiran Berfikir
Aspek
kemahiran
berfikir
turut
dimasukkan ke dalam Transformasi
Asrama Harian dalam usaha menerapkan
amalan pembelajaran sepanjang hayat
bagi
membolehkan
murid
menghubungkan pelbagai disiplin ilmu.
Kemahiran Memimpin
Asrama merupakan tempat yang paling
sesuai untuk
murid
mempelajari dan
mempraktikkan
kemahiran
memimpin.
Justeru itu, program yang dirangka perlu
memberi perhatian bagi mewujudkan
peluang yang formal dan tidak formal,
bekerja dalam pasukan dan mengamalkan
ciri – ciri kepimpinan.
Profiesiensi Dwibahasa
Sebagai mendukung aspirasi PPPM,
Transformasi Asrama Harian akan berusaha
memperkukuhkan penguasaan Bahasa
Melayu dan Bahasa Inggeris di samping
menerapkan kemahiran bahasa komunikasi
Tamil dan Mandarin kepada murid asrama
dengan strategi serampang dua mata iaitu
sebagai bahasa perpaduan dalam kalangan
mereka khususnya di Asrama 1 Malaysia.
Etika dan Kerohanian
Dalam konteks ini, Transformasi Asrama Harian
sememangnya
menumpukan
kepada
pembangunan sahsiah murid yang menjadi
tunggak dalam diri murid asrama. Di samping itu,
nilai penyayang turut diterapkan melalui konsep
‘In Loco Parentis’. Murid
yang mempunyai
kekuatan dalaman yang kukuh boleh berdepan
dengan cabaran yang bakal ditempuhi ketika
dewasa. Mereka akan boleh menyelesaikan
konflik
secara
harmoni,
bijak
membuat
pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika
berada dalam situasi yang kritikal serta berani
melakukan sesuatu yang betul.
Identiti Nasional
Sebagai murid asrama, mereka perlu mempunyai
perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti
nasional, berpegang teguh dengan prinsip
Rukunegara untuk perpaduan di asrama. Setiap
murid asrama tanpa mengira lokasi, etnik, agama,
dan status sosioekonomi perlu berbangga menjadi
rakyat Malaysia. Semangat patriotik perlu dipupuk
dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama
untuk masa depan negara.
ANJAKAN
MENYEDIAKAN AKSES YANG SAMA KEPADA
PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF
ANTARABANGSA
ANJAKAN
MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI
KEMAHIRAN BERBAHASA DALAM BAHASA
MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS
ANJAKAN
MEMBANGUNKAN RAKYAT MALAYSIA
DENGAN PENGHAYATAN NILAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MENTRANSFORMASI PROFESION
KEGURUAN SEBAGAI PROFESION PILIHAN
ANJAKAN
ANJAKAN
MEMASTIKAN PEMIMPIN SEKOLAH
BERPRESTASI TINGGI DI SETIAP SEKOLAH
ANJAKAN
MENGUPAYA JPN, PPD, DAN SEKOLAH
UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN
KHUSUS BERDASARKAN KEPERLUAN
ANJAKAN
MENGGUNAKAN ICT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN
DI SELURUH MALAYSIA
ANJAKAN
MENTRANSFORMASI KEUPAYAAN
PENYAMPAIAN DAN KAPASITI
KEMENTERIAN
ANJAKAN
MENJALIN KERJASAMA DENGAN IBU BAPA,
KOMUNITI, DAN SEKTOR SWASTA SECARA
MELUAS
ANJAKAN
ANJAKAN
32
MEMAKSIMA KEBERHASILAN MURID BAGI
SETIAP RINGGIT YANG DIBELANJAKAN
MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK
AKAUNTABILITI AWAM SECARA LANGSUNG
Transformasi
berasaskan
8
anjakan
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
TRANSFORMASI ASRAMA HARIAN, KPM
KPI
Akses
▪ Peningkatan Enrolmen
Murid Asrama
Kualiti
▪ Gred Purata Asrama
Kualiti
▪ Penurunan Bilangan
Murid Terlibat Buli
Kualiti
▪ Meningkatkan Bilangan
Asrama Mempunyai
Kebitaraan Kokurikulum
Ekuiti
▪ Meningkatkan Bilangan
Asrama Di BAND 1 & 2
Sasaran Kebangsaan
2014
2%
peningkatan
Impak kepada asrama/murid
Setiap kanak-kanak dijamin
mendapat akses kepada sekolah
yang mencapai standard minimum
%
Prestasi akademik murid asrama
meningkat
%
Pembangunan sahsiah murid
secara menyeluruh
peningkatan
penurunan
7.5%
peningkatan
9%
peningkatan
Murid mempunyai ruang dan
peluang untuk mengikuti aktiviti
yang sihat
Pengurusan asrama yang
berkesan menghasilkan
persekitaran kondusif
TOV
2013
2014
2015
Sekolah Rendah
53,788
2% (54,863)
2% (55,960)
2% (57,152)
Sekolah Menengah
186,227
2%
(189,951)
2%
(193,750)
2%
(197,625)
Bilangan Sekolah
(Rendah)
53
88 ( +35 )
Bilangan Sekolah
(Menengah)
183
258 ( +75 ) 333 ( +75 ) 408 ( +75 )
Sekolah Rendah
77
135 ( +58 ) 205 ( +70 ) 275 ( +70 )
Sekolah Menengah
289
340 ( +51 ) 415 ( +75 ) 490 ( +75 )
AKSES
Peningkatan
Enrolmen Murid Asrama
KUALITI
Gred Purata Asrama (GPA)
Sahsiah Murid Asrama
(Penurunan Bil. Murid Terlibat
Buli)
Meningkatkan Bilangan
Asrama Mempunyai
Kebitaraan Kokurikulum &
Sukan
Sekolah Rendah
(UPSR)
Sekolah Menengah
(SPM)
Bilangan Murid
Terlibat Buli
123 ( +35 ) 158 ( +35 )
EKUITI
Meningkatkan Bilangan Asrama
Di Band 1 & 2
Impak
Transformasi Asrama Harian, KPM
- Akses untuk
pendidikan
tanpa mengira
latarbelakang
- Keyakinan
- Minat
- Persekitaran
Kondusif
- Persekitaran
Kondusif
- Imej Asrama
dapat
ditingkatkan
- Menjadi pilihan
murid & Ibubapa
MURID
GURU
TRANSFORMASI
ASRAMA HARIAN
ASRAMA.
IBUBAPA
- Pengagihan
Beban Tugas
- Pengiktirafan
& Kebajikan
- Latihan &
Bimbingan
formal
- Keyakinan
terhadap
asrama
harian
meningkat
- Pilihan, ruang
& peluang
Murid
 Murid tanpa mengira latar belakang ekonomi, bandar atau luar
bandar, dan prestasi akademik mempunyai akses kepada
pendidikan berkualiti.
 Inisiatif – inisiatif yang disediakan dalam Transformasi Asrama
Harian memberikan keyakinan kepada murid dalam mencapai
potensi diri yang dihasratkan.
 Murid dapat menikmati persekitaran yang kondusif dalam
proses pembelajaran
 Keyakinan & minat murid terhadap asrama harian dapat
ditingkatkan
Guru (Warden)
 Beban tugas guru (warden) dapat diagihkan kepada
lebih ramai guru dan membolehkan peranan masing
– masing dilaksanakan dengan lebih berkesan.
 Warden juga diberikan pengiktirafan yang
sewajarnya dan kebajikan mereka diberi perhatian.
 Warden akan menerima latihan dan bimbingan
secara formal, lebih tersusun dan berfokus.
Sekolah/Asrama
 Persekitaran, kemudahan perkhidmatan dan fizikal
asrama lebih kondusif dan diurus dengan baik.
 Imej asrama / sekolah menjadi lebih baik pada
sudut pandangan ibu bapa, masyarakat dan pihak
luar.
 Sekolah / asrama akan menjadi pilihan murid dan
ibu bapa seterusnya membantu memaksimumkan
kapasiti asrama .
Ibubapa
 Keyakinan ibu bapa terhadap sistem pendidikan
negara akan meningkat khususnya terhadap asrama
harian
 Ibu bapa mempunyai pilihan dari segi ruang dan
peluang dalam menentukan hala tuju pendidikan
anak – anak tanpa mengira latar belakang mereka.
 Ibu bapa tidak perlu merasa risau terhadap risiko
keciciran anak – anak mereka terutama di kawasan
luar bandar.
Inisiatif oleh JPN & KPM
Kemenjadian Murid
Tanggungjawab Bersama
Meningkatkan
Profesionalisme
Personel Di Asrama
Penarafan Asrama
KPM
Program “Hostel
Support
System”
Pengetua / Guru Besar
Berprestasi Tinggi
JPN
MENINGKATKAN
KEBAJIKAN
WARDEN
ASRAMA
Keperluan Asrama Baharu
& Naik Taraf Asrama Dhaif
40
Inisiatif
Pengurusan & Pentadbiran
Perancangan
Strategik
Jawatankuasa
Pengurusan
Asrama
Profil Murid
Asrama
Program
“HOMEROOM”
Best Practices
Pengurusan
Pentadbiran
Meningkatkan
Peranan
Guru B&K
Meningkatkan
Kemudahan
Pembelajaran
41
Inisiatif
Penjanaan Kejayaan Akademik
KELAS
PERSEDIAAN BERFOKUS
(Malam)
KELAS PERSEDIAAN
(Siang)
HEAD
COUNT
AUDIT
AKADEMIK
Akademik
Kelas Berfokus
Mata
Pelajaran
Kritikal
Laporan Pencapaian
Peperiksaan Sekolah
Program
Kemahiran
Cara
Belajar
Laporan Peperiksaan Awam
42
Inisiatif
Penjanaan Kejayaan Sahsiah & Disiplin
PROGRAM PENGHAYATAN
KEROHANIAN
(Murid Islam)
Penerapan
Kemahiran
Kepimpinan &
Softskill
Pemupukan
Budaya
Penyayang &
Kekeluargaan
Meningkatkan
Hubungan
Agensi Luar
PROGRAM MORAL & NILAI MURNI
(Bukan Islam)
Sahsiah
Disiplin
Program
Pembudayaan
Penampilan Diri
Cemerlang
Pemantapan
Aktiviti
Masa
Senggang
Pembudayaan
“Esprit de Corps”
43
Inisiatif
Penjanaan Kejayaan Kokurikulum & Sukan
KEBITARAAN
ASRAMA
DALAM
KOKURIKULUM
& SUKAN
Kokurikulum
PERTANDINGAN
ATAU
ENGAGEMENT
ANTARA ASRAMA
Sukan
PROGRAM
BAHASA
INTERGRASI
(KOMUNIKASI)
PENEROKAAN
AKTIVITI ATAU
PROGRAM
BAHARU
44
Fasa Pelaksanaan (2013 – 2020)
 Pengumpulan Input dan Penyediaan
Dasar Transformasi melalui bengkel dan
pandangan dari pelbagai pihak
 Pengumpulan data untuk “Baseline”
 Penetapan sasaran
 Penyediaan Dokumen & Taklimat
Kepada Semua JPN, PPD, Pengetua &
Guru Besar
FASA 1
FASA 2
 PAKEJ 1 : Penyediaan perancangan,
pelan strategik, Penetapan hala tuju,
sasaran dan penyediaan dokumen di
peringkat JPN, PPD, Asrama
 PAKEJ 2 : Pelaksanaan inisiatif sedia ada
yang telah dibuat penambahbaikan
 PAKEJ 1 : Pelaksanaan menyeluruh
inisiatif yang telah dibuat perancangan
dan penetapan sasaran seperti yang
dilaksanakan dalam Pakej 1 Fasa 2
 PAKEJ 2 : Penumpuan kepada inisiatif
yang memerlukan tindakan lanjut
termasuk menyediakan kertas
cadangan untuk pihak pengurusan
tertinggi
FASA 3
FASA 4
 Semua inisiatif telah dilaksanakan
secara menyeluruh dan semua asrama
menunjukkan prestasi lebih baik dan
KPI dapat dikekalkan atau lebih baik
 Kajian Impak akan dilaksanakan
mengikut keperluan
Untuk memastikan
kejayaan transformasi,
kita mesti melakukan
kerja dengan cara yang
berbeza dari sekarang
46
MASA
HARI
5.30-6.30 am
7.00 am
7.30am-3.00pm
3.00-4.30pm
4.30-5.30pm
5.30-6.30pm
ISNIN
JUMAAT
SABTU
Solat Subuh
Berjemaah
& Kuliah
Subuh
AHAD
Pemeriksaan Pagi (Roll Call)
KHAMIS
Solat Subuh
Berjemaah
Waktu
Persekolahan
8.00 – 10.00 am
Kelas Bimbingan
MP Kritikal/
Kemahiran Cara
Belajar
Kelas Persediaan
(Tugasan & Kerja
Rumah)
@
9.00am –
10.30am
(Murid Sesi
Petang)
10.00 – 11.00 am
Kelas Bahasa
Intergrasi
9.00-11.00pm
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
SELASA
RABU
7.00-9.00pm
Solat Asar &
Riadah &
Minum
Aktiviti
Petang
Kokurikulum
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Bacaan
Yasin Bersama
Pentadbir & Guru
Kelas
Persediaan
Berfokus
(Bimbingan
Guru Mata
Pelajaran)
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
Aktiviti Senggang
Pengurusan Diri & Outing Berjadual @ Keluarga
Aktiviti Keagamaan (Kuil @ Gereja) Bagi Bukan Islam
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
@ Kelas Moral
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
Aktiviti
Senggang
(Wayang
Gambar/TV/Vid
eo Games DLL)
Kelas
Persediaan
Berfokus
(Bimbingan
Guru Mata
Pelajaran)
MASA
HARI
5.30-6.30 am
7.00 am
7.30am-3.00pm
3.00-4.30pm
4.30-5.30pm
5.30-6.30pm
AHAD
KHAMIS
JUMAAT
Solat Subuh
Berjemaah
& Kuliah
Subuh
SABTU
Pemeriksaan Pagi (Roll Call)
RABU
Solat Subuh
Berjemaah
Waktu
Persekolahan
8.00 – 10.00 am
Kelas Bimbingan
MP Kritikal/
Kemahiran Cara
Belajar
Kelas Persediaan
(Tugasan & Kerja
Rumah)
@
9.00am –
10.30am
(Murid Sesi
Petang)
10.00 – 11.00 am
Kelas Bahasa
Intergrasi
9.00-11.00pm
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
ISNIN
SELASA
7.00-9.00pm
Solat Asar &
Riadah &
Minum
Aktiviti
Petang
Kokurikulum
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Bacaan
Yasin Bersama
Pentadbir & Guru
Aktiviti Senggang
Pengurusan Diri & Outing Berjadual @ Keluarga
Aktiviti Keagamaan (Kuil @ Gereja) Bagi Bukan Islam
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
@ Kelas Moral
Solat Maghrib & Isyak
Berjemaah + Fardhu
Ain & Kelas Al-Quran
Kelas
Persediaan
Berfokus
(Bimbingan
Guru Mata
Pelajaran)
Aktiviti
Senggang
(Wayang
Gambar/TV/Vid
eo Games DLL)
Kelas
Persediaan
Berfokus
(Bimbingan
Guru Mata
Pelajaran)

similar documents