EMIR - Česká Asociace Treasury

Report
Regulace obchodování s OTC deriváty
Základní přehled
Petr Gavlas
Odbor regulace finančního trhu
Česká národní banka
European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4.července 2012 o OTC
derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů - publikováno 16. srpna 2012
•
Prováděcí nařízení Komise (EU) – 19. prosince 2012
• 1247/2012 – struktura hlášení do registru obchodních údajů, začátek hlášení
• 1248/2012 – žádost o licenci registru obchodních údajů
• 1249/2012 – formát údajů uchovávaných ústřední protistranou
•
Nařízení Komise v přenesené pravomoci – 15. března 2013
• 148/2013 – obsah hlášení do registru obchodních údajů
• 149/2013 – nepřímý clearing, nefinanční protistrany, řízení rizik, atd.
• 150/2013 – náležitosti žádosti o licenci registru obchodních údajů
• 151/2013 – údaje zveřejňované registrem obchodních údajů
• 152/2013 – kapitálové požadavky na ústřední protistrany
• 153/2013 – obezřetnostní požadavky na ústřední protistrany
2
EMIR – další zdroje informací
EK
nejčastější dotazy FAQ
ESMA
FAQ k implementaci EMIR
Předpokládaný časový harmonogram
Informace pro nefinanční instituce
ČNB
www.cnb.cz – Dohled a regulace – Legislativní základna – Obchodování s OTC deriváty
Odkazy na všechny uvedené dokumenty
Národní FAQ
Aktuality
3
EMIR – předmět a oblast působnosti
Finanční protistrany a nadlimitní nefinanční protistrany
1. Oznamovací povinnost
2. Požadavky na řízení rizik
3. Povinnost clearingu
Podlimitní nefinanční protistrany
1. Oznamovací povinnost
2. Některé požadavky na řízení rizik
Nástroje
•
•
OTC deriváty (MiFID)
• Povinnost clearingu
• Požadavky na řízení rizik
Všechny deriváty
• Oznamovací povinnost
Ústřední protistrany
•
Podmínky udělení povolení k činnosti
•
Obezřetnostní pravidla činnosti
•
Povolení uděluje národní orgán dohledu
Registry obchodních údajů
•
Povolení uděluje ESMA
•
Pravidla pro povolení a obezřetnostní pravidla činnosti
4
EMIR – Oznamovací povinnosti
Ad 1) Povinnost oznámit obchody s deriváty do registrů obchodních údajů (Reporting obligation)
•
•
•
Reportují se všechny deriváty, tzn. i burzovní
Povinnost mají obě strany transakce, resp. mají povinnost zajistit, že jsou informace oznámeny do
registru,
je nutno zamezit duplicitám, takže se musí dohodnout, kdo transakci oznámí
• reporting je možno delegovat:
- Jedna protistrana na druhou protistranu
- Jedna protistrana deleguje na třetí stranu
- Obě protistrany delegují na stejnou třetí stranu
- Obě protistrany delegují na různé třetí strany
Technické detaily
•
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012
•
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013
Pro identifikaci všech subjektů v oznámení bude využíván LEI – Legal Entity Identifier
http://www.leiroc.org/
Předpokládaný časový harmonogram
•
ESMA uděluje povolení k činnosti registru – předpoklad červen/červenec 2013
•
Zahájení reportingu
•
Úvěrové a úrokové deriváty do 90 dnů od registrace registru (září/říjen 2013)
•
Ostatní deriváty od 1. ledna 2014
5
EMIR – řízení rizik
Ad 2) Požadavky na řízení rizik u OTC derivátů, které nejsou clearovány prostřednictvím CCP
(Risk mitigation techniques) - viz nařízení 149/2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Včasné potvrzení (konfirmace) – od 15. března 2013
Sesouhlasení portfolií (rekonciliace) – od 15. září 2013
Komprese portfolií – od 15. září 2013
Postupy pro řešení sporů – od 15. září 2013
Oceňování kontraktů – od 15. března 2013
Požadavky na kolaterál – od 15. března 2013
6
EMIR – řízení rizik
1) Včasné potvrzení (konfirmace)
•
Pokud možno elektronicky
OTC derivát s mezi finančními protistranami a s nadlimitní nefinanční protistranou
CDS a IRS
< 28/2/2014
T+2
Ostatní
deriváty
< 31/8/2014
T+3
> 28/2/2014
T+1
< 31/8/2014
> 1/9/2014
T+2
T+1
OTC derivát s nefinanční protistranou
CDS a IRS
< 31/8/2014
T+5
Ostatní
deriváty
< 31/8/2014
T+7
< 31/8/2014
T+3
< 31/8/2014
T+4
> 1/9/2014
T+2
> 1/9/2014
T+2
Finanční protistrany oznamují ČNB počet nepotvrzených obchodů s OTC deriváty
•
konfirmace, které nejsou potvrzeny déle než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro potvrzení
•
Pouze Ad hoc, viz též formulář a FAQ na webu ČNB
7
EMIR – řízení rizik
2)
Rekonciliace portfolií
•
Písemná/elektronická dohoda na rekonciliacích
Finanční a nadlimitní protistrany
•
Každý pracovní den při 500 a více OTC derivátech uzavřených mezi sebou
•
1x týdně při 51 – 499 OTC derivátech
•
1x čtvrtletně do 50 OTC derivátů
Podlimitní protistrany
•
1x čtvrtletně při 100 a více OTC derivátech
•
1x ročně při 100 a méně
3)
•
4)
Komprese portfolia
Při 500 a více derivátech, alespoň 2x ročně zvážit možnost provést kompresi portfolia za účelem snížení
rizika protistrany
Řešení sporů
•
Měli by být dohodnuty procesy řešení sporů.
•
Finanční protistrany informují ČNB o sporech větších než 15 mil EUR a nevyřešených déle než 15 dnů
5)
•
•
•
Oceňování kontraktů
Týká si finančních protistrana a nadlimitních nefinančních protistran
Marking-to market – je-li aktivní trh
Maring-to-model – nařízení 149/2013 stanoví podmínky pro model
8
EMIR – řízení rizik
6)
Kolaterál
Finanční protistrany
•
U OTC derivátů uzavřených od 16. srpna 2012 nebo později zavedeny postupy řízení rizik pro
výměnu kolaterálu
•
Vhodný a přiměřený kapitál k řízení rizika nekrytého vhodnou výměnou kolaterálu
Nadlimitní nefinanční protistrany
•
Zavedeny postupy řízení rizik pro výměnu kolaterálu při překročení clearingového prahu
Bude upřesněno technickým standardem (EBA, ESMA, EIOPA)
•
Doporučení IOSCO publikováno 2. září 2013
Předpokládaný časový harmonogram pro řízení rizik
- Účinné od 15. března 2013
- 6 měsíční přechodné období pro rekonciliaci, kompresi a řešení sporů (do 15. září 2013)
9
EMIR – clearing
Ad 3) Povinnost clearovat některé OTC derivátové kontrakty prostřednictví ústředních protistran
(Clearing obligation)
•
•
•
•
pouze pro některé kategorie OTC derivátů
Stanoví ESMA, prostřednictvím technického standardu
bude vyhlášeno prostřednictvím Nařízení EK
ESMA povede jejich seznam
Při posuzování kategorie OTC derivátu za účelem jeho povinného clearingu ESMA zohlední:
•
Míru standardizace smluvních podmínek, Objem a likviditu příslušné kategorie OTC derivátů, Dostupnost
cenových informací
Předpokládaný časový harmonogram
•
Dosavadní protistrany mají 6 měsíců na podání žádosti o povolení k činnosti dle EMIR (od 15. března 2013).
•
Národní orgány dohledu mají 6 měsíců na posouzení žádosti.
•
ESMA - 6 měsíců na veřejné konzultace a rozhodnutí o:
•
povinném clearingu pro určitou kategorii OTC derivátů,
•
datu účinnosti povinného clearingu
•
existujících smlouvách, které budou muset být clearovány
10
EMIR – clearing, nefinanční instituce
Clearingové prahy
•
1 mld. EUR pro OTC kreditní deriváty
•
1 mld. EUR pro OTC akciové deriváty
•
3 mld. EUR pro OTC úrokové deriváty
•
3 mld. EUR pro OTC měnové deriváty
•
3 mld. EUR pro OTC komoditní a další deriváty
Počítáno v hrubé jmenovité hodnotě..
•
Překročení prahu v jedné kategorii spustí povinnost clearingu pro všechny kategorie.
•
Do výpočtu se započítávají veškeré OTC deriváty uzavřené uvnitř skupiny, k níž nefinanční protistrana náleží.
•
Do limitu se počítají pouze OTC deriváty, které nejsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo
související s obchodní činností nebo korporátním financováním nefinanční protistrany nebo skupiny (viz dále).
O překroční limitu musí být informována ČNB a ESMA, formuláře jsou na webových stránkách ČNB
11
EMIR – clearing, nefinanční instituce
Kritéria pro stanovení toho, které OTC derivátové smlouvy objektivně snižují rizika
OTC derivátová smlouva je objektivně měřitelná jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo
korporátním financováním nefinanční smluvní strany nebo skupiny, pokud splňuje, sama o sobě nebo v kombinaci s
jinými derivátovými smlouvami a přímo nebo prostřednictvím úzce korelovaných nástrojů, jedno z těchto kritérií:
•a) kryje rizika vyplývající z možné změny hodnoty aktiv, služeb, vstupů, produktů, komodit nebo závazků, které
nefinanční smluvní strana nebo její skupina vlastní, produkuje, vyrábí, zpracovává, poskytuje, nakupuje, uvádí na
trh, pronajímá, prodává nebo které jí vznikají nebo o nichž důvodně předpokládá, že je v rámci své běžné obchodní
činnosti bude vlastnit, produkovat, vyrábět, zpracovávat, poskytovat, nakupovat, uvádět na trh, pronajímat, prodávat
nebo že jí vzniknou;
•b) kryje rizika vyplývající z možného nepřímého vlivu na hodnotu aktiv, služeb, vstupů, produktů, komodit nebo
závazků uvedených v písmeni a), jež jsou způsobena kolísáním úrokových sazeb, míry inflace, směnných kurzů
nebo úvěrového rizika;
•c) splňuje parametry zajišťovací smlouvy podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) přijatých v
souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 [7].
12
EMIR – výjimky
Výjimky
- Vnitroskupinové transakce
- Clearing
- Smluvní strany v EU, patřící do stejné skupiny
-
-
Oznámení orgánu dohledu před první transakcí (dohled má 30 dnů na námitky)
Řízení rizik – výměna kolaterálu
- Není nutné u smluvních stran, patřících do stejné skupiny, pokud jsou usazeny ve
stejném členském státě
- Finanční smluvní strany v různých členských státech
- Souhlas obou orgánů dohledu
- Nefinanční protistrany
- oznámení orgánům dohledu (3 měsíce na námitky)
-
Složky penzijního systému (vč. Životního pojištění)
• Do 15.8.2015, souhlas národního orgánu dohledu
13
EMIR – prováděcí technické standardy
ESMA a ostatní ESA´s (EBA, EIOPA) nepředložily návrhy týkající se
• Postupů řízení rizik včetně úrovní a typu kolaterálu a způsobu jeho
oddělení.
• Úroveň kapitálu k řízení rizika nekrytého vhodnou výměnou kolaterálu
• Smlouvy, u nichž se má za to, že mají přímý a podstatný a předvídatelný
vliv v Unii nebo případy, kdy je nutné či vhodné předejít vyhýbání se
požadavkům tohoto nařízení.
(Čl. 11 odst. 14 písm. e), čl. 11 odst. 15)
14
EMIR – časový harmonogram
15
Petr Gavlas
Odbor regulace finančního trhu
[email protected]
16

similar documents