di sini

Report
Oleh: Ust Razizi bin Tarmuji
razizi.uitm.edu.my
Topik –topik yang akan dipelajari
 Maksud pemilikan
 Sebab pemilikan sempurna
 Jenis-jenis pemilikan
 Tanggungjawab pemilik harta
razizi.uitm.edu.my
Maksud Milik dan Pemilikan
 Bahasa:
pemilikan
harta
oleh
seseorang
dan
penguasaannya terhadap harta tersebut
 Syarak: autoriti yang membolehkan seseorang mengurus
hartanya tanpa halangan
 KESANNYA:
 Boleh memanfaatkan
 Boleh menjual atau membelanja
 Tiada halangan dari syarak.
 Memiliki kebebasan untuk bertindak ke atas harta
 Menguji sejauhmana manusia amanah terhadap apa yang
dimiliki
razizi.uitm.edu.my
PEMBAHAGIAN PEMILIKAN
1. Pemilikan sempurna (al Milk Tam)
2. Pemilikan Tidak sempurna ( al-Milk Naqis)
razizi.uitm.edu.my
1. Pemilikan sempurna (al-Milk al- Tam)
 Pemilikan yg memberikan kuasa mutlak kepada pemilik






utk mengurus dan ambi faedah hartanya.
Pemilik memiliki kedua-duanya iaitu `ain( bentuk fizikal)
dan faedah ( manfaah ) harta tersebut.
Ciri-ciri pemilikan sempurna:Hak pemilikan harta tersebut tidak terhad untuk masa
dan tempat tertentu.
Pemilik harta mempunyai hak menggunakan hartanya
seperti ingin jual, sewa, beri pada orang.
Pemilik harta tidak dikenakan sebarang gantirugi jika
harta tersebut dirosakkannya.
Hak tidak gugur walau harta dirampas
razizi.uitm.edu.my
Sebab-sebab pemilikan sempurna:
1.




2.
3.
4.
5.
Penguasaan ke atas harta yang harus spt:Tanah terbiar (ihya `al mawat)
Bahan galian dari perut bumi (al-maadin)
Binatang buruan liar (al-siyad)
Kawasan rumput liar(al-kala`)
Akad (kontrak) pindah milik yang harus
Pewarisan seperti pusaka dan wasiat
Pengagihan zakat, sadaqah dan waqaf
Hak syufa`ah
razizi.uitm.edu.my
Penguasaan harta yang harus
 Penerokaan tanah terbiar (ihya `al mawat)
- Iaitu menyuburkan tanah yg mati, gersang dan terbiar
dan tiada siapa yg mengerjakannya.
 Bahan galian dan harta karun
- Ulama berbeza pendapat samada ia boleh dimiliki
individu atau milik pemerintah
- Harta karun zaman Islam tidak boleh dimiliki krn
dianggap luqatah. Harta rikaz (sblm islam) 1/5 untuk
Baitul mal.
razizi.uitm.edu.my
 Perburuan binatang liar (al-siyad)
- binatang liar di hutan, ikan di laut dan sungai bebas

-

dimiliki sesiapa.
Harus kecuali tidak berada dalam ihram, atau di tanah
haram.
Kawasan Rumput liar (al-kala`)
Padang rumput liar untuk makanan binatang
ternakan.
Termasuk juga hasil hutan
Harta warisan (pusaka dan wasiat)
razizi.uitm.edu.my
 Berlaku akad/kontrak
- 2 jenis akad iaitu :
 akad al-tabarru` (sukarela) seperti sedekah, hadiah,
zakat dan waqaf.
 Akad muawadah (pertukaran) seperti jual beli, nikah
dll.
razizi.uitm.edu.my
AKAD
(Jenis Pemilikan)
MUAWADAT
(Pertukaran)
IJARAH
(Sewaan)
NIKAH
razizi.uitm.edu.my
TABARRU`AT
(Charity)
BAI`
(Jual-beli)
• QARD HASAN
•HIBAH
•WAQAF
2.Pemilikan Tidak Sempurna
(al-Milk al- Naqis)
 Seseorang memiliki salah satu antara keduanya iaitu
samada fizikal harta atau manfaat harta sahaja
 Ciri- ciri Pemilikan Tidak Sempurna:
1. Bersifat sementara serta terikat dgn masa dan
tempat
2. Tiada kuasa mutlak. Hanya salah satu dari fizikal
atau manfaat
3. Bertanggungjawab menjaga keadaan harta
4. Penyerahan harta kepada pemilik setelah tamat
tempoh
razizi.uitm.edu.my
Kategori Pemilikan tidak sempurna
1. Pemilikan harta sahaja (milk al-ain)
2. Pemilikan manfaat sahaja (milk al-manfaah)
3. Hak memanfaatkan harta (hak intifa’ al-ain)
razizi.uitm.edu.my
 Pemilikan harta sahaja (milk al-ain)
- Iaitu apabila seseorang itu memiliki harta tetapi tidak
dapat memanfaatkannya.
- Contohnya Pak Abu mewasiatkan rumahnya untuk
didiami Bakar selama 3 tahun. Apabila Pak Abu
meninggal, maka rumah itu menjadi milik ahli
warisnya, tetapi hak manfaat (mendiami) rumah
masih milik Bakar selama 3 tahun.
razizi.uitm.edu.my
 Pemilikan manfaat sahaja (milk al-manfaah)
 Hak menggunakan manfaat secara peribadi iaitu
apabila
harta
yang
ditetapkan
manfaatnya untuk seseorang.
 5 sebab pemilikan manfaat:
-pinjaman
 sewa
 wakaf
Wasiat
keizinan (ibahah)
razizi.uitm.edu.my
penggunaan
 Hak memanfaatkan harta (hak intifa’ al-ain)
- Harta itu menjadi hak orang ramai
 Contohnya: Hak untuk mendapatkan air untuk manusia dan
binatang
 Hak mengalirkan air- utk tanaman dan rumah
 Hak saluran air- utk membuang air kotor
 Hak lalu-lalang
 Hak berjiran
razizi.uitm.edu.my
Tanggungjawab Pemilik Harta
 Menjaga harta
 Bayar zakat apabila cukup syarat
 Menggunakan harta untuk tujuan yg harus/kebaikan
 Tidak membazir
 Tidak mudarat
 Bersyukur
 Dll cari sendiri
razizi.uitm.edu.my

similar documents