Hva er en artikkel 8

Report
Hva er en artikkel?
KD ønsker artikler
• Artikler er kortere og mer fokusert enn rapporter
• Mer lesbar (flere som leser artikler enn rapporter)
 «Rapporter er kjedelige»
• Artikler fra alle barnehager blir publisert av KD
Omfang og utforming
• Ikke definert av KD
• Hvis vi tenker
 Times New Roman, str. 12, linjeavstand 1,5:
• Under 8 sider – en relativt kort artikkel
• Over 15 sider – da begynner det å bli en lang artikkel
• Kanskje tenke 8-12 sider som et utgangspunkt?
En artikkel er
• En artikkel er en samlebetegnelse for en kort,
avsluttet, selvstendig behandling av et begrenset
og avgrenset emne med èn eller få synsvinkler
eller problemstillinger og ett hovedbudskap
• Det finnes mange ulike varianter av artikler
• Vitenskapelige artikler
• Faglige artikler
• Formidlende artikler
 De fleste av disse henter enkeltelementer fra
hverandre
• For vår del er det hensiktsmessig å tenke en faglig
artikkel
Faglig artikkel
• Formål med en faglig artikkel
• Å tilby kunnskaper, perspektiver og forståelse på
bakgrunn av det gjennomførte utviklingsarbeidet
• Funksjon / målgruppe
• Å informere og formidle til barnehager,
utdanningsinstitusjoner og beslutningstakere
»
Dvs en målgruppe som forutsettes å ha et visst
kjennskap til barnehager i Norge
Struktur
• Struktur på en faglig artikkel kan variere
• Struktur bør underbygge resultat og bidra til
konsistens og sammenheng
• Dilemma: Noe må utelates
Struktur
• Den mest anbefalte form for rapporterende faglige
artikler er slik:
Mulig struktur
• Innledning
»
»
• (Bakgrunn)
Hva er gjort? (presentasjon av problemstilling,
fokus og hovedbudskap)
Og evt. litt om bakgrunnen for det
• Materiale og metode
»
Hvilken empiri eller datamateriale brukte dere, og
hvordan?
Hva har vi gjort og hvordan?
»
Hva ble resultatet?
»
• Resultat

Og
• Diskusjon / drøfting
»
Hva betyr resultatet?
• Skrivinga av artikkelen trenger ikke å begynne
med innledninga
• Skrivinga kan like godt begynne med en
beskrivelse av materiale og metode (eller noe
annet)
• Skrivinga har en
 skrivefase
 redigeringsfase
Skriveprosessen
• Begynn skrivinga tidlig
• Ta gjerne med skriveprosessen i milepælsplanen
 Alle i prosjektet bør ha loggbok
• Ikke tro at «dette husker jeg»
• La loggboka være lett tilgjengelig!
• Skriv ned praksisfortellinger, spørsmål, ideer og tanker
• Skriv ned de umiddelbare observasjoner, opplevelser og
tanker dersom dere prøver du konkret (selv om det
filmes, tas bilder, andre observerer)
• Det kan være en viktig del av dokumentasjonen og
• Gi verdifulle input i den endelige skrivinga av artikkelen
Mot neste samling mellomperiodearbeid
• Sende inn prosjektplan (med milepæler) i.l.a
januar
• Organisere arbeid / samtaler mot en felles
forståelse av danning i den enkelte barnehage
 Beskrives kort i en situasjonsrapport (èi side) som
tas med til neste samling
• Fire praksisfortellinger som peker mot
danningsbegrepet og som sier noe om ”spor av
danning”

similar documents