การขึ้นทะเบียน - กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ > หน้าหลัก

Report
คู่มือการใช้งานเวบไซด์
(HTTP://STATE.CFO.IN.TH)
• กลุม่ บุคคลที่มีปญั หาสถานะและสิทธิ (Stateless)
• ปี งบประมาณ 2555
ใส่ http://state.cfo.in.th ในช่องค้นหาเวบไซด์
ยังไม่ได้ใส่ Login และ Password
กดโหลด เอกสารชี้แจงโดยไม่ใส่ Login
ตัวอย่าง Error เมือ่ ไม่ใส่ login เพือ่ เข้าสู่ระบบ ก่อน
ใส่ Login และ Password
จะพบว่ามีแถบเมนู และ ชื่อหน่วยงาน ปรากฏขึ้น
จัดการรหัสผูใ้ ช้ในกองทุน
การสร้าง user name ภายในจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดจะได้รบั user name ,password ซึง่ จะถือ
ว่าเป็ นนายทะเบียนประจาจังหวัด มีหน้าทีใ่ นการ เพิม่ user name ภายในจังหวัด
ไปที่ หน้าหลัก ----- จัดการรหัสผูใ้ ช้งานในกองทุน (มีช่อื หน่วยงานอยู่แล ้ว
กรณีมหี น่วยงานอยู่แล้ว ทาขัน้ ตอนดังนี้
1 .ใส่รายละเอียดให้ครบ
2 เลือกหน่วยงานในกองทุน ให้สามารถส่งทะเบียน
และข้อมูลการรักษา
3 ใส่ User และ Password ไม่นอ้ ยกว่า 7 ตัวอักษร
4 กดเพิม่ ผูใ้ ช้งาน
กรณี ไม่มีหน่ วยงานให้เลือก
ไปที่ หน้าหลัก ----- จัดการรหัสหน่วยงานในกองทุน(ไม่มชี ่อื หน่วยงานอยู่ใน
ระบบ)
ใส่หน่วยงานทีจ่ ะเพิม่ เข้าไป
เพิม่ ชื่อเข้าไปในระบบ
เรียบร้อย
เลือกหน่วยงานทีต่ อ้ งการ และ
กด นาหน่วยงานทีเ่ ลือกเข้าระบบ
การสร้าง user name ภายในจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดจะได้รบั user name ,password ซึง่ จะถือ
ว่าเป็ นนายทะเบียนประจาจังหวัด มีหน้าทีใ่ นการ เพิม่ user name ภายในจังหวัด
ไปที่ หน้าหลัก ----- จัดการรหัสผูใ้ ช้งานในกองทุน (มีช่อื หน่วยงานอยู่แล ้ว
ทะเบียนผูป้ ระกันตน
การขึ้นทะเบียน
กรณีเป็ นผูป้ ระกันตนใหม่ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ให้ทาการขึ้นทะเบียนดังวิธตี ่อไปนี้
รูปแบบข้อมูลจะเป็ น Excel โดยส่งตามทีแ่ ม่แบบกาหนดไว้
คอลัมน์
ความหมาย
ปี เดือนวันลงทะเบียน
วันทีล่ งทะเบียน (ปี พศ.4หลัก + เดือน 2 หลัก + วันที่ 2 หลัก)
รหัสสสจ.
รหัสสสจ. ซึง่ จะเป็ นรหัสเดียวกับรหัสกองทุน
รหัสหน่วยงานหลัก
รู ปแบบ Excel สำหรับส่ งขึ้นทะเบียน
รหัสสถานพยาบาลหลักทีร่ บั ผิดชอบในการรักษา เป็ นรหัส 5 หลัก
รหัสหน่วยงานรอง
รหัสสถานีอนามัยทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพ
รหัสประชากร
เลขประจาตัว 13 หลัก
รหัสคานาหน้าชื่อ
รหัสแทนคานาหน้าชื่อ
ชื่อ
ชื่อผูป้ ระกันตน
สกุล
นามสกุลผูป้ ระกันตน
ปี เดือนวันเกิด
วันเกิดผูป้ ระกันตน ((ปี พ.ศ.4หลัก + เดือน 2 หลัก + วันที่ 2 หลัก))
รหัสเพศ
1 = ชาย, 2= หญิง
รหัสทีอ่ ยู่
รหัสทีอ่ ยู่ของผูป้ ระกันตน 2 หลักแรกเป็ นรหัสจังหวัด 2 หลักถัดมาเป็ นอาเภอ 2 หลักถัดมาเป็ นตาบล
ตัวอย่ำงข้อมูลกำรขึ้นทะเบียน
ตัวอย่างต้นแบบสาหรับการลงทะเบียน
สามารถโหลดจาก WEB State ในหัวข้อ เอกสารชี้แจงระบบ
การแก้ไขขึ้นทะเบียน
แก้ไข ลบ เพิม่ ทะเบียน
กรณีมคี นน้อยมาก สามารถเพิม่
ข้อมูลได้จากเมนู น้ ี
จะพบปี งบประมาณ และ กองทุนซึง่ บังคับไม่ให้เปลีย่ น
เพิม่ เติม
แก้ไข
ลบ
การดูขอ้ มูลขึ้นทะเบียนแต่ละบุคคล
ดูขอ้ มูลการขึ้นทะเบียน เช่น งวด ชื่อ นามสกุล ฯลฯ
ใส่เลข ID 13 หลัก
การส่งทะเบียนการรักษา
การส่งข้อมูลการรักษา IPD
ส่งตามแม่แบบ Excel ทีก่ าหนด
สามารถโหลดจาก WEB State ในหัวข้อ เอกสารชี้แจงระบบ
ตัวอย่างตาราง ส่งข้อมูลการรักษา IPD
ลบ IPD หรือตรวจสอบว่าส่งIPD สาเร็จหรือไม่
เลือกงวด กดตกลง
สามารถหารายละเอียดได้เป็ นรายID หรือ เป็ นวันทีส่ ่ง ได้อกี
การส่งข้อมูลการรักษา OPD
ส่งตามแม่แบบ Excel ทีก่ าหนด
สามารถโหลดจาก WEB State ในหัวข้อ เอกสารชี้แจงระบบ
ตัวอย่างการส่งข้อมูล OPD
การส่งข้อมูลการClaim IPD
ส่งตามแม่แบบ Excel ทีก่ าหนด
สามารถโหลดจาก WEB State ในหัวข้อ เอกสารชี้แจงระบบ
ตัวอย่างการส่งข้อมูล Claim IPD
การส่งข้อมูลการClaim OPD
ส่งตามแม่แบบ Excel ทีก่ าหนด
สามารถโหลดจาก WEB State ในหัวข้อ เอกสารชี้แจงระบบ
ตัวอย่างการส่งข้อมูล Claim IPD
การตรวจสอบสถานะการ CLAIM
การตรวจสอบสถานะ Claim
สถานะแรกหลักจากส่งข้อมูล Claim คือ “ยังไม่มกี ารตอบกลับจากกองทุนกลาง” ถ้าส่วนกลางได้
ทาการตรวจสอบข้อมูลแล้ว สถานะจะเปลีย่ นไป
กองทุนกลางจ่ายเต็มจานวน ส่วนกลางยินดีจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เต็มจานวนตามทีห่ น่วย
บริการส่งข้อมูลมา (ตามข้อมูลการให้บริการ)
กองทุนกลางจ่ายบางส่วน ส่วนกลางจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพียงบางส่วนทีเ่ ข้าเกณฑ์การ
จ่ายชดเชย
กองทุนกลางปฏิเสธการจ่าย ส่วนกลางไม่จ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เนื่องจากอาจไม่เข้าเกณฑ์
การจ่ายชดเชย
ขอหลักฐานเอกสารเพิม่ เติม ให้หน่วยบริการส่งหลักฐานเพิม่ เติมตามทีส่ ่วนกลางขอเพือ่ ประกอบการพิจารณา
จ่ายเงินชดเชย โดยคลิกทีต่ วั เลข และแนบไฟล์เอกสารตามทีส่ ่วนกลางขอมา
ปัญหาพบระหว่างปฏิบตั งิ าน
รวมปัญหาด้านต่างๆ
ทางระเบียบการต่างๆ
ทางเทคนิคในการส่งข้อมูล
หลังจากการแนบFile xls แล้วกดส่งข้อมูล จะขึ้นว่า
1.Server Error คือยังไม่ทนั ส่งเข้าระบบ ก็มีปญั หา Error ก่อน
2.ส่งเข้าระบบเรียบร้อย แต่มีการตอบกลับออกมาว่า สาเร็จ กี่ ID มีปญั หากี่ ID
xls
Access
ปี 3097 ยังมาไม่ถงึ
xls
Access
เดือน 14 กับเดือน 19 ไม่มี
Error การใส่ขอ้ มูล
ตัวอย่าง Error
การส่งเข้าระบบเรียบร้อย แต่ Error ออกมาเป็ นรายๆ ก็สามารถแก้ไขได้
- An ซ้ากับที่มีอยู่ในระบบ ----- ส่งเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้ว
- เลข13หลัก Admit ก่อนวันลงทะเบียน ------ เปลี่ยนวันที่ลงทะเบียน
ให้เข้ากับวัน Admit โดยส่งหลักฐานต่างมาทาง Mali
[email protected]
- ฯลฯ
ปัญหาระเบียบปฏิบตั ิ
1 Admit ก่อนวันลงทะเบียน แก้ไขวันลงทะเบียนได้หรือไม่ ?
2 ผูป้ ระกันตนState ทะเบียนบ้านเคยอยู่ สุโขทัย แล้วได้ยา้ ยทะเบียนบ้านไปอยู่ลพบุรี
ขัน้ ตอนการย้ายสิทธิ์ของ WEB State ต้องทาอย่างไร ?
3 การเพิม่ รหัสหน่วยงาน สสจ.ทาได้หรือไม่?
4ในส่วนของ 7500201017515 ทีเ่ ป็ นบุคคลผูม้ ปี ญั หาสถานะและสิทธิ
ทาง รพ.ทาการส่งข้อมูลไปยัง web ของผูม้ ปี ญั หาสถานะและสิทธิแล ้ว
แต่ตดิ Error ตรงวันที่ Admit ค่ะ กรุณาตรวจสอบให้ดว้ ยนะค่ะ
ตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมนี้เลยนะค่ะ ?
ปัญหาระเบียบปฏิบตั ิ
6 ข้อมูลผูป้ ่ วย นางวัน ชาวพม่า 0011011062593 ไม่สามารถส่งข้อมูล IPD
ได้ ส่งแล้วแจ้ง ว่า วันที่ Admit เกิดก่อนวันทีล่ งทะเบียน รบกวนแก้ไขข้อมูลให้ดว้ ยค่ะ
ขอบคุณค่ะฦ
7ขอสอบถามกรณีผูป้ ่ วยฟอกไตกลุม่ บุคคลผูม้ ปี ญั หาสถานะและสิทธิ จะเบิก
Espogen ได้จากไหน เนื่องจากสิทธิ UC ส่งข้อมูลให้สกส.เบิกจากกองทุนโรคไต
แล ้ว กลุม่ กลุม่ บุคคลผูม้ ปี ญั หาสถานะและสิทธิ จะส่งข้อมูลการเบิกอย่างไรค่ะ?
8 กลุม่ เป้ าหมายทีส่ ามารถมาลงทะเบียนกับ State คือกลุม่ ไหน มีเอกสารอ้างอิง
หรือไม่?
สรุป ขัน้ ตอนการใช้งาน เมนู ต่างๆ
การจัดการทะเบียน
เลือกการจัดการทะเบียน
มีหน่วยงานในกองทุน
ไม่มหี น่วยงานในกองทุน
ไปที่ “จัดการรหัสหน่วยงาน”
ใส่รหัสหน่วยงาน ,ใส่ช่อื หน่วยงาน
กดเพิม่
ใส่รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล อีเมล โทรทีท่ างาน
โทรมือถือ จังหวัด กองทุน
User Password
กด เพิม่ ผูใ้ ช้งานในระบบ
เลือกหน่วยงานทีจ่ ะเพิม่ ในกองทุน
จบ
กด”นาหน่วยงานทีเ่ ลือกเข้ากองทุน”
Fie ได้มาจาก ตัวอย่าง Exls หน้าหลัก
เอการชี้แจงระบบ
การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน
เลือกส่ง File ทะเบียน
Server Error
เลือกสิง่ ทีต่ อ้ งส่ง ,งวดการขึ้นทะเบียน ,กองทุน
ประเภทการส่ง ,เลือก Fileข้อมูลทีต่ อ้ งการส่ง
ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามต้นแบบ
Server ไม่ Error
กดส่งข้อมูล
ไม่สาเร็จ
ส่งเข้าระบบได้
สาเร็จ
จบ
ตรวจสอบตามทีร่ ะบบแจ้งกลับ
ลบ เพิม่ แก้ไข ทะเบียนผูป้ ระกันตน
กด เพิม่ ลด แก้ไข ทะเบียนผูป้ ระกันตน
เลือกงวด เลือกกองทุน
แก้ไข ลบ เพิม่
สามารถแก้ไขตาม
ช่องต่างๆทีส่ ามารถ
แก้ได้
กด X กด OK
กดตกลง
เลือกวิธกี ารค้นหา
ไม่พบ
สามารถเพิม่ ตาม
ช่องต่างๆทีส่ ามารถ
แก้ได้
บันทึก
บันทึก
กดค้นหา
จบ
พบ
การค้นหาผูป้ ระกันตน
กดค้นหาผูป้ ระกันตน
ใส่เงือ่ นไขการค้นหา
กดค้นหา
พบ
ดูรายละเอียด
จบ
ไม่พบ
ส่ง File ในการรักษา IPD OPD IPDClaim OPDClaimFie ได้มาจาก
ตัวอย่าง Exls หน้า
หลัก
เอการชี้แจงระบบ
เลือกงวด กองทุน File
Server Error
กดตกลง
ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามต้นแบบ
Server ไม่ Error
ส่งเข้าระบบ
สาเร็จ
จบ
ไม่สาเร็จ
ตรวจสอบตามทีร่ ะบบแจ้งกลับ
ขอขอบคุณ จากทีมงานผู้ดูแลระบบ
กลุ่มประกัน

similar documents