PowerPoint-presentatie

Report
Samen sterk in werk
Fokke Huisman
Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen
8 juni 2011
Uit regeerakkoord
“Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans
het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien. We
schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een baan is
immers de beste sociale zekerheid. Natuurlijk zorgen we samen
voor wie echt niet kan meedoen”
Wat komt er op de gemeente af?
1. Herziening van de Wet werk en bijstand per 1-1-2012;
2. Invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 1-1-2013;
3. Forse bezuinigingen op de uitvoeringsbudgetten van de gemeente;
4. Bezuinigingen bij het UWV Werkbedrijf;
5. Regionalisering.
Herziening Wwb 2012
1. Invoering van een toets op het huishoudinkomen;
2. Wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen;
3. Vier weken-zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar;
4. Normering gemeentelijk minimabeleid op 110%;
5. Verplichte terugvordering fraudevorderingen;
6. De Wwb-uitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar verlaagd;
7. Beheersing Nederlandse taal;
8. Aanscherping maatregelen.
Werken naar Vermogen (1)
1. Gedeeltelijke samenvoeging van de Wwb, WIJ, Wsw en Wet Wajong;
2. Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten;
3. Wsw blijft bestaan voor Wsw-ers met een indicatie beschut werken;
4. Voorwaarden Wwb leidend;
5. Bestaande groepen worden ontzien;
6. Invoering van het loondispensatiestelsel;
7. Ontschotting van de budgetten en bezuinigingen;
8. Herstructureringsplan Wsw.
Werken naar Vermogen (2)
1. Actieve benadering werkgevers;
2. Bovenlokale samenwerking met werkgevers;
3. Herijking functie werkpleinen (als gevolg bezuiniging;
4. Rijksoverheid geeft het voorbeeld: 1% fte wordt gereserveerd voor de
doelgroep van de Wwnv;
5. Afname administratieve lasten en verantwoording.
Bezuinigingen
1. Bezuiniging op het participatiebudget per 1-1-2012 van bijna 50% op
de re-integratiemiddelen;
2. Structurele bezuiniging op het Wsw-budget van € 650 miljoen en op
Wet Wajong van € 900 mln;
3. Eenmalig budget voor herstructurering Wsw van € 400 miljoen;
4. Extra uitvoeringsbudget voor de Wwnv voor Spijkenisse is € 110.000
in 2013.
Wat betekent dat voor de gemeente?
2011
€ 7.036.190 Wsw-budget  salaris + ondersteuning 314 Wsw-ers
€ 9.382.191 participatiebudget  ondersteuning 1800 Wwb en WIJ-ers
2013
€ 5.510.750 Wsw-budget  salaris van 283 Wsw-ers
€ 4.467.024 participatiebudget  ondersteuning van 2133 Wwnv-ers.
€ 17.500 uitvoeringsbudget Wwnv + € 200.000 voor herstructurering Wsw.
Consequenties dienstverlening
-
Reorganisatie van het Sociaal werkvoorzieningsbedrijf en het
uitvoeringsstelsel van de gemeente;
-
Niet alle werkzoekenden kunnen ondersteuning krijgen;
-
Geen loonkostensubsidie meer voor werkgevers;
-
Afstand tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt groter;
-
Dalende beroepsbevolking door vergrijzing en ontgroening;
-
Hoe voorkomen we verdubbeling van de werkloosheid ten tijde van een
krimpende beroepsbevolking?
Hoe voorkomen we verdubbeling van de
werkloosheid ten tijde van een krimpende
beroepsbevolking?
Spijkenisse werkt!
•
Werk in plaats van uitkering
•
Samenwerkingsverband met het sociaal werkvoorzieningsbedrijf
•
Beheer openbare ruimte
•
Inwonersdraagvlak
•
Bemiddeling naar werk in 2010 60%
•
Uitbreiding naar de regio
•
Huidige aanpak financieel niet draagbaar
•
Op zoek naar alternatieven
Werkgeversservicepunt Spijkenisse
•
Organisatie lokaal WSP
- accountmanagers
- werkgeverscontacten
- informatie & advies, matchmaking en relatiebeheer
- (on)mogelijkheden
Via de vernieuwde gemeentesite www.spijkenisse.nl
Email [email protected]
Telefoon
- algemeen 0181-696886 of 0181-695581
- accountmanager Lenneke Kriek 06-42255539
Stapelbanen
•
Maatwerkoplossing
•
Kleinschalige werkzaamheden
•
Snelle bemiddeling
•
Werving en matching via het werkgeversservicepunt
•
Lage uurprijs
- bij voorinschrijving € 7,50 per uur excl. Btw
- bij aanvraag € 12,50 per uur excl. Btw
Regionaal werkgeversservicepunt
•
Regio Rijmond
•
Gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Spijkenisse
•
Schaalvoordelen
•
Landelijke convenanten
•
Breder netwerk
•
Haven- en zorgsector als speerpunt
•
Spijkenisse tekent 24 mei als eerste convenant
Stelling 1
Die loonkostensubsidie heb ik niet nodig
als werkgever.
Stelling 2
Liever een Poolse werknemer, dan een
bijstandsgerechtigde.
Stelling 3
Van de gemeente hoef je niks te
verwachten als werkgever.
Stelling 4
Het regionaal werkgeversservicepunt, het
antwoord op al uw vragen?
Stelling 5
5% van mijn werknemersbestand kan
zeker een werknemer met een ‘vlekje’ zijn.
Vraag aan de zaal
Hoe zou u de uitvoering van de regelingen
aanpakken, als u de gemeente was?

similar documents