PowerPoint-presentasjon

Report
Beskrivelse av gjennomføringsprosessen
Oppfølging og
evaluering
FaktaARK
Forberedelse og
forankring
II
FaktaARK
I
Implementering av
tiltak
Kartlegging
KIWEST
Utvikling av
tiltak
Planlegge
tilbakemeldingsmøter
Gjennomføre
tilbakemeldingsmøter og
oppfølgingsprosesser
Hvordan måler vi?
• Grupper av spørsmål
– Omhandler det samme temaet
– Litt forskjellig vinkling
• Validerte spørsmål
– Det er forsket på at disse spørsmålene måler det vi er
ute etter
• Svaralternativer
– Fem pkt skala, helt enig – helt uenig
Eksempel fra KIWEST:
Svært
uenig
1
Jeg opplever at jeg er en del av et fellesskap på
min enhet
Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i
en vanskelig situasjon, men ikke på en saklig
måte
Min jobb blir mer komplisert på grunn av
maktkamp og revirtenkning på enheten
Klimaet på min enhet er stivbeint og regelstyrt
Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i
en vanskelig situasjon, men signaliserer at dette
burde jeg klart selv
Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i
en vanskelig situasjon, men forventer evig
takknemlighet
Jeg har store muligheter til å forbedre mine
personlige prestasjoner i denne enheten
Klimaet på min enhet er mistroisk og
mistenksomt
Uenig
2
Verken
/eller
3
Enig
4
Svært
enig
5
Planlegge tilbakemeldingsmøtet
• Enhetsleder, verneombud og prosessdriver
–
–
–
–
Avklare roller
Gå gjennom FaktaARK I og resultater fra KIWEST
Risikovurdere og drøfte aktuelle problemstillinger
Planlegge praktisk gjennomføring av tilbakemeldingsmøtet
Tilbakemeldingsmøtet
• Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten
A
Jobbkrav
Negative
opplevelser
Jobbressurser
Positive
opplevelser
Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R)
Bakker & Demerouti 2006
Positive og
negative
konsekvenser
Arbeidsoppgaver:
- autonomi
- selvstendighet
- myndiggjørende
ledelse
- anerkjennelse
- støtte fra leder
- kompetanseutvikling
- urettferdige
arbeidsoppgaver
- tidspress
Kolleger:
- samarbeid
- fellesskap
- sosialt klima
- romslighet
- dysfunksjonell
støtte
- konflikter
Organisasjon –
- rettferdig ledelse
- Ledelse og tillit
- Ledelse og
pålitelighet
- målklarhet
- forbedringskultur
- ressurser
- rollekonflikt
Arbeid – hjem konflikt
Arbeidsavhengighet
Jobbkrav
Negative
opplevelser
Jobbressurser
Positive
opplevelser
Positive og
negative
konsekvenser
Mening i jobben
Engasjement
Arbeid – hjem fasilitering
Tilknytning
Tilbakemeldingsmøtet
• Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten
• Presentasjon av resultater fra KIWEST
Eksempel fra resultatpresentasjon:
Autonomi
Selvstendighet i
oppgavegjennomføring
Myndiggjørende ledelse
Støtte fra nærmeste leder
Kompetanseutvikling
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Oppsummering
1 Autonomi
2 Selvstendighet
3 Myndiggjørende ledelse
23
4 Støtte fra leder
5 Kompetanseutvikling
6 Samarbeid
22
7 Fellesskap
8 Romslighet
21
9 Sosialt klima
10 Målklarhet
11 Forbedringskultur
20
12 Rettferdig ledelse
13 Ledelse, tillit
14 Ledelse, pålitelighet,
19
egen enhet
15 Ledelse, pålitelighet,
18
21 Mening i jobben
overliggende enhet
22 Jobbengasjement
16 Illegitime arb.oppg
17 Dysfunksjonell støtte 23 Arbeid - hjem fasilitering
24 Arbeid-hjem konflikt
18 Konflikter
25 Tilknytning
19 Rollekonflikter
26 Arbeidsavhengighet
20 Tidspress
HiL
1
26
2
5
25
ASV
3
FIL
4.5
24
4
4
3.5
5
3
2.5
6
2
7
1.5
1
8
9
10
17
11
16
12
15
13
14
Tilbakemeldingsmøtet
•
•
•
•
Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten
Presentasjon av resultater fra KIWEST
Gruppediskusjon om resultatene
Gruppediskusjon om forbedrings- og
bevaringsområder
Gruppeoppgave:
• Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og
negative forhold)?
- individuell refleksjon - diskusjon i gruppe -
• Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å
videreføre.
• Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre
Tilbakemeldingsmøtet
•
•
•
•
Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten
Presentasjon av resultater fra KIWEST
Gruppediskusjon om resultatene
Gruppediskusjon om forbedrings- og
bevaringsområder
• Prioritering av de viktigste forbedrings- og
bevaringsområdene
Forbedringsområder:
Tilbakemeldingsmøtet
•
•
•
•
Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten
Presentasjon av resultater fra KIWEST
Gruppediskusjon om resultatene
Gruppediskusjon om forbedrings- og
bevaringsområder
• Prioritering av de viktigste forbedrings- og
bevaringsområdene
• Utvikling av tiltak
Tiltak:
Erfaringer:
• Positivt at:
–
–
–
–
–
–
Arbeidsmiljø settes på agendaen
Det opprettes en kommunikasjonskanal om arbeidsmiljø
Tilbakemeldingsmøtene, at det settes av tid
Det tilrettelegges for medvirkning
Tiltakene utvikles lokalt
Det legges fokus på det en vil ha mer av
Kritiske suksessfaktorer:
•
•
•
•
•
•
•
Forankring i ledelsen
Forankring i organisasjonen
KIWEST
Tilbakemeldingsmøtene
Lederstøtte
Gjennomføringshastigheten
Kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøutvikling
Beredskap
• Konflikter som blir synlige
• Ivaretakelse av ledere
Overordnet helhet:
Gjennomføring av
ARK i en
U&H-institusjon
Database
Forskning
Deling av
erfaringer mellom
U&H-institusjonene
Ny
kunnskap
Forbedring
Læring
For mer informasjon se:
www.ntnu.no/ark
eller send en e-post til: [email protected]

similar documents