Atvērtie dati- Latvijā un pasaulē

Report
P. Ručevskis
6.08.2012
Informācija kļūst vērtīgāka, kad ar to dalāmies,
un tā zaudē vērtību to nobēdzinot
Open Government Working Group (cilvēku grupa
ASV, kas nepārstāv nevienu konkrētu organizāciju)
Kas ir atvērtie dati?
 Dati ir fakti, pamata informācija, kas ikvienam no
mums nepieciešama lēmumu pieņemšanai
 Atvērtos datus visbiežāk raksturo rekomendējošu
principu kopums, sniedzot vadlīnijas kā rīkoties,
lai apkopotu, uzglabātu un apstrādātu datus
 Informāciju, kura tika vākta organizācijā kādam
noteiktam mērķim varētu ērti izmantot kā vērtīgu
resursu citu ideju īstenošanai
Ar ko atšķiras atvērtie dati?
2007. gadā Open Government Working Group definēja atvērto datu pamatprincipus:
 Pilnīgi - Visiem publiskajiem datiem ir jābūt pieejamiem. Publiskie dati ir dati, uz ko
neattiecas privātuma, drošības vai privilēģiju ierobežojumi.
 Primāri - Dati tiek publicēti tādi, kā tie tiek oriģināli savākti ar lielāko iespējamo detalizācijas
pakāpi, nevis apkopotā vai modificētā formā.
 Aktuāli- Dati ir pieejami pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu savlaicīgu datu vērtību.
 Pieejami - Dati ir pieejami visiem iespējamajiem lietotājiem un visiem iespējamajiem
nolūkiem.
 Automātiski apstrādājami - Dati ir saprātīgi strukturēti, lai nodrošinātu to automātisku
apstrādi.
 Nediskriminējoša pieeja - Dati ir pieejami ikvienam bez nepieciešamības reģistrēties.
 Atvērts datu formāts - Dati ir pieejami brīvā datu formātā, pār kuru nevienam nav īpašas
kontroles.
 Bez licences - Uz datiem neattiecas autortiesību, patentu, preču zīmju vai komercnoslēpumu
likumi. Saprātīgi privātuma, drošības un privilēģiju ierobežojumi var tikt atļauti, ja to nosaka
citi likumi.
Kādus ieguvumus dod atvērtie
dati?
Eiropas Komisija atbalsta atvērtus datus un uzskata, ka piekļuve
publiskās pārvaldes datiem, to analīze, atkārtota izmantošana,
kombinēšana un apstrāde rada nopietnus ieguvumus, kas var tikt
iedalīti divās grupās:
 Caurskatāmība -atvērti dati tiek uztverti kā spēcīgs instruments, lai
palielinātu publiskās pārvaldes caurskatāmību, uzlabojot pieejamību
iepriekš nepieejamai informācijai, informējot iedzīvotājus un
uzņēmējus par likumprojektiem, publiskajiem tēriņiem un rezultātiem
 Jauni pakalpojumi un ekonomiskā izaugsme - dati apvienojumā ar
inovatīvām metodēm dod iespēju izstrādāt jaunus pakalpojumus ar
pievienoto vērtību, veicinot jaunu darbavietu radīšanu, tā rezultātā
uzbojot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, vienlaicīgi veicinot
ekonomisko izaugsmi
Kas notiek ārvalstīs?
 Likumdošana uzliek par pienākumu valsts
iestādēm publiskot datus
 Izveidotas valsts finansētas organizācijas datu
savākšanai un publiskošanai
 Lielbritānija:
 DATA.GOV.UK pieejams vairāk nekā 5,400 atvērto datu
vienību
 Open Data Institute tiek atvērts ar 10 milljonu GBP
finansējumu 5 gadiem
 ASV:
 DATA.GOV 12.4 milljonu USD finasējums 2012. gadam
Kas notiek Latvijā?
 Viss ir pirmsākumos. Nav likumdošanas, kura
noteiktu atvērto datu vākšanu un publiskošanu
 Izveidota interesentu grupa Opendata.lv, kura
veido atvērto datu portālu data.opendata.lv.
 http://opendata.lv
 https://twitter.com/opendata_lv
Atvērti dati veido diskusiju, ceļ sabiedrības
labklājību un palīdz nodrošināt efektīvāku
publisko resursu izmantošanu
Open Government Working Group
Linki
 TheDataHub – globāla atvērto datu krātuve
 http://thedatahub.org/
 Data.gov – ASV valsts atvērto datu portāls
 http://www.data.gov/ - http://www.data.gov/communities/
 Data.gov.uk – Lielbritānijas datu portāls
 http://data.gov.uk/about-us - http://data.gov.uk/linked-data
 http://data.gov.uk/apps
 University of Southampton – Open Data
 http://data.southampton.ac.uk/
 http://www.ecs.soton.ac.uk/news/3313
Linki
 Data Journalism Handbook
 http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/
 Data Journalism and Visualizations – The Guardian
 http://www.guardian.co.uk/data
 OpenData and Real-Time Information Saves
San Francisco Over $1 Million
 http://www.resetsanfrancisco.org/news/jun-25-12/open-
data-real-time-information-saves-gov-money
11.Septembra terora akts
11. Seimas balsojumi

similar documents