WS 18 lokaal proactief handelen

Report
Proactief handelen:
met de deur
wagenwijd open
6 mei 2014
OPen bloot, inspiratiedag voor sociale diensten
Proactief handelen:
Met de deur wagenwijd open
Een kader voor lokaal proactief handelen in de
strijd tegen onderbescherming
Presentatie door Nancy Van Landegem, Chris Truyens
6 mei 2014
Proactief handelen
I.
De sector Samenlevingsopbouw
II. Werken aan onderbescherming
III. Proactief handelen
IV. Project Lokaal Proactief Kader: 19
pilootgemeentes aan de slag
V. Case: OCMW Roeselare
Proactief handelen
Sector Samenlevingsopbouw
- Werken aan maatschappelijke achterstelling en
sociale uitsluiting
- Prioritaire doelgroep: mensen in maatschappelijk
kwetsbare posities
- 2 invalshoeken: 1) Grondrechten en 2)Werken in
aandachtsgebieden
- Kernopdrachten: 1) versterken van mensen en 2)
werken aan sociaal en participatief beleid
- Werkprincipes: 1) participatief, 2) autonoom en 3)
samenwerken
Proactief handelen
Werken aan onderbescherming
Ontstaan van het project
- Doelgroepbevraging nav Lokaal Sociaal Beleid 2005 –
2007
- Wetenschappelijk onderzoek HIVA
- Innovatieve praktijkontwikkeling: ZuidoostVlaanderen
- Sector Samenlevingsopbouw:
- Visietekst: Proactieve dienstverlening in de strijd
tegen onderbescherming
- Project: Lokaal praoactief kader in de strijd tegen
onderbescherming
Proactief handelen
Waarom proactief handelen
DOEL: onderbescherming tegen gaan
Onderbescherming :
- Eng: Financiële onderbescherming
- Ruim: Onvoldoende of geen realisatie van sociale
grondrechten (maximaal)
- Project Lokaal Proactief Kader: Onvoldoende of geen
gebruik van publiek aanbod van diensten en hulp
(tussen de twee)
Proactief handelen
Oorzaken onderbescherming - drempels
Maatschappelijke en persoonlijke componenten
-
Maatschappelijke context
Kwaliteit van de dienstverlening (5 b’s)
Invulling van activering
Beschermende statuut leefloon in vraag
Leefloon onder de armoedegrens
Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt
Variabiliteit van de hulp- en dienstverlening
Administratieve formaliteiten
Gebrek aan laagdrempelige initiatieven
Proactief handelen
Oorzaken onderbescherming - drempels
Maatschappelijke en persoonlijke componenten
-
Scharniermomenten in het leven
Administratieve formaliteiten
Vinden hun weg niet
Schaamte om te vragen
Angst om te vragen en angst voor aanpak
Weten niet wat er allemaal bestaat – complexiteit
van regelgeving
Eerdere negatieve ervaringen met hulp- en
dienstverlening
Proactief handelen
Proactieve handelen: definitie
Proactief handelen als antwoord op onderbescherming
- ≠ responsief handelen: uitsluitend antwoord op
een concrete vraag van de burger
- ≠ actief handelen: burger krijgt op zijn vraag
meerdere alternatieven aangeboden + actieve
informatie
- Proactief handelen: initiatiefnemer is niet de
burger maar de dienstverlener
Proactief handelen
Proactieve dienstverlening: rechtencirkel
Proactief handelen
Proactieve dienstverlening
4 sporen
1. Geïntegreerde basisvoorzieningen
dorp, buurt, stad of categoriaal
2. Outreachend handelen
3. Kwaliteitsverbetering van de hulp- en dienstverlening
rechtenverkenner, nazorg, automatische
rechtentoekenning, …
4. Participatief beleid
Proactief handelen
Project Lokaal Proactief Kader
1. Context
2. Doelstellingen
3. Pilootgemeentes
4. Fasering
Proactief handelen
Project Lokaal Proactief Kader
Context
- VAPA
- Vlaamse provincies: stimuleren dialoog,
netwerkvorming, stimuleren hulp- en
dienstverleningsaanbod
- VVSG: inventaris goede praktijken voor OCMW’s
- Steunpunt AWW: kenniscentrum Reach Out
- Concrete praktijk binnen Samenlevingsopbouw,
armenverenigingen, Uit De Marge,
Minderhedenforum, …
Proactief handelen
Project Lokaal Proactief Kader
Context
- Voldoende voedingsbodem voor realiseren van
concrete praktijk en beleidsresultaten
- Kans op realiseren breed draagvlak
 Samenwerkingsverband als middel om
doelstellingen te bereiken
Proactief handelen
Project Lokaal Proactief kader
Doel
- Netwerkvorming op Vlaams niveau mbt practief
handelen
- Beleidsparticipatie van en eerstelijnswerk met
maatschappelijk kwetsbare groepen
- Realiseren van verbeteracties op lokaal niveau
- Vanuit gemeenschappelijke praktijktoepassing en
expertise-ontwikkeling:
- formuleren beleidsaanbevelingen naar de
verschillende beleidsniveaus
- methodisch kader mbt proactieve dienstverlening
Proactief handelen
Project Lokaal proactief Kader
Pilootgemeentes
Criteria:
- Kritisch minimum lokale partners ifv draagvlak
- Voldoende lokale draagkracht van de partners
- Eerstelijnswerk met maatschappelijk wketsbare
groepen
- Vorming lokale stuurgroep
- Engagement OCMW
- Aanwezigheid van werkingsmiddelen /
personeelsinzet
Proactief handelen
Project Lokaal proactief Kader
Pilootgemeentes
- Avelgem
- Gent
- Kortrijk
- Lokeren
- Roeselare
- Ronse
- Halle
- Zelzate
- Leuven
- Antwerpen
- Overpelt
- Boom
- Aalter
- Heist o/d Berg
- Eeklo
- Lier
- Herentals
- Turnhout / Beerse
Proactief handelen
Project Lokaal Proactief Kader
Fasering
Aan de slag met een draaiboek.
- Fase 1: 2012: voorbereiding
- Fase 2: 2012 – 2013: Analyse (rechtencirkel)
- Fase 3: 2013: Dialoog
- Fase 4: 2013 – 2014: Realisatie verbeteracties
- Fase 5: 2014: Beleidsaanbevelingen + ontwikkeling
methodisch kader
Proactief handelen
Project Lokaal Proactief Kader
Fasering
Fase 6: 2014 en volgende: Resultaten bekend en
zichtbaar maken!
- Slotmoment: 28 november 2014
- Uitrollen model over gans Vlaanderen en Brussel
Voor meer informatie:
- Nancy Van Landegem,
[email protected]
- Chris Truyens,
[email protected]
- Steven Rommel,
[email protected]
Bedankt voor je aandacht.

similar documents