CAW Zuid-West Vlaandere

Report
Personen met een (vermoeden van)
beperking in het Algemeen Welzijnswerk
‘Vermaatschappelijking van de zorg en
sociale inclusie (Perspectief 2020)’
• Ideeën die we delen in het AWW
• Een inclusieve samenleving vraagt ook een
inclusieve hulpverlening
• Personen met een beperking moeten op een
gepaste manier toegang hebben tot alle
maatschappelijke voorzieningen en ook tot het
reguliere ondersteunings-en
hulpverleningsaanbod.
2
‘Personen met een beperking’ in het CAW
•
•
•
•
Geen onbekende doelgroep.
CAW bereiken doelgroep.
CAW werken met de doelgroep.
CAW ondernemen acties en initiatieven om
goed met die doelgroep te werken.
3
Enkele concrete voorbeelden
1. Bijzondere aandacht voor jongvolwassenen
met een beperking in jongerenopvangcentrum
voor thuislozen.
• Ook jongvolwassenen met een beperking
behoren tot onze doelgroep
• 50 % van de opvang- en begeleidingscapaciteit
voorbehouden
4
Enkele concrete voorbeelden
• werking aangepast : van collectieve doelgroep
benadering naar individuele en vraag
gestuurde maatzorg
• cliëntgerichte netwerkvorming met diensten en
organisaties VAPH (begeleiding, wonen,
vrijetijd, werken)
5
Enkele concrete voorbeelden
• investeren in handicap specifieke expertise
(vorming ,intervisie, expertise uitwisseling met
collega’s VAPH)
• langere verblijfs-en begeleidingsduur mogelijk
voor personen met een beperking.
6
Enkele concrete voorbeelden
2. Het Voorhuis’: een intersectoraal Algemeen
Onthaal in de klein stedelijke regio Waregem
• denkoefening gestart in 2010, werking
operationeel sinds 2012
• krachtenbundeling en efficiëntie +
maatschappelijke evoluties : inclusie,
vermaatschappelijking
• Intersectorale opzet : CLB, CAW, CGZ,
Drughulpverlening en partner VAPH (Groep
Ubuntu)
7
Concrete voorbeelden
• Elke partner zet personeelstijd in om een breed
en generalistisch onthaal te realiseren voor alle
burgers in de regio met een psychosociale
welzijnsvraag
• Intersectorale teamvorming, elk neemt een
permanentieblok op.
8
Enkele Concrete voorbeelden
• Insteek permanenties: algemeen
generalistisch (vraagverheldering, maximaal
cliënt op eigen kracht verder op weg zetten,
indien nodig toeleiden of doorverwijzen naar
gepaste hulpverlening).
• Bundeling van heel veel expertise in 1 team.
Versterken van elkaar.
• Een ‘inclusief’ onthaal, ook voor mensen met
een beperking
9
Enkele Concrete voorbeelden
• 3. ‘S.O.E.P’: intersectoraal casusoverleg en
expertise uitwisseling.
• initiatief Kortrijkse Verenigingen voor Personen
met een Handicap (Den Achtkanter, De
Branding, Zonnebloem, MPI De Hoge Kouter).
• intersectoraal partnerschap : KVPH en Groep
Ubuntu (VAPH), ambulante GGZ, residentiële
GGZ, CAW.
10
Enkele concrete voorbeelden
• overleg waarin de verschillende partners cases
inbrengen.
• Cases =
– middel tot expertise uitwisseling
– cases een doel op zich.
13
Enkele concrete voorbeelden
• Resultaten
– expertise versterking
– vaak concrete gedeelde zorg in een case
– op de werkvloer ook spontane
samenwerkingen op case niveau over de
sectoren heen.
12
Enkele concrete voorbeelden
4. Loopplanken tussen Buso/MPI en CAW
• naar analogie van een samenwerkingsmodel
tussen CAW en alle partners BJZ in de regio.
• rechtstreeks aanspreekpunt voor begeleiders
Buso/MPI in het CAW.
• proactief onthaal vanuit CAW naar jongere
Buso/MPI
13
Enkele concrete voorbeelden
• Tandembegeleiding medewerker CAW en
medewerker Buso/MPI om samen met jongere
een traject op te zetten met het oog op
vervolghulp-en vervolgondersteuning na
verlaten Buso/MPI.
• Streven naar een naadloze overgang tussen
Buso/MPI en vervolghulp of ondersteuning
binnen het CAW.
• Na overgang blijft Buso/MPI medewerker als
ondersteuningsfiguur voor CAW begeleider en
jongvolwassenen aanwezig.
14

similar documents