การแก้โจทย์ปัญหา

Report
กลวิธก
ี ารสอน
คณิตศาสตร ์
ระดับ
ประถมศึ กษา
L/O/G/O
www.themegallery.com
หัวใจของการสอน
คณิตศาสตร ์
1
2
3
การสอนความคิด
รวบยอด
การสอนทักษะการคิด
คานวณ
การแกโจทย
ปั
้
์ ญหา
/ สถานการณ ์
การสอนคิดรวบยอด
นาเสนอขอมู
้ ล
มี 2 วิธใี หญๆ่ คือDeductive หรือตัวอยางต
างๆ
่
่
และInductive
โดยแตละวิ
ธม
ี ข
ี น
้ั ตอนดังนี้
่
ให้ผู้เรียนสั งเกต
ขอมู
้ ล
ให้ความคิดรวบยอด/หลักการ
หรือตัวอยาง
่
พรอมจ
าแนกความ
้
Deduc Induc
อน ด
สรุเหมื
ปความคิ
ให้ตัวอยางและสิ
่ งทีไ่ มใช
่
่ ่ ตัวอยาง
่
tive
tive
รวบยอด/
หลักการ จาก
ฝึ กใช้ความคิดรวบยอด/
ขอมู
้ ลหรือ
หลักการ
ตัวอยาง
่
กับตัวอยางใหม
ๆ่
่
ฝึ กใช้ความคิดรวบยอด/
ความคิดรวบยอด/หลักการ ทีไ่ ดเรี
ง้ กการกับตัวอยางใหม
้ ยนมาอีกครัหลั
่
่
การสอนทักษะการคิด
ค
านวณ
1. เชือ
่ มโยงการฝึ กทักษะ คิดคานวณกับโจทยปั
์ ญหา/
สถานการณ
าไว
วยกั
น นความสั มพันธระหว
้ ้ ด
้ และเคยชิ
้
์ ยนรู
เพือ
่ ให้เด็กเรีเข
างตั
วเลข
่
์
เครือ
่ งหมายและปัญหา/สถานการณ์
2. ฝึ กให้คิดประมาณ
คาตอบ อคะเนคาตอบอยางคร
การประมาณหรื
าวๆ
เป็ นสิ่ งจาเป็ น และ
่
่
เป็ นประโยชนมากในสถานการณ
จริ
์
์ ง และบางครัง้ ยังเป็ นตัว
ช่วยเตือนให้ทราบวา่ คาตอบจริงทีเ่ ราคานวณไดถู
้ กหรือผิด
3. ฝึ กให้คิดประเมิน
ตนเอง
การคิ
ดคานวณอยางสม
า่ เสมอเป็ นสิ่ งจาเป็ น
่
การฝึ กคิดในใจ
หรือทาแบบฝึ กทักษะเป็ น
ระยะๆ อยางต
อเนื
่
่ ่อง และประเมิน
ความสามารถของตนเองดวยว
า่ ควรปรับปรุง
้
การแกโจทย
ปั
ญ
หา/
้
์
สถานการณ
โจทย
ปั
์ ญหาคณิตศาสตร ์ มี์ ความหลากหลาย
พอจะจัด
แบงเป็
ๆ่ ดังตอไปนี
้
่ น 2 ประเภทใหญ
่
เป็ นโจทยปั
่ รากฏในหนังสื อเรียน
์ ญหาทีป
1. โจทย ์
ปัญหา
ในชัน
้ เรียน
ระดับชัน
้ ตางๆ
ซึง่ เป็ นโจทยปั
้
่
์ ญหาทีเ่ ตรียมขึน
เพือ
่ รองรับ
และพัฒนาทักษะการคิดคานวณ
ในแตละเนื
้อหาสาระ ดังนั้นการคาตอบของ
่
โจทยปั
จึงใช้วิธท
ี เี่ ป็ น
์ ญหาประเภทนี้
ขอก
้ าหนดกฎเกณฑเดิ
่ องใช้
์ มๆ ไมติ
2. โจทยปั
ญ
หา
์
ความสามารถใดๆ
ทีแ
่ ปลกใหม
ไปจากเดิ
ม
มักไมสามรถหาค
าตอบได
โดยการคิ
ด
่
่
้
ทีเ่ น้น
คานวณหาคาตอบตามวิธท
ี เี่ คยใช้อยูเดิ
่ ม แตผู
่ ้
กระบวนกา แกปั
้ ญหามักตองใช
้
้ความคิด การวางแผน
ร
การใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจเป็ นสาคัญ และ
คาตอบทีไ่ ดอาจมี
มากกวา่ 1 คาตอบ ทัง้ นี้
แก้ปัญหา
้
ขึน
้ อยูกั
่ ี
่ บโจทย ์ หรือสถานการณที
์ ม
ลักษณะเฉพาะแตกตางกั
นไป
่
ขัน
้ ตอนการสอนโจทย์ปัญหา
1. ทาความเขาใจกั
บ
้
ปั- ญ
หา บอกอะไร
โจทย
์
ขัน
้ ตอนการ
สอนโจทย ์
ปัญหามี 4
ขัน
้ ตอน
- โจทยถามอะไร
์
2. ขัน
้ วางแผน
ปัญหา
พิจารณาดูวา่ ขอมู
ทีโ่ ้จทย
ก
้ ลแก
์ าหนดให้
มีความสั มพันธเกี
่ วของกั
นอยางไร
้
่
์ ย
คาตอบควรเป็ นเช่นไร ก็จะตัดสิ นใจ
เลือกวิธห
ี าคาตอบ (บวก ลบ คูณ
4.
ขัน
้ ทบทวนปัญหาและ
- ฝึขั
กให
้รูจั
้ กอประมาณคาตอบ หาร)
3.
น
้ ลงมื
าตอบาถามไดตรงตามที
-คตอบค
โ่ จทย ์
้
- ฝึ กให้ตรวจสอบการคิดคานวณ
แก้ปัญหา
ตองการหรื
อไม่
้
ทุกขัน
้ ตอน
- คิดคานวณไดถู
อไม่
้ กตองหรื
้
- ฝึ กให้ตรวจสอบคาตอบทีไ่ ด้
- ฝึ กพิจารณาความเป็ นไปได้
วามี
บขอมู
่ เหตุผลสอดคลองกั
้
้ ล
ของคาตอบทีค
่ านวณได้
ของโจทย ์
สอดคลองกั
บขอมู
้
้ ลของโจทย ์
- ฝึ กให้สรุปคาตอบให้ชัดเจน
การสอนชัน
้ ป.1
การสอนชัน
้ ป.2
การสอนชัน
้ ป.3
การสอนชัน
้ ป.4
การสอนชัน
้ ป.5
การสอนชัน
้ ป.6
Add Your Company Slogan
ขอบคุณค่ ะ
L/O/G/O
www.themegallery.com

similar documents