Līgas Vijupes prezentācija

Report
Aktuālie patvēruma procedūras
jautājumi Latvijā
Eiropas Savienības kontekstā
Līga Vijupe
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Patvēruma lietu nodaļas vadītāja
2012.gada 28.jūnijs
Eiropas Savienības tiesību akti patvēruma jomā:
•
Padomes direktīva 2004/83/EK (Kvalifikācijas direktīva)
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/95/EK
•
Padomes direktīva 2005/85/EK (Procedūru direktīva)
•
Padomes direktīva 2003/9/EK (Uzņemšanas direktīva)
• Padomes regula 343/2003 (Dublinas Regula)
•
Padomes regula 2725/2000/EK (Eurodac Regula)
Eiropas Savienības tiesību akti patvēruma jomā:
• Padomes direktīva 2003/86/EK
(par ģimenes atkalapvienošanu)
• Padomes direktīva 2001/55/EK
(par pagaidu aizsardzību)
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/51/EK
(par ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa attiecināšanu uz
starptautisko aizsardzību saņēmušajām personām)
Izmaiņu ES tiesību aktos patvēruma jautājumos mērķis:
•
Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveide
•
minimālo standartu nomaiņa ar paaugstinātiem
standartiem
•
augstāks harmonizācijas līmenis dalībvalstīs ieviesto
nosacījumu starpā
Izmaiņu rezultātā ES tiesību aktos paredzētie
patvēruma procedūras standarti:
•
•
•
•
•
•
atbilstošas administratīvās kapacitātes nodrošināšana
(patvēruma procedūrā iesaistīto darbinieku apmācība)
pārrunas par patvēruma iesnieguma būtību - lēmuma
pieņemšana patvēruma lietās (izņēmumi )
atkārtota iesnieguma izskatīšanas kārtība
non-refoulement principa piemērošana
īpašas uzņemšanas un procesuālās garantijas
mazaizsargātiem patvēruma meklētājiem
tiesības saņemt informāciju – izpratnes par patvēruma
procedūru radīšana (tulka pieejamība)
Izmaiņu rezultātā ES tiesību aktos paredzētie
patvēruma procedūras standarti:
•
tiesības saņemt tiesiska un procesuāla rakstura
informāciju par konkrētās lietas apstākļiem laikā, kad
iesniegums tiek izskatīts 1.instancē
(papildus iestādes lēmumā norādītājam un lēmuma
tulkojuma nodrošinājumam)
•
juridiskā palīdzība apelācijas procedūras laikā:
-
dokumentu sagatavošana
pārstāvība tiesā
Patvēruma likums – patvēruma procedūras posmi:
• iesnieguma izvērtēšana atbilstoši Dublinas Regulas kritērijiem –
lēmums par atbildīgo ES dalībvalsti un personas nosūtīšanu uz to
iesnieguma izskatīšanai
• iesnieguma pieņemšana izskatīšanai vai atstāšana bez izskatīšanas
• iesnieguma izskatīšana saīsinātajā kārtībā – lēmums par atteikumu
piešķirt bēgļa un alternatīvo statusu
• iesnieguma izskatīšana pēc būtības – lēmums par bēgļa vai
alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
____________________________________________________
Patvēruma meklētājam ir tiesības pārsūdzēt PMLP negatīvos
lēmumus patvēruma lietās Administratīvajā rajona tiesā, kuras
nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
Latvijas patvēruma procedūras aktualitātes:
• saskaņota patvēruma procedūras gaitas nodrošināšana
• patvēruma procedūras ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu
novēršana – paplašināt tiesiskos pamatus iesnieguma izskatīšanai
saīsinātajā kārtībā
• iestāžu rīcība iesnieguma tiešas vai netiešas atsaukšanas
gadījumā
• patvēruma meklētāja iesniegto dokumentu un citu pierādījumu
tulkošana un izvērtēšana
• termiņa pagarināšana sūdzības par 1.instances negatīvu lēmumu
iesniegšanai
Patvēruma likums
Iesnieguma izskatīšana saīsinātajā kārtībā
Lēmums par atteikumu piešķirt
bēgļa vai alternatīvo statusu - 19.pants (1)
•
droša izcelsmes valsts/ droša trešā valsts
•
iesniegums, kurā norādīti citi personas dati
•
bez pamatota iemesla iesniegums nav iesniegts agrāk, lai gan
šāda iespēja bija, t.sk., lai kavētu vai novērstu patvēruma
meklētāja izraidīšanu
•
draudi valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai
Procedūru direktīva
Iesnieguma izskatīšana saīsinātajā kartībā - 23.pants (4):
•
•
•
•
•
•
•
fakti, kas nav svarīgi vai kuriem ir minimāla ietekme, lai atzītu
par bēgli/ nepārprotami nevar tikt kvalificēts par bēgli
droša izcelsmes valsts vai droša trešā valsts
nepatiesa informācija par identitāti vai valsts piederību
vēl viens iesniegums - citi personas dati
nav sniedzis informāciju, lai ar augstu ticamības pakāpi
varētu noteikt identitāti (t.sk. ar nolūku iznīcinājis
dokumentus)
nekonsekventa, pretrunīga, neticama un nepietiekama
informācija, kas rada pieņēmumu, ka saistība ar vajāšanu ir
nepārliecinoša
atkārtots iesniegums
Procedūru direktīva
Iesnieguma izskatīšana saīsinātajā kartībā - 23.pants (4):
•
•
•
•
•
•
bez pamatota iemesla iesniegums nav iesniegts agrāk, lai gan
šāda iespēja ir bijusi
iesniegums iesniegts, lai novērstu izraidīšanu
bez pietiekama pamatojuma nav iesniedzis sava patvēruma
iesnieguma pamatojumu (informāciju, dokumentus, citus
pierādījumus utt.)
nelikumīga ieceļošana vai paildzināta nelikumīga uzturēšanās
valstī un bez vērā ņemama iemesla neierašanās valsts iestādēs
un/vai patvēruma iesnieguma neiesniegšana
draudi valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai
atsacīšanās izpildīt pienākumu nodot pirkstu nospiedumus
Paldies!
[email protected]

similar documents