Monitoringul integrat al mediului

Report
Proiectul Legii privind protecţia
Mediului
Consultant naţional
Dr. Iordanca-Rodica Iordanov
Chişinău, mai 2010
Introducere
• Prima versiune a proiectului a fost elaborată în 2007 cu
susţinerea PNUD;
• După evaluarea primei versiuni, efectuată în vara 2009, sa decis preluarea acesteia cu ajustarea recomandărilor la
Directivele UE;
• La momentul de faţă proiectul Legii este la etapa de
consultări publice şi avizări cu structurile de resort;
• Versiunea dată are la bază proiectul elaborat în 2007,
prevederile Legii actuale, şi ajustări făcute la aquis-ul
comunitar şi actele internaţionale din domeniu la care RM
este Parte
Cuprins
Proiectul este creat din 9 capitole, unele fiind divizate pe secţiuni şi
având 189 de articole:
Preambul
Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul II REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR CU IMPACT ASUPRA
MEDIULUI
Capitolul III ACCESUL LA INFORMAŢIE, PARTICIPAREA PUBLICULUI
ŞI ACCESUL LA JUSTIŢIE ÎN MATERIE DE MEDIU
Capitolul IV REGLEMENTARI SPECIALE
Capitolul VI MANAGEMENTUL INTEGRAT AL MEDIULUI
Capitolul VII ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI IN DOMENIUL
PROTECTIEI MEDIULUI
Capitolul VIII OBLIGAŢII, RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
Capitolul IX
ACORDURILE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI MEDIULUI
Capitolul X DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII
Aspectele noi ale Proiectului
Principiile protecţiei mediului:
principiul responsabilităţii („poluatorul plăteşte”);
principiul acţiunii preventive;
principiul precauţiei;
principiul corecţiei;
principiul proximităţii;
principiul integrării;
Suplimentare:
principiul eficienţei
principiul transparenţei
principiul subsidiarităţii
principiul „preţul reflectă
cheltuielile”
Evaluarea de mediu
Evaluare strategică de mediu - elaborarea raportului de
mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice
interesate de efectele implementării planurilor şi
programelor, luarea în considerare a raportului de mediu
şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional
şi asigurarea informării asupra deciziei luate. Se
eliberează ( aviz de mediu).
Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să
identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de
fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare,
efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative,
principale şi secundare ale unui proiect public sau
privat asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului ( se
eliberează acord de mediu);
audit de mediu - instrument managerial de evaluare
sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a
performanţei organizaţiei, a sistemului de management şi
a proceselor destinate protecţiei mediului, cu scopul:
• de a facilita controlul managementului practicilor cu
posibil impact asupra mediului;
• de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv
realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei;
Autorizaţia de mediu
Se emit 2 tipuri de autorizaţie:
Autorizaţia de mediu se eliberează pentru domeniile ce ţin
de folosirea, forarea, extragerea, colectarea, recoltarea,
comercializarea resurselor naturale, folosinţa resurselor
naturale în scopuri ştiinţifice, culturale, educaţionale,
turistice, de ameliorare a sănătăţii, recreative, estetice şi
sportive, vînat, pescuit, dobîndirea de animale care nu
constituie
obiecte
ale
vînatului
şi
pescuitului,
folosirea
proprietăţilor
utile ale animalelor
şi a produselor activităţii vitale a acestora, exploatarea
construcţiilor
subterane
nelegate
de
extragerea
substanţelor minerale utile, înhumarea (depozitarea)
substanţelor nocive şi deşeurilor industriale, organizarea
obiectivelor geologice protejate, deversarea apelor
reziduale.
Autorizaţia integrată de mediu – se va elibera pentru
activităţile care au un impact semnificativ asupra mediului,
lista va fi determinată prin Hotărîre de Guvern;
Agenţii economici vor trebui să ataşeze la solicitare şi un
Plan de acţiune pentru realizarea conformării, în cazul
în care instalaţiile sau procedeele nu sunt în conformitate
cu reglementările de mediu.
Acordarea sau refuzul în acordarea autorizaţiei / autorizaţiei
integrate de mediu poate fi contestat la Comisia de
contestare, apoi în instanţă de judecată de către solicitant
sau orice persoană.
Autorizaţia de mediu - valabilă 3 ani,
autorizaţia integrată de mediu - valabilă 10 ani,
ambele fiind posibile supuse procedurii de reînnoire.
Accesul la informaţie şi
participarea publicului în luarea
deciziilor
• Ce este informaţie de mediu
• Protecţia secretului de stat, comercial şi proprietăţii
intelectuale, datelor personale;
• Publicul trebuie să fie implicat de la etapa iniţială până la
luarea deciziei finale;
• Obligaţia de a informa şi a implica publicul o are atât
solicitantul de acte de reglementare cât şi Autorităţile
publice implicate în luarea deciziilor;
• Nerespectarea acestor drepturi poate duce la atragerea la
răspundere;
Reglementări speciale:
• Managementul substanţelor chimice;
• Regimul deşeurilor;
• Regimul organismelor modificate genetic obţinute prin
tehnicile biotehnologiei moderne;
• Regimul biodiversităţii;
• Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice;
• Protecţia atmosferei, schimbările climatice, gestionarea
zgomotului ambiental;
• Protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre;
• Protecţia aşezărilor umane;
Monitoringul integrat al
mediului
Monitoringului ecologic integrat de mediu este
evaluarea tendinţelor şi perspectivelor,
elaborarea politicilor de mediu, cît şi evaluarea
eficienţei şi oportunităţii politicilor de mediu
implementate.
Monitoringul integrat de mediu cuprinde
următoarele subsisteme:
• monitoringul calităţii componentelor de mediu;
• monitoringul resurselor naturale;
Sistemul informaţional integrat
de mediu
Sistemul de informaţii de mediu elaborat în scopul
realizării managementului integrat de mediu şi/sau a
anumitor elemente de mediu sau de obligaţii, precum şi în
scopul elaborării şi monitorizării punerii în aplicare a
documentelor de dezvoltare durabilă şi de protecţie a
mediului, precum şi alte documente de politici, în
conformitate cu dispoziţiile legale.
Creat din:
Cadastrele resurselor naturale;
Registrele, baze
de date
(autorizaţiilor;)
Registrul de poluanţi;
Raportarea
• În baza Programului şi Planului de acţiuni, MM odată la 4
ani publică Raportul privind calitatea mediului, şi o dată la
doi ani publică sumarul Raportului privind calitatea
mediului.
• Persoanele juridice – prezintă raporturi ecologice şi date
statistice;
• La fel voluntar pentru fortificarea activităţii sale elaborează
dări de seamă corporative pe marginea calităţii mediului în
conformitate cu iniţiativele internaţionale recunoscute;
• Persoanele juridice - sunt obligaţi să planifice, elaboreze şi
implementeze măsuri legate de folosirea durabilă a
resurselor naturale, protecţia mediului şi asigurarea
securităţii ecologice ale activităţii lor în modul stabilit prin
legislaţia
Persoana juridică este obligată să elaboreze un plan de
adaptare a întreprinderii cu standardele tehnice de
protecţie a mediului reglementate de prezenta lege şi alte
reglementări tehnice speciale, precum şi să aplice
măsurile prevăzute de tratatele internaţionale în domeniu
la care Republica Moldova este Parte;
Persoana juridică se conformează prezentei legi conform
planului determinat de către Programul de protecţie a
mediului;
Persoana juridică va elabora Planuri privind protecţia
mediului cu indicarea metodei de raportare şi schimb de
informaţie cu Agenţia pentru protecţia mediului.
Metodele de reglementări economice
în domeniul mediului sunt:
• planificarea şi finanţarea activităţilor privind protecţia mediului
şi a componentelor de mediu;
• taxele pentru poluarea mediului;
• taxele pentru resurse naturale;
• stimularea economică pentru activităţile de protecţiei a
mediului ambiant;
• mecanisme de piaţă şi comercializare a cotelor la eliminarea
poluanţilor în mediu;
• Fondul Ecologic Naţional;
• evaluarea economică a prejudiciului cauzat mediului ambiant;
• asigurarea de mediu;
• sistemul "depozit";
• etichitarea ecologică
Sistemul instituţional
• Ministerul Mediului cu organele subordonateAgenţia
pentru protecţia mediului cu subdiviziunile teritoriale
(regionale);
• Inspectoratul de mediu cu subdiviziunile teritoriale
(regionale);
• Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu subdiviziunile
teritoriale;
• Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale;
• Serviciul de Stat pentru Silvicultură cu subdiviziunile
teritoriale;
• Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor
Nucleare şi Radiologice;
• Agenţia „Apele Moldovei”;
• Institutul de Ecologie şi Geografie;
Răspunderea pentru încălcarea
legislaţiei
• Încălcarea prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei
mediului atrage după sine răspunderea,
după caz,
civilă, contravenţională sau penală, conform legislaţiei
în vigoare;
• Încălcarea sau neexecutarea legislaţiei în domeniul
protecţiei mediului atrage după sine sistarea, limitarea
sau interzicerea activităţii persoanelor fizice şi juridice,
indiferent de forma de proprietate;
• Persoanele fizice şi juridice sunt obligate a recupera
daunele şi prejudiciile produse prin încălcarea legislaţiei
în domeniul protecţiei mediului
Prevenirea şi Recuperarea
prejudiciului cauzat mediului
Să preia acţiunile pentru a preveni cauzarea
prejudiciului;
Să informeze autorităţile despre posibilul sau
cauzat prejudiciu;
Măsurile de reparare se aplică în baza principiului
cele mai bune practici de mediu şi cercetărilor
ştiinţifice;
Vă mulţumim pentru atenţie!!!
Întrebări / comentarii / opinii

similar documents