Interacţiunea dintre profesii la instrumentarea cauzelor

Report
Interacţiunea dintre profesii la
instrumentarea cauzelor
privind minorii
bunele practici ale procuraturii Căuşeni
Ion Oboroceanu
Procurorul raionului Căuşeni
19.10.2011
Vulnerabilitatea copilului :
particularităţile psiho-comportamentale
şi de vîrstă specifice





Lipsa aproape completă de posibilităţi fizice şi psihice de
apărare;
Capacitatea redusă de anticipare a unor acte
comportamentale proprii sau ale altora, în special ale
adulţilor;
Capacitatea redusă de înţelegere a efectelor, a
consecinţelor unor acţiuni proprii sau ale altor persoane;
Imposibilitate de a discerne între intenţiile bune şi rele ale
altor persoane;
Nivelul înalt de sugestibilitate şi de credulitate, sinceritate
şi puritate a sentimentelor, gîndurilor şi intenţiilor.
19.10.2011
Convenţia ONU cu privire la drepturile
copilului din 20.11.1989
Art.19 /2 ... masurile de protecţie vor cuprinde, după
cum se va conveni , proceduri eficiente pentru
stabilirea de programe sociale, vizînd furnizarea de
sprigin necesar copilului şi celor cărora le-a fost
încredinţat, precum şi alte forme de prevenire în
vederea identificării , raportării, retrimiterii,
anchetării, tratării şi urmăririi pentru cazurile de rele
tratamente aplicate copilului, şi vor cuprinde de
asemenea, după cum se va stabili, proceduri de
intervenţie judiciară.
19.10.2011
Liniile directoare pentru acţiune privind copiii din
sistemul judiciar penalRezoluţia ONU nr. 1997/30 din 21 iulie 1997


Paragraful 43 „ Statele părţi vor asigura ca copiilor
victime şi copiilor martori a infracţiunii vor avea
acces adecvat la justiţie şi tratament echitabil,
restituţie, compensaţie şi asistenţă socială”
Paragraful 46 „ Copiii victime trebuie să aibă acces
la asistenţă corespunzătoare cu nevoile lor, aşa ca
reprezentarea intereselor lor, protecţia, ajutorul
economic, consilierea, servicii medicale şi sociale,
integrarea socială şi servicii pentru recuperarea stării
fizice şi psihologice. Se va oferi asistenţă specială
acelor copii care au disabilităţi sau sunt bolnavi”
19.10.2011
Liniile directoare pentru acţiune privind copiii din
sistemul judiciar penalRezoluzia ONU nr. 1997/30 din 21 iulie 1997


Paragraful 47. „ Mecanisme judiciare .... trebuie
stabilite şi consolidate unde este necesar pentru a
permite copiilor victime să obţină reparaţia prin
proceduri formale sau informale, care sunt rapide,
echitabile şi accesibile. Copiii victime şi/sau
reprezentanţii lor legali să fie informaţi în mod
corespunzător.
Paragraful 49. „ .. trebuie evitat contactul direct
între copilul victimă şi infractor în cadrul anchetei şi
urmăririi penale, precum şi în faza de judecată, atît
de mult cît este posibil”
19.10.2011
Liniile directoare pentru acţiune privind copiii din
sistemul judiciar penalRezoluzia ONU nr. 1997/30 din 21 iulie 1997


Paragraful 50 „ Statele trebuie să revizuiască
legislaţia lor procesual penală pentru a permite
înregistrarea video a mărturiei copilului şi
prezentarea înregistrării în faţa instanţei drept
element de probă. În particular, poliţia, procurorii şi
judecătorii trebuie să aplice practici pe înţelesul
copiilor...
Paragraful 51 „ Statele trebuie să ia măsuri pentru
a scurta durata procedurilor de justiţie penală,
protejînd viaţa privată a copiilor victime şi martori şi,
atunci cînd este necesar, asigurînd siguranţa lor faţă
de intimidări sau represalii.”
19.10.2011
Codul de procedură Penală
Art.58 Victima
(4) , p.3 Victima unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional
de grave contra persoanei dispune de dreptul să fie însoţită de
o persoană de încredere, alături de avocatul său, la toate
cercetările, inclusiv la şedinţele închise.
 Art.106 Locul audierii martorului
Martorul se audiază la locul desfăşurării urmăririi penale sau
cercetării judecătoreşti. În caz de necesitate, martorul poate fi
audiat la locul aflării lui.
NB. Ţinînd cont de acest context al Legii, este posibil ca un copil
să fie audiat de reprezentantul organului de urmărire penală
(poliţist sau procuror) sau de judecător, în afara instituţiilor pe
care le reprezintă, într-un spaţiu special amenajat pentru
audierea copiilor

19.10.2011
Codul de procedură Penală

Art. 109 Modul de audiere a martorului
(3) În cazul în care prezenţa martorului la judecarea
cauzei va fi imposibilă din motivul plecării lui peste
hotarele ţării sau din alte motive întemeiate, precum
şi pentru a reduce sau a exclude supunerea
martorului unui vădit pericol sau pentru a reduce
revictimizarea, procurorul poate solicita audierea
acestuia de către judecătorul de instrucţie, cu
asigurarea posibilităţii bănuitului, învinuitului,
apărătorului acestuia, părţii vătămate şi procurorului
de a pune întrebări martorului audiat.
19.10.2011
Codul de procedură Penală

Art.110. Modalităţi speciale de audiere a
martorului şi protecţia lui.
(1)... dacă există mijloace tehnice respective, judecătorul de
instrucţie sau, după caz , instanţa poate admite ca martorul
respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află
organul de urmărire penală, sau în sala în care se desfăşoară
şedinţa de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice.
(2)... audierea martorului în condiţiile menţionate se face în baza
unei încheieri motivate a judecătorului de instrucţie, sau , după
caz, a instanţei din oficiu ori la cererea motivată a procurorului,
avocatului, martorilor respectivi sau a oricărei persoane
interesate.
19.10.2011
Codul de procedură Penală

Art.113. Confruntarea
(6) Nici un minor nu va fi obligat să participe la confruntarea cu
persoana învinuită de infracţiuni contra integrităţii lui fizice
şi/sau morale.

Art.115. Aplicarea înregistrărilor audio sau video
la audierea persoanelor.
La audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului, părţii vătămate,
a martorilor pot fi aplicate , la cererea acestora sau din oficiu de
către organul de urmărire penală ori instanţă, înregistrări audio
sau video. Despre aplicarea înregistrărilor se comunică
persoanei care urmează să fie audiată înainte de începerea
audierii.
19.10.2011
LEGEA cu privire la avocatură
Drepturile avocatului;
 Obligaţiile avocatului
- avocatului i se interzice să participe la proces
fără a lua cunoştinţă în prealabil de
materialele dosarului.

19.10.2011
LEGEA Nr.8 din 14.02.2008
cu privire la probaţiune

Articolul 8. Probaţiunea presentinţială
(1) În cadrul probaţiunii presentinţiale, în privinţa bănuitului,
învinuitului, inculpatului se întocmeşte referat presentinţial de
evaluare psihosocială a personalităţii.
(2) Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a
personalităţii se întocmeşte la demersul organului de urmărire
penală, al procurorului sau al instanţei de judecată.
(3) În privinţa unui minor, referatul presentinţial de evaluare
psihosocială a personalităţii se întocmeşte în mod obligatoriu,
conform legislaţiei.
19.10.2011
LEGEA Nr.8 din 14.02.2008
cu privire la probaţiune

Articolul 13. Probaţiunea în privinţa minorilor
Probaţiunea în privinţa minorilor se desfăşoară ţinîndu-se cont de
obligativitatea respectării interesului superior al copilului şi de scopul
protecţiei temporare a copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al
reintegrării lui în familia biologică sau adoptivă, în casă de copii de tip
familial, precum şi în comunitate.
(2) Acţiunile de probaţiune în privinţa minorilor se axează pe:
b) abordarea individuală a fiecărui caz, cu o atenţie sporită, ţinîndu-se
cont de particularităţile personale şi de particularităţile vîrstei
c) stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a drepturilor
copilului;
d) monitorizarea situaţiei pre- şi postintegrare a minorului în familie;
(1)
19.10.2011
Procedura în cauzele privind minorii

Art.474. Dispoziţii generale
Şedinţa de judecare a cauzei în privinţa minorului, de regulă,
nu este publică.

Art.475. Circumstanţele care urmează a fi
stabilite în cauzele privind minorii.
(2) În cazul în care se constată că minorul suferă de debilitate
mintală , care nu este legată de o boală psihică, trebuie să se
stabilească, de asemenea , dacă el a fost pe deplin conştient
de săvîrşirea actului. Pentru a se stabili aceste
circumstanţe , vor fi ascultaţi părinţii minorului, învăţătorii,
educatorii lui şi alte persoane care ar putea comunica
datele necesare, precum şi se va cere efectuarea unei
anchete sociale, prezentarea documentelor necesare şi se
vor efectua alte acte de urmărire penală şi judiciare.
19.10.2011
Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la practica
judiciară în cauzele penale privind
minorii, Nr.39 din 21.11.2004. Buletinul CSJ nr.7/ 2005

p.12 ... în cazul cînd apar îndoieli cu privire la
starea de responsabilitate sau la capacitatea de
percepere justă a împrejurărilor ce au importanţă
pentru cauza penală, este necesară efectuarea
expertizei medico-legale, psihologice sau psihiatrice
ori psihologo-psihiatrice. În acest sens, în şedinţa
de judecată, pot fi audiaţi şi specialişti în domeniul
psihologiei copiilor şi adolescenţilor ( psiholog,
asistent social, pedagog).
19.10.2011
Art.87 CPP - Specialistul
(1) Specialistul este persoana chemată pentru a participa la
efectuarea unei actiuni procesuale în cazurile prevăzute de
cod, care nu este interesată in rezultatele procesului penal.
Cererea organului de urmărire penală sau a instanţei cu privire
la chemarea specialistului este obligatorie pentru conducătorul
întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei in care activează
specialistul.
(2 ) Specialistul trebuie să posede suficiente cunoştinţe şi
deprinderi speciale pentru acordarea ajutorului necesar
organului de urmarire penală sau instanţei.
Opinia expusă de specialist nu substitue concluzia expertului.
(3) Specialistul nu poate fi numit sau în alt mod implicat în
procesul penal ca specialist în probleme juridice.
19.10.2011
Recomandări




Este necesar ca în calitate de specialişti să fie implicaţi
profesionişti cu pregătire specială în domeniu.
Este important ca specialistul să fie inclus în procedura de
audiere de la faza de pregătire a interviului. Astfel, el se
va familiariza cu cauza examinată, va putea să cunoască
din timp particularităţile copilului audiat.
De întreprins toate măsurile legale pentru a proteja copiii
împotriva riscului unei traumatizări ulterioare.
Obligaţia profesioniştilor - a creşte eficienţa intervenţiei lor
conform competenţelor legale şi de a respecta interesele
superioare ale copiilor.
19.10.2011
Mulţumesc
pentru atenţie!
19.10.2011

similar documents