Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 2012

Report
Egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe
2012
Organ prowadzący
– Gmina Miasta Tarnowa
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zasadniczych szkołach zawodowych - 2012
L.p.
Szkoła
1.
ZSZ 1
w ZSLiZ nr 1
2.
ZSZ 2
w ZSLiZ nr 2
3.
ZSZ 3
w ZSE-G
4.
ZSZ 4
w ZSTZ
5.
ZSZ 5
w ZSB
6.
ZSZ
w SOSW
Zawód
Liczba
Zdawało etap
absolwentów pisemny lub etap
2011/2012
praktyczny
Uzyskało
dyplom
średnia
zdawalności
w%
monter izolacji budowlanych
48
47
42
89
ślusarz
mechanik pojazdów samochodowych
14
17
10
12
9
7
90
58
elektromechanik
34
27
17
63
kucharz małej gastronomii
sprzedawca
cukiernik
fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
murarz
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
29
0
14
32
29
47
12
28
11
14
30
27
46
9
21
9
13
28
26
31
9
75
82
93
93
96
67
100
32
33
23
70
28
6
26
3
19
2
73
67
technolog robót wykończeniowych w
budownictwie
3
4
2
50
malarz tapeciarz
cukiernik
2
7
5
5
2
5
40
100
technolog robót wykończeniowych w
budownictwie
posadzkarz
kucharz małej gastronomii
Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
zasadnicze szkoły zawodowe – 2012
0
10
20
30
40
48
47
monter izolacji budowlanych
ślusarz
10
14
mechanik pojazdów samochodowych
39
elektromechanik
31
0
35
11
cukiernik
19
fryzjer
21
30
32
47
46
murarz
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
9
12
technolog robót wykończeniowych budownictwie
2628
posadzkarz
malarz tapeciarz
46
34
27
kucharz małej gastronomii
sprzedawca
50
2
Liczba absolwentów 2011/2012
5
Liczba zdających egzamin
35
37
60
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 2012
posadzkarz
73%
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
100%
murarz
67%
mechanik pojazdów samochodowych
85%
fryzjer
93%
malarz tapeciarz
40%
technolog robót wykończeniowych w budownictwie
68%
95%
cukiernik
82%
sprzedawca
kucharz małej gastronomii
74%
63%
elektromechanik
ślusarz
90%
monter izolacji budowlanych
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach - 2012
L.p.
Szkoła
1.
T1
w ZST
2.
T2
w ZSLiZ 2
3.
T3
w ZSEG
4.
T4
w ZSM-E
5.
T5
w ZSOi T
6.
T6
w ZST-Z
7.
T7
w ZSB
8.
T9
w ZSEO
9.
T 11
w ZSLiZ 1
Liczba
absolwentów
2011/2012
Zdawało etap
pisemny lub etap
praktyczny
Uzyskało
dyplom
średnia
zdawalności
w%
technik elektronik
technik elektryk
technik mechanik
technik informatyk
technik elektryk
technik mechanik
46
12
15
64
10
40
45
8
18
62
7
39
21
5
12
43
0
5
47
62
67
69
0
13
technik żywienia i gospodarstwa domowego
27
28
22
78
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik kelner
technik kucharz
technik elektronik
technik elektryk
technik mechatronik
technik informatyk
technik technologii drewna
technik technologii odzieży
fototechnik
technik mechanik
30
0
50
24
26
28
20
28
59
28
31
22
0
29
1
60
22
39
26
22
30
64
29
32
21
9
19
0
38
13
25
15
14
7
40
25
12
13
1
65
0
63
59
64
58
64
23
62
86
37
62
11
technik usług fryzjerskich
technik pojazdów samochodowych
79
52
78
49
65
28
83
57
technik budownictwa
62
57
15
26
26
9
35
21
21
45
brak
26
7
32
23
18
44
3
16
6
21
19
17
20
0
61
86
66
83
94
45
0
19
18
10
55
Zawód
technik geodeta
technik ogrodnik
technik architektury krajobrazu
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
technika - 2012
0
technik elektronik
technik elektryk
technik mechanik
technik informatyk
technik mechanik
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik ekonomista
technik handlowiec 01
technik hotelarstwa
technik kelner
technik kucharz
technik mechatronik
technik technologii drewna
technik technologii odzieży
fototechnik
technik usług fryzjerskich
technik pojazdów samochodowych
technik budownictwa
technik geodeta
technik ogrodnik
technik architektury krajobrazu
20
40
37
15
18
60
80
100
120
74
71
42
123
126
55
48 51
51
51
47
95
24
22
26
39
28
30
28
29
3132
22
21
7
9
57
26
26
32
62
6771
79
78
35
Liczba absolwentów 2011/2012
Liczba zdających egzamin
104
140
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
absolwentów techników - 2012
technik hotelarstwa
technik ekonomista
technik architektury krajobrazu
technik ogrodnik
technik geodeta
technik budownictwa
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
fototechnik
technik technologii odzieży
technik technologii drewna
technik mechatronik
technik kucharz
technik kelner
technik hotelarstwa
technik handlowiec 0%
technik ekonomista
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik informatyk
technik mechanik
technik elektryk
technik elektronik
0%
45%
94%
66%
86%
62%
26%
57%
83%
62%
38%
86%
23%
64%
59%
63%
66%
80%
66%
26%
51%
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w szkołach policealnych - 2012
L.p.
Szkoła
1.
Szkoła Policealna Nr 1
w ZSMed.
2.
3.
Liczba
absolwentów
2011/2012
Zdawało etap
pisemny lub etap
praktyczny
Uzyskało
dyplom
średnia
zdawalności
w%
20
28
18
64
27
27
11
41
technik informatyk
19
11
8
73
technik bezpieczeństwa i higieny
pracy
17
0
0
3
0
0
18
7
4
57
0
1
0
0
32
18
18
100
Zawód
ratownik medyczny
Szkoła Policealna Nr 2 w ZST technik farmaceutyczny
Szkoła Policealna Nr 3 dla Dor. technik logistyk
w CKU
technik administracji
opiekun w domu pomocy
społecznej
opiekun medyczny
Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Szkoły policealne - 2012
0
5
10
15
20
35
28
27
27
technik farmaceutyczny
19
technik informatyk
11
17
0
technik logistyk
3
18
technik administracji
opiekun w domu pomocy
społecznej
30
20
ratownik medyczny
technik bezpieczeństwa i higieny
pracy
25
7
0
1
32
opiekun medyczny
18
Liczba absolwentów 2011/2012
Liczba zdających egzamin
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
absolwentów szkół policealnych - 2012
opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy
społecznej
100%
0%
technik administracji
57%
technik logistyk 0%
`
technik informatyk
73%
technik farmaceutyczny
41%
ratownik medyczny
64%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w technikach uzupełniających - 2012
Zdawało etap
Liczba absolwentów
pisemny lub etap
2011/2012
praktyczny
Uzyskało
średnia
dyplom zdawalności w %
L.p.
Szkoła
1.
T Uzup. dla Dor. Nr 1
w ZSLiZ 2
technik mechanik
11
13
0
0
2.
T Uzup. dla Dor. Nr 3
w CKU
technik żywienia i gospodarstwa
domowego
17
11
3
27
Zawód
Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Technika uzupełniające - 2012
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
11
technik mechanik
13
17
technik żywienia i
gospodarstwa domowego
11
Liczba absolwentów 2011/2012
Liczba zdających egzamin
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
absolwentów techników uzupełniających dla dorosłych - 2012
technik żywienia i
gospodarstwa
domowego
27%
`
technik mechanik
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Oznaczenia skrótów:
•
•
T - Technikum
ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ZSB – Zespół Szkół Budowlanych
ZSE-G – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
ZSE-O - Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
ZSLiZ nr 1 – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1
ZSLiZ nr 2 – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
ZSME – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
ZSMed. - Zespół Szkół Medycznych
ZSOiT - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ZSTZ - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
ZST - Zespół Szkół Technicznych
SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego

similar documents