Presentació del PowerPoint

Report
Un mineral és un sòlid homogeni, normalment inorgànic, que es presenta de
manera natural i que té una estructura atòmica ordenada i una composició química
definida.
Per això presenta una sèrie de propietats físiques i unes característiques
determinades.
Actualment es troben reconeguts 3.000 minerals
Els productes obtinguts artificialment al laboratori, o substàncies naturals que no
presenten una estructura atòmica ordenada (amorfes) o substàncies en estat líquid,
s’anomenen
concreta.
mineraloides. Tampoc presenten una composició química
Per exemple: òpal, calcedònia,
petroli, ambre, closques de
carbonat càlcic de mol·luscs,…
Òpal Mineraloide (Illes Canàries)
Format per capes successives de sílice, formant una xarxa tridimensional
Una roca és un agregat de minerals (un o més) que conserven les seves propietats de
manera individual. Les proporcions de cada mineral varien segons el tipus de roca.
Són exemples de roques:
- Granit: format per minerals de quars, mica i feldspat.
- Calcària: formada per carbonat càlcic i pot contenir fòssils.
Granit
Calcària
quars
mica
feldspat
Si els cristalls creixen lliurement a partir d’una cavitat es parla de druses
(paret de la cavitat) o geodes si la cavitat tendeix a ser esfèrica
Geoda d’amatista
Geoda calcita in situ (Vallirana)
Drusa d’amatista
Druses de quars
Com es formen?
Els minerals es poden formar per 3 processos:
olivina
1. Per cristal·lització a partir de fluids:
a) Per refredament de materials fossos d’origen magmàtic
olivina, feldspat, piroxè,…
a) Per evaporació del dissolvent i precipitació de les sals
halita, guix,…
feldspat
2. Per sublimació de vapors: ex.sofre.
3. Per transformacions en estat sòlid per canvis de
temperatura i pressió
azufre
halita
guix
La importància dels minerlas rau en el fet que:
MENA:
mineral del qual
es pot extreure
1.Presenten valor econòmic: pedres precioses, menes,… un element
diamant
2.Ens proporcionen informació sobre les condicions en
les quals es van formar.
•
•
Estudiant els minerals que es van formar en zones
profundes podem deduir les condicions físico-químiques
que hi ha en llocs innaccessibles.
tanzanita
Si estudiem els minerals que es van formar en la superfície,
podem entendre les condicions que hi havia a la superfície
en èpoques passades.
Podem deduir: la composició de l’aigua de mars antics, el
paleoclima a partir de l’alteració de roques superficials, etc.
Cinabri (Hg)
Magnetita (Fe)
Galena (Pb)
Fluorita (F)
Malaquita (Cu)
CRISTALLS:
Sòlid geomètric regular, limitat per superfícies planes (cares) que es tallen al llarg de
línies rectes (arestes), les quals convergeixen formant angles. Presenten una
ordenació dels àtoms que es reflexa en la seva morfologia externa.
Halita (NaCl)
Els cristalls es desenvolupen al llarg del procés de cristal·lització, en el quals els àtoms,
ions o molècules es van integrant i encaixant dins d’una carcassa tridimensional
(edifici cristal·lí).
La mida del cristall depèn de:
1. Temps de cristal·lització: que necessita per crèixer: + Temps
2. Espai lliure per cristal·litzar: espai per crèixer:
+ Espai
+ Gran
+ Gran
Geoda gegant de guix de Pulpí (Almeria) es troba a 50 m de profunditat
Minerals isomòrfics: presenten diferent composició, però la seva estructura
cristal·lina és igual.
Halita (NaCl)
Galena (PbS)
Minerals polimòrfics: presenten la mateixa composició, però la seva
estructura cristal·lina és diferent.
Diamant (C)
Grafit (C)
Propietats dels minerals:
•Hàbit
Propietats escalars
Propietats que no
depenen de l’estructura
cristal·lina
•Densitat
•Punt de fusió
• Duresa
• Mecàniques • Fractura
• Exfoliació
Propietats vectorials
Propietats que depenen
de l’estructura cristal·lina
• Òptiques
• Color
•Brillantor
•Birefringència
• Magnètiques, elèctriques
Propietats escalars:
•Hàbit
•Densitat
•Punt de fusió
Hàbit: aspecte extern que presenten els
minerals a nivell macrosòpic.
Acicular
1. Acicular: mesolita, guix,…
Guix
2. Laminar: mica,…
Okenita
3. Tubular o prismàtica: turmalina, aragonita,…
Tubular
4. Cúbic, romboèdric, escamós, lenticular,…
Turmalina
Cúbic
Escamós
laminar
Biotita
Densitat: massa per unitat de volum (g/cm3)
Els minerals més densos són les menes de metalls, ex. galena
Baritina
Mineral
Densitat
Quars
2.65
Baritina
4.4
Magnetita
4.9
Pirita
5-5.2
Galena
7.6
Or
19.3
Pirita (Fe)
Or (Au)
Magnetita (Fe)
Galena (Pb)
Punt de fusió: Temperatura a la qual es fon el mineral. Succeeix
quan l’odre cristal·lí desapareix.
Cada mineral té un punt de fusió característic:
•
Quars: 1500 ºC
•
Magnetita: 1536 ºC
•
Coure: 1083 ºC
•
Bauxita 659 ºC
•
Galena 327 ºC
•
Cassiterita 331 ºC
Propietats vectorials:
• Duresa
• Mecàniques
• Fractura
• Exfoliació
• Color
• Òptiques
•Brillantor
•Birefringència
• Magnètiques, elèctriques
Duresa: resistència que presenta la superfíci d’un mineral a ser ratllat
Escala de duresa de Mohs
1. Talc
2. Guix
3. Calcita
4. Fluorita
5. Apatita
6. Ortòclasi
7. Quars
8. Topazi
Més tou
9. Corindó
10.Diamant
Es desfà Ungla
Vidre Navalla
als dits
D’acer
Moneda
de Cu
Més dur
Tenacitat: resistència que presenta un mineral a la deformació
mecànica.
•Fràgil: quan es trenca. Ex. quars, halita
•Maleable: quan es pot modelar. Ex. or i argent.
•Sèctil: quan es talla en llesques primes amb un ganivet. Ex. mica, guix.
•Dúctil: quan un mineral pot estirar-se en fils. Ex. or.
•Flexible: quan un mineral pot doblegar-se, però no torna a la forma original. Ex. guix.
•Elàstic: quan al deixar de doblegar-ho torna a la seva forma original. Ex. mica
Exfoliació: capacitat de dividir-se segons plans cristal·logràfics, que
poden ser paral·lels a cares existents o variar.
Els minerals que no presenten exfoliació presenten fractura: és el
trencament d’un mineral que no presenta exfoliació.
Fluorita: exfoliació octaèdrica
Calcita: exfoliació romboèdrica
Mica: exfoliació laminar
Halita: exfoliació cúbica
Color: una de les propietats més utilitzades però a vegades poc
fiables
Minerals idiocromàtics: presenten color constant. Ex. Malaquita, atzurita, pirita,…
Minerals
al·locromàtics:
Presenten colors diversos. Ex
quars
Brillantor: depèn de la incidència de la llum a sobre de la
superfície del mineral.
•Metàl·lica
•Vítria
•Nacrada
•Adamantina
•Cèria
•Mat
Birefringència: capacitat de desdoblar la llum quan aquesta
travessa un mineral
Magnetisme: comportament dels minerals davant del ferro
Paramagnètics: es comporta com un imant. Ex
magnetita
Diamagnètics: no es comporten com un imant. Ex. Or,
coure, plom,…
Luminiscència: alguns minerals podem emetre llum
•Fluorescència: emeten llum quan estan en contacte
amb rajos ultraviolats o X.
•Termoluminiscència: emeten llum quan son escalfats.
ex,. fluorita
Espat d’Islàndia
Òpal
Fluorita
Radioactivitat: Uraninita
Òxid d’urani
Presenta Radi, que es forma per la
desintegració de l’Urani
Pechblenda
1. Quina diferència hi ha entre una substància amorfa i un sòlid cristal·lí? Creus que els
minerals són substàncies amorfes? Per què?
2. Quina diferència hi ha entre un mineral i una roca?
3. Per què és important l’estudi dels minerals en geologia?
4. Quina informació pot aportar un mineral sobre la formació d’una roca?
5. Què és un cristall? Quines condicions són les més important per la formació d’un
cristall?
6. Com faries la identificació d’un mineral incògnita?
7. Quin és el criteri de classificació dels minerals?
8. Quin és el mineral més abundant? Quina composició presenta?
9. Anomena un mineral que:
•
Presenti exfoliació laminar:
•
Es ratlli amb l’ungla:
•
Color blanc:
•
Sigui un sulfur
•
Brillantor vítria:
•
Tingui gust salat:
•
Elevada densitat:
•
Ratlla de color blau:
•
Propietats magnètiques:
10. Quines propietats et permeten diferenciar el quars de la calcita? I la galena i la plata?
11. On trobem la diferència entre un mineral i un mineraloide?
12. Relaciona cada element amb el mineral que s’extreu:
- Alumini
- Ferro:
- Mercuri:
- Coure:
- Plom:
- Urani:
- Zinc:
13. Anomena un mineral per cada ús que tens a continució:
a) Neteja domèstica
b) Alimentació i conserves d’aliments
c) Cosmètica:
d) Farmaceutic:
e) Drogueria:
f) Papereria, escoles
g) Materials de construcció:
h) Agricultura
i) Productes industrials:
j) Pirotecnia
Mineral
Color
Guix
CaSO4·H
Quars
SiO2
Galena
PbS
Cinabri
HgS
Halita
NaCl
Magnetita
Fe3O4
Mica
silicat
Baritina
BaSO4
Oligist
Fe2O3
Pirita
SFe2
H2O
Brillantor
Duresa
Densitat
Mena
Altres
característiques
Mineral
Color
Aragonita
Sofre
S
Malaquita
CuCO3(O
H)2
Calcita
CaCO3
Talc
Fluorita
CaF2
Atzurita
Grafit
C
Brillantor
Duresa
Densitat
Mena
Altres
característiques

similar documents