Missie en Visie TU Delft

Report
De professionaliteit van
corporaties als opdrachtgevende
organisatie
Prof.dr.ir. Marleen Hermans
TU Delft / Bouwkunde / RE&H
Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
1
Publiek opdrachtgeverschap in de bouw
De wijze waarop een organisatie in de publieke sector ten
aanzien van haar verantwoordelijkheden in de gebouwde
omgeving haar interactie met de markt intern en extern
vormgeeft en ten uitvoer brengt.
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
2
Beschouwingsniveaus
Beschouwing vanuit twee perspectieven:
•
De opdrachtgevende organisatie
•
Opdrachtgeven in een specifieke opgave
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
3
Werkgebied
publiek opdrachtgever
Stakeholder
I
Stakeholder
II
HET
Stakeholder
…
BEANTWOORDEN AAN MAATSCHAPPELIJKE
INFRASTRUCTUUR
&
MARKTPARTIJ B
EN CONTRACT-/
HUISVESTING
INKOOP-
MIDDELEN
EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE KETEN
GEBRUIKER …
AAN PRIMAIRE ORGANISATIEDOELEN
EN DE EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE INZET VAN
LEVERANCIERSMANAGEMENT IN EEN
GEBRUIKER 3
BIJDRAGE
VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
GEBRUIKER 2
MARKTPARTIJ A
Publieke
organisatie
HET
GEBRUIKER 1
LEVEREN EN MANAGEN VAN ADEQUATE
EN POLITIEKE VERWACHTINGEN EN EISEN
MARKTPARTIJ C
MARKTPARTIJ …
Intern
Opdrachtgeverschap
Extern
Opdrachtgeverschap
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
4
Tendens: van zelf doen naar regie
• Kerntaken
• Sturing markt bedrijfsdoelen & eindresultaat
• Laagste kosten -> TCO & LCC
• Inspanningsgericht -> beloning naar prestatie
• Innovatie & kennis markt
• Risico’s (ver)delen
• Financiering (deels) bij marktpartijen
• Maar ook: onderling samenwerken
vanwege schaalgrootte, kennis
& vaardigheden
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
5
Bouwproductie per sector
Woningbouw
herstel en
verbouw
Utiliteitsbouw
herstel en
verbouw
GWW onderhoud
Woningbouw
nieuwbouw
€ 5,9 mld
€ 4,3 mld
Beheer en
onderhoud
€ 5,7 mld
€ 25,1 mld
€ 9,1 mld
Onderhoud
gebouwen
€ 9,7 mld
Nieuwbouw
€ 7,1mld
mld
€ 25,4
Utiliteitsbouw
nieuwbouw
€ 8,5 mld
GWW
nieuwbouw en
herstel
Naar een ‘Maturity Model’
• ‘Zelfbeeld’ professionaliteit publieke opdrachtgevers
• Identificatie van verbeteraspecten
• Bewustwording van inhoud & breedte rol
-> Actieteam Bouw Professionalisering
Opdrachtgeverschap
-> Adoptie activiteiten door OGF
-> Aansluiting bij leerstoel
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
7
3. Mensen
&
Leren
4.Afwegingen
&
portfolio
1. Organisatie
& Beleid
6. Maatschappelijke
waarden
5. Stakeholders
10. Creativiteit & flexibiliteit
2. Cultuur
&
Leiderschap
7. Publieke
spelregels
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
8
Aspect
Deelaspect
1. Organisatie &
beleid
Doelstellingen & beleid
Verbeteren & vernieuwen
Veranderstrategie
2. Cultuur en
leiderschap
Sturing & Beoordeling
Cultuur t.a.v. innovatie en
professionaliteit
3. Mensen &
competenties
Kennis, capaciteit & competenties
Teams
Lerende organisatie
4. Integrale
afwegingen op
portefeuilleniveau
Keuzemenu & afwegingskader
samenwerkingsvormen
TCO / LCC
Opgave vs. Portfolio
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
9
Aspect
Deelaspect
5. Omgaan met
Consequenties politiek context
stakeholders:
Belangen & positie gebruikers &
politiek, gebruikers & stakeholders
overigen
Trends & ontwikkelingen
6. Invulling
maatschappelijke rol
Maatschappelijke belangen
integreren in het opdrachtgeven
Voorbeeldrol
7. Omgaan met
publieke spelregels
Vormgeven van integriteit,
transparantie, doelmatigheid,
rechtmatigheid
Aanbestedingsregels
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
10
Aspect
Deelaspect
8. Interactie met en
Marktkennis
ruimte voor de markt Doelgericht selecteren
Benutten innovatiekracht & kennis
Interactie, partnership,
samenwerking
9. Professioneel
handelen in opgaven
Rolbewust en rolvast
Professioneel variëren
Specificeren, aanbesteden,
contracteren, contractmanagement
10. Creativiteit en
flexibiliteit
Handelen binnen kaders
maar out of the box
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
11
Ontwikkelingscriteria
Indicator
Toelichting
Integraliteit
Heeft de opdrachtgever dit specifieke aspect op de
agenda heeft staan?
Beschouwt de opdrachtgever het aspect integraal?
SMART-doelen
Heeft de opdrachtgever zichzelf concrete doelstellingen
heeft opgelegd op dit aspect?
In hoeverre legt de opdrachtgever over die doelstellingen
verantwoording af?
Evalueert de opdrachtgever zijn doelen en doelbereiking
systematisch?
Inbedding
In welke mate is dit specifiek aspect in de organisatie
ingebed en dus gekend en bekend bij de (relevante)
medewerkers?
Ondersteunende
middelen
In welke mate zijn er voor dit specifieke aspect
processen, methoden, instrumenten beschikbaar om de
activiteiten te borgen en ondersteunen.
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
12
Niveaus
Niveau
Omschrijving
1
Initieel
/ adhoc
Ontwikkelingen verlopen chaotisch en ad hoc.
Problemen worden pas opgelost als ze zich
voordoen.
Herhaalbaar
Het niveau waarbij de organisatie zover
geprofessionaliseerd is dat bij het
ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de
kennis die eerder is opgedaan. Beslissingen
worden dus genomen op basis van ervaring.
2
5
4
3
3
Gedefinieerd
/ standaard
Het niveau waarbij de belangrijkste processen
zijn gestandaardiseerd.
2
4
Beheerst
/ gemanaged
Het niveau waarbij de kwaliteit van
het ontwikkelproces wordt gemeten zodat het
kan worden bijgestuurd.
1
5
Optimaliseren
Het niveau waarbij het ontwikkelproces
als een geoliede machine loopt en er alleen
maar sprake is van ‘finetuning’ (puntjes op de i).
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
13
Organisatie in beeld
1.
6.
2.
3.
4.
5.
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
7.
8.
9.
10.
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
14
Workshop
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
15
3. Mensen
&
Leren
4.Afwegingen
&
portfolio
1. Organisatie
& Beleid
6. Maatschappelijke
waarden
5. Stakeholders
10. Creativiteit & flexibiliteit
2. Cultuur
&
Leiderschap
7. Publieke
spelregels
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
16
Welke groep aspecten acht u het meest
van belang voor goed
opdrachtgeverschap?
ORGANISATIE
CONTEXT
OPGAVE
INTEGRAAL
1. Organisatie
en beleid
4. Afwegingen
en portfolio
8. Interactie
met en ruimte
voor de markt
10. Creativiteit
en flexibiliteit
2. Cultuur en
leiderschap
5. Stakeholders 9. Professioneel
handelen in
opgave
3. Mensen en
leren
6. Maatschappelijke waarden
7. Publieke
spelregels
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
17
In welke groep aspecten denkt u dat uw
organisatie op dit moment het beste
‘scoort’ ?
ORGANISATIE
CONTEXT
OPGAVE
INTEGRAAL
1. Organisatie
en beleid
4. Afwegingen
en portfolio
8. Interactie
met en ruimte
voor de markt
10. Creativiteit
en flexibiliteit
2. Cultuur en
leiderschap
5. Stakeholders 9. Professioneel
handelen in
opgave
3. Mensen en
leren
6. Maatschappelijke waarden
7. Publieke
spelregels
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
18
In welke groep aspecten voorziet u voor
uw organisatie de grootste
ontwikkelopgave?
ORGANISATIE
CONTEXT
OPGAVE
INTEGRAAL
1. Organisatie
en beleid
4. Afwegingen
en portfolio
8. Interactie
met en ruimte
voor de markt
10. Creativiteit
en flexibiliteit
2. Cultuur en
leiderschap
5. Stakeholders 9. Professioneel
handelen in
opgave
3. Mensen en
leren
6. Maatschappelijke waarden
7. Publieke
spelregels
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
19
Wat zou uw organisatie op projectniveau
vooral moeten leren t.a.v.
opdrachtgeverschap?
•
•
•
•
…
…
…
…
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
20
Wat zou uw organisatie op organisatieniveau
vooral moeten leren t.a.v.
opdrachtgeverschap?
•
•
•
•
…
…
…
…
© Fabio Bruna, 2009
Eens of oneens:
Opdrachtgeverschap gaat over strak
inkopen tegen een zo laag mogelijke
prijs. De rest is onzin.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
22
Eens of oneens:
Voor goed opdrachtgeverschap is het op
orde brengen van je organisatie
belangrijker dan het hebben van goede
project- en objectmanagers.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
23
Eens of oneens:
Onze medewerkers zijn prima in staat
om nieuwe samenwerkingsvormen toe te
passen / tot ontwikkeling te brengen.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
24
Eens of oneens:
Goed opdrachtgeverschap vraagt vooral
actieve ondersteuning door en een rechte
rug van de bestuurder.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
25
Eens of oneens:
Een corporatie moet volstaan met twee
tot drie samenwerkingsvormen om zijn
projecten en onderhoudsopgave in de
markt te zetten om het opdrachtgeven
beheersbaar te houden.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
26
Eens of oneens:
Een corporatie heeft wel wat anders aan
zijn hoofd vandaag dan nadenken over
opdrachtgeverschap.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
27
Eens of oneens:
We benutten onze leveranciers niet goed
genoeg. Ze kunnen meer en beter dan we
van ze vragen.
EENS
ONEENS
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
28
Afronding
• Ervaringen?
• Geïnteresseerd in verdere ontwikkeling en uitwisseling?
• Najaar 2014: Survey Opdrachtgeverschap!
• Voorjaar 2015: Pilots maturity model
• Interesse: mail naar
[email protected]
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
30
SURVEY
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
31
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
32
Challenge the future
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw
33

similar documents