ettekanne

Report
Partnerluse mudelid: uuest
avalikust haldusest õppiva
partnerluseni
Georg Sootla, Leif Kalev,
Sulev Lääne, Tallinna
Ülikool, Riigiteaduste
instituut
Mida suutis New Public
Management
 puhastas riigi talle mitteomastest
funktsioonidest
 redefineeris riigi funktsiooni (tuleb teha)
avalikuks teenuseks (peab rahuldama),
 võimaldas majandusliku lähenemise, manageri
tulek (versus reeglitäitja)
 sektorite barjääride lõhkumine, koostöö
 konkurentsivõime kui esiletõus, s.t.
suutlikkuse mõiste toomine avalikku
haldusesse (õigusvõime vs. suutlikkus)
 tasakaaluhierarhia kujundamine
Mida NPMei suutnud, mis ei
õnnestunud:
riigi negatiivne defineerimine: riik kui
ebaõnnestuja, isegi pahe
KIEs taandarenes ka riigi regulatiivne
(valitsev) roll
suutis küll toimida efektiivsemalt, ei
suutnud leida sektorite sünergiat
vähenesid süsteemi kahe teise väärtuse
roll: õiglus (juurdepääs), robustness
(valmidus toimida)
Mida NPM ei suutnud, mis ei
õnnestunud:
tekkisid monopoolsed erapakkujad
käsitles kodanikku kui passiivset
tarbijat vs. aktiivne osalev kodanik (nt.
ülikoolid);
ressursside ekstensiivne defineerimine,
ekstensiivne ressurss ammendus
kiiresti;
avaliku sektori äärmine killustumine,
sektoraalse hüpertroofia vs.
territoriaalse süsteemse, terviklikuga
Valitsetus (co-governance)
kui vastus
 Seostatakse ennekõike Põhja
(protestantliku) Euroopaga
 Sektorite komplementaarsus, on võimalik ja
vajalik vastastikune sünergia
 uus organisatsioonistruktuur:
partnerlusvõrgustikud (adhokraatia,
innovatiivne, õppiv organisatsioon) versus
konkuretsipõhisus
 riigi spetsiifiline roll mitmetasandilises
valitsemises (metagovernor, mitte nõrk riik)
 Uus arusaam võimuressusrsi allikatest
(ATS!)
Governance
 ametnik kui manager vs. ametnik kui
läbirääkija, facilitator võrgustikes
 intensiivse („taastuva“) ressursi käsitlus,
uued kapitalid (vt. sissejuhatus paneeli)
 Koordineerimine: reegel (hierarhia), hind
(managerism), õppimine kui
kommunikatsioon (etteennustavus,
identiteet)
 NB! Eri formatsioonid mitte ei asenda vaid
täiendavad uut; kõige suurem oskus neid
ühildada (bürokraatia ja adhokraatia
põhimõte)
Mudelite kokkuvõtlik võrdlus
Sihtmärgid
Väärtused
Vastastikkune
sõltuvus
Struktuur
Koordineerimine
Ressursside
kasutamise
kriteerium
Vastutus
Saavutuse hindamise
objekt
Uus avalik haldus
Teenuste madal hind, suurem
valikuvõimalus, kulude kokkuhoid
Produktiivsus, konkurents ja
kasumlikkus, kuid ka
konfidentsiaalsus, suletus
Osaliste suur sõltumatus
Tasakaaluhierarhia
Tulemuste ja standardite kaudu
Finantsdistsipliin ja kokkuhoid
Valitsetus
Sektorite sünergia loomine,
osapoolte (ka kasutajate)
võimestamine,
Usaldus, õiglus kuid ka läbipaistvus,
avatus, kaasatus
Suur vastastikune sõltuvus
Võrgustik
Ühised väärtused, arusaamad,
vastastikune õppimine ja
kohandumine
Jätkusuutlik vahendite kasutamine/
investeerimine
Juhtimisvastutus (vastutus tuleneb
lepingulisest kokkuleppest)
Demokraatlik vastutus (nö
solidaarne vastutus)
Tulemus (output)
Tagajärg (outcome)
Partnerluspõhine avalike
teenuste delegeerimine KOV
tasandil
Lepingu
aspekt
Pakkujatellija suhe
Konkurss
Pikkus
NPM
Partnerlus
Maksimaalselt neutraalne
ja formaalne, vastastikkus
kui rikkumine
Pime pakkumine, kõik
tingimused laual, s.h.
ootamatud olukorrad, hind
on peamine kriteerium
Sisulised vastastikkus-suhted kui
lisaressurssi allikas
Kindel periood, kõik kulud/
tulud saavutada;
suured võidavad
(lepingute tehingukulud
suured)
Pikendatakse kui edukas, pole
vaja kõiki tulusid välja võtta,
pigem akumuleerida kasumit;
(väiksed ei kaota)
Avatud tingimustega pakkumine,
läbirääkimised, mõned olulised
põhimõtted laual; ootamatute
situatsioonide lahendamise
mehhanism, detailid pärast
Partnerluspõhine avalike
teenuste delegeerimine KOV
tasandil
Ettenägem
atud
asjaolud,
eritingimu
sed
Lepingu
ajakava
On keskne teema, on
detailideni
määratletud,
suurendab
tehingukulusid
Toimitakse alles siis
kui on kirjalik
kokkulepe
Järelevalv Jäik järelevalve, ei
e
eeldada prof. kultuuri
mõjusid
Partnerite Nullsumma mäng,
suhted
ebamäärasuse
ärakasutamine
Määratletakse lahendamise
põhimõtted, nende jaoks
mõlemapoolne
finantspuhver
Suulised kokkulepped,
paindlikkus, agenda
tõlgendus otstarbekuse
põhjal (Innove?)
Vastastikune kvaliteediohje,
eneseanalüüs, vähe
inspekteerimist
Paindlikud lepped, positiivse
summa püüd, vastastikune
kohandumine
Partnerluspõhine avalike
teenuste delegeerimine KOV
tasandil
Arenduskom
ponent
Kas täitja kuludesse või
täitja poolt pimedalt sisse
arvestatud
Sama tähtis kui vahetud tulemused,
käsitletakse kui lisaefekti allikat,
tihti eeltegevus
Kommunikat
sioon
Kindlad kanalid, formaalne, Mitte üksnes info edastamine vaid
ärilõuna kui korruptsioon
ka vastastikune õppimine; lõuna kui
kommunikatsiooni osa
Riskide
maandamine
Riskide vältimise ja tasandamise
kord, vastastikune korvamine
Tingimuste
defineerimin
e
Püüd täpselt määratleda,
katse pimedalt sisse
kirjutada
Sisendite ja protseduuride,
samuti peamiselt väljundite
(output) tasandil
Kuidas
lepingut
kirjutatakse
Detailid, kauplemine,
vastastikused (pimedad)
pakkumised
Kirjutatakse koos, pigem
kompromissid, avatus muutusteks
Tagajärgede ja mõjude (outcomes)
tasandil, sisendid ja protseduurid
tihti pärastise arutelu objekt
Aitäh kuulajaile

similar documents