مت آمفتامین

Report
‫مرکز ملی مطالعات‬
‫اعتیاد‬
‫آشنایی با مواد محرک‬
‫و آسیب های ناش ی از آن‬
‫دکتر علیرضا نوروزی‬
‫اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد‬
‫وزارت بهداشت‬
‫آبان ماه ‪1392‬‬
‫مرکز ملی مطالعات اعتیاد‬
‫انواع مواد محرک‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪...‬‬
‫• اکستیس ی‬
‫کوکائین‬
‫محرک های شبه آمفتامینی‬
‫مت آمفتامین‬
‫آمفتامین‬
‫مت کاتینون‬
‫کاتینون‬
‫مت آمفتامین‬
‫کوکایین‬
‫همه گیری شناس ی محرک های شبه آمفتامینی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مصرف گسترده در جهان‬
‫دومین ماده شایع مصرف در جهان بعد از حشیش‬
‫‪ 0.3‬تا ‪ 1.2‬درصد جمعیت ‪ 15‬تا ‪ 64‬ساله‪ 14.3 ،‬تا ‪ 52.5‬میلیون مصرف‬
‫کننده محرک های شبه آمفتامینی (به جز اکستیس ی) در جهان‬
‫گسترش مصرف در ایران از نیمه دوم دهه ‪ 1380‬شمس ی‬
‫مصرف بیشتر در مردان اما نسبت جنس ی نزدیکتر در مقایسه با سایر مواد‬
‫مصرف مواد محرک‪ :‬همه گیری شناس ی‬
‫• بر اساس تخمین رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ‪ 1.35‬میلیون نفر معتاد در‬
‫کشور زندگی می کنند (ستاد مبارزه با مواد مخدر ‪)1390‬‬
‫– ‪ %55‬مصرف فعلی مواد افیونی‬
‫– ‪ %26‬مصرف فعلی مت آمفتامین‬
‫• بر اساس داده های پیمایش ملی سالمت روان ‪)%1.7-2.5( %2.1 1389-90‬‬
‫جمعیت بزرگسال ‪ 15-64‬ساله به یک تشخیص فعلی اختالل مصرف مواد‬
‫(به جز الکل) مبتال هستند (رحیمی موقر ‪)1392‬‬
‫– ‪ )%1.5-2.2( %1.8‬وابستگی به مواد (به جز الکل)‬
‫– ‪ )%0.3-0.7( %0.5‬سوءمصرف مواد (به جز الکل)‬
‫• تخمین غیرمستقیم مصرف کنندگان شیشه یا مت آمفتامین‬
‫(حداقل یک بار در سال گذشته)‬
‫– ‪ 439000‬نفر‬
‫– ‪ 585‬نفر در ‪ 100‬هزار نفر جمعیت‬
‫حق دوست و همکاران ‪1391‬‬
‫‪ ‬پیمایش ملی سالمت روان‬
‫‪160000‬‬
‫)‪(106000-266000‬‬
‫(رحیمی موقر ‪)1392‬‬
‫پیماش ملی سالمت روان ‪1389-90‬‬
‫مصرف ساالنه (حداقل یک بار در سال گذشت) مواد غیرقانونی‬
‫(رحیمی موقر ‪)1392‬‬
‫زن‬
‫مرد‬
‫کل‬
‫حشیش‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪1.3‬‬
‫مواد افیونی‬
‫(به جز داروهای اپیوئیدی نسخه ای)‬
‫‪1.0‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪5.3‬‬
‫محرک های شبه آمفتامینی‬
‫‪0.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1‬‬
‫الکل‬
‫‪1.6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6.3‬‬
‫هر گونه ماده غیرقانونی (شامل الکل)‬
‫‪3.1‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪11.0‬‬
‫اختالالت مصرف مواد‬
‫‪0.4‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪4‬‬
‫طریقه مصرف‬
‫• مت آمفتامین شایع ترین ماده محرک مورد مصرف در کشور است‪.‬‬
‫• شایع ترین طریق مصرف کشیدن با استفاده از پایپ است‬
‫• الگوی مصرف غیرمستمر غیرشایع نیست‪ .‬در یک مطالعه ‪ %33‬مصرف کنندگان مواد محرک‬
‫در شهر تهران در جمعیت عمومی روزانه نبود‪( .‬نوری و همکاران ‪)1389‬‬
‫مصرف طول عمر‪ ،‬مصرف ماه گذشته و تزریق ماه گذشته مت آمفتامین‬
‫در کسانی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می کنند‬
‫‪84%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪30%‬‬
‫)‪(Radfar et al 2013‬‬
‫)‪(Noroozi et al 2011‬‬
‫‪(Malekinejad et al‬‬
‫)‪2007‬‬
‫شیوع مصرف در دوران بارداری‬
‫• داده های بسیار محدود‬
‫• کیفیت مطالعات‬
‫• در یک مطالعه در میان ‪ 100620‬مورد زایمان در بیمارستان های مهدیه‪ ،‬طالقانی‪،‬‬
‫اکبرآبادی و امام حسین در یک دوره ‪ 5‬ساله (صالح گرگانی ‪)2012‬‬
‫– گزارش شخص ی مصرف مواد در ‪ 519‬مادر باردار (‪ )%0.5‬مثبت بود‪.‬‬
‫– فراوانی مواد مورد سوءمصرف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تریاک ‪%62.6‬‬
‫کراک هروئین ‪%20.3‬‬
‫هروئین ‪%3.9‬‬
‫مت آمفتامین ‪%3.9‬‬
‫حشیش ‪%1.7‬‬
‫چند ماده ای ‪%7.5‬‬
‫• در این مطالعه مصرف مواد با پیامدهای زایمان و نوزادی ضعیف تری همراه بود‪.‬‬
‫– پیامدهای بارداری‬
‫• زایمان زودرس‪ ،‬وزن کم تولد‪ ،‬خون ریزی بعد از زایمان‬
‫– پیامدهای نوزادی‬
‫• پذیرش در بخش نوزادان‪ ،‬مرگ و میر باالتر‬
‫آسیب های مرتبط با مصرف مواد محرک‬
‫• مرور مطالب راهنما‬
‫ رفتارهای پرخطر و عفونت ها‬،‫مت آمفتامین‬
Molitor 1998
Colfax 2001
Sexual Risk
Behavior
Purcell 2001
Rusch 2004
Celetano 2005
Mansergh 2006
Morin 2005
STD/ HIV
Risk
Page-Shafer 1997
Chesney 1998
Molitor 1998
Wong 2005
Hirshfield 2004
Buchacz 2005
Harawa 2004
Koblin 2006
OR
0
1
2
3
4
5
6
7
‫نقایص دوپامینی در مغز مصرف کنندگان مت آمفتامین‬
‫مطالعات تصویربرداری تابش پوزیترون‬
‫رهایش دوپامین القا شده با مت آمفتامین‬
‫‪T stat‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫رهایش دوپامین القاءشده با الکل‬
‫‪7.0‬‬
‫‪T-value‬‬
‫‪4.5‬‬
‫تغییرات حجم مناطق مغزی‬
‫مرتبط با مت آمفتامین و اچ آی وی‬
‫اشکال در پایبندی به درمان ضدویروس ی‬
‫به دلیل مصرف مت آمفتامین‬
‫• تمام شرکت کنندگان ادعا کردند مصرف مت آمفتامین بر روی پایبندی به درمان آن ها اثر منفی دارد‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪68‬‬
‫‪53‬‬
‫‪80‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪26‬‬
‫‪% reporting‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫رباک ‪2004‬‬
‫گشادی مردمک ها‪ -‬مسمومیت با مواد محرک‬
‫جای تزریق مت آمفتامین‬
‫آبسه های ناش ی از تزریق مت آمفتامین‬
‫• با تشکر از توجه شما‬

similar documents