Teknik- og Miljøforvaltningen

Report
Envina Årsmøde 2013
Emne : Asbest i jorden: store og små sager
Lisbeth Lemke Rasmussen, Akademiingeniør Miljøteknik
Sagsbehandler Bymiljø Aalborg kommune
• Primært jordforurening, §19 tilladelser
• Fortid med miljøgodkendelser – kap. 5
Teknik- og Miljøforvaltningen
Eternitgrunden i Aalborg
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byomdannelse
• Et stort byomdannelsesprojekt (ca. 3,7 ha , ¼ bygn.)
• Fra industri til en bæredygtig bydel
• Meget fokus på asbestproblematik
Teknik- og Miljøforvaltningen
Historik - Eternitfabrik
•
•
•
•
1898 –1980:
1939- 1980:
1928 –1987:
1988 – 2004:
Cementproduktion.
Kridtudvinding på det sydlige delareal
Eternitpladeproduktion (asbestfibre)
Eternitpladeproduktion (cellulosefibre).
• Eternitfabrik nedlukker i 2004:
• 1. lokalplan i 2009.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Eternitgrunden 2004
Teknik- og Miljøforvaltningen
Eternitgrunden 2012
Teknik- og Miljøforvaltningen
Historik - Status på grunden da fabrikken lukker
Den sidst
asbestholdige
plade produceres
den 3. december
1987. Fabrikken
lukker ultimo 2004
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering - Godkendelser
• Godkendt trappeanlæg 2009 – MBL Kap. 5
• Anket – stadfæstet af Miljøklagenævnet dec. 2012
• Nyttiggørelse af jord efter MBL §19 /§85
• Ændret arealanvendelse JFL §8
• Midlertidig støvende og støjende aktiviteter.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering
Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen
1) Risiko for en asbest-forurening til omgivelserne.
2) Omgivelserne ikke må udsættes for støv med asbest fra
aktiviteter på eternitten. Krav til bygherre som sikre dette.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering af aktiviteterne på Eternitgrunden
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøgodkendelse af trappeanlæg
Miljøgodkendelse til jord i perioden 2011 til 2019
- 15.000 m3 asbestholdig jord fra Eternitgrunden
- 220.000 m3 ren jord eller lettere forurenet jord (kategori 2
jord)
Anket – stadfæstet af Miljøklagenævnet dec. 2012
Det meste af det tilførte jord frem til i dag indeholder ikke
asbest.
Alle borgerklager har omhandlet trappeanlægget.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Nyttiggørelse af jord – jordflytning
Intern flytning af jord mellem matrikler samt nyttiggørelse af
overskudsjord
Miljøkrav: Jorden må ikke støve, hvor dels den opgraves,
dels nyttiggøres.
Tilsyn
Teknik- og Miljøforvaltningen
Ændret arealanvendelse – JFL §8
Ændret arealanvendelse til følsom anvendelse (§8-tilladelser)
Overdækkes med ren jord eller belægning, så der ingen
risiko er for asbestholdigt støv i fremtiden fra disse arealer.
Krav om miljøtilsyn på jordarbejde og udlægning af net.
Henvist til, at ATs regler omkring arbejde med
asbestforurenet jord/forurenet jord skal følges ”
Teknik- og Miljøforvaltningen
Prøver – asbest i jord
Rent jord
indenfor de
røde
områder
Prøver
udtaget så
viden om
status
Teknik- og Miljøforvaltningen
Borger reaktioner
• Gennem tiden mange beboerprotester
• Utryghed ved asbest
• Anke af trappeanlæg
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering på Eternitgrunden
-Medieomtale i påsken 2013
-Fund af asbeststøv på altan ved nabo
- AT meddelt straks påbud som følge af støv fra veje
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering på Eternitgrunden
-Hyrede asbestekspert til risikovurdering
-Naboorienteringsmøde
-Hjemmeside med information
-Kontakt med bygherre
-Myndighedsmøder
-Intensivere tilsyn
-Bygherre udførte målinger indendørs + ventilation - asbest
-Målinger af asbest i jord
Skabe ro og tryghed
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering på Eternitgrunden
Medieomtale - medieomtale - medieomtale
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøregulering på Eternitgrunden
Status i dag;
- ny risikovurdering
- afdækning af åbne overflader
- skærpede krav til jordflytning, transport
Teknik- og Miljøforvaltningen
Risikovurdering DGE
•
Kontrolleret håndtering af jord med potentiel eternit/asbest fra byggefelter.
•
Befugtning før opgravning
•
Daglig afdækning ved aflæsning og indbygning på ”Trappeanlægget”.
•
Sikring mod tab af læsset materiale på køreveje under transporten + Øget våd
rengøring af befæstede køreveje.
•
Visuel inspektion og fjernelse af eternitstykker på ubefæstede køreveje
•
Visuel inspektion ved foden af offentlig tilgængelige skrænter.
•
Fjernelse/overdækning med ren jord ved fund af jord med eternitstykker.
.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøstyrelsens anbefalinger 15. maj 2013
• Deklarationer, hvor der er nyttiggjort asbestforurenet jord
med skærver
• Der udarbejdes JFL-§8-tilladelse til trappeanlægget
• Tilsynet med trappeanlægget intensiveres
• Der indkaldes til møde (31.maj 2013) med relevante
myndigheder mhp. at diskutere kommunens nye
risikovurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen
Hvad gør/ forlanger kommunen
• Følger anbefalingerne fra DGE, Embedslægen
og Miljøstyrelsen
• Afdækning af alle flader med rent jord og efterfølgende
beplantning
•
• Information på Hjemmeside (Aalborg.dk – søg på
eternitten) om aktiviteter mm.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Afdækning af åbne flader
Teknik- og Miljøforvaltningen
Og husk
•
Asbest nede i jorden kan ikke frigives
•
Kun ved tør jord, og tilførsel af energi, kan fibre hvirvles
op
•
Jord med eternitstykker er ikke nødvendigvis ”farligt
affald”
•
Fokus på de områder der ikke bebygges, men fremover
skal være offentligt tilgængelige
Teknik- og Miljøforvaltningen
Tak for i dag 
Teknik- og Miljøforvaltningen

similar documents