18., 19. stol.

Report
VĚK REVOLUCÍ
18. STOLETÍ
VZNIK USA
18. stol.
boj za nezávislost amerických osad
- Velká Británie čerpala z kolonií především suroviny, zeměd. produkty a finance
(z daní a poplatků)
- 1773: zvýšení cla z dovozu čaje vyvolalo vzpouru osadníků, náklad čaje
vyházeli z lodi do vody – tzv. „bostonské pití čaje“
- Angličané pak posílili vojenskou posádku a uzavřeli přístav
VZNIK USA
18. stol.
boj za nezávislost amerických osad
- na pobřeží Atlantského oceánu bylo v Severní Americe 13 osad (2,5 mil. obyv.)
- anglická kolonie, obyvatelé však různých národností
- také 0,5 mil. černochů (většinou otroci)
- největší: Filadelfie, New York, Boston
(1660)
(1789)
VZNIK USA
18. stol.
boj za nezávislost amerických osad
VZNIK USA
18. stol.
boj za nezávislost amerických osad
- osadníci postupně organizovali vlastní vojenské oddíly, v čele George
Washington
- od roku 1775 otevřené vojenské střety s britskou armádou (válka za nezávislost
amerických osad, do r. 1783)
VZNIK USA
18. stol.
boj za nezávislost amerických osad
- 4. července 1776 schváleno Prohlášení nezávislosti amerických osad (text
vypracoval Thomas Jefferson)
Prohlášení nezávislosti - TV šot
VZNIK USA
18. stol.
boj za nezávislost amerických osad
- 1789 schválena ústava Spojených států amerických, stát začal řídit Kongres
(parlament; Senát + Sněmovna reprezentantů
- prvním prezidentem zvolen George Washington
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
příčiny revoluce
- přelomová událost evropských dějin
- zrušení monarchie, vznik republiky
- nižší vrstvy obyvatel vyvrátily postavení, které měly šlechta a církev po staletí
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
příčiny revoluce
- tradiční středověké rozdělení společnosti – trojí lid:
ve Francii 18. stol.
šlechta +
duchovenstvo
třetí stav (měšťané +
rolníci)
Šlechta a duchovenstvo: řada výhod a privilegií, neplatili daně, velmi bohatí.
Třetí stav (měšťané a rolníci): mnohem početnější, málo práv, mnoho povinností, z jejich daní se
plnila státní pokladna.
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
příčiny revoluce
- stálý nedostatek financí, státní rozpočet se propadal do dluhu
- za krále Ludvíka XVI. dluh výrazně narostl
- zástupci třetího stavu = Ústavodárné národní shromáždění
- požadavek vypracovat ústavu, omezit práva šlechty a krále
- král se proti nim rozhodl zasáhnout silou, následovalo povstání pařížského lidu
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
výbuch revoluce
- 14. července 1789 dobyli povstalci pařížskou pevnost (vězení) Bastila
- byly ustaveny národní gardy – ozbrojená síla revoluce
- heslo revoluce: Volnost! Rovnost! Bratrství!
- král ustoupil a souhlasil s vypracováním ústavy
- revoluce se přesto rozšířila i na venkov, rolníci přepadali šlechtická sídla
- bylo zrušeno poddanství
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
Deklarace práv
- Ústavodárné národní shromáždění přijalo
Deklaraci práv člověka a občana
- později se tato deklarace stala základem
ústavy
- rovnost všech občanů před zákonem,
svoboda slova, shromažďování, tisku a
vyznání, právo na vlastnictví majetku
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
Deklarace práv
- nejvýznamnější revolucionáři:
Robespierre [robspjér]
Marat [mara]
Danton [danton]
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
pád monarchie
- král se pokusil o útěk a zorganizování vojska v zahraničí
- cestou byl poznán a zatčen
- zahraniční vojska vtrhla do Francie, francouzská armáda byla slabá, hrozila
porážka revoluce a obnovení monarchie
- mnoho dobrovolníků z celé země posílilo armádu, postup cizích vojsk byl
zastaven před Paříží
- revoluční píseň Marseillaisa [marsejéz]
Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj
krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků?
Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči!
Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru!
Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí!
Francouzská hymna
v podání Edith Piaf
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
pád monarchie
- král Ludvík XVI. byl souzen a r. 1793 popraven, téhož roku byla popravena i
královna Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
vláda jakobínů
- mezi politickými skupinami vznikly spory o
moc, převládla skupina jakobínů (Robespierre)
- řada politických odpůrců byla popravena
(„Revoluce požírá své vlastní děti“)
- diktatura jakobínů, boj o údajnou čistotu a
obranu revoluce: revoluční soudy posílaly na
smrt stovky přívrženců krále (roajalistů),
konkurenčních revolucionářů i domnělých
spiklenců
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol.
vláda jakobínů
- i mezi jakobíny došlo ke sporům, byli zatčeni i Robespierre a Danton a
odsouzeni k smrti
- ve zmatcích následujících let získávala stále větší moc armáda, její generál
Napoleon Bonaparte uskutečnil r. 1799 státní převrat
- tím skončila Velká francouzská revoluce
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
19. stol.
Napoleonův vzestup
- Napoleon Bonaparte posílil ústřední vládu a postavil se do čela Francie jako
„první konzul“
- zavedl občanský zákoník: potvrzoval rovnost občanů před zákonem; jeho
zásady platí v mnohém dodnes
- Napoleon se dal r. 1804 prohlásit císařem – obnovení monarchie
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
19. stol.
napoleonské války
- Velká Británie, Rakousko a Rusko se vojensky postavily proti Francii
- 1805 francouzské loďstvo poraženo u mysu Trafalgar britským admirálem
Nelsonem
- Napoleon obsadil Vídeň, rakouská armáda ustoupila na Moravu; na pomoc jí
přišla vojska ruská – bitva u Slavkova
- „bitva tří císařů“, Napoleon zvítězil
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
19. stol.
Napoleonův pád
- 1812 – Napoleon shromáždil obrovskou armádu a rozhodl se porazit Rusko
- ruský velitel maršál Kutuzov byl nucen ustupovat, Francouzi dobyli i Moskvu
- město bylo zničené a bez potravin, francouzská armáda musela před zimou
ustoupit
- mráz, hlad a nemoci spolu s útoky ruských oddílů zdecimovaly zcela
Napoleonovu armádu
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
19. stol.
Napoleonův pád
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
19. stol.
Napoleonův pád
- Napoleon opustil své vojáky a ve Francii se snažil vytvořit nové vojsko
- byl však poražen vojsky V. Británie, Ruska, Pruska a Rakouska v bitvě u Lipska
(1813)
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
19. stol.
Napoleonův pád
- donucen vzdát se moci, odešel na ostrov Elba ve Středozemním moři
- ve Francii obnoveno království
- 1815 Napoleon uprchl z Elby a vrátil se do Paříže („stodenní císařství“), za tři
měsíce však byl již definitivně poražen u Waterloo
- zajat, odvezen na ostrov Svatá Helena v Atlantském oceánu, zemřel 1821
SHRNUTÍ
USA
1783
1789
"bostonské pití čaje"
válka
amerických
osad za
nezávislost
1773
1775
1776
Francie
ústava USA
Prohlášení nezávislosti
dobytí Bastily
1793
poprava krále Ludvíka XVI.
1799
státní převrat - Napoleon Bonaparte
1804
1805
Napoleon Bonaparte císařem
vítězství Angličanů u Trafalgaru
bitva u Slavkova
1812
1813
Napoleonovo ruské tažení
bitva u Lipska
1815
bitva u Waterloo
1821
Napoleon umírá na Sv.Heleně
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
19. stol.
- rukodělná řemeslná výroba, řemeslníci  průmyslová výroba, továrny
- četné nové vynálezy, nejdůležitější – parní stroj
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
19. stol.
- rozvoj železnic
- snadná doprava velkého
množství zboží a osob
- rozvoj obchodu
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
19. stol.
- rozvoj bank
- akciové banky, burzy cenných papírů
- způsob získání kapitálu pro další podnikání
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
19. stol.
- růst měst, vznik velkoměst
1800
2010
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
19. stol.
- před prům. revolucí ovládala společnost šlechta
- během 19. stol. přebírali moc průmyslníci, bankéři, velcí obchodníci – buržoazie
- původně poddaní rolníci se stěhovali za obživou do měst – dělníci v továrnách –
proletariát (dělnictvo)
- vznik prvních odborových organizací
EMPÍR
[ampír]
19. stol.
- klasicistní umělecký sloh vzniklý za fr. císaře
Napoleona I. Bonaparta
- navazuje na umění antiky
- monumentálnost
Vítězný oblouk - Paříž
Památník padlých – La Madeleine v Paříži
BIEDERMEIER
[bídrmajer]
19. stol.
- měšťanský umělecký a životní styl
- vyjadřoval pokojný, mravný, počestný rodinný
život
ROMANTISMUS
19. stol.
- umělecký styl (literatura, hudba,
malířství)
- proti osvícenskému zdůrazňování
rozumu staví na důležitější místo citovost,
dojmy, mýty, legendy, přírodu ...
- Alexandr Puškin, Johann Wolfgang
Goethe, Edgar Allan Poe, Alexandr
Dumas ...
Joseph William Turner (1775 – 1851)
- Ludwig van Beethoven, Richard
Wagner, Fryderyk Chopin ...
- Joseph W. Turner, Francisco Goya ...
Francisco Goya
(1746 – 1828)
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol.
- rakouská habsburská monarchie se snažila o germanizaci (poněmčení) celého
svého území, tj. včetně Čech
- myšlenky velké francouzské revoluce vyvolávaly v Evropě vlastenecká hnutí,
zájem o vlastní minulost i jazyk – a to i v Čechách
Národnostní složení
habsburské monarchie –
Rakouského císařství
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol.
- v první polovině 19. století proběhl proces vzniku moderního českého národa
- české vlastenectví = zájem o český jazyk, minulost země, zakládání učených
společností, muzeí, divadel ...
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol.
první období
- zájem o český jazyk: běžně jej používali jen prostí lidé
- pro úřední účely, vědecké práce apod. se používala němčina; rovněž zámožní
lidé považovali češtinu za primitivní, podřadný jazyk
- Josef Dobrovský sestavil základy gramatiky moderní češtiny
- Václav Matěj Kramerius vydával české noviny a knihy
- Vlastenecké divadlo (tzv. Bouda)
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol.
další etapa
- myšlenka slovanské vzájemnosti – Češi patří do velkého společenství
slovanských národů
- Rukopis zelenohorský a Rukopis královédvorský - byly objeveny (po letech se
prokázalo, že to byly geniální padělky; autoři chtěli dokázat, že česká literatura v historii byla vynikající ...)
REVOLUCE 1848
- v letech 1848 a 1849 prošla Evropou řada revolucí
- v Itálii touha po svobodě a sjednocení země (severní Itálie patřila do rakouské
monarchie)
- ve Francii opět vládl král, v únoru 1848 povstáním svržen – druhá republika
(1852 ale opět obnoveno císařství synovcem Napoleona Bonaparta – císař Napoleon III.)
- v Německu lidové bouře
- v Uhrách povstání za lepší postavení země v rámci rakouské habsburské
monarchie
REVOLUCE 1848
REVOLUCE 1848
- v Čechách rovněž proběhly snahy o samostatnost českých zemí v rámci
rakouské monarchie – vypracování petice
- tuto myšlenku podporoval i František Palacký (politik, historik)
- v červnu 1848 povstání v Praze, především studenti a mládež (barikády,
ozbrojení); po pěti dnech tvrdě potlačeno vojskem
REVOLUCE 1848
- revoluční nepokoje byly i ve Vídni
- rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý proto od října pobýval v Olomouci, v prosinci
zde abdikoval
- na císařský trůn byl uveden osmnáctiletý František Josef I. v olomouckém
arcibiskupském paláci
Pamětní medaile na převzetí vlády Františkem Josefem I. 2.12.1848
v Olomouci
1853
REVOLUCE 1848
- říšský sněm, který měl za úkol sestavit
ústavu, rovněž opustil Vídeň a po jistou dobu
zasedal v Kroměříži
- ústava by omezila moc císaře a zajistila
občanům více svobod
- po uklidnění revoluční situace sněm ztratil
vliv a nový císař František Josef I. jej nechal
v březnu 1849 rozehnat vojskem
- revoluce v habsburské monarchii tak
skončila, jediným výsledkem bylo zrušení
roboty
- obnovení absolutismu

similar documents