Nauczyciel mobilny sukcesem szkoły

Report
Projekt „Nauczyciel mobilny sukcesem
szkoły” w ramach projektu systemowego
„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej w ramach projektów
instytucjonalnych” realizowanego
w ramach poddziałania 3.3.1 PO KL na
zasadach Programu „Uczenie się przez
całe życie” nr projektu 2013-3-PL1ESF03-47678
Germersheim 2014
Cel projektu :
Poznanie systemu kształcenia zawodowego
w Niemczech, obowiązujących standardów,
organizacją egzaminów zewnętrznych,
a także stosowanych metod nauczania.
Mobilni nauczyciele odwiedzający
Die Berufsbildende Schule w Germershaim
Die Berufsbildende Schule ma swoją siedzibę
w Germershaim i filię w Würth. W obu
szkołach 2200 uczniów uczy 120 nauczycieli.
Kierunki w jakich kształci szkoła:
•elektronika i automatyka,
•elektrotechnika,
•mechanik maszyn przemysłowych,
•mechanik narzędziowy,
•operator maszyn i urządzeń,
•pracownik biurowy,
•technik handlowiec,
Kierunki w jakich kształci szkoła:
•technik informatyk,
•technolog żywienia,
•sprzedawca,
•technik logistyk,
•technik ekonomista,
•technik telekomunikacji,
•fryzjer, opiekun osób starszych
System kształcenia w Niemczech uchwala każdy kraj
związkowy we własnym zakresie.
Każdy z landów posiada własne ustawodawstwo
edukacyjne, instrumenty prawne zarządzania oświatą
i w każdym z nich funkcjonuje odrębne ministerstwo
edukacji. ( 16 ministrów edukacji :) )
Każdy land ma swoją własną maturę, w związku z tym
planuje się od 2018 r ujednolicić ją na całym obszarze
Niemiec
Występują
znaczne
różnice
pomiędzy
w organizacji edukacji oraz w planach nauczania.
landami
Państwo
odpowiada
za
zatrudnianie
i wynagradzanie nauczycieli wszystkich szczebli, którzy
cieszą się w Niemczech statusem urzędnika państwowego.
Za płace nauczycieli odpowiada dany Land, natomiast za
wyposażenie szkół odpowiedni powiat.
System oświaty w Niemczech tworzą:
• system wychowania w okresie przedszkolnym.
• system szkolny; szkoły ogólnokształcące,
zawodowe i wyższe.
• system kształcenia i wychowania
równoległego lub pozaszkolnego.
• system kształcenia i wychowania poszkolnego.
Kształcenie obowiązkowe
Kształcenie w pełnym wymiarze jest obowiązkowe w
wieku od 6 do 15 lub 16 lat (zależnie od Landu), a
kształcenie w niepełnym wymiarze jest obowiązkowe
do wieku 18 lat dla osób, które nie uczęszczają do
szkoły w pełnym wymiarze.
Kształcenie obowiązkowe
Kształcenie ponadobowiązkowe
Niemiecki model edukacji zawodowej:
•System jest połączeniem
nauki teoretycznej
i praktycznej zawodu.
•Uczniowie uczą się trzy lata,
nauka zajmuje 1-2 dni
w tygodniu, 3-4 dni
odbywają naukę zawodu
w zakładzie pracy.
•Nie ma ograniczenia wieku
w przyjęciu do szkoły
W ten system zaangażowane są instytucje
takie jak:
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań, które:
• m. in. ustanawia klasyfikację zawodów (ok. 360
zawodów).
Kraje związkowe, które:
•są odpowiedzialne za szkoły zawodowe.
•regulują naukę w szkolnictwie zawodowym zgodnie
ze swoją wewnętrzną polityką.
Izby przemysłowo-handlowe, i
izby rzemieślnicze, które:
•Doradzają zakładom szkolącym
uczniów.
•Rejestrują umowy o kształcenie
zawodowe pomiędzy uczniami i
pracodawcami.
•Opracowują i przeprowadzają
egzaminy zawodowe, powołują
komisje egzaminacyjne, zajmują się
wydawaniem świadectw.
Pracodawcy:
•Oferują praktyki,
•Współpracują przy tym ze
szkołami zawodowymi
oraz izbami przemysłowohandlowymi lub
rzemieślniczymi.
•Finansują praktyczną
część nauki zawodu
uczniowie
•sami organizują praktykę - znajdują swojego
pracodawcę.
•otrzymują miesięczne wynagrodzenie za swoją pracę,
co stanowi ważny element motywacji do podnoszenia
swoich umiejętności i osiągnięcia jak najlepszych
wyników.
System dualny
System dualny obejmuje około 50% kształcącej się
młodzieży.
Zalety:
•niski odsetek młodych ludzi
bez zawodu lub miejsca nauki
zawodu - w grupie wiekowej
15-19 lat wynosi on niewiele
ponad 4%,
•połączenie teorii z praktyką
daje wysoko wykwalifikowaną
kadrę robotników
i rzemieślników.
Zasady kształcenia:
Zakład pracy musi mieć licencje na kształcenie i musi
mieć w tym celu określone pomieszczenia i określone
kadry, ustawodawca sprawdza to i jeżeli dana firma ma
małe braki to praktyka uzupełniana jest właśnie w CKZ
(max od 8 do 10 tygodni w ciągu 3 lat – państwo opłaca
praktykę)
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
•matematyka zawodowa
•rysunek zawodowy
•przedmioty zawodowe
W tym systemie nie jest dobrym rozwiązaniem traktowanie
przedmiotów metodą szufladkową.
Modyfikacja polega na potraktowaniu problemu w sposób
kompleksowy, całościowy.
Przykład:
Technologia budowlana połączona z matematyką
temat: Mury z cegły
Dział 1 – Rodzaje murów ceglanych
Dział 2 – Rysowanie i obliczanie objętości brył
Uczniowie uczą się obliczać objętość cegieł i różnych
fragmentów murów jako brył geometrycznych
Po co? → Żeby wyliczyć ilość cegieł potrzebnych na dany
rodzaj muru.
Dział 3 – Materiałoznawstwo z elementami fizyki
i chemii
Dział 4 – Technologia wykonania
W ramach 4 działów obejmujemy określony obszar
edukacyjny, mamy kompleksowe całościowe spojrzenie
na temat odnoszący się do praktyki (obszary nauczania
obejmują po kilkadziesiąt godzin)
Jeżeli zrealizujemy konkretny obszar edukacyjny,
wtedy na dany temat np: mury z cegły, dany uczeń
wie już wszystko
Skutek - młody człowiek myśli w sposób kompleksowy, to
doprowadza do wyższej jakości wykorzystania jego
potencjału intelektualnego
Czyli - stosowanie wiedzy w praktyce jest lepsze, a o to
chodzi w systemie dualnym
:) po niemiecku
mentalność :
dobrze wykwalifikowany pracownik to około
1 000 000 euro dochodu rocznie
Ciekawe informację:
•Starosta i burmistrz – bezpośrednie wybory
•Kadencja starosty wynosi 8 lat
•Starosta może mieć 3 zastępców, pracują społecznie. (Mogą
ich wybrać radni , wtedy dostają wynagrodzenie.)
•W powiecie jest 16 szkół ponadgimnazjalnych
Czas wolny
Spotkanie w Trybunale
Sprawiedliwości w
Luxemburgu z rzecznikiem
generalnym, profesorem
Maciejem Szpunarem.
Przedstawienie zasad
funkcjonowania trybunału
i rozpatrywania spraw
sądowych
Spotkanie w Strasbourgu z europosłem profesorem
Bogusławem Liberadzkim.
Poznanie zasad finansowania systemu oświaty Unii
Europejskiej
Dziękuję za uwagę 

similar documents