Metodika Florbal 2013

Report
METODIKA FLORBALU
Základné herné činnosti a príprava
Vypracoval: Bc. Ivan Valko
Topoľčany 30.8.2013
ÚVOD:
ZÁKLADNÉ, STREDNÉ ŠKOLY A ŠPORTOVÉ KLUBY




Metodika florbalu je vhodná pre pedagógovov základných, stredných škôl, školských
zariadení a športové kluby ako didaktika florbalu, ktorá pomôže Vám všetkým či už
začínajúcim alebo pokročilým trénerom na školách, kluboch alebo centrách voľného
času.
Florbal - zmenil môj život, už štvrtý rok spoznávam mladých hráčov, trénerov a
pedagógov v našom meste a okrese. Všade stretávam chlapcov a dievčatá s
hokejkami a to je dôvod, prečo sa venujem tomuto hokejkovému športu. Florbal je
šport, ktorý prináša mnohonásobnú radosť, je masový, ľahko dostupný, je finančne
menej náročný ako tenis, hokej atď. a dá sa zakomponovať do vyučovacieho procesu
telesnej výchovy.
Na Slovensku nie je vydaná žiadna publikácia ani iné metodické pokyny pre
florbalistov, verím že sa stane dobrým pomocníkom pri výchove mladých športovcov.
Za všetkých nadšených hráčov a hráčky: Thank you, Bengt!
Ivan Valko
ZÁKLADNÉ HERNÉ ČINNOSTI A PRÍPRAVA



Florbal je mladá dynamická hra a má svoje špecifiká, ktoré je
pre správny spôsob výučby florbalu poznať. V tejto práci
ukazujem a popisujem základné činnosti jednotlivca vo florbale.
Má pomôcť trénerom a učiteľom v základnom pochopení
florbalu.
Taktická ,technická a telesná príprava detí a mládeže ich môže
viesť k pohybovej aktivite, taktike hry, naučiť sa pracovať v tíme,
rešpektovať význam životných hodnôt fair-play, získať si nových
priateľov v kolektíve.
Vytvorením podmienok pre florball na školách, chcem upozorniť
na tento zaujímavý druh športu, ukázať a predstaviť ho v celej
svojej „kráse“ a aktivizovať tak mládež a ľudí k športovej
aktivite, vybudovať vzťah k pohybu, zdravému životnému štýlu
a k športu.
ČO JE FLORBAL?

Florbal je kolektívny šport, ktorý sa hráva v halách na tvrdom
povrchu so špeciálnou hokejkou a loptičkou na dve bránky.
Tento šport je podobný hokeju, či hokejbalu, no má svoje
špecifické pravidlá. Tým najzákladnejším je, že nie je povolená
hra do tela. Hráči si čistou, rýchlou a technickou hrou
prepracovávajú tzv. "palicovú techniku", ktorá je veľmi dôležitá aj
pri iných "palicových" hrách (ľadový a pozemný hokej, hokejbal).
Najlepšími preborníkmi vo florbale sú európske krajiny zo
Škandinávie, teda Švédi a Fíni, kam tento šport priniesli študenti z
Ameriky.
Existujú dva varianty florbalu. Malý a veľký. Malý sa hráva v
menšom počte (3 hráči) na menšej ploche a bez brankárov.
Klasický veľký florbal sa hráva v športových halách s prízemnými
prenosnými mantinelmi a hrá ho päť hráčov v poli s brankárom
ZÁKLADNÁ TECHNIKA


Každý začiatočník má najskôr začať hokejovým
driblingom ( nie florbalovým), nasledujú jednoduché
slalomy, prihrávky na mieste a streľba z miesta. Všetko
prebieha pomaly preto, aby si každý začínajúci hráč
správne osvojil základy techniky. Až po zvládnutí
základných prvkov môžeme začať súťažné cvičenia, kde
sa všetko robí v rýchlosti. Takýmto postupom zabránime
hráčom zafixovať si špatné návyky.
Hranie s hokejkou a loptičkou zahŕňajú cvičenia určené
nielen pre malých hráčov a hráčky, ktorý začínajú, ale i
pre starších a pokročilých, môžu vniesť príjemnú zmenu
tréningu dospelých. Ide o jednoduché cvičenia a
súťaže, pri ktorých sa hráči bavia a zároveň zlepšujú
hráčske schopnosti bez opakujúcich sa cvičení.
DRIBLING A VEDENIE LOPTIČKY


Ako každý atlét pozná atletickú abecedu, mal by každý
florbalový tréner naučiť svojich zverencov abecedu
florbalu. Takej abecede by sa mali hráči individuálne
venovať v rámci rozcvičenia s hokejkou.
Stačí len niekoľko minút počas každého tréningu a
technika sa u začínajúcich hráčov viditeľne zlepší. Prvky
abecedy sa dajú obmeňovať tak, ako to úroveň hráčov
vyžaduje.
FLORBALOVÁ ABECEDA







Hokejový dribling pred telom
Hokejový dribling vedľa ľavej nohy
Hokejový dribling vedľa pravej nohy
Osmička
Nabranie loptičky na hokejku a dribling vo vzduchu
Prihrávky o mantinel
Streľba ťahom o mantinel
ZÁKLADNÉ ROZMERY
SÚBOJ
VEDENIE LOPTIČKY

Vedenie loptičky môže byť vykonávané niekoľkými spôsobmi a to
buď tlačením, keď hráč tlačí backhandouvou, alebo forhandovou
stranou hokejky pred sebou loptičku. Ďaľším spôsobom vedenia
je ťahanie, vtedy hráč ťahá loptičkou vedľa seba, alebo za sebou,
táto situácia môže nastať aj pri pohybe hráča vzad. Tretím
spôsobom je miešanie. Rozlišujeme dva spôsoby miešania a to
florbalové – na ovládanie loptičky sa použije len forhandová
strana čepele, a miešanie hokejové- tak ako v hokeji, používa sa
striedavo forhandová a backhandová strana čepele.
PRIHRÁVANIE A SPRACOVANIE


Prihrávanie a spracovanie prihrávky si vyžaduje cit hráča v rukách i hokejke.
Preto je dobré zvládnutie tejto činnosti nevyhnutné pre hráča i kolektív.
Prihrávanie ako i spracovanie môže prebehnúť niekoľkými spôsobmi. Prihrať
môžeme krátkym a dlhým švihom forhandovou stranou čepele a takisto
krátkym a dlhým švihom backhadovou stranou čepele. Ďalšími spôsobmi sú
prihrávky úderom (tzv.golfom) forhandovou, alebo backhandovou stranou
čepele. Prihrávanie nohou, alebo rukou, je vo florbale zakázané. Hráč si však
môže prikopnúť loptičku na svoju čepeľ. Z iného hľadiska môžeme prihrávky
rozdeliť na tie, ktoré idú po palubovke a tie, ktoré idú vzduchom (po výške).
Samostatnou je prihrávka o mantinel.
Spracovanie loptičky môžeme rozdeliť tiež na niekoľko spôsobov a to na
spracovanie backhandom, alebo forhandom a to buď krátkym, alebo dlhým
pritiahnutím. Loptičku vo florbale je možné spracovať aj telom a to nohou,
alebo hruďou, zakázané je ale pri tom vyskočiť a pozor zakázané je aj
spracovanie rukou, alebo hlavou.
UVOĽŇOVANIE SA S LOPTIČKOU






Zmyslom tejto hernej činnosti jednotlivca je sa dostať do výhodnejšieho
postavenia v hre ako súper, pre pokračovanie hry streľbou, alebo prihrávkou.
Technika a taktika tejto činnosti sa líši od postavenia hráča v priestore
a množstvom priestoru okolo hráča. Spôsoby uvoľnenia sa s loptičkou:
a/ beh-stiahnutie sa do voľného priestoru ( a následná nahrávka)
b/ kľučka-obohranie protihráča forhandovou, alebo backhandovou stranou,
prevedené tesne pred protihráčom
c/ obtočenie protihráča – veľmi efektívny spôsob vo florbale, hráč si kryje
loptičku telom a následne sa obtáča okolo tela protihráča
d/ obhodenie-prehodenie protihráča , hráč loptičku obhodí okolo nôh a palice,
alebo prehodí za protihráča a telom ho obíde, dá sa použiť iba v prípade, že za
protihráčom je voľný priestor.
e/ uvoľnenie sa spomalením, alebo zastavením, hráč pri útočení na protihráča
spomalí, alebo zastaví.
UVOĽŇOVANIE SA BEZ LOPTIČKY






Zmyslom uvoľnenia sa bez loptičky je pripraviť sa na nové herné
činnosti. Uvoľneným sa hráč získa :
a/ možnosť prebrať prihrávku od spoluhráča
b/ odpúta na seba pozornosť protihráčov a tým uvoľní spoluhráča
c/ možnosť streľby z prvej
d/ možnosť dorážania, alebo tečovania spoluhráčovej strely
V zápase uvoľňovanie zvyčajne prebieha niekoľkými hráčmi
súčasne, preto si hráč s loptičkou môže vybrať z viac možností hry.
Dôležitosťou tohto je správna pozičná hra každého jednotlivca,
teda výber správneho miesta pre uvoľnenie sa a teda pre aktívnu
hru.
STREĽBA





Streľba je konečným produktom útočného snaženia kolektívu vykonaná jednotlivcom
a tak isto ako aj iné herné činnosti jednotlivca existuje niekoľko spôsobov ako je možné
ju vykonať.
a/ dlhým švihom forhandom,alebo backhadnom, hráč ťahá loptičku po palubovke spoza
osi svojho tela, zhruba pri osi tela je loptička vypustená z čepele. Dôležitý je presun
váhy z jednej nohy na druhú, sklon čepele a posúvanie loptičky po čepeli nám určuje
smer a točenie strely.
b/ krátkym švihom forhandom, alebo backhandom, táto strela je prevedená zápästím,
kedy na malom priestore je loptička krátkym švihom vymrštená na bránku.
c/ priklepnutím forhandom, alebo backhandom, kedy je hokejka mierne nadvihnutá do
vzduchu a loptičku vystrelíme klepnutím do nej v priestore medzi špičkou a pätkou
(záleží od ohybu hokejky). Ďalším spôsobom priklepnutia je posunutie loptičky zo
špičky smerom k pätke, rýchle a krátke oddialenie a priklepnutie loptičky pätkou čepele.
d/ streľba úderom tzv. golfom, je najmenej presná streľa a vo florbale podľa odborníkov
aj najmenej účinná. Začína sa náprahom a uderením do loptičky najlepšie v mieste
začiatku ohybu čepele. Pre správnu razanciu a smer strely je podstatný sklon čepele.
Loptička by v čase úderu mala byť v osi tela strelca.
TEČOVANIE A DORÁŽANIE


Ide o činnosť jednotlivca, ktorý pred bránkou súpera
vložením, alebo nastavením hokejky do strely spoluhráča
zmení smer strely. Trénovaním tečovania zároveň
trénujete rýchlosť a presnosť palicovej techniky hráča
ako aj jeho reakčnú pohotovosť. Tečovanie je často
spojené aj s clonením brankárovi. Pozor na prešľapy do
malého bránkoviska.
Je taká činnosť, ktorá nastáva pred bránkou súpera po
vyrazení loptičky brankárom, alebo zblokovaní strely
protihráčom a následne hráč dorazí (zakončí) loptičku do
bránky.
HERNÉ ČINNOSTI VO FLORBALE:






Útočný herný systém
Postupný útok
Rýchly útok
Protiútok
Presilová hra
Osobná obrana






Obranný herný systém
Osobná obrana
Zónová obrana
Kombinovaná obrana
Zónový presing
Hra v oslabení
ÚTOČNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA:









Držanie hokejky, základný postoj
Vedenie loptičky
Dribling
Prihrávanie a spracovanie
Uvoľňovanie sa s loptičkou
Uvoľňovanie sa bez loptičky
Streľba
Tečovanie a dorážanie
BRANKÁR : prihrávanie, rozohrávanie, zrýchľovanie
hry
ÚTOČNÁ ČINNOSŤ
OBRANNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA
Obsadzovanie súpera bez loptičky
 Odoberanie loptičky hokejkou
 Zachytávanie striel telom
 Pokrývanie priestoru
 Vytláčanie telom
 Obsadzovanie súpera s loptičkou
 Blokovanie striel

ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE
 Jednotlivec:

U jednotlivcov poznáme trestné strieľanie a buly. Buly je
dobré trénovať, zmyslom je získanie loptičky pre
následne zahájenie útočných aktivít.
 Kolektív

Trestné strieľanie, buly
: voľný úder
Voľný úder je dôležitou štandardnou situáciou, jeho
nácviku je potrebné venovať dostatok času na nacvičenie
taktických signálov.
ÚTOČNÉ HERNÉ KOMBINÁCIE
Prihraj a bež
 Križovanie
 Clonenie
 Prieniková prihrávka
 Spätná prihrávka
 Nastrelenie loptičky
 Vhadzovanie

OBRANNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA
Zaisťovanie
 Obsadzovanie hráča v priestore a obrana priestoru
 Preberanie
 Zdvojovanie
 Blokovanie striel
 Obsadzovanie hráča s loptičkou

PRIMÁRNA PRÍPRAVA V ŠPORTE:
CIEĽ: VŠESTRANNÝ HARMONICKÝ ROZVOJ ORGANIZMU,
UPEVNIŤ ZDRAVIE, OSVOJENIE SI ZÁKLADNÝCH TECHNÍK







Všeobecná vytrvalosť
Rýchlosť
Relatívna sila
Odrazová výbušnosť
Kĺbová pohyblivosť
Reakčná schopnosť
Rytmická schopnosť






Prípravné cvičenia
Technické cvičenia
Pohybové hry
Športové hry
Odrazové cvičenia
Akrobatické cvičenia
ČINNOSŤ BRANKÁRA








Rozcvičovanie
Základný postoj brankára
Pohyb brankára
Hra za bránkou
Zmenšovanie streleckého uhlu
Vyhadzovanie a zakladanie útoku
Činnosť pri štandartných situáciách
Činnosť brankára pri prečíslení
BRANKÁR: CHYTANIE, VYRÁŽANIE,
PREMIESTŇOVANIE SA, PRERUŠOVANIE A
SPOMAĽOVANIE HRY

Brankár má pri obranných činnostiach viacej povinností.
Základom je chytanie a vyrážanie loptičky. Ďalšou činnosťou je
premiestňovanie sa v malom bránkovisku a zmenšovanie tým
streleckého uhlu súpera. Dôležitou činnosťou je prerušovanie
a spomaľovanie. Prerušovanie môže nastať vyhodením loptičky za
mantinel ( avšak úmyselné a evidentné vyhodenie je zakázané) .
O spomalenie ide vtedy keď loptu chvíľu pridrží, či váha
z rozohrávkou a následne rozohráva za bránku, alebo na krátko na
obrancov.
VÝŽIVA A PITNÝ REŽIM

Príjem tekutín vo forme potravy je jedným z určujúcich faktorov schopnosti
športovca podávať telesný výkon v tréningu a zápasoch, to nie len s hľadiska
fyzického, i psychického. Veľkosť energetického príjmu tekutín závisí ale
predovšetkým na výdaji pri vlastnom športovom výkone. Vzťah príjmu a výdaji
musí byť taký, aby si športovec za všetkých podmienok udržal ideálnu telesnú
hmotnosť a zloženie tela. V rôznych športových odvetviach sa uplatňujú rôzne
telesné typy, ktoré majú predpoklady k podávaniu maximálneho výkonu, čím
súvisí i vhodná telesná hmotnosť. Správna výživa zlepšuje výkonnosť, silu i
vytrvalosť športovca. Počas cvičenia je teplo vyprodukované svalmi vedené do
telesného jadra a centrálna teplota stúpa. Odpoveďou je zvýšený prietok krvi,
ktorý odvádza teplo z centra kože a nastáva potenie. V závislosti na množstve
okolností môže športovec vypotiť počas zápasu i viac než 2 litre za hodinu.
Potením sa v prvom rade stráca voda a elektrolyty, preto je nutné trvalo ich
doplňovať. Náhradné roztoky by mali byť hypotonické, aby sa ľahko vstrebali a
doplnili tak ľahko stratu tekutín.
PRÍJEM POTRAVY, STRAVOVACÍ REŽIM

Doporučuje sa 2-3 hodiny pred výkonom neprijímať väčšie
množstvo potravy, pretože plný žalúdok priťahuje väčšie
množstvo krvi, ktorá je potrebná k produkcii žalúdočnej šťavy a
vstrebávaniu rozpustených látok. Je potrebné aby v jedle
prevažovali zložené sacharidov: chlieb, obilniny, ovocie a
zelenina. Jedlo by nemalo mať vysoký obsah tukov a bielkovín.
Taktiež dostatok tekutín počas posledných 60 minút pred
výkonom a malá porcia sacharidov 5 minút pred výkonom môže
oddialiť únavu a zlepšiť výkonnosť. Obyčajne sa doporučuje aby
potrava 4 hodiny pred zápasom obsahovala 5 gramov sacharidov a
1 hodinu pred zápasom 1-2gramy sacharidov na 1 kg telesnej
hmotnosti.
HLAVNÉ STRAVOVACIE ZÁSADY





Zodpovedajúca výživa je tá, ktorá v správnych pomeroch živín (bielkovín,
tukov, cukrov) zabezpečuje potrebnú energiu pre pohybovú činnosť.
rozdelenie dennej dávky na päť alebo šesť jedál
Obmedzenie nadbytočného príjmu tukov a bielkovín v strave. Ovocie opustí
žalúdok do pol hodiny. Tuky spomaľujú prechod potravy tráviacim traktom.
V strave preferovať zložené cukry (cestoviny, ryža, chlieb, obilniny, zemiaky,
ovocie, zelenina)
Pre celodenné florbalové zápasy sú vhodnými potravinami celozrnné pečivo,
banány, hrozienka, džúsy, a ďalšie vysokosacharidové potraviny a športové
nápoje.
REGENERÁCIA

1.





2.
3.
Regenerácia je normálny biologický proces, nastupujúci bezprostredne po
zápase alebo tréningu. Má za úlohu vyrovnať a obnoviť pokles funkčných
schopností organizmu.
Základom regeneračných postupov je pohybová aktivita do ktorej patria:
Regeneračné cvičenie kompenzujúce únavu – posilňovacie a strečingové
cvičenia ako prevencia svalovej nerovnováhy.
Regeneračné cvičenie vo vode, plávanie.
Iné športové aktivity ako florbal
Relaxačné cvičenia
Regeneračná telesná pracovná a záujmová činnosť.
Regenerácia vo vodnom prostredí a vodou (sprcha,sauna,vírivka)
Masáže a auto masáže
ODBORNÁ LITERATÚRA






V poslednej dobe si ľudia, ktorí pôsobia v kluboch ako vedúci alebo tréneri,
stále viac uvedomujú nutnosť vzdelávania sa v oblasti teórie tréningu, v oblasti
kondície, psychológie a pedagogiky. Bohužial zatiaľ existuje len veľmi málo
florbalových učebnic pre trénerov. Predkladám vám preto zoznam literatúry,
ktorú môžete využívať pri príprave tréningových jednotiek i pri teoretickom
štúdiu problematiky športu a športového tréningu. Pre záujemcov o
akreditované florbalové vzdelávanie sú pripravené školenia pre trénerov
licencie B a C.
Odborná literatúra:
Skružný, Z. a kol.: Florbalový brankár - technika, taktika, kondícia. Praha: Tigis
s.r.o., 2008
Skružný, Z. a kol.: Florbal. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005
Zlatník, D. a kol.: Florbal učebnice pre trénerov. Praha: Česká obec sokolská,
2001
Zlatník, D.: Florbalový tréning v praxi. Praha: Česká florbalová unie, 2004
POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdeněk Skružný a kolektív – Florbal technika,
tréning, pravidlá hry

similar documents