Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych

Report
Opiekunowie i tematy prac dyplomowych
Katedra Maszyn Cieplnych
i Siłowni Okrętowych
prezenter: dr inż. Arkadiusz Zmuda
7.12.2010 r. – studia drugiego stopnia stacjonarne
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
UPOWAŻNIENI DO PROWADZENIA
PRAC DYPLOMOWYCH
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
- kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki
pok. 420
dr inż. Mariusz Matejski
pok. 411
dr inż. Ryszard Michalski
pok. 404
dr inż. Wojciech Zeńczak
pok. 401
dr inż. Arkadiusz Zmuda
pok. 422
pok. 416
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
Dziedziny aktywności zawodowej:
• Projektowanie siłowni i systemów cieplnych
• Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
w układach kogeneracyjnych
• Optymalizacja maszyn, urządzeń i systemów cieplnych
• Projektowanie wymienników ciepła
• Termodynamika
• Teoria wymiany ciepła
• Analiza egzergetyczna procesów cieplnych
• Metody matematyczne w technice
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
(zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
TRANSPORT
- Analiza porównawcza różnych metod magazynowania paliw gazowych pod
kątem energochłonności magazynowania
- Projekt wstępny instalacji do magazynowania biogazu wytwarzanego w małej
biogazowni
- Projekt skraplarki gazu ziemnego
- Optymalizacja izolacji zbiornika na skroplony gaz ziemny
- Projekt modernizacji stanowiska badawczego silnika spalinowego SB 3.1
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl
Dr inż. Mariusz Matejski
Dziedziny aktywności zawodowej:
• Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją siłowni okrętowych
oraz systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych
• Materiały eksploatacyjne stosowane w środkach transportu lądowego
i siłowniach okrętowych
• Technika podwodna w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji
podwodnych aparatów typu ROV (zdalnie sterowane pojazdy podwodne)
• Infrastruktura transportu paliw ciekłych i gazowych
• Eksploatacja systemów transportu paliw
• Ekologia w transporcie paliw
• Środki transportu naziemnego i powietrznego
oraz ich infrastruktura
Dr inż. Mariusz Matejski
Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
TRANSPORT
- Analiza procesów starzenia się paliw i ich wpływ na funkcjonowanie
magazynów paliw płynnych
- Analiza kierunków rozwoju układów napędowych śródlądowych jednostek
pływających pod kątem emisji spalin
- Analiza porównawcza napędów hybrydowych stosowanych
w przedsiębiorstwach przemysłowych i transportowych
- Systemy monitoringu i diagnostyki gazociągów wysokiego ciśnienia
- Analiza porównawcza możliwości odbioru ropy naftowej z platform
wydobywczych zlokalizowanych w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego
Dr inż. Mariusz Matejski
Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
(zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
TRANSPORT
- Analiza metod pobierania próbek i badania jakości paliw na stacjach
dystrybucji paliw
- Projekt modyfikacji instalacji gazowej domku jednorodzinnego dla
indywidualnego tankowania pojazdu wyposażonego w instalację na CNG
- Metody badania jakości LPG rozprowadzanego na stacjach paliwowych
w Polsce
- Analiza sposobów utylizacji olejów przepracowanych i odolejania wód
przemysłowych na przykładzie instalacji eksploatowanej przez firmę VEGA
w Policach
Dr inż. Ryszard Michalski
Dziedziny aktywności zawodowej:
•
•
•
•
•
Projektowanie siłowni okrętowych
Racjonalizacja użytkowania energii
Systemy utylizacji energii odpadowej (m.in. kogeneracja)
Turbinowe siłownie spalinowe i kombinowane, gazowo-parowe
Zastosowanie metod analizy systemowej w projektowaniu systemów
energetycznych i transportowych
• Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy energetyczne
w oceanotechnice i transporcie
• Transport paliw ciekłych i gazowych
• Tłocznie i pompownie paliw
Dr inż. Ryszard Michalski
Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
TRANSPORT
- Analiza systemu transportu gazu naturalnego do „Elektrowni Dolna Odra”
- Analiza systemu transportu gazu naturalnego do ZCH Police
- Analiza systemu transportu paliw do elektrowni w Zielonej Górze
- Analiza transportu elementów siłowni wiatrowych
- Wielokryterialna ocena systemów regazyfikacji LNG w terminalach
paliwowych
- Analiza systemu transportu ropy naftowej z platform wiertniczych
przedsiębiorstwa Petrobaltic S.A.
- Analiza i projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego
do terminala w Świnoujściu
- Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu ziemnego do osiedla Zielone
Wzgórza w gminie Goleniów
- Analiza i projekt koncepcyjny zagospodarowania odnawialnych źródeł
energii w rejonie portów i centrum logistycznego Pomorza Zachodniego
- Analiza procesów i procedur dotyczących rozładunku, magazynowania
i załadunku LPG w terminalu morskim w Szczecinie
Dr inż. Ryszard Michalski
Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
(zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
TRANSPORT
- Projekt koncepcyjny proekologicznej stacji paliw
- Projekt koncepcyjny gazociągu Szczecin – Słupsk (Gdańsk)
- Analiza systemu zaopatrywania statków w paliwa i oleje smarowe w Zespole
Portów Szczecin i Świnoujście
- Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do elektrociepłowni
z generatorem MHD dla potrzeb ZCh Police
- Projekt koncepcyjny systemu transportu LPG do terminala w Szczecinie
- Analiza możliwości i koncepcja wykorzystania LNG do zasilania małych
aglomeracji
- Analiza sposobu zaopatrywania w gaz Elektrociepłowni (np.) w Gorzowie Wlkp.
- Wstępne rozpoznanie systemu transportu węgla z kopalni odkrywkowej
Brody-Gubin do elektrowni
- Transport surowej ropy naftowej i gazu z kopalni Dębno w Barnówku
- Analiza i projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej na wodach
przybrzeżnych Pomorza Zachodniego
Dr inż. Wojciech Zeńczak
Dziedziny aktywności zawodowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektowanie siłowni okrętowych
Niekonwencjonalne systemy energetyczne
Kotły fluidalne i konwencjonalne
Odnawialne źródła energii
Ogniwa paliwowe
Środki transportu naziemnego i powietrznego
Transport paliw stałych
Ochrona środowiska w oceanotechnice i transporcie
Dr inż. Wojciech Zeńczak
Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
TRANSPORT
- Analiza wpływu warunków eksploatacji pojazdów samochodowych na ich
trwałość i niezawodność
- Analiza możliwości transportu węgla drogą wodną do Zespołu Elektrowni
Dolna Odra S.A.
- Transport biomasy do elektrowni Dolna Odra w aspekcie ograniczenia emisji
CO2
- Recykling pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska
- Uwarunkowania transportu węgla drogą morską
- Transport biomasy do elektrowni Szczecin
Dr inż. Wojciech Zeńczak
Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
(zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
TRANSPORT
- Analiza możliwości wykorzystania źródeł energii odnawianej w środkach
transportu naziemnego
- Projekt koncepcyjny okrętowej instalacji transportu biomasy stałej z zasobnika
do kotła
- Koncepcja rozwiązania systemu dystrybucji i transportu wodoru dla pojazdów
samochodowych zasilanych wodorem
- Koncepcja rozwiązania systemu dystrybucji i transportu gazu ziemnego
stosowanego jako paliwo dla statków obsługiwanych w zespole portów
Szczecin-Świnoujście
- Projekt systemu transportu pneumatycznego biomasy stałej na potrzeby kotła
fluidalnego w Elektrowni Szczecin
- Transport paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych w aspekcie
perspektywy budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu
- Dystrybucja i transport paliw w lotnictwie
Dr inż. Arkadiusz Zmuda
Dziedziny aktywności zawodowej:
• Budowa, rozwój konstrukcji i zastosowania
silników Stirlinga
• Nowe rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień
w ruchu posuwisto-zwrotnym
• Modelowanie procesów cieplnych i układów
napędowych z wykorzystaniem sztucznych sieci
neuronowych i algorytmów genetycznych
• Alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, systemy kogeneracyjne
• Problematyka projektowania i eksploatacji układów napędowych, w tym napędów
hybrydowych
• Problematyka projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń
stosowanych w terminalach paliw ciekłych i gazowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda
Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
TRANSPORT
- Koncepcja wykorzystania i transportu biogazu w aspekcie
samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy
- Koncepcja wdrożenia systemu transportu i zagospodarowania odpadów
olejowych z jednostek rybackich i jachtów do wytwarzania energii
elektrycznej
- Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu sieci gazowych
w Polsce
- Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania proekologicznych napędów
w transporcie intermodalnym
- Analiza techniczno-projektowa systemów przeładunku paliw gazowych
w terminalach morskich
Dr inż. Arkadiusz Zmuda
Proponowana tematyka prac dyplomowych
(zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
TRANSPORT
- Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów
napędowych pojazdów transportowych
- Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją napędów
hybrydowych pojazdów transportowych
- Zagadnienia związane z zastosowaniem silników Stirlinga w napędach
pojazdów transportowych
- Zagadnienia związane z projektowaniem systemów kogeneracyjnych
- Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją terminali paliw
ciekłych i gazowych
- Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
stosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych
- Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service
dotycząca transportu i utylizacji olejów i paliw
Dylemat studenta
piszącego pracę dyplomową
ctrl C
ctrl V
- NIE
- ZDECYDOWANIE TAK
Dziękuję za uwagę
http://www.kmciso.zut.edu.pl

similar documents