En dag om uppföljning

Report
Loke- ett system för lokal
uppföljning och utvärdering
[email protected]
Lokal uppföljning och en
evidensbaserad praktik
Evidensbaserad
praktik
Forskning
Praktikens
erfarenheter
Brukarnas
erfarenheter
2
Lokal uppföljning
• Behov av ”lokal”, systematisk empirisk uppföljning
(Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten. SoS-rapport 2000:12.)
• Syfte: att systematisera praktikernas
erfarenhetsbaserade kunskap
• Möjliggöra gemensam reflektion och skapa underlag
för lokalt förbättringsarbete
Vad är uppföljning och utvärdering?
• Uppföljning
–
–
–
–
Ofta fokus på medel och hur dessa medel används
Ofta kvantitativa mått
Dokumenteras fortlöpande
Kan utgöra underlag för utvärdering
• Utvärdering
– ”en noggrann efterhandsbedömning av genomförande, slutprestationer och
utfall/---/vilken avses spela en roll i praktiska handlingssituationer” (Eriksson &
Karlsson, 1998)
– Utfall – att ta reda på eventuella förändringar hos verksamhetens brukare
genom exempelvis före-efter-mätningar eller måluppfyllelseanalys
– Avgränsad i tid – finns alltid en början och ett slut
– Refererar till verksamhetens inriktning/mål
– Innebär en (ut-) värdering
Olika syften
Vad är syftet?
Vilka är huvudfrågorna?
Vem formulerar syftet?
Kontrollera och ge
beslutsunderlag
-Har man gjort det man ska
enligt mål, beslut, lagar,
riktlinjer, etc?
-Den överordande nivån
Främja och förbättra
-Fungerar insatserna som
det är tänkt?
-Kan arbetet förbättras?
-Professionella och brukare i
verksamheten
Kunskapsutveckla och
kritiskt granska
-Vad kan man lära?
-Forskarsamhället och en
-Vems intressen tillgodoses? bredare extern publik
-Vem gynnas/missgynnas?
Karlsson, O. (1999)
LOKE som modell
Anammad teori
Tänkt målgrupp
Tänkt resultat
Verksamhetsidé
Tänkta insatser
Målgrupp
Insatserna
Utfall
o Personnummer/Person-ID
o Typ av insatser
o Orsak till avslut
o Kön
o Antal insatser
o Etc.
o Härkomst
o Etc.
o Placerande enhet
o Anledning till kontakt
Verksamhetsspecifika variabler
Verksamhetsspecifika variabler
o Tidigare insatser
o Parallella insatser
o Inskrivningsdatum
o Utskrivningsdatum
Bruksteori
© Jan Hjelte, Jan Brännström
och Christer Engström
Hur jobbar vi?
1.
Verksamhetsidé
1.
Verksamhetsbeskrivning
2.
Analys av verksamhetens
tänkta målgrupper, insatser
och resultat
(verksamhetsidé)
3.
Återkoppling och förankring
av förslag på verksamhetsidé
2.
Dokumentation av målgrupper,
insatser och resultat
1.
Arbeta fram variabler
tillsammans med
verksamheten
1.
Bakgrundsvariabler
2.
Insatsvariabler
3.
Resultatvariabler
2.
Dokumentera
3.
Analysera
1.
Verksamhet (Norna)
2.
UFFE
4.
Återkoppla
1.
Enskilda verksamheter
2.
Ledning
3.
Politiker
© Jan Hjelte, Jan Brännström
och Christer Engström
LOKE-processen och brukarens upplevelser
Brukaren gör själv
en skattning av sin
livssituation när
hon/han kommer
till enheten?
-En del av underlaget
för valet av insatser
Brukaren kommer till
enheten
Insatser dokumenteras
av personalen vid
enheten
Brukare och personal
genomför insatser
Brukaren gör själv en skattning
av sin livssituation när
hon/han avslutar sin kontakt
med enheten? Har det blivit
bättre?
-En del av underlaget för att
bedöma om insatserna kan
avslutas
Brukaren avslutar
kontakten med enheten
LOKE Norna
LOKE Norna
Enligt de fornnordiska sagorna bodde
tre nornor under ödesträdet Yggdrasil.
Nornorna sades kunna sia om
människornas dåtid, nutid och framtid.
LOKE i praktiken
 Arbetet med Norna föregås alltid
av ett LOKE-arbete
 Variabler och mätinstrument väljs
utifrån enhetens verksamhetsidé
och mål
 Norna är ett exempel på ett
verktyg för uppföljning.
 Vill visa på hur ett system kan ge
återkoppling på flera nivåer – från
brukare till ledning
LOKE Norna är ett verktyg




i behandling
för uppföljning av behandling
för uppföljning på enhetsnivå
för utvärdering av enheten
Norna baseras på byggbara moduler. Alla enheter som använder
Norna har tre gemensamma uppföljningsmoduler. Det är modulerna
inskrivning, process och utskrivning.
Modulerna utgår dock alltid från enheternas önskemål, vilket gör att
de ibland kan ha olika variabler för uppföljning.
Kunskapsbildning på flera nivåer – Genom LOKE Norna
Organisation
Enhet
Individ
Brukaren kommer till enheten
Brukare och personal
genomför insatser
Brukaren avslutar
kontakten med enheten
För UPPFÖLJNING OCH
UTVÄRDERING på enhetsnivå
Genom att Norna verkar både på enhetsnivå
och på en övergripande nivå, har chefer och
ledare enkelt tillgång till den statistik som
verksamheten genererar.
Vilken statistik som presenteras, bestäms i
samråd med chefen för den specifika
enheten.
Statisktiken kan sedan användas för
utvärdering och utveckling av enheten.
Månadsvis sammanställning
…. och årsvis sammanställning
I BEHANDLING och UPPFÖLJNING
av behandling
De enheter som väljer Norna som
uppföljningsverktyg har själva hand om sin
egen uppföljning och statistik. Enheten får
en egen mapp på nätverket för uppföljning
där det i sin tur skapas en arbetsbok i Excel
för varje klient.
Det innebär att personalen kan följa varje
klient under behandlingen. Uppföljning
presenteras i grafer för enklare hantering.
återkoppling
uppföljning
De enskilda enheterna sätter brukaren i fokus.
Modulerna utformas så att brukarna kan följa sin
process i öppenvården.
framgång
Inskrivning
Hjälplister med
enheternas egna
variabler
Process
Avslut
Övriga moduler utgår ifrån enheternas
olika önskemål om uppföljning.
Det kan t.ex. vara metodiska
skattnings-formulär som tidigare
använts i pappersformat och förts in i
papperspärmar.
Modul för Ungdomstjänst
Timmarna kan planeras för
arbete och särskilt
anordnad verksamhet.
F.V står för frånvaro eller
avvikelse från den
planerade tiden.
Exempel på
enhetens egna
formulär.
Formulären kan generera
resultat i en grafisk
presentation
Personalen får direkt feedback via grafisk presentation
gällande återkommande uppföljningar.
Här visas som ex. grafer som är kopplade till
processmodulen.
Fler exempel…
Sammanfattning LOKE Norna
 Verktyg
i behandling
för uppföljning av behandling
för utvärdering på enhetsnivå
 Synliggör och visualiserar enhetens insatser som ex.
antal träffar, vilken typ av behandling och vilket utfall
insatsen har haft.
 Digital hantering och sammanställning av
arbetsmaterial – Hållbart!
 Kan användas direkt med klienten – för att ex. visa på
förändring.
Norna kan visa om enheten gör vad den säger
att den gör!
LOKE och
implementering
Kärnkomponenter i
implementeringsprocessen
Urval av användare
Administrativt stöd
Programutvärdering
Både metoden
och processen
Träning/utbildning
Handledning
konsultation
Personalutvärdering
Fixsen, Naoom, Blase,
Friedman & Wallace
(2005)
Administrativt stöd - urval och
utbildning
• Förankring på
ledningsnivå
• Organisatoriskt stöd
(tid, teknik och stöd)
• Intresse, lämplig
kompetensnivå
• Relaterad till
arbetsuppgiften
• Implementering av
komplexa metoder och
beslut tar 3-5 år
• Utbildning ger inte
ensam effekt
Programutvärdering
• Kontrollera om implementeringsprocessen har
genomförts
• Följ upp om metoden/beslutet i fungerar i
praktiken (teorin)
– Når metoden brukarna?
– Hur har verksamheten och personalen påverkats
– Positiva/negativa effekter för andra verksamheter
Kommunikation av resultat och
utvecklingsfrågor
FL/Politiker
IFO-chef ansvarar för
återkoppling och presentation
av material till FL/Politiker
Uppföljning av föregående års ev. utvecklingsområden.
Gemensamt ansvar: FL/Pol för att det efterfrågas. IFOchefer för att det presenteras.
Utv. områden
formulerade av
FL/Pol
IFO-chef/Utvecklingsledare
EC/Verksamhet ansvarar för att
kommentera återkopplade data
till IFO-chef./Utv. ledare.
Utvecklingsområden?
Uppföljning av föregående års ev.
utvecklingsområden. Gemensamt ansvar. IFOchef/Utv. ledare för att det efterfrågas,
EC/Verksamhet för att det presenteras.
Enhetschef/Verksamhet
Utv. områden
formulerade av
IFO-chef/Utv.
ledare
Att tänka på
Genomförandet i praktiken
• Vilka variabler är relevanta?
• Systematisk dokumentation
• Huvudfokus – vad betyder insatserna för brukarna?
Organisatoriska förutsättningar
• IT-stöd – en förutsättning
• Organisering av tiden
• Förankring – kontinuerlig återkoppling utgör en central förutsättning
• Styrning/Ledning
•
•
•
•
Finns det utrymme för reflektion på olika nivåer i organisationen?
Hur kommuniceras erfarenheterna på och mellan nivåer i organisationen?
Är medarbetarna delaktiga i utformningen?
Värdesätter vi förändring och utveckling? I så fall, hur kommer det till
uttryck?
• Förändring tar tid
Vill Du veta mer?
• Jan Hjelte, forskningsledare UFFE
[email protected]
• Daniel Örnberg, metodutvecklare
• [email protected]
• Stefan Nybom, Samordnare barn/unga,
temaledare SKL/psynk
[email protected]
• http://www.umea.se/download/18.21003518141
dc801bd738c/1382427535996/LOKE-rapport.pdf

similar documents