Præsentation af Samarbejde og Partnerskab * (PP)

Report
EU Socialfondsprojektet
Samarbejde
& partnerskab
Hvorfor
Samarbejde og Partnerskab?
FremKom-projektet dokumenterede i oktober 2008, at der i
Nordjylland foregår en glidning fra arbejdskraft-intensiv
produktion over mod en mere viden-intensiv produktion.
Det stiller højere krav til en vedvarende
kompetenceudvikling og uddannelse af de kortuddannede.
Samtidig med, at især små og mellemstore virksomheder
ikke bruger erhvervsskolerne til efteruddannelse.
Vi bygger videre på de erfaringer, der allerede er opnået i
vejledningsnetværkene. Det vil betyde et intensiveret
samarbejde mellem parterne – alle os!
Formålet med
Samarbejde og Partnerskab
Vi skal bidrage til at hæve kompetenceniveauet for de
kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private
og offentlige virksomheder i Region Nordjylland.
For at:
• Styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe
vækst i Region Nordjylland
• Bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser
Samarbejde og Partnerskabs
5 overordnede aktiviteter
1.
Virksomhedsbesøg
2.
Partnerskabsaftaler
3.
Flere aktiviteter på voksen og efteruddannelsesområdet
4.
Uddannelsesambassadører
5.
Udviklingsaktiviteter for konsulenter og
undervisere
Virksomhedsbesøg
Vi skal ud at besøge virksomhederne for at informere om de
(kortuddannede) medarbejderes muligheder for at deltage i:
• Individuel Kompetencevurdering (IKV)
• Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
• Forberedende Voksenundervisning (FVU)
• Kombinerede AMU-FVU-forløb
• AVU
Her er tale om alle skolernes tilbud – altså den hele palette!
Mål:
7.500 virksomhedsbesøg
Partnerskabsaftaler
Vi skal indgå partnerskabsaftaler med små og mellemstore
virksomheder.
Aftalerne vil have fokus på strategisk kompetenceudvikling og
HR-rådgivning i virksomheder. Aftalerne vil omfatte langsigtede
uddannelsesplaner for virksomhedernes kortuddannede
medarbejdere f.eks. gennem deltagelse i IKV, AMU, AVU, FVU
samt kombinerede AMU og FVU-forløb.
Mål:
Partnerskabsaftale med 400 virksomheder
Individuel Kompetencevurdering
(IKV)
Deltagelse i IKV kan dels resultere i udstedelse af uddannelses- og
kompetencebeviser for de realkompetencer, som medarbejderen
allerede har samt i udarbejdelse af en uddannelsesplan, der er
målrettet medarbejderens efteruddannelsesbehov og -ønsker.
IKV er et meget centralt element i målet om at øge de
kortuddannedes kompetencer.
Mål:
5.000 kursister på IKV
AMU
Arbejdsmarkedsuddannelserne er helt centrale i
kompetenceudviklingen af (kortuddannede) medarbejdere.
Vi skal informere såvel ledere og medarbejdere om mulighederne
for at deltage i AMU samt oplyse, hvad det koster virksomheden
at deltage på kurserne og hvad der kan fås af tilskud.
Mål:
20.000 flere AMU kursister
FVU og
kombinerede AMU-FVU-forløb
Manglende almene færdigheder er en stor barriere for, at
kortuddannede finder motivation til at deltage i efteruddannelse.
Derfor er det meget centralt, at de får mulighed for at styrke deres
almene færdigheder. Deltagelse i FVU kræver ofte massive
holdningsændringer både hos den enkelte medarbejder og på
arbejdspladserne som helhed. Derfor er en langsigtet og massiv
indsats i forhold til FVU påkrævet.
Mål:
2000 flere kursister på FVU forløb
400 flere kursister på kombinerede AMU-FVU-forløb
Uddannelsesambassadører
Ordningen med uddannelsesambassadører er en vigtig del af
voksenvejledningsnetværkenes indsats.
Uddannelsesambassadørerne kan i høj grad bidrage til at
fastholde fokus på de kortuddannedes muligheder for
kompetenceudvikling på virksomhederne.
Vi skal gøre en stor indsats for at rekruttere, uddanne og facilitere
ambassadørerne.
Mål:
200 uddannelsesambassadører
Konsulenter og undervisere
For at gennemføre ovenstående aktiviteter skal vi have en solid
viden om de forskellige uddannelsesmuligheder – udover dem,
der foregår på egen skole. Ligesom vi skal kunne indgå i et tæt
samarbejde med konsulenter fra de andre skoler.
Denne opkvalificering kan typisk ikke fås gennem egentlig
kursusaktivitet, da sådanne kurser ikke eksisterer.
Projektet vil derfor afholde projekt Kick Of, temamøder og
seminarer for at kvalificere os i forhold til vores behov for
opkvalificering.
Projektets mål
Bag projektet står:
• Aalborg Handelsskole
• AMU Nordjylland
• Erhvervsskolerne Aars
• EUC Nord
• EUC Nordvest
• Frederikshavn Handelsskole
• Nordjyllands Landbrugsskole
• SOSU Nord
• Tech College Aalborg
• Tradium
• VUC Nordjylland
• VUC Thy Mors
Projektmål
• 7.500 virksomhedsbesøg
• 400 partnerskabsaftaler
• 200 uddannelsesambassadører
Projektets effektmål
• 5.000 IKV forløb
• 20.000 kursister (AMU)
• 2.000 FVU-forløb
• 400 kombinerede AMU-FVU-forløb

similar documents