HORIZON 07_13

Report
Horizon 2020 – perspektywa
finansowania badań i innowacji w latach
2014-2020
Zabrze, 04.07.2013
Europa 2020
!a new strategy to make the EU a smarter, greener social market!
5 celów dla UE w 2020 r.
1. Zatrudnienie
– 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę
2. Badania i rozwój oraz innowacje
– na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii – łącznie
ze środków publicznych i prywatnych
3. Zmiany klimatu i energia
– należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub
nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające)
– 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych
– efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.
4. Edukacja
– odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc.
– co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe
5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne
– zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_pl.htm
Europa 2020
7 inicjatyw przewodnich
Inteligentny wzrost gospodarczy
• Europejska agenda cyfrowa
• Unia innowacji
• Mobilna młodzież
Trwały wzrost gospodarczy
• Europa efektywnie korzystająca z zasobów
• Polityka przemysłowa w erze globalizacji
Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
• Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
• Europejski program walki z ubóstwem
Zielona Księga - Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy
strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i
innowacji?
Finansowanie i inicjatywy unijne na rzecz badań naukowych i innowacji w
aktualnym okresie programowania (2007-2013)
• 7.Program Ramowy
• CIP (Program Konkurencyjności i Innowacji)
• EIT European Institute of Innovation and Technology (EIT)
• Polityka Spójności
„W rozmaitych ocenach stwierdzono jednak także szereg niedociągnięć i wad, a
zwłaszcza brak koncepcji obejmującej wszystkie ogniwa łańcucha badań naukowych i
innowacji, złożoność instrumentów finansowania, nadmiar biurokracji i procedur oraz
brak przejrzystości.”
3 filary Horizon2020
1. Excellent science
2. Industrial leadership
3. Societal challanges
24 418 mln EUR
17 938 mln EUR
31 748 mln EUR
Budżet 2007-2013
(mld €)
7. Program Ramowy
(FP7)
HORIZON2020
2014-2020
51,3
Program
Konkurencyjności i
Innowacji (CIP)
3,6
Europejski Instytut
Technologiczny (EIT)
0,3
~70
7. Program Ramowy
Horizon 2020
Cooperation
Industrial Leadership
Współpraca
Societal challenges
Capacities
Możliwości
Ideas
Pomysły
Excellent Science
People
Ludzie
Joint Research Center
Joint Research Center
Euratom
Euratom 2014-2018
7. Program Ramowy
Cooperation
Horizon 2020
Societal challenges
Zdrowie
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Transport
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
Środowisko
Działania w dziedzinie klimatu, efektywna
gospodarka zasobami i surowcami
Integracyjne, innowacyjne społeczeństwa
Nauki społeczno-ekonomiczne
Bezpieczeństwo
Energia
Żywność, rolnictwo i
biotechnologia
ICT
Przestrzeń kosmiczna
NMP
Bezpieczne społeczeństwa
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo, badania morskie i
gospodarka ekologiczna
Industrial Leadership
ICT, nanotechnologie, materiały
biotechnologia, zaawansowanych
systemów produkcji i przetwarzania
technologie kosmicznej
1. Excellent Science
Doskonała baza naukowa
• Podniesienie poziomu doskonałości
europejskiej bazy naukowej,
• Zatrzymanie i ściągnięcie do Europy najbardziej
utalentowanych naukowców,
• Dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej.
Doskonała baza naukowa
planowany budżet (w mld EUR)
Europejska Rada Badań
13,27
Technologie FET
3,1
Akcje Marie Skłodowskiej-Curie
5,6
Infrastruktury badawcze
2,5
2. Industrial Leadership –
Wiodąca pozycja w przemyśle
• Strategiczne inwestycje w zakresie technologii ICT,
nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, metod
produkcji i przetwarzania, biotechnologii, sektora badań
przestrzeni kosmicznej (Key Enabling Technologies);
• Europa musi przyciągać inwestorów prywatnych w
badaniach i innowacjach;
• Więcej innowacyjnych MŚP kreujących miejsca pracy i
wzrost gospodarczy.
Wiodąca pozycja w przemyśle
planowany budżet (w mld EUR)
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i
przemysłowych (ICT, nanotechnologii, materiałów
zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych
systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii
kosmicznej
13,8
Dostęp do finansowania ryzyka
3,3
Innowacje w MŚP
0,6
3. Societal Challenges
Wyzwania społeczne
• Nie można rozwiązać współczesnych problemów
(zmiany klimatu, ochrona środowiska, czyste energie
itp.) bez innowacji.
• Działania od etapu badań do wprowadzenia na rynek
z naciskiem na działania związane z innowacjami,
takie jak pilotaż, demonstracja, poligony
doświadczalne, wsparcie dla zamówień publicznych
oraz wejście na rynek.
Wyzwania społeczne
planowany budżet (w mld EUR)
1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
8
2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo,
badania morskie i gospodarka ekologiczna
4,1
3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
5,8
4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
6,8
5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka
zasobami i surowcami
3,2
6. Integracyjne, innowacyjne społeczeństwa
3,8
7. Bezpieczne społeczeństwa
osobne działanie z budżetem 1% budżetu Horizon2020
Promocja doskonałości i poszerzenie udziału :
*
Twinning i działania sieciujące
*
Tworzenie synergii z Funduszami Strukturalnymi
„This is not just about helping poorer, less experienced countries catch up
with richer states, but more generally about helping all researchers
thrive.”
Teresa Riera Madurell
• MŚP w HORIZON2020
Zwiększenie udziału MŚP
Założenia Horizon 2020:
• 15% (20%) budżetu przeznaczonego na „Wyzwania społeczne”
oraz „Wiodącą pozycję w przemyśle” ma trafić do MŚP;
• Uproszczenia administracyjne, punkty kompleksowej obsługi
MŚP (Enterprise Europe Network);
• Nowy instrument MŚP;
• Wparcie dla MŚP intensywnie korzystających z badań
naukowych,
• Instrumenty finansowe – instrumenty kapitałowe i dłużne.
• EUROSTARS2
Nowy instrument MŚP
Oparty na amerykańskim modelu Small Bussines Innovation
Research SBIR, dla wszystkich MŚP oferujących innowacyjne
rozwiązania:
• Jedynie MŚP mogą ubiegać się o finansowanie – możliwość
realizowania projektów przez pojedynczych uczestników;
Studium
wykonalności
Badania i
demonstracja (do
fazy prototypu)
Grant bezzwrotny
Komercjaliz
acja
Kredyt preferencyjny
•Wsparcie oferowane w
różnych fazach – studium
wykonalności, główna dotacja
na realizację projektu, dalsze
wsparcie w postaci usług –
pomoc w dostępie do
kapitału wysokiego ryzyka,
wsparcie innowacyjne itp.;
•Ok. 4% budżetu Horizon2020
• Partnerstwa publiczno-prywatne i
publiczno-publiczne w HORIZON2020
• Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł)
- Poprzez Joint Technology Initiatives JTI lub inne struktury
- Art. 187
CleanSky, IMI, FCH, Artemis, ENIAC, SESAR.
Energy efficient Buildings, Factories of the Future,
Green Cars Initiative, Future Internet.
SPIRE, Shift2Rail…
Zwiększenie budżetu w Horizon2020
• Partnerstwa publiczno-publiczne (UE +MC)
- Poprzez ERANETy
- Art. 185
Eurostars, Ambient Assisted Living, Baltic Sea Research,
EMRP, ERANET+
Zwiększenie budżetu w Horizon2020
• Europejskie Partnerstwa Innowacyjne:
Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować
projektów.
Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym
zdrowiu (Active and Healthy Ageing),
Ułatwienia w stosunku do 7.PR
1. Uproszczona struktura programu, jeden zbiór zasad uczestnictwa.
2. Uproszczenie zasad finansowych:
• Łatwiejszy zwrot kosztów bezpośrednich, uwzględnienie
zwyczajowych praktyk rachunkowości beneficjenta,
• VAT kwalifikowalny dla jednostek, które nie mogą go odzyskać,
• 100% dofinansowania kosztów bezpośrednich,
• Nowe zasady ułatwiające zatrudnianie młodych naukowców,
• Uproszczenie rejestracji czasu pracy, brak obowiązku rejestracji
czasu pracy dla personelu pracującego wyłącznie nad projektem
HORIZON2020
• Koszty pośrednie objęte jedną zryczałtowaną stawką,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audyt – do 4 lat po otrzymaniu ostatniej transzy finansowania,
Świadectwa kontroli finansowej – powyżej 325 000 EUR,
Umowa o udzielenie dotacji lub decyzja o udzieleniu dotacji,
Koszty osobowe – bonus 8000 EUR/rok,
Godziny produktywne – określone w GA (1575 – 1650?), zgodne z
normalną praktyką,
IPR – poszerzenie definicji ‚foreground’ ‚results’ – nowa wiedza,
informacje i dane; ‘use’ ‘exploitation’,
Kryteria oceny wniosków – doskonałość, wpływ, jakość i skuteczność
implementacji
Bezpieczny system elektroniczny – też umowy.
Skrócenie czasu od oceny do podpisania umowy grantowej(„time to
grant” – 8 miesięcy).
Poziomy finansowania
Działania
RTD
Dofinansowanie kosztów
bezpośrednich
Koszty pośrednie
(od kosztów
bezpośrednich)
100 %
(70% dla przemysłu)
Działania polegające
głównie na przygotowaniu
prototypów, testowaniu,
demonstracji, rozwoju
eksperymentalnym,
pilotażu, powielaniu
rynkowym; dotacje na
współfinansowanie
programu
70% (100% dla org. nonprofit)
(50% dla przemysłu)
25%
Przygotowania do HORIZON2020
• Połowa roku 2012: ostatnie konkursy w ramach
7PR
• Obecnie: Parlament i Rada Europy - dyskusje i
negocjacje propozycji KE dot. Horizon 2020,
budżet
• Do końca roku 2013: przyjęcie podstaw prawnych
Horizon 2020 przez Parlament i Radę Europy
• 1/1/2014: początek Horizon 2020; otwarcie
pierwszych konkursów.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

similar documents