Mbo 4 - Spirit4you

Report
vakkundig onderwijs
Nederlands bij ROC Mondriaan
Regelgeving en aanpak in
de 25 scholen
Geschiedenis van het taalbeleid
2000-2006
-Toegankelijk maken lesmateriaal en toetsen
-Didactische scholingen taalontwikkelend
onderwijs : NT2- expertise
-Focus op laag taalvaardige studenten
2006-2010
-Taaleisen in kwalificatiedossiers
-Eisen voor beroep en burgerschap, optellen
-Examens Nederlands
-TON-projecten, inzicht in taalniveaus
Landelijke kaders
•
•
•
•
•
•
•
•
Taaleisen in het kwalificatiedossier
Competentiegerichte opleidingen
Meijerink per 2010, ervoor Raamwerk
Nederlands
Taaleisen Referentiekader taal en rekenen
Meijerink (deel B)
Taaleisen voor het beroep ( C en D)
Meijerink expliciet examineren
Centraal ontwikkeld examen voor lezen en
luisteren ( COE)
Instellingsexamen voor spreken, gesprekken
en schrijven (IE)
Generieke taaleisen Meijerink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2F voor niveau 1,2,3
3F voor niveau 4
A1 - onder 1F
A2 - 1F
B1 - 2F
B2 - 3F
C1 - 4F
Mbo 2,3,4 verplicht examen COE en IE
Mbo-1/ entreeopleiding besluit over
examen in 2014
CGO - opleidingen gestart per 2010
• Nederlands aanbieden
• Examen Nederlands afnemen
• Alleen generieke eisen Meijerink
expliciet examineren
• Behaald niveau op cijferlijst
• Toezicht inspectie
• Niveau 1,2,3,4 : nog geen
gevolgen voor diplomering
CGO - opleidingen gestart per 2010
• Centraal ontwikkeld examen lezen en
luisteren (coe)
• Instellingsexamen spreken, gesprekken,
schrijven (ie)
• 2 cijfers middelen tot een cijfer
• Mag maar een 5 voor taal en rekenen
• 2014/2015 : wettelijke invoering coe
niveau 4
• 2015/2016 : wettelijke invoering coe
niveau (1), 2,3
• Nu overgangsfase , pilots per 2012
Mbo 2 en 3
Cohorten vanaf 2010 / diplomeren voor 15-16
Nederlands geen invloed op zakken/slagen
Cohorten vanaf 2012 / diplomeren in 15-16
Nederlands van invloed op zakken/slagen,
minstens een 5
Cohorten vanaf 2012 /diplomeren vanaf 16-17
Nederlands ( en rekenen) van invloed op zakken/
slagen
Minimaal een 5 en een 6
Mbo 4
Cohorten 2010 en 2011 / diplomeren voor 14-15
Nederlands geen invloed op zakken/slagen
Cohorten 2010 en 2011 / diplomeren in 14-15
Nederlands invloed op zakken/slagen, minstens een 5
Cohorten vanaf 2012 /diplomeren voor 14-15
Nederlands geen invloed op zakken/slagen
Cohorten vanaf 2012 /diplomeren in 14-15
Nederlands en Engels minimaal 5 en 6
Cohorten vanaf 2012 /diplomeren vanaf 15-16
Nederlands, Engels en rekenen minimaal een 5 en twee keer
en 6
Studenten
 Taalbewustzijn
 Motivatie
 Taalbeschouwing
Toetsresultaten bij instroom
Mbo 1
Lezen
2F 7%
Luisteren 2F 25%
Mbo 2
Lezen
2F 19%
Luisteren 2F 45%
Mbo 3
Lezen
Luisteren
2F 72%
2F 81% +
Mbo 4
Lezen
Luisteren
3F 24%
3F 30%
Resultaten pilots COE lezen en luisteren 2013
 Niveau 4 3F - pilotexamen
 55% behaalt 3F
Nederlands in de opleiding
Langs drie lijnen
• Taal in de vaklessen en op stage
• Nederlands op het rooster
Onderhoud en/of niveauverhogen
• Remediering
Taken docenten Nederlands
•
•
•
•
•
•
Toetsen, intake en voortgang
Bewijzen verzamelen taalportfolio
Examens afnemen
Rol als taalassessor
Doelgericht taalonderwijs (NT2)
Afstemming met collega’s over de
programma’s
• Programma’s ontwikkelen
Speerpunten 2013 - 2014
• Remediering, studieservicepunten
- Taal de Baas
• Standaardiseren instellingsexamens,
examenbank
• Examentraining
• Curriculumontwikkeling
Analyse taalmethoden, taalprofiel,
inhouden, leerlijn, didactische
handleiding
• Taalmethoden Taalblokken, Deviant,
Nu Nederlands
Speerpunten 2013 - 2014
• Diepteonderzoek in twee
opleidingen
• Nulmeting bij instroom
• Kaderstukken examinering
Nederlands, rekenen, moderne
vreemde talen
Websites
 mbo2015.nl
 www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
 www.cve.nl
 kwalificatiesmbo.nl
 mbokennisnet.nl
 Website eigen kenniscentrum
Dank voor jullie aandacht
• Heeft er nog iemand vragen?

similar documents