Thalés z Milétu

Report
Filozofie
Centrum pro virtuální a
moderní metody a formy
vzdělávání na
Obchodní akademii T.G.
Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Mgr. Eva Šreibrová 2011
624– 547 př. n. l.
ZAJÍMAVOSTI
• Pocházel z přístavního města Mílétu (východní
pobřeží Středozemního moře).
• Je považován za prvního velikého řeckého
filozofa, matematika, astronoma, fyzika a politika.
• Byl také jedním ze sedmi mudrců této doby.
• Velkou vážnost si získal tím, že na 28.5.585
př.n.l. úspěšně předpověděl zatmění Slunce.
• Thales se zabýval řadou teoretických
geometrických úloh.
• Za počátek všeho pokládal vodu.
+
GEOMETRICKÉ VĚTY
• každý průměr dělí kružnici na dvě stejné části,
• základové úhly rovnoramenného trojúhelníku
jsou shodné,
• úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou
shodné,
• dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné
dva úhly a jednu stranu,
• trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem
kružnice je pravoúhlý (tzv. Thaletova věta).
+
DALŠÍ OBJEVY A ČINNOST
• Pokoušel se dokázat některé planimetrické
poučky o shodnosti úhlů a trojúhelníků.
• Je známa jeho věta: „Úhel nad průměrem kruhu
je pravý“.
• Po Thaletovi byla nazvána Thaletova věta a
Thaletova kružnice.
• Zkoumal také magnetické vlastnosti nerostu
zvaného magnetovec.
• Také se zabýval pozorováním jantaru.
+
DALŠÍ OBJEVY A ČINNOST
• Podle vržených stínů dokázal spočítat např.
výšku objektu nebo vzdálenost lodí na moři od
břehu. Podle stínu vrženého Zemí při zatmění
Měsíce soudil, že Země má tvar koule.
• Na kulový tvar Země usuzoval také podle
postupně mizejících lodí při odjezdu z přístavu.
• Aby Thales dokázal, že pro filosofa není
problémem zbohatnout, ale že o to neusiluje.
Skoupil všechny olivové lisy v Mílétu a na Chiu,
aby je pak v pravý čas pronajímal, za kolik chtěl
za což získal velké množství peněz.
+
THALÉS Z MÍLÉTU
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Koselec nad Orlicí
Použity následující materiály :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%A9s_z_Mil%C3%A9tu
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1793&pageTitle=Thales
%20z%20Mil%C3%A9tu

similar documents