Import miodu i produktów pszczelarskich z krajów III

Report
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Import z krajów III jest to procedura wprowadzania i
dopuszczenia do obrotu produktów (towarów) które są
zgodne z prawem wspólnotowym.
W przypadku importu miodu i produktów pszczelarskich
muszą być spełnione warunki Wspólnotowego Kodeksu
Celnego jak i przepisów dotyczących ochrony zdrowia
publicznego ,ochrony konsumenta ,ochrony zdrowia
zwierząt.
Dominującym prawem z zakresu ochrony zdrowia będzie
zbiór przepisów tzw. pakietu higienicznego i przepisów o
granicznej kontroli weterynaryjnej.
Miód pszczeli.
Naturalny słodki produkt spożywczy wytwarzany przez
pszczołę miodną (Apis mellifera) lub inne owady. Jest
wytwarzany z nektaru kwiatowego lub innych soków
roślinnych (spadzi)
Najczęściej wytwarzany jest w plastrach , gdzie ulega
dojrzewaniu (procesy fizyko-chemiczne).
Wyróżniamy następujące rodzaje miodu
 Miody nektarowe
 Miody spadziowe
 Miody mieszane
Miód może mieć konsystencję płynną (potoka) lub stałą
(krupiec) i barwę od jasnożółtej do brunatno-brązowej.
Nektar lub spadź (głównie sacharoza)pod wpływem
enzymów pszczelich i kwasu mrówkowego zostają
zamienione w cukry proste , fruktozę i glukozę.
Ze względu na pochodzenie nektaru wyróżniamy
 Miód rzepakowy
 Miód manuka
 Miód malinowy
 Miód wrzosowy
 Miód gryczany
 Miód akacjowy
 Miód lipowy
 Miód koniczynowy
 Miód bławatkowy
 Miód wielokwiatowy
Ze względu na przeznaczenie , zgodnie z przepisami
wspólnotowymi (dyr.2001/110) i krajowymi
(roz.MRiRW z dnia 3.10.2003. Wymagania w zakresie
jakości handlowej miodu)
Wyróżniamy dwa rodzaje miodu
 Miód spożywczy
 Miód piekarniczy
Skład chemiczny miodu to głównie
 Monosacharydy (fruktoza, glukoza)
 Kwasy organiczne (glukonowy , jabłkowy , cytrynowy)
 Olejki eteryczne
 Barwniki (b-karoten , ksantofil)
 Enzymy
 Mikroelementy
 Witaminy
 Hormony
 Wartość kaloryczna 100 g miodu waha się w granicach 320-330.
kcl. Dominujący udział cukrów prostych - glukozy i fruktozy,
decyduje o właściwościach wzmacniających miodu. Cukry te są
wchłaniane w układzie pokarmowym bezpośrednio do krwi,
gdzie w zależności od potrzeb przetwarzane są w energię lub
odkładane w wątrobie w postaci glikogenu. Miód jest cennym
produktem odżywczym, zwłaszcza dla ludzi wyczerpanych pracą
fizyczną czy umysłową. Obecnie miód wchodzi w skład diety:
sportowców, alpinistów, płetwonurków. Cukry proste biorą też
udział w detoksykacji, chroniąc w pewnym stopniu przed
działaniem zanieczyszczonego środowiska oraz obniżając
toksyczne działanie alkoholu, nikotyny i innych używek. Obecna
w miodzie acetylocholina obniża ciśnienie i poprawia krążenie
krwi, natomiast cholina działa ochronnie na wątrobę oraz
zwiększa wydzielanie żółci. Jony metali zawarte w miodzie
stymulują produkcję czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny.
 Antybakteryjne właściwości miodu są wynikiem kompleksowego
działania kilku czynników. Jednym z nich jest powstający
nadtlenek wodoru Bakteriostatyczne działanie miodu wywołane
jest także jego wysokim ciśnieniem osmotycznym, jak również
może być to efekt działania olejków eterycznych i flawonoidów,
występujących w miodzie w niewielkich ilościach. Miód
odznacza się również właściwościami przeciwzapalnymi,
odnawiającymi i oczyszczającymi. U dzieci spożycie miodu
wzmaga rozwój umysłowy i zwiększa odporność na choroby.
Dzieci w wieku 1-4 lat powinny dostawać 7 g (1 łyżeczka)
dziennie; dzieci w wieku 5-12 lat powinny spożywać 15-40 g
miodu dziennie. Nie należy podawać miodu dzieciom poniżej 1
roku życia ze względu na naturalnie występujące w miodzie
bakterie Clostridium botulinum, które mogą doprowadzić
(bardzo rzadkie przypadki) do zachorowania na botulizm
dziecięcy
 Krystalizacja jest zjawiskiem naturalnym,
zachodzącym w każdym naturalnym miodzie. Czas
krystalizacji jest różny dla różnych miodów i zależy
głównie od pożytku, z jakiego miód został
wyprodukowany, oraz od stopnia dojrzałości miodu.
Krystalizacja miodu nie zmienia jego składu, a co za
tym idzie właściwości odżywczych i leczniczych.
 W przemyśle stosuje się również proces dekrystalizacji,
wykorzystywany głównie przy konfekcjonowaniu miodu z
opakowań zbiorczych. Proces ten polega na podgrzaniu
krupca (miodu skrystalizowanego) do temperatury około
50ºC nie dłużej niż 48 h. Po nieodpowiednim procesie
dekrystalizacji znacznie wzrasta zawartość
hydroksymetylofurfuralu, który nie ma żadnej wartości
odżywczej i nie jest trawiony przez ludzkie enzymy. Maleje
zawartość enzymów, miód traci właściwości lecznicze i
bakteriobójcze, następuje denaturacja białka. Aby temu
zapobiec, dekrystalizację należy przeprowadzać w
temperaturze do 40ºC.
 Pyłek kwiatowy
 Mleczko pszczele
 Kit pszczeli (propolis)
 Wosk pszczeli
 Jad pszczeli
Kraje trzecie muszą zapewnić takie same lub
równoważne gwarancje sanitarne jakie obowiązują w
krajach wspólnotowych. Gwarancje sanitarne to zespół
przyjętych reguł wynikających z prawa wspólnotowego
szczególnie przepisy tak zwanego pakietu
higienicznego oraz dyrektyw i decyzji dotyczących
substancji niepożądanych w żywności i zasad ich
monitorowania.
 Ocena sytuacji epizootyczej
 Ocena sytuacji epidemiologicznej
 Regulacje prawne dotyczące zwalczania chorób i





nadzoru sanitarno-higienicznego
Struktura organizacyjna i struktura budżetu właściwej
władzy
Rzetelność informacji przekazywanych do organizacji
międzynarodowych i Komisji Europejskiej.
Monitoryng zagrożeń u zwierząt i w żywności
System nadzoru i kontroli
Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych
Główną ideą jest zasada harmonizacji importu
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Sprowadza się ona do stworzenia tak zwanej triady
harmonizacyjnej , i jest to ustanowienie
 Listy państw uprawnionych do eksportu na teren UE.
 Listy zakładów uprawnionych
 Ustalenie gwarancji importowych zawartych w treści
świadectw weterynaryjnych.
W przypadku importu miodu lista państw jest tworzona
na podstawie dyrektywy 96/23 i jej decyzjach
wykonawczych. Kraje ,które przedstawiają plany
monitoryngu wprowadzane są na pozytywną listę .
Lista zatwierdzonych zakładów jest obecnie
(tymczasowo) w kompetencji właściwych władz
weterynaryjnych krajów III.
Gwarancje sanitarne (wzory świadectw) są obecnie
ustanowione rozporządzeniem wykonawczym do
„pakietu higienicznego”.
 Wewnątrzwspólnotowe kontrole i nadzory.
Są one realizowane mocą :
1) dyr.89/662
2) Roz. 178/02
3) Roz.852/04
4) Roz.853/04
5) Roz.854/04
Ideą kontroli wewnątrzwspólnotowych jest kontrola w
całości łańcucha pokarmowego (od producenta do
konsumenta) . Kontrole na etapie produkcji są
kontrolami ścisłymi .
Po wprowadzeniu produktów żywnościowych do obrotu
i handlu kontrole te są sporadyczne i
niedyskryminujące.
Kontrole te obejmują wszystkie etapy
produkcji(monitoryng zagrożeń)
Ważnym elementem jest identyfikacja i rejestracja
podmiotów gospodarczych działających na rynku
spożywczym.
Identyfikacja i oznakowanie produktów oraz
monitorowanie przemieszczania ,t o następny ważny
element.
Prawo żywnościowe nakłada na producenta stosowanie
systemów jakości ,HACCP i stosowanie dobrych
praktyk produkcyjnych.
W ocenie kontroli i nadzoru wykorzystuję się analizę
ryzyka jak i zarządzanie ryzykiem ,oraz stosuje się
zasadę ostrożności.
 Kontrola zewnątrzwspólnotowa (kontrola graniczna)
Jest realizowana na zewnętrznych granicach Unii
Europejskiej. Kontrola pierwotna jest przeprowadzana
przez właściwe władze kraju III i jest dokonywana i
certyfikowana w miejscu pochodzenia i produkcji.
Na zewnętrznych punktach (BIP) granicznych przesyłki
podaje się 100% weryfikacji. Tu następuje po
dokonaniu kontroli dopuszczenie do obrotu.
W miejscu przeznaczenia mogą odbywać się kontrole
wyrywkowe i niedyskryminujące.
Kontrola graniczna jest realizowana na mocy
1. Dyr..97/78
2. Roz.882/04
3. Roz.178.02
Graniczna kontrola weterynaryjna jest kontrolą
proceduralną i jest kontrolą przebiegającą w trzech
etapach (triada kontrolna).
 Kontrola dokumentów
 Kontrola tożsamości (identyfikacja)
 Kontrola fizyczna
 Obejmuje kontrole świadectw zdrowia i zdrowotności
 Obejmuje kontrole innych dokumentów w tym
dokumentów celnych i handlowych
 Obejmuje kontrole pierwszej części świadectwa
przekroczenia granicy(CVED)
 Oryginalność świadectwa
 Treść i wygląd zgodny z wymogami kraju




importującego lub krajów UE
Wypełnione w całości
Stanowi jedną kartkę papieru
Data wypełnienia świadectwa zgodna z datą
załadunku
Sporządzone dla jednego odbiorcy
 Jest sporządzone przy najmniej w jednym języku UE i
w języku polskim
 Jest podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii i
podbite pieczęcią w kolorze kontrastowym
 Informacja w świadectwie odpowiada informacjom
zawartym w świadectwie przekroczenia
granicy(CVED)
 W przypadku importu oryginały pozostają w
archiwach granicznego punktu kontroli , a przesyłce
towarzyszą potwierdzone i uwierzytelnione kopie oraz
świadectwa przekroczenia granicy (CVED)
 W przypadku tranzytu oryginały towarzyszą przesyłce
,a w GPK pozostają kopie dokumentów.
Wzór świadectwa i gwarancje w nim zawarte zostały
opublikowane w roz.1664/06 w zał. VI sekcji VI, co jest
zgodne z art. 6 roz.853/04.
Podstawowe gwarancje sanitarne to obowiązek
wdrożenia systemu HACCP , zgodnie z roz.852/04 oraz
,że produkcja odbywa się zgodnie z założeniami roz.
178/02 , 852/04 , 853/o4.
Ponadto spełniono gwarancje zawarte w planach
wykrywania pozostałości zgodnie z art. 29 dyr. 96/23.
 Kontrola plomb transportu
 Kontrola numerów środka transportu
 Kontrola wagi towaru
 Kontrola oznakowania towarów w tym pieczęci, etykiet
i numerów identyfikacyjnych .
Polega na określeniu zgodności towaru z danymi w
dokumentach towarzyszących.
W celu wyeliminowania zafałszowań miodu kontrola
jakości handlowej i pochodzenia towaru(analiza
pyłków kwiatowych) wchodzi w zakres kontroli
tożsamości.

Miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli:
 Nie zawiera






składników żywności, w tym dozwolonych substancji
dodatkowych, obcych jego składowi,
Nie zawiera
innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych
jego składowi,
Nie zawiera
oznak fermentacji;
Nie posiada zapachu i smaku nietypowego dla danej odmiany
Nie ma sztucznie zmienionej kwasowości;
Jego naturalne enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie
zniszczone przez ogrzewanie;
Pyłek kwiatowy lub inny specyficzny składnik miodu nie został
z niego usunięty, z wyjątkiem miodu przefiltrowanego, chyba że było to
nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub
nieorganicznych.
Zawartość wody
Nie więcej niż 20%
Nie więcej niż 23% (miód wrzosowy i
piekarniczy)
Zawartość cukrów prostych
Nie mniej niż 60g/100g –miód
nektarowy
Nie mniej niż45g/100g –miód
spadziowy
Zawartość sacharozy
Nie więcej niż 5g/100g dla miodu
nektarowego
Wolne kwasy
Nie więcej niż 50mval/kg
Liczba diastazowa
Nie mniej niż 8
Zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu
(HMF)
Nie więcej niż 40mg/kg i 80 dla
miodów tzw. Tropikalnych.
 Kontrola otoczenia produktu. (rodzaj opakowań ,atesty,
higiena opakowań)
 Kontrola samego produktu. (w tym określenie
częstotliwości kontroli fizycznej i ilości badań
monitorowych)
1) Badanie organoleptyczne (proste testy fizyko-chemiczne
w tym badania temperatury ,zawartości wody , PH.
2) Badanie laboratoryjne –specjalistyczne
a) Badania bakteriologiczne (w przypadku podejrzeń o
zanieczyszczenia zewnętrzne - Salmonella , E.Coli )
b) Badania n a obecność substancji niepożądanych zgodnie
krajowym planem monitorowania żywności i dyr.
96/23.
USTAWA
z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127)
Art. 16. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego
prowadzi się
monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych
i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach
lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.
Przepisy ustawy wykonują postanowienia
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia
2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
w zakresie dotyczącym produktów pochodzenia zwierzęcego
Przepisy ustawy wdrażają postanowienia
DYREKTYWY RADY 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania
niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia
zwierzęcego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami
chemicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt
i w produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. Nr 147, poz. 1067, Dz. U. Nr 155, poz. 1113)
Dyrektywa 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania
niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia
zwierzęcego, Dz. Urz. WE L 125 z 23.05.1996 r.
Dyrektywa 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w chowie
zwierząt niektórych substancji o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz
substancji beta-agonistycznych, Dz. Urz. WE L 125 z 25.05.1996 r.
Decyzja 97/747/WE z dnia 27 października 1997 r. ustanawiająca ilości i częstotliwość
pobierania próbek, przewidzianych przez dyrektywę 96/23/EW, w sprawie kontroli
niektórych substancji i ich pozostałości w niektórych produktach pochodzenia
zwierzęcego, Dz. Urz. WE L 303 z 6.11.1997 r.
Decyzja 98/179/WE z dnia 23 lutego 1998 r. ustanawiająca szczegółowe zasady pobierania
próbek do celów monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych
zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, Dz. Urz. WE L 65 z 5.03.1998 r.
Decyzja 2002/657/WE z dnia 12 sierpnia 2002 r. wdrażająca dyrektywę 96/23/WE dotyczącą
wymagań dla metod analitycznych i interpretacji otrzymywanych wyników,
Dz. Urz. WE L 221 z 17.08.2002 r.
Program badań kontrolnych pozostałości chemicznych i biologicznych uwzględniając
specyfikę poszczególnych państw powinien obejmować następujące elementy:

wskazanie przepisów prawnych dotyczących stosowania substancji objętych badaniami
a w szczególności postanowienia dotyczące zakazu ich stosowania lub zezwolenia
na ich stosowanie, obrót i wprowadzania na rynek,

wskazanie przepisów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości lub maksymalnych poziomów zanieczyszczeń substancji chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
oraz uwzględnienie naukowych międzynarodowych zaleceń,

wskazanie przedmiotów realizujących program badań,

wykaz laboratoriów zatwierdzonych do wykonywania badań ze wskazaniem zakresu
i liczby wykonywanych badań,

szczegółowy wykaz substancji objętych badaniami w danym roku,

wykaz metod analitycznych,

określenie kryteriów oceny wyników badań,

liczbę pobieranych próbek w danym roku wynikającą z rodzaju prowadzonych badań,

liczbę badanych zwierząt i liczbę pobieranych próbek produktów pochodzenia
zwierzęcego w danym roku ustalaną w sposób uwzględniający liczby
zwierząt poddanych ubojowi i wielkość produkcji w poprzednim roku kalendarzowym,

określenie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia u zwierząt lub w produktach
pochodzenia zwierzęcego pozostałości substancji objętych badaniami,

metody pobierania próbek.
USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 287 z dnia 2 marca 2004 r.)
Art. 3. 1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt
oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia
ochrony zdrowia publicznego.
2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych,
pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych
i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia
zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
i środkach żywienia zwierząt;
Art. 12. 1. Koszty działalności Inspekcji i wykonywania zadań, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu państwa:
3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki przeznaczone na:
2) monitorowanie występowania substancji niedozwolonych,
pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych
i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia
zwierzęcego,w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
i środkach żywienia zwierząt.
Art. 13. 1. Główny Lekarz Weterynarii:
7) opracowuje krajowe programy i plany dotyczące monitorowania
występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych
u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
Art. 23. 1. Stwierdzenie choroby zakaźnej zwierzęcia, wydanie oceny mięsa,
oceny zdrowotnej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego i środków
żywienia zwierząt może być poprzedzone przeprowadzeniem badań laboratoryjnych.
2. Badania laboratoryjne obejmują również monitoring szkodliwych dla ludzi
i zwierząt czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych,
określonych w przepisach odrębnych.
3. Badania laboratoryjne przeprowadzają:
1) zakłady higieny weterynaryjnej wchodzące w skład wojewódzkich
inspektoratów weterynarii, które są regionalnymi laboratoriami
weterynaryjnymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej;
2) laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych
niż wymienione w pkt 1 jednostek organizacyjnych Inspekcji;
3) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.
4. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne, mogą przeprowadzić
inne niż wymienione w ust. 3 zatwierdzone laboratoria.
Wykaz grup związków i związków objętych programem badań kontrolnych
GRUPA A – Substancje wykazujące działanie anaboliczne oraz substancje,
których stosowanie u zwierząt jest niedozwolone
A1
Stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole i
estry
A2
Substancje tyreostatyczne
A3
Sterydy
A4
Laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol
A5
Beta-agoniści
A6
Substancje farmakologicznie czynne, które są
określone w załączniku nr 4 rozporządzenia
2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r.
określajacego procedurę Wspólnoty dla
ustalenia maksymalnych limitów pozostałości
weterynaryjnych produktów leczniczych w
żywności pochodzenia zwierzęcego
Dietylostilbestrol, Dienestrol, Hexestrol
Tiouracyl, Tapazol, Metylotiouracyl,
Propylotiouracyl, Fenylotiouracyl
19-nortestosteron, Trenbolon, Estradiol,
Testosteron, Metylotestosteron, Etynyloestradiol,
Octan medroksyprogesteronu, Boldenon,
Stanozolol, Octan megestrolu, Octan
chlormadinonu, Metyloboldenon
Zeranol
Klenbuterol, Salbutamol, Mabuterol, Terbutalin
Metabolity nitrofuranów: AMOZ, AOZ, SEM, ADH
Nitrofurany: Furazolidon, Nitrofurantoina,
Nitrofurazon, Furaltadon
Chloropromazyna
Nitroimidazole: Metronidazol, Dimetridazol,
Ronidazol
Metabolity nitroimidazoli: (HMMNI, MNZOH)
Chloramfenikol
GRUPA B – Produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mogły być użyte do celów
weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia
Sulfonamidy: Sulfametazyna, Sulfamerazyna, Sulfadimetoksyna, Sulfadiazyna,
B1
Sulfametoksazol, Sulfacetamid, Sulfatiazol, Sulfametoksypirydazyna
Substancje przeciwbakteryjne, w Fluorochinolony: Enrofloksacyna
tym antybiotyki, sulfonamidy,
Tetracykliny: Chlorotetracyklina, Doksycyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina
chinolony
Streptomycyna
Penicyliny: Amoksycylina, Ampicylina
Makrocykliczne laktony: Iwermektyna, Abamektyna, Doramektyna,
B2a
Eprinomektyna, Moksydektyna
Benzoimidazole: Albendazol, Fenbendazol, Flubendazol, Kambendazol,
Leki przeciwrobacze
Mebendazol, Oksfendazol, Tiabendazol, Triklabendazol
B2b
Amprolium, Halofuginon, Maduramycyna, Nikarbazyna, Robenidyna,
Kokcydiostatyki
Salinomycyna, Semduramycyna, Narazyna, Monenzyna, Lazalocyd
B2c
Deltametryna, Cypermetryna, Permetryna, Fluwalinat
Karbaminiany i pyretroidy
Karbaryl, Propoksur
B 2 d Neuroleptyki
Azaperon, Karazolol
B 2 e (NLPZ)
Diklofenak, Fluniksyna, 5 hydroksyfluniksyna, Fenylobutazon,
Niesterydowe leki
4-metylaminoantypiryna, Meloksykam, Oksyfenylobutazon, Karprofen, Kwas
przeciwzapalne
tolfenamowy, Wedaprofen
Kortykosteroidy: Betametazon, Deksametazon, Flumetazon, Prednizolon,
B 2 f Inne substancje
Triamcinolonu acetonid, Metyloprednizolon
farmakologicznie czynne
Akarycydy: Amitraza
B3a
DDT i metabolity, , ,  - HCH, HCB, Aldryna, Dieldryna, Endryna, Heptachlor,
Pestycydy chloroorganiczne
Hept. epoksyd, Chlordan, Bromopropylat
i polichlorowane bifenyle (PCB) Kongenery PCB nr 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
B3b
Dichlorfos, Fenchlorfos, Trichlorfon, Paration, Diazynon, Metyloparation,
Pestycydy fosforoorganiczne
Chlorpiryfos, Chlorfenwinfos, Kumafos
B 3 c Pierwiastki toksyczne
Pb – ołów, Cd – kadm, Hg – rtęć, As – arsen
B 3 d Mikotoksyny
Ochratoksyna A, Aflatoksyna M1
B 3 e Barwniki
Zieleń malachitowa i leukomalachitowa
12. Miód
Próbki pobiera się na każdym etapie produkcji miodu.
Badaniami obejmuje się miód pszczeli, pobierając co najmniej 10 próbek
na 300 ton rocznej krajowej produkcji przy pierwszych 3 000 ton produkcji
oraz dodatkowo jedną próbkę na każde 300 ton wyprodukowanego
ponad 3 000 ton, według następującego podziału:
1) 50% próbek bada się na obecność substancji z grupy B1 i grupy B2c,
2) 40% próbek bada się na obecność substancji z grupy B3a, B3b i B3c,
3) pozostałe 10% próbek kwalifikuje się do badań w zależności
od aktualnych zagrożeń.
13. Przywożone produkty pochodzenia zwierzęcego
Zakres badań, liczbę i rodzaj pobieranych próbek określa się
w zależności od aktualnych zagrożeń i wielkości przywozu.
 Przy określeniu ilości prób przyjęto wytyczne
Krajowego Planu Monitorowania(grupy A6 , B1 , B2c ,
B2f , B3a, B3b , B3c.)
 Przyjęto normę - 1 próba na 100 ton miodu.
 Ilość prób jest pochodną
1. Dynamiki importu miodu
2. Analizy ryzyka i analizy kosztów ekonomicznych
badań
3. Analizy zagrożeń (RASFF)
4. Analizy przesyłek z państw ,które są objęte klauzulą
ochronną.
 Nitrofurany
 Chloramfenikol
 Sulfonamidy
 Tetracykliny
 Streptomycyna
 Penicyliny
 Karbaminiany
 Amitraza
 Pestycydy chloroorganiczne
 Pestycydy fosforoorganiczne
 Metale ciężkie (Pb,Cd,Hg,As)
A6
A6
B1
B1
B1
B1
B2c
B2f
B3a
B3b
B3c
 W każdym przypadku lekarz może przeprowadzić
każde kontrole ,jakie wydają się merytorycznie i
zgodne z jego całościową wiedzą i sumieniem
uzasadnione.!......
 Dopuszczenie do obrotu
 Przekazanie do miejsca przeznaczenia-kanalizacja
 Dopuszczenie do tranzytu
 Dopuszczenie do wprowadzenia na skład celny
 Pozwolenie na przeładunek
 Dopuszczenie towarów odrzuconych
 Dopuszczenie do uszlachetniania czynnego
 Wywóz towaru za granicę
 Zniszczenie produktu
 W każdym przypadku lekarz może przeprowadzić
każde kontrole ,jakie wydają się merytorycznie
uzasadnione.!......
 Wiesław Tomaszewski –Graniczny Lekarz Weterynarii
 [email protected][email protected][email protected]

similar documents