pobierz prezentacje

Report

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
Art. 71b pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.)

Podanie

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydana przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną

Ewentualna dokumentacja medyczna dziecka
Diagnoza: autyzm dziecięcy
Inne zaburzenia:
 Wzmożone napięcie mięśniowe
 Opóźnienie w zakresie mowy, w sferze
społecznej
 Słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa
 Niewielka samodzielność
w czynnościach samoobsługowych





Psycholog
Specjalista z zakresu autyzmu dziecięcego
Specjalista integracji sensorycznej
Neurologopeda
Specjalista z zakresu rehabilitacji i gimnastyki
korekcyjnej
PRACA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO JAK
I ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO ZAJĘCIA
Z DZIECKIEM WG INDYWIDUALNEGO
PROGRAMU ODBYWA SIĘ NA KAŻDYM
ETAPIE NA ZASADACH PRACY
ZESPOŁOWEJ, CZYLI TZW. TEAMÓW.

organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone
indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone
w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności
z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być
prowadzone także w domu rodzinnym.





Komunikacja alternatywna
Logopedia
Terapia integracji
sensorycznej
Gimnastyka korekcyjna
Programy stymulacyjne
dla dzieci autystycznych
(opracowane indywidualnie dla Julki)

similar documents