Joanna Doli?ska-Dobek - konferencja

Report
Rodzina w polityce społecznej
m. st. Warszawy
Urząd m. st. Warszawy
Warszawa 2010
SPOŁECZNA STRATEGIA WARSZAWY
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
na lata 2009-2020
PROGRAM
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W
RODZINIE NA LATA
2007-2011
POLITYKA
EDUKACYJNA
MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA
LATA 2008-2011
PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
ROZPRZESTRZENIAN
IU SIĘ ZAKAŻEŃ HIV
I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW OSÓB
ŻYJĄCYCH Z
HIV/AIDS M.ST.
WARSZAWY NA LATA
2008-2011
PROGRAM
WARSZAWA PRZYJAZNA
SENIOROM,
WSPARCIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
POLITYKA
ZDROWOTNA
PROGRAM
RODZINA
KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ
M.ST.WARSZAWY
 Wzmacnianie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji.
 Wspieranie rozwoju potencjału rodziny: budowanie więzi
rodzinnych i spójności rodziny.
 Udostępnianie rodzinie kompleksowego systemu usług,
odpowiadających na jej potrzeby.
 Szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby rodziny tak, aby
zapobiec nawarstwianiu się problemów, których skumulowanie
może doprowadzić do rozpadu więzi rodzinnych i struktury
rodziny.
 Podejmowanie działań prowadzących do reintegracji rodziny.
DZIAŁANIA POWSZECHNE
 Tworzenie przyjaznych warunków dla życia
i rozwoju rodzin.
 Rozbudowa infrastruktury społecznej zgodnej z
potrzebami.
 Podnoszenie kompetencji rodzin.
 Tworzenie aktualizowanego systemu informacji
o ofercie usług dla rodziny.
DZIAŁANIA
WSPOMAGAJĄCE
DZIAŁANIA
WSPOMAGAJĄCE
Tworzenie przyjaznych warunków dla
życia i rozwoju rodzin
Działania realizowane:
 program „Zdrowie, Mama i ja” - od 2008 r. uczestniczyło 20 tys.
przyszłych mam (16 mln zł na lata 2008 -2010)
 program „Szkoła rodzenia” - uczestniczyło 16 tys. przyszłych mam
(12 mln z na lata 2008 - 2010)
 program Lato i Zima w mieście (2009 r. 15 mln zł; 500 tys.
„osobowejść”)
 wspieranie inicjatyw rodziców – Kluby Mam
 tworzenie placów zabaw na osiedlach i w parkach
 udostępnianie obiektów (boiska, świetlice szkolne, biblioteki, domy
kultury, etc.) grupom nieformalnym, organizacjom pozarządowym
 informatory dla rodziców np. „Maluch w Warszawie”
 program „Wiem co jem”
Tworzenie przyjaznych warunków
dla życia i rozwoju rodzin
Działania realizowane c.d.:
 zwiększanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach – 2010 r.:
kolejne 4 żłobki, 2 mini-żłobki(522 nowych miejsc w 2006-2009), 2
przedszkola (edukacja przedszkolna dostępna blisko miejsca
zamieszkania (97%)  umiejętności społecznej, lepsze wyniki
edukacyjne
 program „Dobry Rodzic – Dobry Start” budowa interdyscyplinarnego
lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci; Fundacja
„Dzieci Niczyje” i Miasto stołeczne Warszawa
 rozszerzenie oferty warszawskich Poradni PsychologicznoPedagogicznych o działania na rzecz rodziców dzieci w wieku od 0 do
3 lat
 warsztaty umiejętności wychowawczych, higieny i żywienia małego
dziecka w warszawskich żłobkach
Tworzenie przyjaznych warunków dla
życia i rozwoju rodzin
Działania planowane:
 tworzenie lokalnych ośrodków aktywności i integracji
rodzin tzw. Dzielnicowe Centra Rodziny
 Warszawska Karta Rodzin Wielodzietnych
 upowszechnianie projektów edukacyjnych dla rodzin
 rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
 rozbudowa sieci form opieki nad dziećmi
 zbudowanie systemu udostępniania informacji
o usługach dla rodzin
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Projekty skierowane w szczególności do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób dotkniętych różnymi
problemami powodującymi wykluczenie m.in. bezrobociem, ubóstwem, bezdomnością , niepełnosprawnością,
sieroctwem społecznym.
Za pozyskane środki finansowe prowadzone są m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, grupy wsparcia, indywidualne
poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz działania towarzyszące takie jak opieka nad osobami zależnymi
(dziećmi, osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi).


Na projekty systemowe dla OPS i WCPR


2009r. kwota 16 380 544 PLN
Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG

ok. 3 mln PLN – Biuro Polityki Społecznej na projekt Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w
Warszawie ( wartość projektu na lata 2007-2009)

2 218 930 PLN – Biuro Polityki Społecznej na projekt – „Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług.
Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną"
(dofinansowanie na lata 2009 – 2011)

1 381 384 PLN – Zespół Żłobków na projekt „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu”
Norweski Mechanizm Finansowy EOG
PARTNERZY SPOŁECZNI
Uzupełnieniem działań realizowanych przez jednostki miejskie, są programy
realizowane przez organizacje pozarządowe.
Odbywa się to w zgodzie z zasadą pomocniczości, obniżania kosztów
i zbliżania usług do najbardziej potrzebujących.
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi
______________________________
Liczba umów 280
Kwota
KONKURSY OFERT NA
Działania
na rzecz
rodziny i dzieci
Działania
na rzecz
osób
niepełnosprawnych
Działania
na rzecz
seniorów
Polityka społeczna m.st. Warszawy
32 000 000zł
ZADANIA PUBLICZNE
Przeciwdziałanie
przemocy
Działania
na rzecz
osób
bezdomnych
Działania
na rzecz
osób
uzależnionych
Dziękuję za uwagę.

similar documents