Daň z nabytí nemovitých věcí, bezúplatné příjmy - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Ing. Petr Benda
Název materiálu: Daň z nabytí nemovitých věcí, bezúplatné příjmy
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Datum vytvoření: 19. 12. 2013
Vzdělávací oblast: Ekonomika
Ročník: třetí
Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Anotace
 Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s
daní z nabytí nemovitých věcí a daní z bezúplatných příjmů
(předmět daně, plátci daně, sazby pro výpočet daně, základ
daně, termíny přiznání a placení daně, osvobození od
daně) a ověřují si své znalosti.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Metodické pokyny
 Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke
zkoušení.
 Na konci prezentace jsou otázky se správným řešením.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Daň z nabytí nemovitých věcí
 do 31. 12. 2013 nazvanou jako daň z převodu nemovitostí
 převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo
přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou
včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Předmět daně z nabytí nemovitých věcí
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí
vlastnického práva k nemovité věci, která je:
 pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou
nacházejícími se na území České republiky
 právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na
území České republiky
 spoluvlastnickým podílem na nemovité věci
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Předmět daně z nabytí nemovitých věcí
 daň se také platí při výměně nemovitostí
 výměna se považuje za jeden převod a daň se vybere z
převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší
 v případě nabytí nemovitosti darováním se z nemovitostí, které
se nacházejí na území České republiky, vybere daň bez ohledu
na státní občanství nebo bydliště převodce
 z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí, se daň neplatí,
pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Plátci daně z nabytí nemovitých věcí
 daň z nabytí nemovitých věcí platí nejčastěji převodce
(prodávající), přičemž nabyvatel (kupující) je v tomto
případě ručitelem
 kupující
(nabyvatel)
platí
daň
v
případech
nabytí
nemovitých věcí při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle
zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v
insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve
veřejné dražbě
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Plátci daně z nabytí nemovitých věcí
 daň může také platit převodce i nabyvatel zároveň, jde-li o
výměnu nemovitostí
 výměna se považuje za jeden převod a převodce i
nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně
 daň se vybere z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Základ daně z nabytí nemovitých věcí
 základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací
hodnota snížená o uznatelný výdaj
Nabývací hodnotou je:
a) sjednaná cena
b) srovnávací daňová hodnota
c) zjištěná cena
d) zvláštní cena
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Základ daně z nabytí nemovitých věcí
Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala
skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých
věcí
Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně
zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující
zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou
daňového přiznání.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Sazba a výpočet daně z nabytí nemovitých věcí

sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %
 daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin
základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny
nahoru a sazby daně
 daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 200Kč
 výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem
státního rozpočtu
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník
povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru
nemovitostí proveden vklad
 poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a
uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje
týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a
stavebně technických parametrů nemovité věci
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí
nemovitých věcí
 poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí
prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny
 záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatná
v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového
přiznání
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Daň z bezúplatných příjmů
 od 1. 1. 2014 zanikl zákon č. 357/1992 Sb. o dani
dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
 daň dědická a darovací byla začleněna do zákona o
daních z příjmů (ZDP)
 byl
zde zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který
zahrnuje právě příjmy získané dědictvím a darováním
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Vybrané osvobozené bezúplatné příjmy
 veškeré příjmy z dědictví (bez ohledu na vztah dědice a
zůstavitele)
 bezúplatné příjmy na humanitární či charitativní účely
 bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a vedlejší
 bezúplatné příjmy od osoby, se kterou příjemce daru žil
nejméně po dobu jednoho roku
 bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota
nedosahuje 15 000 Kč
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Daň z bezúplatných příjmů - darovací daň
 daň darovací - daň z bezúplatného příjmu (plnění) je od
1.1.2014 upravena v zákoně o daních z příjmů
 touto daní je zdaňováno mimo jiné (tedy nejenom)
bezúplatné nabytí majetku z dárce na obdarovaného
prostřednictvím darovací smlouvy
 poplatníkem daně je obecně nabyvatel majetkových
hodnot, tedy obdarovaný
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Daň z bezúplatných příjmů - darovací daň
 předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí příjmů
(plnění, majetku včetně nemovitostí) na základě právního
úkonu, a to bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění
 daňové přiznání k dani darovací (dani z bezúplatného
příjmu) se podává do 31.3. následujícího kalendářního roku
od nabytí majetku
 výše daně darovací je shodná s daní z příjmu, tj. 15% u
fyzických osob a 19% u právnických osob
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Osvobození od daně z bezúplatných příjmů
 od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci)
 v linii vedlejší (sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř )
 osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho
roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně
hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o
domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (typicky
druh a družka, pokud splňují tyto zákonné předpoklady)
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Otázky
1. Jak se nyní jmenuje dřívější daň darovací?
daň z bezúplatných příjmů (je součástí daně z příjmů)
2. Jaká je sazba daně z nabytí nemovitých věcí?
4%
3. Kolik platí vnuci darovací daň (bezúplatné příjmy)
neplatí nic, jsou od daně osvobozeny
4. Kdy musíme podat daňové přiznání k dani darovací (dani z
bezúplatného příjmu?
do 31.3. následujícího kalendářního roku od nabytí majetku
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Otázky
5. Jak se nyní jmenuje dřívější daň z převodu nemovitostí?
daň z nabytí nemovitých věcí
6. Jaká je sazba daně darovací (z bezúplatných příjmů)?
je shodná s daní z příjmu, tj. 15% u FO a 19% u PO
7. Co jsou to uznatelné výdaje u daně z nabytí nemovitých věcí?
je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za
znalecký posudek
4. Co je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí?
je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315
Zdroje
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 97880-87204-61-0.
Http://www.mesec.cz. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z:
http://www.mesec.cz/dane/dan-z-nemovitych-veci/pruvodce/dan-zprevodu-nemovitosti/
Http://www.finance.cz. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/majetkove-dane/dan-z-prevodunemovitosti/
Http://www.uplnezneni.cz. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z:
http://www.uplnezneni.cz/zakon/340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitychveci/
Http://www.advokat-zlinsko.cz. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z:
http://www.advokat-zlinsko.cz/p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkyaktuality/darovac%C3%AD-da%C5%88-z-nemovitostiosvobozen%C3%AD-od-dan%C4%9B-darovac%C3%AD-2013
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315

similar documents