Daň z převodu nemovitostí a daň z nabytí

Report
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
4. prosince 2013
1.
2.
3.
2
Daň zdaňující úplatný transfer nemovitých
věcí
Daň z převodu nemovitostí
Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z převodu nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
3
1993 – 2013
od 2014
Daň z převodu
nemovitostí
Daň z nabytí
nemovitých věcí
Daň z převodu nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů
prvky daně z převodu nemovitostí
A.
B.
C.
D.
E.

4
subjekt
předmět
základ
Sazba
(výpočet, rozpočtové určení)
správa daně z převodu nemovitostí
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

poplatník
◦ převodce
◦ nabyvatel
◦ převodce i nabyvatel

ručitel
◦ nabyvatel
5
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6
úplatný převod nebo přechod vlastnictví
k nemovitostem v ČR
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
7

stanoven valoricky

cena sjednaná

cena zjištěná
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
8

poměrná lineární

4%
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

jednorázová daň

povinnost podat daňové přiznání
◦ převod
◦ přechod

splatnost
◦ ve lhůtě pro podání daňového přiznání
9
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


I.
II.
10
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí
vyhláška č. …/2013 Sb., k provedení
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí
nemovitých věcí
konstrukční prvky daně z nabytí nemovitých
věcí
správa daně z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
11
Subjekt
Předmět
Základ
Sazba
(Výpočet)
(Rozpočtové určení)
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

koupě nebo směna
◦ převodce
 nabyvatel je ručitelem
◦ nabyvatel
 pokud se tak dohodnou ve smlouvě

ostatní případy
◦ nabyvatel
12
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


úplatné nabytí vlastnického práva k taxativně
vyjmenovaným nemovitým věcem nacházejícím
se na území České republiky
také nabytí na základě
◦ zajišťovacího převodu práva
◦ úplatného postoupení pohledávky zajištěné
zajišťovacím převodem práva



13
fikce nabytí vlastnického práva
definice úplaty
vyloučení z předmětu
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje
zvláštní
cena
• taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad
nemovité věci do obchodní korporace atd.)
• vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě
sjednaná
cena
srovnávací
daňová
hodnota
• výlučnost sjednané ceny
• vyšší než sjednaná cena
• srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty
• není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota
zjištěná
cena
14
• výlučnost zjištěné ceny
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

poměrná lineární

§4
15
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

součin
◦ zaokrouhleného základu
◦ sazby
16
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17
příjem státního rozpočtu
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
A.
B.
C.
D.
18
Správce daně
Daňové přiznání
Splatnost daně
Zvláštní ustanovení pro správu daně
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

orgány Finanční správy České republiky

místní příslušnost
19
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

nemovité věci evidované v katastru nemovitostí
◦ povinnost podat daňové přiznání do konce třetího
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl
v katastru proveden vklad

nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí
◦ povinnost podat daňové přiznání do konce třetího
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci

20
přílohy daňového přiznání
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

podle daňového řádu
◦ v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného
daňového přiznání

21
výjimka z placení (a stanovení) daně
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny
22
Sjednaná cena ≥ srovnávací
daňová hodnota
Srovnávací daňová hodnota
> sjednaná cena
Platební výměr na daň i zálohu
Platební výměr na daň i zálohu
Vyměřená záloha
= tvrzená záloha
Vyměřená záloha
 tvrzená záloha
Vyměřená záloha
= tvrzená záloha
Vyměřená záloha
 tvrzená záloha
Platební
výměr se
založí do
spisu
(možnost
doručení
na žádost)
Platební
výměr se
doručí
Platební
výměr se
doručí
Platební
výměr se
doručí
Platba rozdílu
záloh v
náhradní lhůtě
30 dnů od
doručení
platebního
výměru
Platba rozdílu
mezi daní a
zálohou ve lhůtě
30 dnů od
doručení
platebního
výměru
Platba rozdílu
záloh v náhradní
lhůtě 30 dnů od
doručení
platebního
výměru
Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
23
Daň z převodu nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

similar documents