Wspołpraca z Poradnią Psychologiczno

Report

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie ramowego statutu poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej,
 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych,


Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U z 2010 r.
nr 228, poz. 1487).



w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach ,
szkołach i oddziałach oraz ośrodkach,
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
ogólnodostępnych lub integracyjnych,
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia,
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
które mogą wynikać z:
z niepełnosprawności;
z niedostosowania społecznego;
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
ze szczególnych uzdolnień;
ze specyficznych trudności w uczeniu się;
z zaburzeń komunikacji językowej;
z choroby przewlekłej;
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
z niepowodzeń edukacyjnych;
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą












Udzielana jest:
 Uczniom
 Rodzicom
 Nauczycielom
Udzielana jest przez:
 Nauczycieli
 Specjalistów
 Pracowników PPP,
 Organizacje pozarządowe



Funkcjonowanie percepcyjno- poznawcze
Funkcjonowanie zdrowotne
Funkcjonowanie społeczne







Zgłoszenie do Dyrektora placówki konieczności podjęcia działań
związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną ( lista
uczniów)
Powołanie zarządzeniem Dyrektora zespołów ds. pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, wyznaczenie koordynatorów
Koordynator wyznacza termin spotkania Zespołu
Dyrektor / koordynator zawiadamia rodziców o terminie
spotkania,
Spotkanie zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Pisemne powiadomienie rodziców o ustalonych formach pomocy
psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia /zadanie dyrektora?
W spotkaniach zespołu może uczestniczyć :
 na wniosek dyrektora przedstawiciel Poradni PsychologicznoPedagogicznej
 na wniosek rodzica - inne osoby






Lista uczniów zgłoszonych do pomocy psychologicznopedagogicznej
Zarządzenie dyrektora dot. powołania Zespołów
Zawiadomienie rodziców o zaleceniach Zespołu
KIPU, PDW, IPET
Oświadczenie o zgodzie i rezygnacji rodziców z pomocy
psychologiczno- pedagogicznej
Wniosek dyrektora do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w
sprawie wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu
/na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej/
Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:



tworzy Zespół w skład, którego wchodzą nauczyciele uczący
ucznia, wychowawcy i specjaliści,
wyznacza koordynatora, osobę koordynującą pracę Zespołu,
prace kilku Zespołów może koordynować jedna osoba,
na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby
i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w których poszczególne formy będą
realizowane (z uwzględnieniem godzin wynikających z art. 42
KN),
Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:




informuje na piśmie rodziców ucznia (albo pełnoletniego
ucznia),
o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi
danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny
efektywności tej pomocy, dokonanej przez Zespół,
informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,
wyznacza w przypadku braku doradcy zawodowego,
nauczyciela planującego i realizującego zadania w tym zakresie.





rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia oraz planują sposób ich
zaspokajania,
dokonują obserwacji mających na celu rozpoznanie
u uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się,
rozpoznają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz planują
wsparcie ich rozwoju,
informują dyrektora o uczniu, który wymaga pomocy psychologiczno
– pedagogicznej,
prowadzą doradztwo edukacyjno – zawodowe (w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej).





Prowadzi spotkanie, kieruje pracami zespołu
Przedstawia dyrektorowi zalecane przez zespół formy, sposoby i
okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Wspólnie z członkami zespołu wypełnia kartę indywidualnych
potrzeb ucznia, tworzy PDW, IPET
Zwołuje zebrania zespołu, podając cel spotkania
Nawiązuje kontakty z innymi specjalistami, PPP, organizacjami
pozarządowymi





ustalenie zakresu w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno –
pedagogicznej,
zakładanie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
określenia zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi
pomocy,
planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego i
sposobu jego realizacji,
opracowanie dla ucznia, na podstawie ustalonych przez dyrektora
form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy oraz wymiaru
godzin poszczególnych form pomocy, Planu Działań Wspierających,
lub w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno –
Terapeutycznego,




dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi, efektywności realizowanych
zajęć po zakończeniu jej udzielania, w danym roku szkolnym – przed
opracowaniem arkusza organizacji na rok następny,
dokonanie wcześniejszej oceny efektywności pomocy psychologiczno
– pedagogicznej na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego
ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia, a w przypadku klasy
terapeutycznej – wychowawcy tej klasy,
sformułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy
z uczniem, form, sposobów, okresów udzielania uczniowi dalszej
pomocy,
podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych,



KIPU – na podstawie orzeczenia ( z wyjątkiem orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego), opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub poradni specjalistycznej, diagnozy szkolnej
PDW – na podstawie orzeczenia ( z wyjątkiem orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego), opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub poradni specjalistycznej, diagnozy szkolnej
IPET - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
(uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i
znacznym, niedostosowani społecznie , zagrożeni niedostosowaniem
społecznym)

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły,

Oznaczenie grupy, oddziału

Informacje dotyczącą:

Orzeczenia o potrzebie:
 indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,
 indywidualnego nauczania,

Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej
 (Należy podać numer i datę wystawienia orzeczenia/opinii)


Diagnozę medyczną,
Rozpoznanie dokonane przez Zespół wskazujące na objęcie ucznia
pomocą psychologiczno – pedagogiczną.




Po każdym spotkaniu przedstawia się dyrektorowi.
Dołącza się ją do dokumentacji badań i czynności uzupełniających zgodnie
z rozporządzeniem o dokumentacji przebiegu nauczania.
Po zakończeniu uczęszczania ucznia do szkoły oraz w przypadku przejścia
ucznia do innej szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymują
oryginał karty, a w dokumentacji przebiegu nauczania pozostaje kopia.
Za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia kopia karty jest przekazana do
szkoły, do której uczeń został przyjęty.



Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

obszary, w których uczeń wymaga wsparcia,

zdolności i umiejętności ucznia,
Zalecane przez zespół formy sposoby i okresy udzielania pomocy,
Ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okresy udzielania pomocy oraz
wymiar godzin,

(wpisuje dyrektor szkoły co potwierdza własnoręcznym podpisem)

Ocenę efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

Terminy spotkań Zespołu,

Podpisy osób biorących udział w spotkaniach Zespołu.


Plan Działań Wspierających konstruuje się dla ucznia
w przypadku posiadania przez ucznia innego niż orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego orzeczenia lub opinii, na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia.
Dla ucznia zakłada się Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
Zespół

Analizuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Opracowuje IPET

Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny konstruowany jest
dla ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
na podstawie rozpoznania przeprowadzonego przez Zespół.
Rozpoznanie powinno mieć formę wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia,
Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego nie zakłada się
Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów

Formy i metody pracy z uczniem




Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin
Działania wspierające rodziców ucznia, zakres współdziałania z
PPP, innymi placówkami
Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne
Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów
w realizacji zadań

Metryczkę z danymi ucznia

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego



Opracowane wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia
Rodzaj i zakres działań nauczycieli i specjalistów
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych- sposób realizacji programu
nauczania lub jego elementów na podstawie analizy przewidywanych
osiągnięć zawartych w programie

Dostosowanie sposobów sprawdzania wiadomości i oceniania

Formy i metody pracy z uczniem- procedury osiągania celów

Formy, sposoby oraz wymiar godzin udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej ustalonej przez dyrektora (np. wykaz zajęć
nadobowiązkowych)

Działania wspierające rodziców

Uwagi dodatkowe

Sposoby monitoringu i ewaluacji programu oraz informacje na temat
modyfikacji IPET

Informacje o zatwierdzeniu IPET-u przez Zespół

Może być opracowany dla grupy uczniów mających jednorodne
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne

Określa cele do osiągnięcia

Formy i sposoby pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Metody pracy z uczniem

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

Działania wspierające rodziców ucznia

Zakres współdziałania z PPP, innymi placówkami
FORMY POMOCY
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ





Uczniowie wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia wymagające
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych
potrzeb. posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym
specjalistycznej, zalecającą objęcie ich nauką w tej klasie.
Zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
Metody i formy realizacji programów nauczania są dostosowane
do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych
i psychofizycznych uczniów.
Maksymalna liczba uczniów – piętnastu.
Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.




Organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Podczas zajęć nauczyciele powinni stosować aktywne metody
nauczania.
Liczebność grupy maksymalnie osiem osób.
Czas trwania zajęć – 45 minut.



Organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce
i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Liczebność grupy do ośmiu uczniów.
Czas trwania zajęć – 45 minut.



Zajęcia organizowane są dla uczniów z
zaburzeniami mowy.
Liczba uczestników do 4 uczniów.
Czas trwania – 60 minut.



Organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Liczebność grupy nie powinna być większa niż 5 uczniów.
Czas trwania zajęć – 60 minut.



Organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i
zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
społeczne.
Liczba uczestników do 10 uczniów.
Czas trwania zajęć - 60 minut.


Organizowane są w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych
metod pracy.

Prowadzone są dla uczniów, rodziców i nauczycieli przez innych
nauczycieli, wychowawców i specjalistów.


Dyrektor musi powołać Zespoły, które ustalą zakres pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, określą zalecane formy,
sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy, uwzględniając
zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych ucznia i rozpoznanie jego indywidualnych
możliwości psychofizycznych.
W przypadku uczniów, którzy już byli objęci pomocą
psychologiczno – pedagogiczną, zespoły najpierw powinny
dokonać oceny efektywności udzielonej pomocy.

Dyrektor musi ustalić formy, sposoby, okresy udzielania uczniom
pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin
poszczególnych form pomocy, na podstawie zaleceń
wypracowanych przez Zespoły.

Zespoły opracują dla uczniów Plany Działań Wspierających.
DZIAŁANIA
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO
- PEDAGOGICZNEJ



Diagnoza : badania psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne,
neuropsychologiczne,
Konsultacje lekarskie
Orzecznictwo : Zespoły orzekające w Poradni





Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie,
zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej
stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowanie przedszkolnego,
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i
młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od
chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
zwane dalej „opiniami”





Udział w Zespołach działających w placówkach oświatowych,
Konsultacje dla nauczycieli,
Konsultacje dla koordynatorów,
Konsultacje dla nauczycieli prowadzących różne formy pomocy
psychologiczno- pedagogicznej,
Konsultacje dla rodziców













Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?
Gotowość szkolna
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Motywowanie uczniów do nauki
Budowanie autorytetu nauczyciela
Odpowiedzialność prawna nauczyciela
Praca z uczniem zdolnym
Jak współpracować z rodzicami
Ocena opisowa
Ocenianie kształtujące
Jak analizować opinie i orzeczenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej






Gotowość szkolna
Przygotowanie dziecka do przedszkola
Jak motywować dziecko do samodzielnej nauki
Kary i nagrody
Problemy wieku dorastania
Co robić, aby zapobiegać zachowaniom trudnym u mojego
dziecka?
ZAJĘCIA
DLA UCZNIÓW
Prowadząca:
Dominika Wołek - psycholog
49
Prowadząca:
Elżbieta Rosińska
Prowadząca:
Dominika Wołek
Prowadzący:
Monika Gromadzińska- Miszczak
Agnieszka Galas
Prowadzący:
Monika Gromadzińska- Miszczak
Prowadzący:
Monika Gromadzińska- Miszczak
Realizatorzy:
Małgorzata Skulska- pedagog
Anna Podrażka- psycholog
Realizator:
Janina Tomczyk - logopeda
Realizator:
Janina Tomczyk - logopeda
Prowadzący:
Janina Tomczyk
Agnieszka Karbowiak
Prowadzący:
Maja Przyborska – Olech - pedagog
Anna Podrażka - psycholog
Realizatorzy: Monika Gromadzińska- Miszczak – oligofrenopedagog
Janina Tomczyk- logopeda
Agnieszka Karbowiak- logopeda
Realizator:
Maryla Żywiałkowska - psycholog
Prowadzący:
Agnieszka Wierzejska
Prowadzący:
Agnieszka Galas
Dominika Wołek
Prowadzący:
Agnieszka Galas
Dominika Wołek
Prowadzący:
Monika Kiczyńska - pedadog
Piotr Hryniewicz – psycholog
Prowadzący:
Małgorzata Skulska
Maja Przyborska- Olech
Monika Gromadzińska- Miszczak

similar documents