Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_

Report
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
PO KL 2007 - 2013
Informacje ogólne
Środki finansowe zaangażowane w realizację
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
latach 2007 – 2013:
-
-
14,43% całości środków przeznaczonych na realizację
programów operacyjnych, tj. 11 420 207 059 Euro
Poziom krajowego współfinansowania – 15%
tj. 1 713 031 059 Euro
Informacje ogólne
Przeznaczenie alokowanych środków:
-
ok. 60% na wsparcie realizowane przez regiony
ok. 40% wdrażane sektorowo na poziomie centralnym
przez odpowiednie resorty
Informacje ogólne


-
-
Instytucja Zarządzająca – Minister właściwy
ds. rozwoju regionalnego.
Dla komponentu regionalnego PO KL w
województwie podlaskim:
Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku.
Informacje ogólne
Cel Programu Operacyjnego Kapitał ludzki (PO KL):
Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów
ludzkich poprzez:
 Wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników
 Podniesienie poziomu wykształcenia
 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 Wsparcie dla budowy struktur administracyjnych
państwa
 Zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej
Informacje ogólne
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z
10 Priorytetów realizowanych równolegle na
poziomie centralnym i regionalnym
Informacje ogólne
Priorytety realizowane centralnie:
-
-
-
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujących
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V – Dobre rządzenie
Informacje ogólne
Priorytety realizowane na szczeblu
regionalnym:
-
-
-
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach
Priorytet X – Pomoc techniczna
Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna
Cel Priorytetu:
 Upowszechnienie idei równego traktowania w
dostępie do zatrudnienia, godzenie życia
zawodowego i rodzinnego, zwalczanie przejawów
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia
 Eliminacja barier w dostępie do zatrudnienia,
podnoszenie poziomu integracji społecznej,
promowanie mobilności geograficznej i
zawodowej oraz zapewnienie korzystnego bilansu
migracyjnego zasobów ludzkich
Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna
Działanie 1.1 – Wsparcie systemowe instytucji
rynku pracy
Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Forma płatności: brak płatności (środki zapewnione w ramach limitu
wydatków budżetu państwa)
Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej
Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Forma płatności: brak płatności (środki zapewnione w ramach limitu
wydatków budżetu państwa)
Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna
Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Forma płatności: w przypadku projektów konkursowych – zaliczka dla
beneficjenta
1.3.1 – Projekty na rzecz społeczności romskiej – projekty konkursowe
Typ realizowanych projektów: działania z zakresu zatrudnienia, edukacji,
integracji społecznej i zdrowia, przyczyniające się do aktywizacji społeczno –
zawodowej społeczności romskiej
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz
godzenia życia zawodowego i rodzinnego – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna
1.3.3 – OHP – projekty systemowe
Typ realizowanych projektów:
 Projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży
w wieku 15-25 lat kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez OHP;
 Ekspertyzy, badania i analizy diagnozujące potrzeby młodzieży w zakresie
aktywizacji zawodowej oraz badające efektywność podejmowanych form
wsparcia
 Podnoszenie kwalifikacji kadr OHP
Typ beneficjentów: Ochotnicze Hufce Pracy
-
1.3.4 – Centralny Zarząd Służby Więziennej – projekty systemowe
Typ realizowanych projektów (m.in..):
 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób
pozbawionych wolności
 Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
(przygotowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności do zatrudniania i
integracji ze społeczeństwem)
Typ beneficjentów: Centralny Zarząd Służby Więziennej
-
Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna
1.3.5 – Ministerstwo Sprawiedliwości – projekty systemowe
Typ realizowanych projektów (m.in.):
 Wspierające integrację zawodową i społeczną osób przebywających w zakładach
poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich
 Podnoszenie kwalifikacji kluczowych pracowników zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich w zakresie przygotowania osób przebywających w
zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich do zatrudniania i
integracji ze społeczeństwem
Typ beneficjentów: Ministerstwo Sprawiedliwości
-
1.3.6 – PFRON – projekty systemowe
Typ realizowanych projektów (m.in.):
 Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
 Kampanie informacyjne skierowane m.in.. Do pracodawców w celu zachęcanie
ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych
Typ beneficjentów: PFRON
-
Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna
1.3.7 – Projekty skierowane do pracowników migrujących – projekty
systemowe
Typ realizowanych projektów:
 Projekty badawcze dot. Systemów dopuszczania migrantów do polskiego
rynku pracy
 Kampanie informacyjno – promocyjne na temat możliwości pracy i życia w
Polsce, skierowane do pracowników migrujących z i do Polski (działania
medialne oraz opracowanie szeregu materiałów informacyjnych)
Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
-
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Cel Priorytetu:
 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał
ludzki przedsiębiorstw oraz poprawa jakości i
dostępności usług szkoleniowo-doradczych
wspierających rozwój przedsiębiorczości
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Forma płatności: w przypadku projektów konkursowych – zaliczka dla
beneficjentów, w przypadku projektów systemowych – dotacja rozwojowa dla
PARP
2.1.1 – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty
konkursowe
Typ beneficjentów: przedsiębiorca; podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju
zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędący
przedsiębiorcą
-
2.1.2 – Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności – projekty konkursowe
realizowane przez partnerów społecznych
Typ beneficjentów: partnerzy społeczni (reprezentatywne organizacje związkowe i
reprezentatywne organizacje pracodawców)
-
2.1.3 – Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych
pracowników i przedsiębiorstw – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A.
-
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.2 – Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
Forma płatności: dotacja rozwojowa dla PARP
Typ beneficjentów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
-
2.2.1 – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe
-
2.2.2 – poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych – projekty
systemowe
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.3 – Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz
poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Forma płatności: Projekty systemowe realizowane przez Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof.. J. Nofera w
Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia – dotacja rozwojowa; projekty systemowe
realizowane przez Ministra Właściwego ds.. Zdrowia, Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia – środki zapewniane w ramach limitu środków
budżetu państwa.
2.3.1 – Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych – projekty
systemowe
Typ beneficjentów: Instytut Medycyny Pracy im. Prof.. Dr med.. Jerzego Nofera
w Łodzi
-
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
2.3.2 – Doskonalenie zawodowe kadr medycznych – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w
zakresie procesu specjalizacyjnego lekarzy deficytowych specjalności oraz
kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów medycznych;
Minister właściwy ds.. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych – w
zakresie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych
-
2.3.3 – Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia – projekty
systemowe
Typ beneficjentów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
(projekty wspierające proces akredytacji); Narodowy Fundusz Zdrowia
(projekty dot. szkoleń kadry zarządzającej szpitali oraz dysponentów środków
publicznych w sektorze ochrony zdrowia oraz rozwoju standardów
kwalifikacji dla kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia
-
Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty
Cel Priorytetu:
 Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia
i szkolenia odpowiadających warunkom
gospodarki opartej na wiedzy
Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty
Działanie 3.1 – Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie
Forma płatności: projekty ministra właściwego ds.. oświaty i wychowania oraz
projekty kuratoriów oświaty – brak płatności (środki zapewnione w ramach
limitu wydatków budżetu państwa)
3.1.1 – Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i
badań systemu oświaty – projekty systemowe
Typ beneficjentów: minister właściwy ds.. oświaty i wychowania, Instytut Badań
Edukacyjnych, Centrum Informatyczne Edukacji
-
3.1.2 – Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty
systemowe
Typ beneficjentów: minister właściwy ds.. oświaty i wychowania, kuratorzy
oświaty
-
Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty
Działanie 3.2 – Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe
Forma płatności: brak płatności (środki zapewnione w ramach limitu wydatków
budżetu państwa
Typ beneficjentów: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjentów (dotacja
rozwojowa), projekty systemowa – brak płatności (środki zapewnione w ramach
limitu wydatków budżetu państwa)
3.3.1 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty
systemowe
Typ beneficjentów: minister właściwy ds. oświaty i wychowania
-
3.3.2 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty
konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
-
Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty
3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Minister właściwy ds.. oświaty i wychowania, Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli
-
3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
-
Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty
Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez
całe życie
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjentów (dotacja
rozwojowa), projekty systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach
limitu wydatków budżetu państwa)
3.4.1 – Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty
systemowe
Typ beneficjentów: Minister właściwy ds.. oświaty i wychowania
-
3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Minister właściwy ds.. oświaty i wychowania, krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
-
3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty
konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
-
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i
nauka
Cel Priorytetu:
 Podwyższanie jakości funkcjonowania instytucji
szkolnictwa wyższego
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i
nauka
Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjentów (dotacja
rozwojowa), projekty systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach
limitu wydatków budżetu państwa)
4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – projekty
konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
-
4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu
dla gospodarki opartej na wiedzy – projekty systemowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
-
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i
nauka
4.1.3 – Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem
wyższym – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Minister właściwy ds.. szkolnictwa wyższego –
Departament Strategii
-
Działanie 4.2 – Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym – projekty
konkursowe
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet V – Dobre rządzenie
Cel Priorytetu:
 Podniesienie potencjału administracji publicznej
i wymiaru sprawiedliwości w obszarze
stanowienia prawa oraz wzmacniania zdolności
do świadczenia wysokiej jakości usług
Priorytet V – Dobre rządzenie
Działanie 5.1 – Wzmocnienie potencjału administracji rządowej
Forma płatności: brak płatności (środki zapewnione w ramach limitu wydatków
budżetu państwa); projekty systemowe KSAP – dotacja rozwojowa
5.1.1 – Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji
kadr – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
-
5.1.2 – Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym
– projekt systemowy
Typ beneficjentów: Ministerstwo finansów
-
5.1.3 – Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP – projekt systemowy
Typ beneficjentów: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
-
Priorytet V – Dobre rządzenie
Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjentów, projekty
systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach limitu wydatków
budżetu państwa)
5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej –
projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych
-
5.2.2 – Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji
samorządowej – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
-
5.2.3 – Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych – projekty
konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych
-
Priorytet V – Dobre rządzenie
Działanie 5.3 – Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Forma płatności: brak płatności (środki zapewnione w ramach limitu wydatków
budżetu państwa)
Typ beneficjentów: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości;
Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej)
Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjenta, projekty
systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach budżetu państwa)
5.4.1 – Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora (NGO) – projekty
systemowe
Typ beneficjentów: Minister właściwy ds.. pracy – Departament Pożytku
Publicznego
-
Priorytet V – Dobre rządzenie
5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjenta, projekty
systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach budżetu państwa)
5.5.1 – Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego – projekty systemowe
Typ beneficjentów: Minister właściwy ds.. pracy – Departament Dialogu i
Partnerstwa Społecznego
-
5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego – projekty
konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty
dla wszystkich
Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków
dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjenta, projekty
konkursowe WUP – brak płatności (zwiększenie limitu wydatków w ramach
budżetu JST, projekty systemowe PUP – zwiększenie limitu środków Fundusz
Pracy przez dysponenta Funduszu Pracy
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty
dla wszystkich
6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy – projekty konkursowe
Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
-
6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie –
projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
Typ beneficjenta: powiatowe urzędy pracy; wojewódzkie urzędy pracy w zakresie
zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy,
zgodne z zakresem kompetencji
-
6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe
Typ beneficjenta: powiatowe urzędy pracy
-
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty
dla wszystkich
Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do
tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących
rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty
dla wszystkich
Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Cel Działania: Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności
przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich
poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych
oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc
pracy na obszarach wiejskich.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Cel działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i
umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
Forma płatności: projekty systemowe OPS i PCPR – zaliczka dla
beneficjentów, projekty systemowe ROPS – brak płatności
(środki zapewnione w budżecie JST)
Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej
7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe
Typ beneficjentów: ośrodki pomocy społecznej
-
7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe
Typ beneficjentów: powiatowe centra pomocy rodzinie
-
7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej – projekty systemowe
Typ beneficjentów: regionalne ośrodki polityki społecznej
-
Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej
Cel Działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
-
7.2.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Cel Działania: Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji
społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju
kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjenta
Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet VIII – Regionalne kadry
gospodarki
Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób
pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjentów, projekty
systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach budżetu JST)
8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych); przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w
zakresie szkoleń; osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność
szkoleniową; osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową
-
-
8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz
adaptacyjności
Typ beneficjentów: partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki
zawodowe)
-
8.1.4 – Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe
Typ beneficjentów: jednostka organizacyjna samorządu województwa
wskazana przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania
-
Priorytet VIII – Regionalne kadry
gospodarki
Działanie 8.2 – Transfer wiedzy
Cel działania: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R
z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka, projekty systemowe – brak
płatności (środki zapewnione w ramach budżetu JST)
8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw –
projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe
Typ beneficjentów: jednostka organizacyjna samorządu województwa wskazana
przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania
-
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Cel Działania:
 tworzenie warunków równych szans edukacyjnych,
 wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji
systemu oświaty,
 ukierunkowanie na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie
zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia
Forma płatności: projekty konkursowe – zaliczka dla beneficjentów, projekty
systemowe – brak płatności (środki zapewnione w ramach budżetu JST)
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych – projekty konkursowe
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
-
9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych –
projekty systemowe
Typ beneficjentów: jednostka organizacyjna samorządu województwa wskazana
przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania
-
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego
Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie
zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu
zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu
ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i
dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako
czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej
nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do
wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą
kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz
zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na
rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na
rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców
obszarów wiejskich.
Forma płatności: zaliczka dla beneficjentów
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)

similar documents