Informatyzacja Zasobu

Report
Informatyzacja Zasobu – podstawy teoretyczne: „wtyczki”,
„repozytoria” i hurtownie danych – jak odróżnić prawdę od
mitu
Informatyzacja Zasobu – prezentacja aktualnej
funkcjonalności oprogramowania
Informatyzacja Zasobu - koncepcja realizacji i
wykorzystaniem istniejących materiałów
Karol Kaim
Celem głównym jest utworzenie kopii zasobu ODGiK oraz
informatyzacja tego zasobu polegająca na rejestracji całości
dokumentacji ODGiK w bazie danych.
Utworzenie kopii zasoby jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym.
Rozwiązanie nowoczesne powinno uwzględniać co najmniej dodatkowo:
• założenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
• interoperacyjność
•harmonizację
•możliwość kontroli i aktualizacji bazy danych
•stopniową automatyzację wydawania materiałów dla wykonawców
Karol Kaim
Zintegrowany system informacji o
nieruchomościach
Art. 24b.1. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze
starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz
Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw
środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego
oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system
informacji o nieruchomościach, będący systemem
teleinformatycznym, umożliwiający w szczególności:
Zintegrowany system informacji
o nieruchomościach
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji
gruntów i budynków;
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju
spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między
ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi
jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy
podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów
gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów
publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów
elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w
poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla
innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach;
Zintegrowany system informacji
o nieruchomościach
4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których
mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi
zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a
także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji
gruntów i budynków;
6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych
ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich
ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań
statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodarczego,
planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości,
kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;
7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i
budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
Podstawowe zadania organów publicznych:
Odpowiedzialność (na podstawie odrębnych przepisów) za
gromadzenie, aktualizacje lub udostępniane danych
przestrzennych:
 wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających
interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz,
harmonizację zbiorów danych przestrzennych
 tworzenie, aktualizacja i udostępnine zbiorów metadanych
Tworzenie i utrzymanie sieci infrastruktury obejmującej usługi
danych przestrzennych.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o informacji przestrzennej
Możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz
interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej
interwencji manualnej w taki sposób, aby wynik był spójny a
wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została
zwiększona
Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych to działanie o
charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające
na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów
oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego
wykorzystania.
Cele
zabezpieczenie danych będących w
zasobie
 usprawnienia obsługi petentów
 gwarancję przekazania wykonawcy prac
wszystkich dostępnych w zasobie
materiałów
 sprawny dostęp do zinformatyzowanych
danych

Założenia projektu
Zdefiniowanie zakresu informatyzowanych
dokumentów
 Zdefiniowanie co jest dokumentem

(najmniejsza porcja informacji)
Do jakich obiektów powinny się odnosić
dokumenty (jak opisywać, odnosić się do nich – problem OT)
 W jaki sposób baza będzie zarządzana
 Aktualizacja zinformatyzowanego zasobu
 Korekty, walidacja, kontrola

Zakres informatyzacji

Dokumenty zgromadzone w PODGiK
stanowiące zasób geodezyjny
Dokumenty będące dowodem zmian w
ewidencji gruntów
 Dokumenty będące dowodem zmian na
mapie zasadniczej
 Mapy, orta, zarysy

Dokument – czyli najmniejsza porcja informacji
musi posiadać swój unikalny identyfikator
(numer dokumentu) i należy go precyzyjnie
zdefiniować na początku prac
Dokument








Geodezyjny operat jednostkowy (np.
podziałowy, inwentaryzacyjny)
Określona część operatu np. ZB, ZU, OT
Pojedynczy szkic obszernego operatu
Arkusz mapy
Wykaz zmian gruntowych
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Decyzja administracyjna
Teczka sprawy
Należy stworzyć zasady definiowania co jest
najmniejszą porcją informacji, ale ostateczno
decyzja powinna spoczywać na osobie
rejestrującej dokumentację w bazie – materiały
nietypowe
Każdy dokument rejestrowany w bazie
powinien mieć odniesienie do obszaru
na mapie – zdefiniowany obszar XY
Zalety zdefiniowania obszaru





Łatwość odnajdywania całości
zgromadzonych dokumentów dla
konkretnego miejsca
Uniezależnienie się od działek, obrębów,
gmin
Możliwość zapytań georelacyjnych
Znaczne ułatwienie obsługi petentów
Zapewnienie wydania wszystkich
materiałów wykonawcy
Informatyzacja (1)
CEL I – utworzenie kopi zasobu



Wykonanie inwentaryzacji wszystkich dokumentów
zgromadzonych w PODGiK stanowiących zasób
geodezyjny lub będące dowodem zmian w
ewidencji gruntów lub na mapie zasadniczej.
Wykonanie skanowania wszystkich dokumentów
będących w zasobie – stanowiących zasób
geodezyjny lub będące dowodem zmian w
ewidencji gruntów lub na mapie zasadniczej
Oczyszczenie i kalibracja map celem podłączania
ich referencyjnie jako tło mapy wektorowej.
Informatyzacja (2)
CEL I – utworzenie kopi zasobu



Utworzenie plików wielostronicowych o
nazwie dokumentu (numerze), osobno dla
każdego dokumentu, zawierającego
wszystkie jego strony
Zintegrowanie utworzonych plików z
rekordami dokumentów w bazie danych
Oracle systemu EWID2007
Stworzenie przestrzeni w bazie danych
Oracle do przechowywania numerycznych
kopii dokumentów (pliki graficzne).
Informatyzacja (3)
CEL I – utworzenie kopi zasobu



Konfigurację bazy danych Oracle w
systemie Ewid2007 do przechowywania
oraz tworzenia kopii bazy operatów w
zadanym przez Zleceniodawcę okresie
czasu.
Wdrożenie procesu aktualizacji kopii
zasobu o nowe operaty
Przeszkolenie pracowników
Informatyzacja (4)
CEL II – informatyzacja zasobu



Każdy dokument przekazany do
zinformatyzowania podlegać będzie
kwalifikacji
Każdy dokument który został
zinformatyzowany zostanie ostemplowany
na ostatniej wewnętrznej stronie okładki
wraz z wpisaniem daty skanowania i osoby
która czynność tę wykonała
Zarejestrowanie w systemie EWID2007
wszystkich brakujących dokumentów
Informatyzacja (5)
CEL II – informatyzacja zasobu



Uzupełnienie brakujących informacji o
dokumentacji (np. zakresy operatów lub
inne atrybuty)
Porównania zakresów operatów prawnych z
atrybutami w bazie EGiB .
Określenie (na podstawie zakresów
dokumentów) konieczne do uzupełnienia
atrybuty danych ewidencyjnych.
Informatyzacja (6)
CEL II – informatyzacja zasobu



Dla dokumentów takich jak szkice, operaty, zarysy,
rastry map wprowadzenie zasięgów terytorialnych
w bazie danych Oracle systemu Ewid2007.
dokonanie selekcji i wyboru tych fragmentów
dokumentów, które będą stanowić użytkowy zbiór
przeznaczony do wydawania wykonawcom prac
geodezyjnych.
utworzy słownik części składowych operatów
charakteryzujący poszczególne fragmenty
dokumentów zbioru użytkowego np.: szkic, wykaz
współrzędnych, protokół graniczny, wykaz zmian,
itd.
Informatyzacja (7)
CEL II – informatyzacja zasobu

Zaprojektowanie i wdrożenie system
tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych bazy danych
zinformatyzowanych operatów wraz ze
zintegrowaną z nimi bazę danych ewidencji
gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej.
System zabezpieczenia bazy danych ma
zapewnić odtworzenie całości bazy w
przypadku awarii sprzętu lub innych
zdarzeń losowych – harmonogram
tworzenia kopii i ich częstotliwość określi
POGDiK.
Funkcjonalność:



Wyszukiwanie dokumentów po zadanych
kryteriach takich jak: położenie, sekcja mapy,
nazwa, numer dokumentu, wskazanie na mapie,
numer działki, data, wartość ze słownika itp.
Wydanie ich w formacie elektronicznej (lub
wydrukowanie) w zależności od potrzeby całości
dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu) lub
poszczególnych jego części z zasobu
użytkowego.
Sporządzenie listy dokumentów spełniających
zadane kryterium celem ich przekazania
wykonawcy prac jako „materiały do
wykorzystania”
Projekt „norweski”
Zadania w projekcie
Zadanie 1 - Organizacja biura projektu
 Zadanie 2 - Wypracowanie standardów
 Zadanie 3 - Dostawa licencji na oprogramowanie
 Zadanie 4 - Dostawa sprzętu komputerowego
 Zadanie 5 - Przetworzenie dokumentacji
 Zadanie 6 - Szkolenia
 Zadanie 7 - Promocja projektu

Projekt „norweski”
Założenia
wypracowanie standardów technicznych,
kompetencyjnych i organizacyjnych w zakresie
funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i
kartograficznej,
 zapewnienie wiarygodnych i aktualnych danych
georeferencyjnych stanowiących część infrastruktury
informacji przestrzennych budowanej zgodnie z
wytycznymi Unii Europejskiej,
 zapewnienie powszechnego dostępu do danych i
usług wykonywanych przez geodezyjną
administrację publiczną z wykorzystaniem Internetu.

W ramach planowania projektu nie można bagatelizować
fundamentalnych problemów które trzeba przewidzieć –
kończy się to katastrofą dla tego projektu (to tylko kwestia
czasu)
Integracja danych w rozumieniu ich
wspólnego przechowywania powinna być
ograniczona do administrującego danymi
(powiat, miasto, województwo…)
Uporządkowanie dokumentów w
PODGiK-ach w rozumieniu ich
numeracji i organizacji jest jednym z
najmniej zunifikowanych zbiorów
geodezyjnych
Zinformatyzowany Ośrodek
powinien podnosić informacyjną
wartość całej bazy danych – a nie
być jedynie zbiorem kopii
dokumentów
Unifikacja tych zbiorów powinna
być rezultatem poprawnie
przeprowadzonej informatyzacji
a nie jej wymogiem
Wdrożenie procesu aktualizacji
kopii zasobu o nowe operaty i
dokumenty wpływające do PODGiK
Zagrożenie przebiegu
informatyzacji w Polsce
sposobiem „LPIS-owym”
Wariant informatyzacji na jaki się zdecyduje
ODGiK – będzie skutkował koniecznością
codziennej weryfikacji tego wyboru dlatego
powinien być dopasowany do każdego z
ODGiK (wspólny szablon – ale wdrożenie
dedykowane dla konkretnego odbiorcy)
Odpowiedzialność za
udostępnienie informacji
wykonawcy spoczywa na ODGiK
– sam system tego nie zapewni
Proponujemy wykorzystanie zeskanowanej dokumentacji, jej
kontroli oraz zaprojektowanie modelu prowadzenia
zinformatyzowanego ODGIK przy pomocy systemu EWID2007
Przejęcie zeskanowanych dokumentów do jednej wspólnej relacyjnej bazy
danych jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym.
Proponujemy więc wykonanie dodatkowo:
•Kontroli zeskanowanej dokumentacji na podstawie istniejących danych
•Spełnienie obowiązku zapewnienia interoperacyjności i harmonizacji
•Zaplanowanie procedur kontroli i aktualizacji bazy danych
•Stworzenie harmonogramu wprowadzenia automatyzacji wydawania
materiałów dla wykonawców
EWID 2007 nie tylko umożliwia
prowadzenie informatycznego
ośrodka „od jutra” - można też
skorzystać z doświadczeń tych
którzy korzystają z niego „dziś”
Czujemy się przygotowani – do zaproponowania
państwu modelu informatyzacji – w sposób
indywidualny – tak by wynik końcowy był
standarodowy i spełniał wszelkie wymogi prawne
techniczne i merytoryczne – zgodne z prawem.
Karol Kaim

similar documents