Nollalternativ i en MKB

Report
Nollalternativ i en
MKB
Elina Baheram
0
Vad innebär nollalternativet?
Nollalternativet för ett projekt definieras i 6:7 p. 4 MB som:
En beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden
inte kommer till stånd.
Nollalternativet för en miljöbedömning definieras i 6:12 p. 2 MB som:
En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om
planen, programmet eller ändringen inte genomförs
Prop. 1997/98:45 Miljöbalk
Det skall även redovisas alternativa lokaliseringar, om sådana är möjliga, och alternativ utformning av verksamheten samt konsekvenser av att
verksamheten inte kommer till stånd, nollalternativet.
SEA-direktivet 2001/42/EG
Väsentliga förhållanden i tillståndet hos miljön och dess sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
Naturvårdsverket – MKB Handbok
Nollalternativet beskrivs av Naturvårdsverket som en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling i en given framtid om ingen ny plan
eller nytt program genomförs.
Boverket – MKB Handbok
Nollalternativet bör spegla en trolig utveckling om det aktuella planförslaget inte genomförs och bör inriktas på de väsentliga miljöförhållandena.
TRV – MKB handbok
Vilken utveckling är trolig i influensområdet om projektet inte genomförs?
TRVÖK - Trafikverkets övergripande krav för fysik planläggning av vägar och järnvägar
Bedömningen av miljökonsekvenser relateras till ett nollalternativ (referensalternativ) som beskriver den framtida situationen utan väg- eller järnvägsprojekt.
TRVÖK – miljö
Det innebär bland annat att miljökonsekvenserna för respektive utrett alternativ ska beskrivas relaterat till ett nollalternativ.
Planläggning av vägar och järnvägar (Nya TRVÖK)
Bedömningen av miljökonsekvenser utgår från befintliga miljöförutsättningar. En jämförelse med konsekvenserna av ett nollalternativ ska göras i de fall det
bedöms bli förändringar vid tidpunkten för horisontåret jämfört med nuläget, till exempel i trafikeringen. Om det inte görs någon bedömning för
nollalternativet – ange skälen till detta.
Ett grundläggande krav är till exempel att underlaget är användbart för en samlad bedömning av de studerade alternativen. Det innebär bland annat att
miljöeffekter och miljökonsekvenser för varje utrett alternativ ska beskrivas relaterat till ett nollalternativ.
Bedömningen av väg- eller järnvägsprojektets miljökonsekvenser utgår från befintliga miljöförutsättningar och jämförs med konsekvenserna av ett
nollalternativ. Nollalternativet beskriver den framtida situationen utan väg- eller järnvägsprojekt.
De studerade lokaliseringsalternativen beskrivs och deras effekter och konsekvenser redovisas så att de kan jämföras med varandra. Det är då lämpligt
att jämföra effekter och konsekvenser med ett nollalternativ. Detta innebär att alternativen ska studeras i sådan omfattning och detaljeringsnivå att de blir
jämförbara.
MKB- direktivet
Definition saknas!
Förslag till MKB- direktiv
De huvudsakliga skälen till att välja det aktuella projektet, framför andra alternativ
som övervägts, inklusive en bedömning hur det befintliga miljötillståndet väntas
utvecklas om projektet inte genomförs (referensscenario).
Vad är syftet med nollalternativ?
Vad är ett rimligt nollalternativ?
Hur bör nollalternativet hanteras?
 Vad nollalternativet innebär
 Vad syftet med nollalternativ är
 Vad ett rimligt nollalternativ är
 Hur nollalternativet bör hanteras i en MKB
Tack!

similar documents