pobierz - Skarszewy

Report
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY SKARSZEWY
NA LATA 2014-2022
KONSULTACJE SPOŁECZNE
4 OBSZARY TEMATYCZNE
•
•
•
•
SPOŁECZNOŚĆ
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA
GOSPODARKA I TURYSTYKA
ŚRODOWISKO
Formularz problemów i sposobów ich
rozwiązania w obszarach
• sprecyzowany problem
• sposób rozwiązania problemu
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
SKARSZEWY
• OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (1-5)
• ISTOTNE DZIAŁANIA (1-3)
Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy
Placówki usługowe
Placówki handlowe
Gastronomia
Stan środowiska naturalnego
Stan dróg i komunikacji lokalnej
Kanalizacja
Wodociągi i jakość wody
Dostępność do sportu i rekreacji
Dostępność do kultury i rozrywki
Bezpieczeństwo mieszkańców
Warunki mieszkaniowe
Opieka zdrowotna
Opieka społeczna
Przedszkola
Gimnazja
Szkoły podstawowe
Lokalny rynek pracy
3
2
4
6
5
5
3
2
7
3
11
2
4
11
7
8
4
1 1
10
1
6
8
7
6
3
11
2
8
12
12
5
6
4
1
1
1 1
2 1
2 1
1 1
11
9
4
9
4 - dobra
1
3
5
3
2
2
6
10
5
1
1 1
4
5
6
0
5 - bardzo dobra
11
14
9
6
11
6
8
3 - przeciętna
10
12
2 - zła
14
16
18
1 - bardzo zła
20
Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy
Działania dla najubożysz
6
11
Szersze wspieranie kultury
10
Zwiększanie estetyki gminy
Rozbudowa usług gastro-hotel.
Budowa i modernizacja budynków up
9
7
7
2
2
12
8
10
7
10
Zewnętrzne wspieranie lokaln. przeds.
9
Rozwój strefy aktywności zawodowej
3
8
11
1
5
Remont i budowa dróg
3
16
Rozbudowa wodociągów
8
3
6
5
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
0
1 - bardzo ważne
1
11
1
Budowa inf. przy drogach
Zwiększenie nakładów na sport
3
2
4
6
2 - ważne
6
12
14
1
3
4
8 10 12 14
3 - mniej ważne
16
2
18
20
DRZEWO CELÓW
Cel główny:
Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy wykorzystaniu największych jej walorów: aktywnej
i przedsiębiorczej społeczności lokalnej, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wysokiego potencjału turystycznego.
Cel strategiczny 1.
Infrastruktura i przestrzeń
publiczna odpowiadająca
potrzebom mieszkańców,
przedsiębiorców
i turystów
Cel strategiczny 2.
Wsparcie
przedsiębiorczości
lokalnej, bogata oferta
inwestycyjna, rozwój
turystyki
Cel strategiczny 3.
Aktywizacja lokalnej
społeczności
i zapobieganie wszelkim
formom wykluczenia
Cel strategiczny 4.
Zachowanie walorów
przyrodniczych istotnym
aspektem rozwoju
1.1 Wysoka jakość
infrastruktury
komunikacyjnej
1.2 Budowa
nowoczesnej,
i ogólnodostępnej sieci
infrastruktury
technicznej
1.3 Dobrze
zagospodarowana
przestrzeń publiczna
i bezpieczeństwo
1.4 Rozbudowa
infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i bazy
turystycznej
2.1 Lokalni przedsiębiorcy
podstawą rozwoju
gospodarczego
2.2 Wsparcie lokalnej
produkcji rolniczej
2.3 Utworzenie
atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych
2.4 Kultra, historia i
turystyka - flagowe
produkty marki
Skaraszewy
3.1 Oferta kulturalna
o wysokim poziomie
i łatwym dostępie
3.2 Dogodne warunki do
rozwoju sportu i rekreacji
3.3 Wspomaganie
działalności organizacji
pozarzadowych
3.4 Przeciwdziałanie
wykluczeniom i
negatywnym zjawiskom
społecznym
4.1 Budowanie
świadomości ekologicznej
4.2. Wykorzystanie
walorów przyrodniczych w
sposób odpowiedzialny
4.3 Ograniczanie
negatywnego wpływu
działalności człowieka na
środowisko
4.4 Źródła energi
odnawialnej jako szansa
na zrónoważony rozwój
CEL GŁÓWNY
Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój
gospodarczy w Gminie
przy wykorzystaniu największych jej walorów:
aktywnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej,
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz
wysokiego potencjału turystycznego.
CELE STRATEGICZNE
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKURA
Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna
odpowiadające potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców
i turystów
GOSPODARKA I TURYSTYKA
Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata
oferta inwestycyjna, rozwój turystyki
SPOŁECZNOŚĆ
Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie
wszelkim formom wykluczenia
ŚRODOWISKO
Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym
aspektem rozwoju
Cel strategiczny 1.
Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadająca potrzebom
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów
CELE OPERACYJNE
1.1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej
1.2 Budowa nowoczesnej i ogólnodostępnej sieci infrastruktury
technicznej
1.3 Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna i
bezpieczeństwo
1.4 Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej I bazy
turystycznej
Cel strategiczny 2.
Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna,
rozwój turystyki
CELE OPERACYJNE
2.1 Lokalni przedsiębiorcy podstawą rozwoju gospodarczego
2.2 Wsparcie lokalnej produkcji rolniczej
2.3 Utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
2.4 Kultura, historia i turystyka - flagowe produkty marki
Skarszewy
Cel strategiczny 3.
Aktywizacja lokalnej społeczności
i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia
CELE OPERACYJNE
3.1 Oferta kulturalna o wysokim poziomie i łatwym dostępie
3.2 Dogodne warunki do rozwoju sportu i rekreacji
3.3 Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych
3.4 Przeciwdziałanie wykluczeniom i negatywnym zjawiskom
społecznym
Cel strategiczny 4.
Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju
CELE OPERACYJNE
4.1 Budowanie świadomości ekologicznej
4.2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w sposób
odpowiedzialny
4.3 Ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka
na środowisko
4.4 Źródła energii odnawialnej jako szansa na zrównoważony
rozwój
WIZJA GMINY
Gmina Skarszewy miejscem o wysokich walorach
estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznej,
często odwiedzana przez przyjezdnych
ze względu na bogactwo przyrodnicze, ciekawą historię i
nowoczesną bazę turystyczną,
wspierająca rozwój przedsiębiorstw lokalnych,
ale również atrakcyjna dla inwestorów,
wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców
wszystkich grup społecznych,
dbająca o stan środowiska naturalnego
dla dobra nas wszystkich.
MISJA GMINY
Gmina Skarszewy tworzy warunki do
dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz
zapewnia mieszkańcom wysoki poziom
jakości życia poprzez spójne zarządzanie
w sferach: przestrzeni i infrastruktury,
gospodarki i turystyki oraz społeczeństwa,
a także poprzez zachowanie wysokich
walorów przyrodniczych.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Atrium Grupa Doradcza
ul. Ratajczaka 26/3
61-813 Poznań
Tel.: 61/855 86 38
Fax: 61/624 23 80
[email protected]

similar documents