Rekenbeleid plan opstellen - Beleid taal en rekenen vo

Report
Waarom?
de aanleiding
Wat ga je inzetten?
materialen, ook ict
Aansluiting:
Instroom,
doorstroom,
uitstroom
Wie gaat wat doen?
wiskunde of schoolbreed
Doelgroepen, ook
rekenzwakke
leerlingen
Rekenbeleid
Voorbeelden van
rekenbeleid op scholen
Visie en concepten?
past aanpak bij de school
Plan maken
en invoeren
Plaats binnen school?
steun directie, langdurig
Rol van
de docent
Wat gebeurt al op je
school? rekenen in
kaart brengen
Hoe meet je?, visie,
toetsen,
welke en waarom
Wie gaat het betalen
taakuren, extra geld (57)
Wat is je rekendidactiek?
Kunnen we nog wel rekenen?
-
ppon
pisa en timms
vocl (gion), cito
HU
Pabo-toetsen
HBO-raad
……
Waarom?
de aanleiding
Kwaliteitskaarten
Rapport Meijerink
Elsevier
Rekenbeleid
belangrijke factoren
Interne redenen
binnen school
inspectierapport
Trouw rapport
terug
Wie gaat wat doen?
wiskunde of schoolbreed
Werkgroep klein of groot
Rekenbeleid
belangrijke factoren
Vanuit de wiskunde
schoolbreed
terug
Uit alle secties,
leergebieden
Doelgroepen, ook
rekenzwakke
leerlingen
Rekenproblemen of dyscalculie
Rekenbeleid
belangrijke factoren
Remedieren?
protocol
Meer of anders?
terug
De expert en
deskundige
Rol van de
wiskundedocent
Vraagbaak?
Rekenbeleid
belangrijke factoren
meer wordt nu
onderzocht …
terug
Verantwoordelijk
voor het rekenen
SLO-netwerk
met 10 scholen
Enquete, andere
vakken Da Vinci
Roosendaal
Stedelijk College
Eindhoven, groep
Rekenbeleid
belangrijke factoren
Inventarisatie
middels
enquete
Voorbeelden van
Nova College
Amsterdam
rekenbeleid op scholen
terug
- (aan) leren
- onderhouden
- gebruiken
Welke plaats heeft
zakrekenmachine
Oefenen, hoe?
Rekenbeleid
belangrijke factoren
Rol en gebruik
modellen (PO)
terug
In context
of kaal
Wat is je rekendidactiek?
Wat gebeurt al op school?
rekenen in kaart brengen
Gaat het om competenties
of kennis en vaardigheden?
Rekenbeleid
Relatie met
referentieniveaus
belangrijke factoren
Zelf uitvoeren,
door anderen laten doen
Enquete afnemen?
(Da Vinci, Pius X)
Interviewen of gesprekken
terug
Wat ga je inzetten? School of thuiswerk
materialen, ook ict
RT, Deficienties wegwerken
Rekenbeleid
Extra materiaal
bij methode
belangrijke factoren
Oefenen met ICT
en op papier?
www.rekenweb.nl
www.math4all.nl
terug
Leg contact met HO in de buurt.
Wat zijn de verwachtingen?
Aansluiting:
Instroom,
Wat zijn drempels
binnen je school?
doorstroom
uitstroom Rekenbeleid
belangrijke factoren
Organiseer bijeenkomst
met aanleverende POscholen.
terug
Bestudeer rekenprogramma PO,
wat zit er wel/niet
(meer) in
geld voor verbetering kwaliteit
rekenen & taal,
56 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang
Rekenbeleid
kwaliteitsslag
belangrijke factoren
taakuren
Wie gaat het betalen?
terug
Instaptoetsen
- DLE-toets, Cito-toets
- methodegebonden toets
- HU, brugklas
Eindexamens
Eigen toets of gekocht
CITO ref toets
Toetsen,
welke en waarom
Voortgangstoetsen
Rekenbeleid
belangrijke factoren
Doel van toets:
- beoordelen (voor een cijfer)
- diagnostisch (voor ll, docent)
- evalueren (onderwijs)
terug
Vakspecifiek
(rekenen) of juist
vakoverstijgend
Scenario 1, 2, 3, 4?
Vakken,
leergebieden?
Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid
Rekenbeleid
Rol docent
belangrijke factoren
Visie en concepten?
past aanpak bij de school
terug
Cijferen 
strategieen
Ondersteunt directie het initiatief Rekenbeleid?
Hoe informeer en
betrek je collega’s?
Ga voor een
meerjarig traject
Rekenbeleid
belangrijke factoren
terug
Plaats binnen school?
steun directie, langdurig
Een reken(beleids)plan
Aanpak Logical Framework approach:
• Doelen (waarom, visie)
• Problemen en vragen
• Voor wie
• Resultaten en opbrengsten
• Activiteiten
terug
Logical Framework approach
Aanpak Logical Framework approach:
• Doelen (waarom, visie)
• Problemen en vragen
• Voor wie
• Resultaten en opbrengsten
• Activiteiten
terug
1 algemeen doel
• Wat is je algemene doel met rekenen?
Gerelateerd aan visie/missie school?
• Waar gaat het om?
• Wat vind je belangrijk?
• Het waarom.
terug
Specifieke doelen
2 problemen en vragen
• Wat zijn de vragen en problemen bij jullie op
school over rekenen?
• Waar liggen beperkingen?
• Waar loop je tegen aan?
• Zijn oorzaak-gevolg relaties aan te geven?
terug
Specifieke doelen
3 voor wie
• Wie zijn de belanghebbenden?
(stakeholders)
• Wie zijn er allemaal bij rekenen betrokken?
En hoe.
• Welke partijen spelen welke rol?
Denk aan: docenten, ouders, leerlingen,
directie, APS, andere scholen, …
terug
4 resultaten
• Wat gaan we opleveren?
• Wat zijn de gewenste resultaten;
producten en diensten.
• Wat zijn de oplossingen, hoe hangen die samen
met de doelen (vragen en problemen).
• Wat zijn veronderstellingen achter de opbrengsten,
welke aannames doe je?
terug
5 activiteiten
• Wat gaan we doen om de resultaten te halen?
• Welke acties gaan we ondernemen?
Welke activiteiten?
• Wat is de te volgen strategie?
• Prioriteren, plannen, taken verdelen
• Wat zijn veronderstellingen achter de activiteiten,
welke aannames doe je?
terug
Onderzoeksgegevens naar Rekenen
Minne B. (2007). Excellence for productivity. CPB
Met o.a. overzicht 40 jaar niveaumetingen over onderwijsniveau.
http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/69/bijz69.pdf
Rapport Over de drempels met taal en rekenen (Commissie Meijerink)
Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen: P.Vos / E.Harskamp
http://www.slo.nl/actueel/nieuws/dll/Rekenrapport.pdf
Parlementaire onderzoek onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem).
Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen (SCP)
http://www.tweedekamer.nl/images/kst113842.8s_tcm118-149847.pdf
PPON onderzoek
Maak onderscheid tussen onderzoek leerlingresultaten en deskundigen-onderzoek
http://www.citogroep.nl//po/ppon/alg/eind_fr.htm
Onderzoek op details:
Groenestijn M. (2007) Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Kun je daar op
rekenen?. HvU
Putten, C. van e.a. (2006). Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden vaan
deelopgaven in de periodieke peilingen aan het eind van de basisschool van
2004 en 1997, FSW, ULeiden
Wel het onderzoek, niet de publieksconclusies

similar documents