İdare ve Disiplin Kurulu Modulü - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Report



İdare/Disiplin Kurulu Modülünün Kullanımına Yönelik İstatistik Bilgileri Ve Değerlendirme
İdare/Disiplin Kurulu Modülüne Giriş
İstatistik Bilgileri Arama Kriteri
 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri- Kayıt
 Genel Sekmesi
 Kişiler Sekmesi
 Karar Sekmesi
 Tebligat Sekmesi
 Defter Kayıt Sekmesi
 Ek Dosya Sekmesi
 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri- Arama
 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevli Yargılanması Hakkında Kanun
 Soruşturma İzin Yetkisi
 İştirak Halinde İşlenen Suçlar
 Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci
 İdare/ Disiplin Kurulu İle İlgili Önemli Bilgiler
 2547 Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personelinin Yargılanması Hakkında Karar
Defteri
 Arama Sekmesi
 Kayıt/Güncelleme Sekmesi,
 Kişi İşlemleri Sekmesinde,
 Karar İşlemleri Sekmesi;
 Soruşturmacı Görevlendirmesi, Soruşturma Yapmaya Ve Yaptırmaya Yetkili Makamlar
 Soruşturmacıların Nitelikleri
 Soruşturmacıların Yetkileri
1
Başkanlığımızca Valilik-Kaymakamlık Modül kullanımına ait anket
düzenlenmiş olup; söz konusu anket yaklaşık 6000 kullanıcı tarafından
doldurulmuştur.
2
121
1.89% 7
503
0.11%
7.85%
Evet
1,156
18.04%
Kısmen
Excel, word gibi yardımcı başka
yazılımlar da kullanıyoruz.
4,621
72.11%
Hayır
Eski veya başka firmaya yaptırılmış
modüller de kullanıyoruz.
3
98
1.66%
2,431
41.22%
374
6.34%
2,995
50.78%
Tamamen karşılıyor
Kısmen karşılıyor
Çok büyük eksiklikleri var
Tamamen karşılamıyor
4
189
3.20%
1,694
28.72%
43
0.73%
1,048
17.77%
Tamamen
yeterli
Yeterli
Kısmen yeterli
2,924
49.58%
Yetersiz
Tamamen
Yetersiz
Bir önceki slaytlarda mevcut olan anketler incelendiğinde kullanıcıların kullandığınız
modül ihtiyaçlarınızı ve işinizi
karşılıyor mu? Sorusuna kısmen cevabı veren(2431),
kullanıcı hakkında ilgili eğitime katılan birim müdürlerine ,konunun workshop dersinde
karşılıklı olarak değerlendirilmesinin yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
5
1,935
32.81%
Evet
Hayır
3,963
67.19%
Anketin bu bölümünden, e-İçişleri projesi dışında güvenilir olmayan yardımcı yazılımların
kullanıldığı anlaşılmaktadır; e-İçişleri Projesinin güvenilir bir mimari yapıya sahip olduğunu;
raporların,kullanıcı şifre ve evrakların e-İçişleri veritabanında tutulduğu dışarıdan herhangi
bir kişinin bu bilgilere erişiminin imkansız olduğu kullanıcılara anlatılması gerekmektedir.
6
638
12.03%
605
11.40%
682
12.86%
Paylaşmadım.
3,380
63.71%
Ders şeklinde ben de onlara
anlattım.
İhtiyaçları olduğunda bana
sorarlar.
Bilgi ihtiyacı olan kimse
mevcut değil.
Anketin bu bölümünden eğitim alan proje sorumlularının bilgileri kullanıcı
ile paylaşmadıkları saptanmış olup; her eğitim sonrası ilgililerine eğitim
düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
7
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin
görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin
vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.
Madde 2 – Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare
esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli
görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle
işledikleri suçlar hakkında uygulanır.
8
Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi
olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda
gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. Disiplin
hükümleri saklıdır.
a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri
hakkında vali,
c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,
d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında
görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst
idari amiri,
9
Madde 9 – Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin
kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya
diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.
Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan
memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara
karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz
süresi,yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.
İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve
(h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merci
yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.
İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen
kararlar kesindir.
10
Madde 10 –Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi
durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı
mahkemede yargılanır.
Madde 11 – Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda
kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan
itirazın
kabulü
üzerine
dosya,
derhal
yetkili
ve
görevli
Cumhuriyet
başsavcılığına gönderilir.
11
 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri
 Disiplin Kurulu Karar Defteri
 İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri
 İdari Yaptırımlar Karar Defteri
 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler Defterine
yapılan kayıtlarda kullanıcının girmiş olduğu sehven karar tarihinden veya kararın
yanlış yazılmasından kaynaklanan kararların veri tabanından
silinmesi
işlemi
yapılmamaktadır.
Yukarıda belirtilen defterlerde mevcut olan sil butonu ile kullanıcı tarafından silme
işlemi yapılabilmektedir. SİL butonu yardımıyla
silinen kayıtların veri tabanından
silinmiş olmaz, sadece kayıtın üstü çizilmiş olur. Bu da defterde ilgili kaydın silindiği
anlamına gelmektedir.
Silme işlemi sadece numaratörden kaynaklı hatalarda Başkanlığımız
tarafından yapılabilmektedir.
12
 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri
 Disiplin Kurulu Karar Defteri
 Disiplin Kurulu Karar Defteri
 İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri
 İdari Yaptırımlar Karar Defteri
 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler Defterine
Yukarıda belirtilen 6 adet modülle ilgili defterden silinen karar numarasının üstü
çizildikten sonra aynı karar bağlı olarak aynı karar numarasının(EN SON KARAR
NUMARASI OLMAK ŞARTI İLE)
sistem tarafından Otomatik olarak alınmasının
sağlanması işlemi yazılımcı arkadaşlar tarafından yapılmış olup, en kısa zamanda
devreye alınacaktır.
13
 İdare/Disiplin Kurulu
 Mahalli İdareler Müdürlüğü
 Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 Yazı İşleri Müdürlüğü
 Tek Adımda Hizmet İşlemleri
 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüdür.
14
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekrandan «İdare/Disiplin
Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.
15
«İDARE/DİSİPLİN KURULU» modülüne giriş yapıldıktan sonra
Modül kullanımına yönelik istatistik bilgileri ve değerlendirme ekranına
ulaşılabilir.
<Tarih Aralığı, İl/İlçe> bazlı arama kriterleri bu ekranda
mevcuttur.
İl/İlçe
Tarih Aralığı
16
Modül Kullanımına Yönelik İstatistik Bilgileri modülde il / İlçe
kriterlerine göre seçilmiş olan alana göre kullanım bilgilerine erişilir.
 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri,
 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler Defteri,
 2547 Sayılı Kanunla Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personelinin
Yargılanması Hakkında Karar Defteri,
 İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri,
 İdari Yaptırımlar Karar Defteri,
 Disiplin Amirlerince Verilen Cezaya İtiraz Defteri,
 İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Defteri
İl/İlçe ve Tarih aralığı girilerek ilgili defterde toplam kayıt sayısı
Ve bu kayıtların ne zaman girildiği bilgilerine ulaşılabilir.
RAPOR AL butonuyla istenilen istatistik bilgilerine ulaşılabilmektedir.
17
«İDARE /DİSİPLİN KURULU» modülüne giriş yapıldıktan sonra,
4483 KAMU GÖREVLİLERİ YARGILAMA KAYIT Linkine tıklanarak ilgili
kayıt sayfası açılmış olur.
18
Kırmızı renkle işaretli alanlar zorunlu alanlar olup; ilgili alanları
doldurduktan sonra KAYDET butonu yardımıyla veriler Genel alt
modülünde sisteme kaydedilir.
19
Kaydetme işleminden sonra Kişi bilgilerinden bu kişiye ait «GENEL,
KİŞİLER, KARAR, TEBLİGAT, DEFTER KAYDI VE EK DOSYA» sekmeleri
sistemde görülür.
20
GENEL alanına kaydedilen verilerden sonra soldaki KİŞİLER sekmesinde
yargılamaya
katılacak
kişi
bilgilerinin
girileceği
kişi
kayıt
ekranı
bulunmaktadır.
KİŞİLER sekmesinde bulunan EKLE butonuna tıklandığında KİŞİ TİPİ, AD VE
SOYAD , KURUM, GÖREVİ, ADRESİ alanları açılmaktadır.
21
Sisteme kayıt edilmiş şikayetçi bilgilerinden sonra Hakkında ön inceleme
yapılan kişi, Ön inceleme görevlisi kriterlerinin girilmesi gerekmektedir.
 Şikayetçi
 Hakkında Ön İnceleme Yapılan
 Ön İnceleme Görevlisi
 Muhbir
 Yeminli Katip
 Cumhuriyet Savcılığı Kriterleri bulunmaktadır.
Kaydı
Sil
Kişi Tipi
22
KARAR sekmesinde sisteme kayıt edilmiş Karar
Bilgileri bu ekrana
düşmektedir.
Word
Oluşturulan
kararlar
Pdf
ve
formatında
raporlanabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus karar numarasının ve
karar tarihinin sistem tarafından otomatik verilmesidir.
23
Sağ üst köşede bulunan ONAYLA butonuna tıklandıktan sonra,
Gelen «KARAR ONAY» ekranında Karar Tarihine Ve Soruşturma İzin Tipine
göre verilerin girilmesi işlemi yapılır. Burada geçmiş yıllara ait kararlar var
ise karar tarihini değiştirip sisteme kayıt işlemi yapılabilir.
24
Tebligat gidecek kişi seçildikten sonra GÖRÜNTÜLE butonuna tıklandığında
Teslim Ve Tesellüm belgesi döküman ekranı açılmaktadır. Tebliğ tarihi sisteme
girildikten sonra KAYDET butonuyla döküman sisteme kaydedilmiş olur.
25
Sağ tarafta bulunan SİL, GÜNCELLE, butonları kullanılarak oluşturulan
tebligat formunun yazıcıdan dökümü PDF veya
Word formatında
alınabilir, içeriği güncellenebilir veya silinebilir.
Word,Pdf
formatı
Kaydı
Güncelle
Kaydı
Sil
26
sağ
üst
köşede
GÜNCELLE,
SİL,
DETAY
butonları bulunmaktadır.
GÜNCELLE
tıklandığında
bulunan
butonuna
yanda
ekran
açılmaktadır.
Bu ekranda ilgili veriler
girilip KAYDET butonuyla
defter
kaydı
yapılmış
olur.
27
Pdf, word, jpeg, png, xls formatlarında bir çok dosyayı ilgili karar
numarasıyla ilişkilendirip sisteme kaydetme işlemi yapılabilir.
28
GENEL ARAMA ve KİŞİ ARAMA sekmeleri bulunmaktadır. Bu ekranda Karar
numarası, Suç Türü
(görevi kötüye kullanma, görev ihmali v.b) karar tarihi,
soruşturma izni durumu (verilmesine, verilmemesine v.b) kriterlere göre arama
yapılabilmektedir.
29
arama
sonrası
işlemler
alanında
çıkan
veriler
üzerinde
silme
işlemi
yapabilir.
Burada
silme
işlemi
belirtilen kayıtın
üstünün
çizilmesi demektir ki bu
kaydın silindiği anlamına
gelmektedir.
30
Karar numarası almış ve onaylanmış bir karar üzerinde güncelleme işlemi
sadece defter kaydında yapılabilmektedir. Diğer alanlarda güncelleme
yapılamamaktadır.
31
Görsel Raporlar ekranında GRAFİKLER ve LİSTELER rapor ekranı bulunmaktadır.
Grafikler ekranında “Olay Türüne Göre Dağılım ve Soruşturma İzin Tiplerine
Göre Dağılım” seçeneklerine göre rapor alınabilmektedir.
32
Sistemde mevcut yapıda Kurul Üye Sayısı 7 kişiden oluşmaktadır.
Ancak «Bu Kurul 8 Kişiden Oluşur» seçeneği işaretlediğinde kurul üye
sayısı sekiz kişiye çıkartılmış olur.
Kurul 8 kişiden oluşur
33
Tüm üyeler listesinde yapılacak bir değişiklik oluşturulan kurul listelerini
de etkiler.
Örneğin tüm üyeler listesindeki bir isim değişikliği oluşturulan kurul
listelerine yansıtılır, tüm üyeler listesinden bir üye silinirse kurul
listesinden de silinir.
Ancak kurul listesindeki bir değişiklik tüm üyeler listesini etkilemez.
Aynı şekilde “İdare Kurulu – Diğer Karar” listesi de oluşturulabilir.
Kaydı
Sil
Kaydı Sil
34
Soruşturma yapmaya veya soruşturma emri vererek bir muhakkik
eli ile soruşturma yaptırmaya yetkili makamlar, Yükseköğretimde
çalışan personelin görevi sırasında veya görevinden doğan bir suç
işlediğini, ihbar, şikayet, basın yayın yolu ile veya doğrudan
doğruya (denetleme veya teftiş sırasında) suça şahit olarak
öğrenmeleri durumunda, 2547 sayılı Kanuna göre hakkında
soruşturma başlatacaklardır.
Yetkili makamlar soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi bir
muhakkik vasıtası ile de yaptırabilirler.
35
Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim
Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim kurulu yelerinden
teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim
Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya
görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.
Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların,
hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanın akademik unvanına
veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır.
36
 Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim denetleme
Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesi.
 Üniversite, rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel ekreterleri
hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik
kurul.
 Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri fakülte
dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve
yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün
başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından
oluşacak üç kişilik kurul.
 Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri
hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasında oluşturucak üç
kişilik kurul.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında,
mahal itibariyle yetkili il idare kurulu,
karar verir.
37
 Soruşturmacıların
memurluk
görev
ve
derecelerinin,
haklarında
soruşturma yapacakları memurlardan üst ya da hiç olmazsa aynı
düzeyde olması gerekir.
 Atanacak soruşturmacının en az sanığın akademik unvanına sahip
olması şartı aranmaktadır.
Buna göre sanık Profesör hakkında
doçent’in, doçent hakkında yardımcı doçent’in soruşturma yapması
mümkün değildir.
 Soruşturmacılar olayla ilgisi bulunmayan tarafsız kişiler arasından
seçilmelidir.
38
2547 Sayılı Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personelin
Yargılanması Hakkında Kanunda veya onun atıf yaptığı 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevli Yargılanması Hakkında Kanunda
soruşturmacı
olarak
görevlendirilenlerin
yetkileri
konusunda
bir
düzenleme yoktur.
Ancak 4483 sayılı Kanunun 6. maddesinde soruşturma yapılması
sırasında
bu
Kanunda
açıklık
bulunmayan
hallerde
Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı
belirtildiğinden,
soruşturmacıların
yetkileri
bu
Kanuna
göre
belirlenecektir.
39
Bir önceki slayt’a göre soruşturmacıların yetkileri şöyle sıralanabilir:
 Tanık çağırmak, tanık dinlemek ve tanığı zorla getirtmek.
 Bilirkişiye baş vurmak. /Keşif yaptırmak. / Muayene ve otopsi yaptırmak.
 Zorla el koymak. / Arama yapmak. / Sanığın tutuklanmasını istemek.
 Yakalama emri vermek. / Her türlü bilgiyi görevlilerden almak.
 Sanığı sorguya çekmek, sorguya gelmek istemeyenleri zorla getirtmek.
40
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan
sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa
yazıldığında
gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu
sayfaya giriş yapılabilir. Daha sonra 2547 Akademik Personel Haricinde Kalan
Üniversite personelinin Yargılanması Hakkında Karar Defteri linkine tıklanarak
ilgili kayıt sayfası açılmış olur.
41
Linkine tıklandığı zaman istenilen bilgiye göre hızlı arama yapılması
isteniliyorsa
İlgili
arama
görüntülenmesi isteniliyorsa
kriterleri
seçilerek
veya
tüm
verilerin
arama kriteri girilmeden “ARA” butonuna
basılarak, mevcut defter kayıtları listelenir.
42
Sağ taraftaki
“GÜNCELLE” butonu ile
kayıt detaylandırılarak
güncelleme işlemi
gerçekleştirilir.
Güncelleme
Kaydı Sil
Kaydı Güncelle
yapabilmek için
öncelikle kayıt girilmiş
olması gerekmektedir.
Karar onaylandıktan
sonra Olay ve Kişiler
güncellenemez, defter
üzerinde sonuç girilmişse
de kayıt hiçbir şekilde
güncellenemez.
43
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra “KAYDET” butonu ile
“KİŞİ İŞLEMLERİ” Sayfasına geçilir.
Bilgi girilirken kırmızı etiketli alanların bilgi girişi zorunlu alanlar olduğu
unutulmamalıdır.
44
“ŞİKÂYETÇİ VEYA MUHBİR” ve “SANIK” bilgileri “EKLE” butonu ile eklenerek
“KAYDET” butonu ile kaydedilir. Kayıt işlemi başarılı ise “KARAR” sayfası açılır.
Kaydı Sil
45
Karar metni oluşturulup kurul tipi de seçilerek “KAYDET” butonuna
Basılır ve taslak karar
yazısı oluşturulur. “ÖN İZLEME VE RAPOR” butonu
ile karar şablonu görüntülenerek, PDF/WORD formatında raporlanabilir.
46
RAPOR butonu ile karar şablonu görüntülenerek, PDF/WORD
formatında rapor alınabilir.
47
Karar yazısının altında Vali imzası gerekiyorsa “VALİ İMZASI GEREKLİ”
kutucuğu işaretlenir.Tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra “ONAY” butonu
ile de nihai karar şablonu oluşturulur.
Karar onaylandıktan sonra olay ve kişi bilgileri üzerinde değişiklik
yapılamaz.
Onaylama işlemi neticesinde karar numarası ve defter numarası
verilerek
Karar
defteri
kaydı
oluşmuştur
ve
“KARAR
DEFTERİ”
Sayfasından defter kaydı görülebilir.
48
Karar özeti alanına karar metni olduğu gibi getirilerek, üzerinde değişiklik
yapılarak, bir özet oluşturulması sağlanır. Diğer alanlar da doldurularak
“KAYDET” butonuna basıldıktan sonra defter kaydı tamamlanır.
ALDIĞI SONUÇ” alanı girilmiş ve kaydedilmişse kayıt kilitlenir.
Karar
Özetleri
Aldığı
Sonuç
49
Arama sayfasında arama
yapılarak
tüm
kayıtlar
görüntülenir.
“RAPOR AL” butonu ile
defter raporu alınır.
50
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan
sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa
yazıldığında
gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu
sayfaya giriş yapılabilir. Daha sonra Araştırma Ve Soruşturma Dosyaları Defteri
linkine tıklanarak ilgili modül sayfası açılır.
51
Alanlar doldurularak “KAYDET” butonuna basılır. Başarı mesajı ile
kayıt işlemi tamamlanmış olur. Güncelleme işlemi yapılmak istenirse
de aynı ekran açılır. Kıstas girilerek/girilmeyerek “ARA” butonuna basılır.
52
Ekranda listelenen kayıtların detayı “SEÇME” butonu vasıtası ile
görüntülenir. Gerekli değişiklik yapılarak “GÜNCELLE” butonuna basılır.
Kaydı Güncelle
53
Başarı mesajı ile kayıt güncelleme işlemi tamamlanır. Kıstas verilmeksizin
yapılan arama işlemi sonuçlandıktan sonra “RAPOR AL” butonu ile
Tüm defter kayıtları, kıstas verilerek yapılan arama işlemi sonuçlandıktan
sonra da “RAPOR AL” butonu ile istenen bölüme ait defter kayıtları PDF
formatında alınabilir.
54
“GÖRSEL RAPORLAR “ sayfasında ise tarih aralığı verilerek suç türlerine göre
dağılım raporu grafiksel olarak elde edilebilir.
55
Kamu hizmetlerinin layık olduğu önem ve doğrulukla görülmesi için
memurlar üzerinde ıslah ve ikaz, bazen de tasfiye maksatlarıyla konan belli
tedbirler ve kaidelerdir. Bu tedbirler ceza hukuku bakımından ceza
mahiyetini taşımaz.
Disiplin cezası 657 Sayılı Yasanın 124. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna
göre disiplin cezaları;" kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak
amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak
emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını
zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun
niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır."
56
657 Sayılı Yasa, disiplin suç ve cezalarını belirleyen temel mevzuattır.
Bu
Kanunun,
1.
maddesinde
sayılan
kurumların
mensupları
hakkındaki disiplin suç ve cezaları, 125. Maddede sayılmış ve bu
maddenin son fıkrası ile özel kanunlardaki disiplin suç ve cezaları
saklı
tutulmuştur.
Bu
düzenlemeden,
bir
disiplin
olayı
ile
karşılaşıldığında öncelikle özel mevzuattaki disiplin hükümlerine
başvurulacağı, burada uygun yaptırım bulunmaması hallerinde 657
Sayılı Yasadaki cezaların esas alınacağı anlaşılmaktadır.
57
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin cezaları 5
kategoride toplanmıştır. Bunlar, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe
ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarmadır. Belirtilen
cezaların ne anlama geldiği ve hangi davranışların bu cezaları gerektirdiği
yukarıda sözü edilen 125. Maddede açıklanmıştır. Ayrıca
sözü edilen
maddenin son fıkrasında, "..Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini
gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde
bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilir." hükmüne yer verilerek
Yasanın uygulama alanı genişletilmiştir.
58
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında
gelen ekranından
«İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.
Burdan Disiplin Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri linkine tıklanarak
ilgili sayfa açılır.
59
Disiplin Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri linkine tıklanarak ilgili sayfa
açılır.“Arama” yapılacaksa kıstas girilerek/girilmeyerek “Ara” butonuna
basılır. “Rapor Al” butonu ile defter raporu alınabilir.”Karar Tarihleri girilip Kurul
seçilerek ” Rapor Al butonuna tıklanılarak rapor alınabilir.
Kaydı
Güncelle
Kaydı
Sil
60
Karar numarası verildi ise kaydı sildiğimizde arama ekranın da üstü çizili
olarak görünür. Ancak karar numarası almadan silersek direk olarak kayıt
silinir.
Karar
onaylanmış
ise
kayıt
üzerinde
işlem
yapılmamaktadır.
“Kayıt/Düzenleme” sayfasında, alanlar üzerinde gerekli değişiklik yapılarak
“Kaydet” butonuna basılır.
61
Mevcut kişi bilgisi “Silme” butonu ile silinebilir, “Ekle” butonu ile yeniden
eklenebilir. “Kaydet” tuşu ile değişiklikler sisteme kaydedilir.
62
“Oluşturulmuş, henüz onaylanmamış karar metni değiştirilebilir. Kurul Tipi,
Karar tarihi, varsa Vali görüşü ve ayrışık görüş girilerek “Kaydet” butonu ile
değişikliği kaydedilebilir. Kurul tipi seçildikten sonra ayrışık görüş alanının
yanında beliren ve kurul elemanlarının isimleri bulunan kutucuklardan ayrışık
görüş bildiren kişi seçilebilir. “Sil” butonu ile işlemden vazgeçilebilir, “Ön
İzleme ve Rapor” butonu ile ön izlemesi yapılıp raporu alınabilir. “Onay”
butonu ile de kararın numarası verilir, defter kaydı açılmış olur.
63
“Karar” Sekmesinde, “Sil” butonu ile işlemden vazgeçilebilir, “Ön İzleme ve
Rapor” butonu ile ön izlemesi yapılıp raporu alınabilir. “Onay” butonu ile de
kararın numarası verilir, defter kaydı açılmış olur. Onay işleminden sonra olay
ve kişi kayıtları güncellenemez. Vali imzası gerekli ise onay aşamasından önce
“Vali İmzası Gerekli” kutucuğu işaretlenerek, karar yazısının alt kısmına Vali
imzasının çıkması sağlanır. Karar defteri sayfasında oluşmuş olan defter kaydı
görüntülenir.
64
Kullanılacak kurul tipi kriterinden ilgili kurul tipini seçtikten sonra ayrışık görüş
alanına kurul üyelerinin isimleri gelmektedir burda ayrışık görüş bildiren kurul
üyesi seçildikten sonra ayrışık görüş alanının doldurulması gerekmektedir.
Ayrışık
Görüş
65
Not: İl disiplin kurulu ayrışık oy veren kişi sayısı kısıtlamasının kurul üye sayısına
göre değişebilmektedir kurul üye sayısı 9 dan küçükse ayrışık görüş bildiren
üye sayısı en fazla 3, 9 ya da 10 ise ayrık görüş bildiren üye sayısı en fazla 4, 10
dan büyükse ayrık görüş bildiren üye sayısı en fazla 5 kişi seçilebilir.
66
“Ekle” butonuna basılarak açılan pencerede. Sistem üzerinde oluşturulmuş bir
Word veya Excel dosyası ya da taranmış herhangi bir doküman (JPEG
formatında) adresi gösterilerek “Yükle” butonu ile sisteme yüklenir. Pencereyi
kapattıktan sonra “Dosya Görüntüle” butonu ile ekranda görüntülenir. Yüklenen
bu dosya, daha sonra görüntülenebilir, indirilebilir, silinebilir.
67
“Ekle” butonuna basılarak açılan pencerede Sistem üzerinde oluşturulmuş
bir Word veya Excel dosyası ya da taranmış herhangi bir doküman (jpeg
formatında) adresi gösterilerek “Yükle” butonu ile siteme yüklenir.
68
Yeni kayıt girilecek ise, “Kayıt/Düzenleme” sayfası açılır. Kırmızı renkli
etiketlere sahip alanların zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır,alanlar
doldurulur. “Eylem Tarihi” iki şekilde girilebilir ;
1-“Kesin Tarih” seçilirse sadece tarih alanı girilebilir.
2- “Açıklamalı Tarih” seçilirse hem yazı hem tarih yazılabilir.
69
İstenilirse “Temizle” butonu ile alanlar temizlenebilir. “Kaydet” butonuna
basılır. Kişi bilgilerinin girilmesi istenir. Kişi bilgileri girilerek “Ekle” butonuna
basılır. İstenirse birden fazla kişi eklenebilir.“Kaydet” butonuile başarı mesajı
verilerek, kişiler olay kaydı ile eşleştirilmiş olur.
70
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında
gelen ekranından
«İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.
Burdan İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri linkine tıklanarak
ilgili sayfa açılır.
71
“Kaydet”
butonuna
tıklanarak.
Başarı
mesajı
ile
ilk
kayıt
işlemi
tamamlanmış,”Kişiler”, “Karar” ve “Defter Kaydı” Sayfaları açılmıştır. “Kişiler”
sayfasında “Ekle” butonu ile açılan pencerede varsa ilgili kişi bilgileri
sisteme kaydedilir. T.C Kimlik numarası girilerek “Kişi Getir” butonu ile kişinin
adı ve soyadı bilgisi getirilerek “Kaydet” butonu ile kaydedilir.
72
Eğer başvuru tipi “Toplantı günü saati belirleme veya Bilir kişi seçimi
kararı” seçilirse kişiler tablosu karar raporunda çıkmaz;Ancak başvuru
tipi “1111 Sayılı Kanunla Askerlik Kararları “ seçilirse adres bilgisi
kararda çıkacaktır.
73
Karar onaylanıp numara almış ise kayıt üzerinde güncelleme yapılamaz.
Sadece defter kaydı üzerindeki “Verilen Kararın Özeti” ve “Gördüğü İşlem”
alanları güncellenebilir. Karar onaylanmamış ise olay bilgileri ve karar
üzerinde,
“Kayıt”
bölümünde
anlatılan
esaslara
göre
güncelleme
yapılabilir.
Başvuru
Tipi
74
Linkine
tıklanarak
ilgili
sayfa
açılır.“Arama”
yapılacaksa
kıstas
girilerek/girilmeyerek “Ara” butonuna basılır. “Rapor Al” butonu ile İdare
Kurulu Defteri Raporu alınabilir. Açılan pencerede Defterin alt bölümüne
çıkacak yazıda gerekiyorsa düzeltme yapılarak, kurul tipi seçilerek “Rapor
Al” butonu ile defter raporu alınır.
Kaydı
Güncelle
Kaydı Sil
Rapor Al
Defterin alt bölümüne çıkacak yazıda gerekiyorsa düzeltme yapılarak
ve kurul tipi seçilerek “Rapor Al” butonu ile İdare Kurulu Karar Özetleri
Tutanak Defteri raporu alınır.
76
Üst bölümdeki “İdare Kurulu” menüsünden “Tutanak Defteri Raporlar”
Sayfasında tarih aralığında “Görsel Raporlar” ve “Liste Raporları”
alınabilir. Görsel raporlar tarih aralığı girilerek “Görüntüle” butonuna
basılarak alınan grafiksel ekran görüntüleridir.” Rapor Al” butonu ile
yazıcı dökümü alınabilecek formda açılır.
77
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin
Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan İdari
Yaptırımlar Karar Defteri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.
78
“Kaydet” butonu ile bilgilerin, sistemden sıra numarası alınarak deftere
kaydedilmesi sağlanır. Kırmızı etiketli alanların doldurulması zorunlu
alanlar olduğu unutulmamalıdır.
79
İdari
yaptırım
karar
defteri
yeni
kayıt
sisteme
kaydedildikten
sonra,Kişiler alt modülünü seçiyoruz ekle butonuyla Gerçek Kişi,Fail
Tüzel Kişi,Görevli Bilgileri alanlarından birini seçtikten sonra kaydetme
işlemini yapılmaktadır.
80
*Karar alt modülünde sisteme kaydetmiş olduğumuz Karar
Bilgileri bu
ekrana düşmektedir oluşturulan karar yazısında«Pdf» ve «Word» formatında
karar raporu alınır. burda dikkat edilmesi gereken en önemli husus karar
numarasının ve karar tarihinin sistem tarafından otomatik verilmesidir.
81
Karar alt modülünde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da sağ üst
köşede bulunan onaylama butonuna tıklandıktan sonra açılan «Karar Onay»
ekranında Karar Tarihine Ve Soruşturma İzin Tipine göre verilerin girilmesi işlemi
yapılır burda geçmiş yıllara ait kararlar varsa karar tarihini değiştirip sisteme
kayıt işlemi yapılabilir.
82
“Defter Kaydı” sekmesinde ise kaydettiğimiz kararın son halini görebiliriz.
İşlemler alanındaki ikona tıklayarak İdari Yaptırım Kararının Tebliğ/Tefhim
Tarihi ve Uygulanan İdari Yaptırım (İdari Para Cezası) alanlarını girebiliriz.
İŞLEMLER
83
Karar Defteri Arama Ekranında karar numarası,karar Tarihi,Tebliğ Tarihi gibi
arama kriterleri bulunmaktadır belirtilen kıstaslara göre arama yapılabildiği
gibi herhangi bir kıstas seçilmedende arama işlemi yapılabilmektedir.
84
Arama sonucunda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda “Sil” butonu ile
oluşturulan kayıt iptal edilebilir. Bu işlem sonucunda alınmış olan sıra
numarası iade edilmeyecektir. Sadece kayıt üstü çizilerek yeni bir kayıt
girilmesine olanak sağlanacaktır. Güncelle butonu ile “Tebliğ/Tefhim Tarihi”
alanının güncellenmesi sağlanır.
Kaydı Sil
Kaydı Güncelle
85
Ek Dosya
alt modülünde 3 mb boyutunda «pdf,word,jpeg,png,xls»
formatlarında bir çok dosyayı ilgili karar numarasıyla ilişkilendirip sisteme
kaydetme işlemini yapabilirsiniz.
Dosya
Yükle
86
Amaç ve Kapsam:
Madde 1 – Bu Kanun; gerçek veya tüzel kişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz
mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından
idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan
tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle
tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar.
Görev:
Madde 2 – Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz
mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı,
diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin
önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir.
87
Başvuruda bulunma süresi :
Madde 4 – Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri
tarihten altmış gün içinde, idari makama başvuruda bulunmaları gerekir.
Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra
bu makamlara başvuruda bulunulamaz. Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz
veya müdahalelerde süre aranmaz.
Gecikmelerin üst makama bildirilmesi :
Madde 11 – 6. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içinde karar
verilmezse veya verilen karar 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 5
günlük süre içinde infaz edilmezse durum, sebepleri ile birlikte bir üst makama
bildirilir.
88
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında
gelen ekranından
«İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.
Burdan 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin
Önlenmesi Hakkında Kanun
89
“Arama” Sayfasında arama kriterleri girilerek veya girilmeyerek “Ara” butonuna
basılır. “Seçme” butonu ile kayıt detayları görüntülenir. Güncelleme yapılırken
kırmızı etiketli alanların bilgi girişi zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır. Karar
onaylanmış ise kayıt güncellenemez. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra
“Kaydet” butonuyla kayıt gerçekleşmiş olur.
ARA
90
3091 Sayılı Kanun Linkine tıklandığı zaman ilgili ekran sayfası açılır. “Taşınmaz”
Sayfasında gerekli bilgiler girildikten veya değiştirildikten sonra “Kaydet” butonu
ile bilgiler sisteme kaydedilir. Bilgi girilirken kırmızı etiketli alanların bilgi girişi
zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır.
Taşınmaz
91
Eğer daha önce bir şikâyet varsa onu da seçmek için “1.Şikâyet Sıra No”
alanındaki seç butonuna basıp daha önceki şikâyetimizi ekleyebiliriz. Kaydetme
işlemi başarılı ise bu kayıt ile ilgili “Şikâyetçi/Şikâyet Edilen”, ”Görevli Memurlar”,
“Soruşturma Tebligat”, “Fezleke”, ”Karar”, “İnfaz Tebligat”, “İnfaz Tutanağı”, “İlgili
Defter Kaydı”, “Ek Dosya” sayfaları açılır.
1.Şikayet Sıra
No
92
Bu işlem sonrasında oturum kapatılmış dahi olsa, yeniden oturum açılıp arama
yapıldığında bu kayda ait eksik bilgilerin girişine devam edilebilir. Karar
aşamasından önce İşlemden kaldırılma veya erteleme var ise “Karar Durumu”
alanından seçilerek güncelleme yapılır.
93
Burada “Ekle” butonuna basılarak Tebligat gidecek kurumlar, Şikâyetçi ve Şikâyet
Edilen Kişi ,Kurum ,Firma Belediye bilgileri girilir. Eğer bu kişilerin T.C Kimlik
Numarası biliniyorsa numarayı yazıp “KPS den getir” butonuna basarak Kişinin ad
ve
soyadı
Kimlik
Paylaşım
sisteminden
otomatik
alınabilir.
“Kişi/Kurum”sayfasında,T.C Kimlik No bilinmiyorsa Ad ve soyadı elle yazılmalıdır.
Kurum/Belediye/Firma girilecekse adının birkaç harfi girilerek seçim yapılabilir.
EKLE
94
“Ekle” butonuna basılarak, bakanlık personeli ise seçilerek, değil ise isimleri
yazılıp görevlendirme evrakı eklenerek Görevli memurlar belirlenir. İnfaz memuru
karar aşamasından önce veya sonra eklenebilir. Fakat diğer görevli memurlar
karar aşamasından önce eklenmek zorundadır.
95
“Soruşturma İşlemleri” sekmesinde,“Soruşturma Tebligat” ve “Soruşturma Raporu”
bölümleri vardır. “Soruşturma Tebligat” bölümünde “Ekle” butonuna basılarak
Tebligat şablonu görüntülenir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra “Kaydet”
butonu ile Soruşturma tebligat formu oluşturulur. Oluşturulan form güncellenebilir,
silinebilir, PDF,WORD formatında raporu alınabilir.
96
“Fezleke” sayfasında Ekle Sayfası açılır. “Evrak” sayfasında evrak üzerinden
gelen fezleke dosyaya eklenir. Ya da; “Yazı” sayfasında Fezleke şablonu
açılarak, gerekli bilgilerin girilmesi istenir.
97
“Fezleke” sayfasında Karar onaylanmış ise işlem yapılamaz. Fezleke evrak
üzerinden kaydedilmiş ise sadece görüntülenebilir, güncellenemez. “Yazı içerik”
bölümünde “Güncelle” butonu ile Fezleke şablonu açılarak, gerekli değişiklikler
yapılır. Kaydet” butonu ile Fezleke kaydedilir. Kaydedilmiş Fezleke üzerinde
güncelleme yapılabilir. “Rapor Al” butonu ile PDF/WORD formatında rapor alınabilir.
98
“Karar” sayfasında , Onayla” butonu ile açılan onay penceresinde onay tarihi ve
karar durumu girilerek “uygula” butonuna basılırsa karar onaylanmış olur ve o
ana kadar kaydedilmiş bilgiler üzerinde artık değişiklik yapılamaz. “İptal”
butonu onay kararından vazgeçilmesini sağlar.
99
“Karar” sayfasında Karar onaylanmış ise işlem yaptırılmaz. “Güncelle” butonuna
basılır. Karar şablonu penceresi açılır. Karar metni değişikliği yapılır. “Otomatik
Gelecektir” şeklinde yazılı bölümlere kesinlikle dokunulmamalıdır. Dokunulursa
istenilen karar yazısı sistemden alınamayabilecektir.
Karar Tarihi ve
Karar Sayısı
100
“Ek Dosya” sayfasında, Mevcut dosya “Silme” butonu ile ilgili dosya silinebilir.
“Ekle” butonu ile taranmış veya oluşturulmuş yeni bir dosya, adresi gösterilerek
“Yükle” butonu ile sisteme yüklenir ve kayıt ile ilişkilendirilir.“Dosya Görüntüle”
butonu ile yüklenen dosya görüntülenir. Yüklenmiş olan dosyanın daha sonra
“İndir” butonu ile içeriği görüntülenebilir veya kişisel bilgisayara indirilebilir.
101
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında
gelen ekranından
«İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.
Burdan İdare Kurulu ve
Disiplin Kurulu Gündem Arama linkine
tıklanarak ilgili sayfa açılır
102
İdare Kurulu ve
Disiplin Kurulu Gündem Arama linkine tıklanarak ilgili ekran
açılır. Kıstas girilerek veya girilmeyerek “Ara” butonuna basılırsa önceki
toplantılara ait hazırlanmış olan gündem ve maddelerine ulaşılır. “Yeni Kayıt”
butonu ile açılan pencerede “İdare Kurulu” / “Disiplin Kurulu” seçilerek ve gündem
tarihi seçilerek “Kaydet” butonuna basılır. Başarı mesajı sonrasında yeni gündem
sisteme kaydedilmiş olur.
103
Gündem maddelerini eklemek için “Gündem Madde” butonuna basılarak açılan
pencerede “Ekle” butonuna basılır. Konu açıklaması girilerek “Kaydet“ butonuna
basılır. Tüm maddeler için bu işlem tekrarlanır. “Verilen karar” alanı toplantı
bitiminde güncellenir. Gündem maddelerinin eklenme işlemi bittikten sonra, daha
önce “Kurul Üyeleri” bölümünden oluşturulmuş kurul listesi gündem raporuna
eklenir.
Tutanak
Gündem
Madde
104
Eğer
yapılması
gündem
belirtilen
yapılmayacak
yapılmamış
alanı
girilir.
ise
işaretlenir
alanda
gereken
ya
da
“TUTANAK”
ve
“TUTANAK
Kaydet
günde
açılan
METNİ”
butonuna
bastıktan sonra; tuttuğumuz
TUTANAK
tutanağı PDF ya da WORD
olarak alabiliriz.
105
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik
Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında
gelen ekranından
«İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.
Burdan Kurul Üyeleri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.
106
“Kurul Üye” butonuna tıklanarak açılan pencerede Kurul tipi seçilip, “Kurul
Üyelerini Ekle” butonuna basılarak, bu işlemden geri dönüş olmadığı uyarısı da
verilerek, daha önce sıralaması belirlenmiş kurul üyeleri eklenir. Başarı mesajı ile
işlem tamamlanır. Gündem raporu PDF/WORD formatında alınabilir.
Kurul Üyeleri
107
“Kurul Üyeleri” Linkine tıklandığında veya üst menüden seçim yapıldığında
aşağıdaki ekran açılır. Bu bölümdeki işlemler değişiklik gerekliliği olmadığı sürece
bir
kereye
mahsus
olmak
üzere
yetkili
kişi
tarafından
yapılır(ilk
olarak
tanımlamaların yapılması, daha sonra gerekiyorsa isim değişiklikleri vs…). Bu
ekranda ilk adımda “Kullanılacak Kurul Tipi” alanı dışındaki tüm alanların
doldurulması zorunludur.
108
“Kurul Üyeleri” sayfasında, Ünvan seçilip, Adı, Soyadı alanları doldurularak,
bulunulan il veya ilçede kullanılabilecek tüm ünvanlar ve ait olduğu isimler
doldurulur. Her bir ünvan için, ”Ekle” butonu ile kayıt edilir ve başarı mesajı ile
diğer üyenin eklenmesi işlemi yapılır.
109
Bundan sonraki adımda karar alacak olan kurul listelerinin (farklılıklar var ise)
oluşturulması işlemidir. Yukarıda isimleri belirlenmiş unvanlardan farklı listeler bir
defaya mahsus oluşturulabilir. Örneğin İdare kurulunda Askerlik Kararı alınması için
Askerlik Şube Başkanını da içeren “İdare Kurulu – Askerlik Kararı” listesi
oluşturulabilir.
110
Bunun dışındaki (Yeşil kart, İmar, Muhtaçlık, vs…) kararlar için de “İdare Kurulu
Diğer Karar” listesi oluşturulabilir. Bunu yapabilmek için “Kullanılacak Kurul Tipi”
seçilir. Daha sonra tüm üyeler listesinin sağ tarafında bulunan “Hızlı Listeye Ekle”
tuşuna basılarak karar yazılarına çıkması gereken sırada kurul listesi oluşturulur.
111
Doğru sıralama ile üyeler eklendikten sonra katılım durumu ve başkanlık durumu
işaretlenmek sureti ile değiştirilebilir. “Silme” butonu ile üye silinip yeniden
eklenebilir. Buradaki kişi sayısı 7 ile sınırlıdır.
KAYDI SİL
112
Eğer
yeni
bir
kurul
tipi
oluşturulacak ise “Kurul Oluştur”
butonuna
basılır.
pencerede
Kurul
Açılan
adı
girilerek
“Ekle” butonuna basılır. Disiplin
kurulunda Sendikalı üyeler için
karar
alınıyorsa
Kurulunda
alınacak
Kurul 8 kişiden oluşur
kişiden
ya
da
Askerlik
ise
“Bu
kararı
kurul
oluşur”
İdare
sekiz
kutucuğu
işaretlenmelidir. Ancak bu şekilde
kuruldaki
üye
sayısı
7
kişiyi
geçebilir.
113
Kurul
üyeleri
bölümünde
oluşturulan listeler karar metni
yazılırken
kullanıcıya
listelenecek
uygun
KARAR YAZISI OLUŞTUR
ve
kullanıcıdan
listeyi
istenecektir.
seçmesi
“Karar
Yazısı
Oluştur” butonu ile de seçilen
listenin karar yazısının altına
yazılması
karar
sağlanacaktır
metni
girilerek
ve
işlem
tamamlanacaktır.
114
Valilik/Kaymakamlık yetkisi bulunan kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi ile eicisleri üzerinden giriş yaparak,modüller ekranından Valilik/Kaymakamlık
Modülünü seçerek «İdare/Disiplin Kurulu» modülüne giriş yapar.Burdan
Teftiş Raporları linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.
115
3091
Özet
raporlarında
Valilik-
Kaymakamlık modülü kapsamında
bağlı
bulunduğunuz
rapor
istatistik
birime
veri
ait
bilgilerini
görebilirsiniz örneğin 3091 de kaç
adet
başvuru
bağlanmış,kaç
tebligat
adet
gönderilmiş
karara
karara
aynı
taşınmaza ikinci kez tecavüz ile
ilgili kaç adet başvuru yapılmış ve
bu başvuruların kaç tanesi karara
bağlanmış şeklinde ayrıntılı bilgi
alabiliriz.
116
4483
Özet
raporlarında
Valilik-Kaymakamlık
modülü
kapsamında
bağlı
bulunduğunuz birime ait rapor istatistik veri bilgilerini görebilirsiniz örneğin 4483 de
kaç adet başvuru karara bağlanmış ,kaç adet soruşturma dosyası açılmış, kaç
tanesine
soruşturma
izin
durumu(verilmesine,verilmemesine)
kararı
verilmiş
şeklinde ayrıntılı bilgi alabiliriz.
117
İdare Kurulu Kararları Özet Raporlarında Valilik-Kaymakamlık modülü kapsamında
bağlı bulunduğunuz birime ait rapor istatistik veri bilgilerini görebilirsiniz örneğin
İdare Kurulunda (1111 Askerlik kararları,3816 Yeşil kart,5510 Genel sağlık
sigortası,5434 Muhtaçlık başvurusu,2022 Özürlü ve yaşlı maaşı ) ile alınan kararlar
hakkında ayrıntılı bilgi alabiliriz.
118

similar documents