mandag 23 09 - osu

Report
Klinikk for psykisk helse og rus
Vestre Viken HF
OSU 23.09. 2013
Klinikk for psykisk helse og rus
Kirsten Hørthe
Klinikkdirektør
Torgeir Vethe
Fagsjef
Heidi Taksrud
Psykiatrisk
avdeling Lier
Carsten Bjerke
Psykiatrisk
avdeling
Blakstad
Paul Møller
FOU enhet
Lars Hammer
Kent Håpnes
Mona Grindrud
Katrine Hippe
Elisabeth Mork
Kari Ringstad
Ringerike
DPS
Kongsberg
DPS
Drammen
DPS
Asker
DPS
Bærum
DPS
Årsverk: ca 1800
Polikliniske konsultasjoner: 202 838
Utskrevne pasienter døgnbehandling: 3 685
Barne- og
ungdomspsykiatrisk
avdeling
Olaf Bergflødt
Avdeling for
rus og
avhengighet
PHR - Strategiplan 2013-2016
Prosess
• Strategiplanen presentert i seminar - juni
2012 hvor kommunene var målgruppen.
• Planen var til høring i kommunene høsten
2012.
• Planen og enkelt tiltakene har vært
presentert i de lokale samarbeidsutvalgene,
i diverse møter med kommunene, og for
formannskapet i Asker.
Økt opptaksområde fra 01.01.2014
• Styrevedtak i Helse Sør-Øst 20.06.13: Kommunene
Sande og Svelvik skal få spesialisthelsetjenester
innen psykisk helsevern og rus i Vestre Viken fra
01.01.14. ( Jevnaker kommune 01.01.15.)
• Økt opptaksområde for Klinikk for psykisk helse og
rus gir økt inntektsramme for Vestre Viken HF –
finansielt grunnlag for økt aktivitet.
• Økt opptaksområde for klinikken - intern
gjennomgang av oppgavefordelingen i klinikken.
Sande og Svelvik
• Klinikken legger nå til rette for å ta imot
pasienter fra Sande og Svelvik.
• Allerede i dag gis det behandling til en del
pasienter, både barn og voksne, fra disse
kommunene som følge av fritt sykehusvalg.
• Økning i antall henvisninger fra Sande og
Svelvik.
PHR har 5 Distriktspsykiatriske sentre ( DPS).
Dagens størrelse på opptaksområdene :
•
•
•
•
•
Bærum DPS - opptaksområde ca 115000
Asker DPS - opptaksområde ca 55000
Drammen DPS - opptaksområde ca 140000
Kongsberg DPS - opptaksområde ca 50000
Ringerike DPS - opptaksområde ca 70000
Drammen - Asker
• Drammen DPS et av landets største DPS.
• Dekker Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken og
Hurum.
• BUP poliklinikk i Drammen samme opptaksområde.
• Når kommunene Sande og Svelvik inkluderes, vil
Drammen DPS og Drammen BUP få ansvar for
ytterligere 15.000 innbyggere, gitt nåværende
struktur.
Forslag til ny oppgavefordeling
– Endringer i opptaksområdene til Kongsberg DPS og
Ringerike ikke aktuelt .
– Utjevning mellom Drammen DPS og Asker DPS gjennomførbart og hensiktsmessig.
Det samme gjelder for BUP Drammen og BUP Asker
– Overføring av ansvar for kommunene Røyken og Hurum til
Asker DPS gir opptaksområde på ca 85000 innbyggere.
– Drammen DPS, inkludert Sande og Svelvik, gir
opptaksområde på ca 125000.
Begrunnelse for ny oppgavefordeling
• Mest mulig likeverdig tilbud.
• Sikre solide fagmiljøer, god rekruttering og
riktig fordeling av ressurser i forhold til
oppgaver.
• Driftsmessig fordel ved å harmonisere
størrelsen på DPSene og BUP poliklinikkene
der det er gjennomførbart.
Konsekvenser av ny oppgavefordeling
• Det må leies mer areal for Asker DPS og BUP
Asker.
• Det må etableres flere døgnplasser ved
Asker DPS - Sikta.
Konsekvenser for døgnplasser
• Økningen i befolkningsgrunnlag pga større
opptaksområde, befolkningsvekst generelt
og nye oppgaver øker behovet for økning av
døgnplasser.
• I tråd med nasjonale føringer og klinikkens
strategiplan planlegges disse på DPS nivå,
dvs på Sikta.
• Ingen planlagt vekst i antall døgnplasser for
akuttbehandling i sykehuspsykiatrien
Konsekvenser for døgnbehandling i BUPA og i
Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
• Døgnplassene i begge avdelinger har
områdefunksjon.
• Økning på 15000 innbyggere vurderes til å
generere behov for mer personell, antall
døgnplasser vil bli vurdert, men ikke økt nå.
Mer om prosess
• Orientering i styremøtet i VV-HF 26.08 om forslag til
ny oppgavefordeling mellom DPSene.
• Orientering i overordnet samarbeidsutvalg.
• Ny orientering i LSUene.
• Styresak i VV-HF i løpet av høsten 2013.
• Ved evt gjennomføring vil det lages plan sammen
med Røyken og Hurum kommune i forhold til
ivaretakelse av pasientforløp, nye henvisningsveier,
nye rutiner, informasjon med mer.
• Utlysning av stillinger med forbehold om vedtak.
Endring i oppgavefordeling innad i
sykehuspsykiatrien fra 01.10.13
• Pasienter fra opptaksområde til Ringerike
DPS, vil fra 1.10.2013 få sykehusbehandling
ved Psykiatrisk avd. Blakstad.
• Etablering av sikkerhetspsykiatri og
psykosebehandling som områdefunksjon i
løpet av 2014.
Rus behandling - sentrale føringer:
• Behandlingskapasiteten økes med særlig fokus på utbygging av den
polikliniske og ambulante kapasiteten og økt kapasitet på
akuttbehandling og avrusning.
• Vestre Viken:
–
–
–
–
Poliklinisk tilbud har økt, og bemanningen styrket med spesialister.
Ambulant virksomhet under planlegging
Akutt/ø-hjelp ivaretatt i samarbeid med psykiatrisk avdeling
Antall avrusingsplasser økt fra 9 til 27 siden 2004
(avrusingsplassene benyttes fleksibelt og har et visst akuttpreg)
– Antall plasser for lengre behandling synker,
– antall døgnbehandlinger forholdsvis stabilt
– Bemanningen styrket, - spesielt kvalitativt
Sentrale føringer
TSB
• Kapasitetsutfordringen skal også møtes med bedre
utnyttelse av eksisterende kapasitet, herunder mer
intensivert døgnbehandling og kortere liggetider der det er
faglig riktig
• Vestre Viken
– 2004: behandlingstid inntil 18 mnd.
– 2013: max behandlingstid 6 mnd.
– Velfungerende dagtilbud som oppfølging av
døgntilbudet
– Egne utredningstilbud
– Betydelig opprusting i kommunene gjør det mulig
for HF`et å utvikle spesialisthelsetjenestetilbud
Utvikling
• Større akuttpreg
– Kortere avrusinger?
– flere døgnplasser prioriteres til avrusing/akutt?
• Bedre utredninger/diagnostisering
– HF`ene gir avrusing, utredning?
– de private beholder langtidsbehandlingen?
• Antall LAR- pasienter stabiliseres på dagens
nivå.
– Ca. 520 i VV. ca 6000 i landet
– Ressurser til oppfølgingen må prioriteres etter ny
retningslinje som inkluderer flere
Utvikling
• Tettere samarbeid med psykisk helsevern
– Gode erfaringer med formalisert pasientflyt og
kunnskapsdeling mellom psykiatrisk avdeling Lier/ARA
• Et mål å kunne beholde tettere kontakt,
”kontroll” og ansvar for pasienter under
behandling på private institusjoner.
• HF`enes mulighet for spesialisering avhenger
av kommunenes utvikling av egnede boliger og
positive arbeids- og aktivitetstilbud
Endring i oppgavefordeling mellom de 5
DPSene og sykehusavdelingene Lier og Blakstad
fra 01.10.13.
Sentrale føringer
• DPSet skal i så stor grad som mulig stå for
behandling av pasienten i alle faser.
• Forebygge tilbakefall, redusere ikke
planlagte innleggelser på sykehus.
• Sikre sammenheng, forutsigbarhet og
kontinuitet i behandlingsforløpene.
• Vekt på størst mulig grad av frivillig
behandling og brukermedvirkning.
Arbeidsdeling mellom DPS og sykehus
avdelingene
• DPS har ansvaret for:
• Akutt- og krisetjenester – poliklinikk, ambulant
og døgn
• Spesialisert utredning og behandling –
poliklinikk og døgn
• Tett samarbeid med kommune og øvrig
spesialisthelsetjeneste
• Bistå kommunene med råd og veiledning
• Ivareta kontinuiteten innad i
spesialisthelsetjenesten
Sykehusavdelingene Blakstad og Lier oppgaver
• Øyeblikkelig hjelp etter lov om
spesialisthelsetjenester § 3-1, jf forskrift om
øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet
• Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling
eller sikkerhetsavdeling etter lov om tvunget
psykisk helsevern
• Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte
tilstander ( spiseforstyrrelser, alderspsykiatri,
alvorlige tvangslidelser med mer)
Strategi PHR
2013-2016
• DPSene som nøkkelstruktur dvs
• Felles inntaksteam til planlagt behandling
både poliklinisk og døgnbehandling (ARA ,
DPSene og sykehus)
• Mål: Bidra til bedre koordinert samarbeid
mellom TSB og VOP, og mellom PHR og
kommunene
• Tidspunkt: 01.10 2013
Strategi PHR
• Mål: Bedre tilgjengligheten på DPS-nivå
• Etablering av ny akuttberedskap ved alle
DPSene 1.10.2013. ” En vei inn ”
• Pasienter som legger seg inn frivillig, og ikke
trenger en lukket dør, tas imot direkte på
DPS.
DPS akuttberedskap ved de 5 DPSene
• Akuttseksjon med døgnplasser
• Akuttinnleggelser DPS til kl. 20.00
• Mottak av akutte henvendelser fra fastlege/
legevakt og kommunale instanser fra 08.00
– 20.00.
• Akuttvurderinger av pasienter til 20.00
• Bestilling av akuttime på poliklinikk dagen
etter.
Konsekvenser
• Flere akuttvurderinger og behandlinger
gjøres ved DPSene
• Styrking av vaktordningene for overleger på
DPS
• Færre innleggelser i sykehuspsykiatrien
• Tett dialog mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten om
oppgavefordeling – systematiske
tilbakemeldinger
Tverrgående klinikk
• Legger til rette for etablering av robuste
områdefunksjoner
• Fremmer arbeidet med forskning,
fagutvikling og kvalitetsheving ( stor felles
FOU - enhet)
• Bedre mulighet for god fag og
funksjonsfordeling.
• Et stort fagmiljø fremmer rekruttering.
Etablerte områdefunksjoner /
kompetansenettverk
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevropsykologi ( Asker DPS)
TIPS nettverk (Asker DPS)
Nettverk - spiseforstyrrelser ( Bærum DPS)
Regionalt senter for utviklingshemmede med alvorlig
psykisk lidelse ( Lier)
Døgnbehandling av unge med alvorlige psykiske lidelser
( psykose, schizofreni med mer ) - (Lier og Asker DPS)
BUPA - akutt / ø-hjelp, spiseforstyrrelser,
psykosebehandling
OCD - behandling av tvangslidelser ( Bærum BUP /VOP)
Sikkerhet og forsterket psykosebehandling ( under
planlegging - 2014)
Utviklingsplanen – PHR - fremtidstrekk
• Sykehuspsykiatrien vil bli mer spesialisert,
sammensatte lidelser vil kreve integrert
behandling (psykiatri, rus og somatikk).
• Økt bruk av billeddiagnostikk og lab.tjenester
• Økt bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi i behandling,
undervisning og veiledning.
• Pasient og pårørende vil i økende grad være
premissleverandører i valg av
behandlingsmetode.
• Nettbaserte løsninger vil øke.
Utviklingsplanens
konklusjoner - psykiatri
A. Samlokalisering av all sykehuspsykiatri
i Vestre Viken sykehuset
B. Deler av sykehuspsykiatrien videreføres på
Blakstad eller Bærum sykehus
Utredningsarbeid
• Nytt Drammen DPS - idefaserapport
foreligger.
• Samlet plan for utbygging av DPSene
• Det utredes ulike alternativer for
midlertidig flytting av funksjoner fra
psykiatrisk avdeling Lier.

similar documents